<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2336-sergio-garcia-mat-30-phut-de-cuu-bong-khoi-bay-nuoc-mat-ben-tai-vong-4-bmw-championship.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/SergioRulingBMW2017-630x360.jpg"> <figcaption>Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Nếu như Jordan Spieth nhận được sự ngưỡng mộ ở t&igrave;nh huống xử l&yacute; luật hố 13 giải The Open năm nay, th&igrave; Sergio Garcia c&oacute; lẽ sẽ nhận giải thưởng Quyết định xử l&yacute; luật tốn thời gian nhất m&ugrave;a giải.</p></h3> </header> <p>Ở hố 18 PAR5 trong ng&agrave;y thi đấu h&ocirc;m chung kết tại giải Playoff thứ 3 của FedExCup l&agrave; BMW Championship, Sergio Garcia sau c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 của m&igrave;nh khiến b&oacute;ng v&agrave;o bẫy nước mặt b&ecirc;n kh&aacute; hẹp ngay phải green. B&oacute;ng của golfer người T&acirc;y Ban Nha nằm n&eacute;p v&agrave;o đ&aacute;, anh đ&atilde; gọi trọng t&agrave;i để cần trợ gi&uacute;p.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/SergioRulingBMW2017.jpg?1505777339266" alt="SergioRulingBMW2017" /></p> <p>Garcia n&oacute;i với trọng t&agrave;i rằng anh muốn đ&aacute;nh về ph&iacute;a sau để tho&aacute;t khỏi bẫy v&agrave; đ&aacute;nh c&uacute; tiếp theo đưa b&oacute;ng l&ecirc;n khu vực lều cho kh&aacute;ch ngồi để được free drop. Sau một cuộc thảo luận kh&aacute; l&acirc;u, trọng t&agrave;i chỉ định một c&uacute; đ&aacute;nh hợp l&yacute;, v&agrave; Garcia được thả b&oacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng bị phạt ở trong bẫy.</p> <p><em>L&yacute; do dẫn đến cuộc thảo luận k&eacute;o d&agrave;i n&agrave;y l&agrave; backswing v&agrave; đường swing của Sergio Garcia bị vướng bởi Grandstand. Anh cần sự hỗ trợ từ trọng t&agrave;i Stephen Cox. Anh đ&atilde; nhận được một quyền thả b&oacute;ng kh&ocirc;ng phạt từ những trở ngại tạm thời kh&ocirc;ng cố định (l&agrave; khu lều kh&aacute;n đ&agrave;i Grandstand)</em></p> <p><em>Trong luật 24-2 n&oacute;i rằng kh&ocirc;ng cho ph&eacute;p một người chơi giải tho&aacute;t b&oacute;ng từ vật thể c&oacute; thể di chuyển nằm trong bẫy. Cox giải th&iacute;ch rằng t&iacute;nh chất tự nhi&ecirc;n tạm thời của chướng ngại vật trong t&igrave;nh huống của Garcia lại đủ điều kiện để anh ấy được free drop, miễn l&agrave; vẫn nằm trong bẫy.</em></p> <p><em>Cox n&oacute;i rằng: "B&oacute;ng của một người chơi nằm trong bẫy nước, anh ta sẽ kh&ocirc;ng được thả lại nếu n&oacute; nằm trong c&aacute;c vật thể kh&ocirc;ng thể di dời như v&ograve;i nước. Nhưng ở đ&acirc;y ch&uacute;ng ta thấy c&oacute; những khối cấu tr&uacute;c lớn (Grandstand) được đặt rất gần cạnh bẫy nước m&agrave; b&igrave;nh thường kh&ocirc;ng thể c&oacute; ở bẫy nước. V&igrave; vậy luật cho ph&eacute;p Sergio Garcia được thả lại b&oacute;ng khi b&oacute;ng nằm trong bẫy ở vật thể tạm thời c&oacute; thể di chuyển".&nbsp;</em></p> <p>Garcia thả b&oacute;ng tại đ&uacute;ng khu vực bẫy nước, nhưng b&oacute;ng đ&atilde; hai lần rơi bật xuống lạch v&agrave; nằm gần về ph&iacute;a cờ&nbsp;hơn. Cuối c&ugrave;ng anh được đặt b&oacute;ng ở tr&ecirc;n đ&aacute;, nằm trong ranh giới của bẫy.</p> <p>Bằng c&uacute; pitch, golfer người T&acirc;y Ban Nha đ&aacute;nh b&oacute;ng bật v&agrave;o khu lều đằng sau green. Anh được free drop ở vị tr&iacute; mới đ&uacute;ng theo như dự t&iacute;nh, v&agrave; sau đ&oacute; thực hiện c&uacute; chip từ khoảng c&aacute;ch 6 feet, sau đ&oacute; với c&uacute; gạt chuẩn x&aacute;c anh đ&atilde; cứu PAR ho&agrave;n hảo.</p> <p><em>Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&uacute; đ&aacute;nh của Sergio Garcia:</em></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/EbW1oS8Fxrg" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Mất hơn 30 ph&uacute;t, nhưng Sergio Garcia đ&atilde; c&oacute; điểm par quan trọng gi&uacute;p anh tham dự v&ograve;ng đấu FedExCup cuối c&ugrave;ng trong năm. Với tổng điểm -11 ở BMW Championship, Sergio Garcia cũng c&oacute; một vị tr&iacute; tốt cho Tour Championship ở East Lake tuần tới.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sergio Garcia mất 30 phút để cứu bóng khỏi bẫy nước mặt bên tại vòng 4 BMW Championship

By GolfEdit.com

Nếu như Jordan Spieth nhận được sự ngưỡng mộ ở tình huống xử lý luật hố 13 giải The Open năm nay, thì Sergio Garcia có lẽ sẽ nhận giải thưởng Quyết định xử lý luật tốn thời gian nhất mùa giải.

Ở hố 18 PAR5 trong ngày thi đấu hôm chung kết tại giải Playoff thứ 3 của FedExCup là BMW Championship, Sergio Garcia sau cú đánh thứ 2 của mình khiến bóng vào bẫy nước mặt bên khá hẹp ngay phải green. Bóng của golfer người Tây Ban Nha nằm nép vào đá, anh đã gọi trọng tài để cần trợ giúp.

SergioRulingBMW2017

Garcia nói với trọng tài rằng anh muốn đánh về phía sau để thoát khỏi bẫy và đánh cú tiếp theo đưa bóng lên khu vực lều cho khách ngồi để được free drop. Sau một cuộc thảo luận khá lâu, trọng tài chỉ định một cú đánh hợp lý, và Garcia được thả bóng mà không bị phạt ở trong bẫy.

Lý do dẫn đến cuộc thảo luận kéo dài này là backswing và đường swing của Sergio Garcia bị vướng bởi Grandstand. Anh cần sự hỗ trợ từ trọng tài Stephen Cox. Anh đã nhận được một quyền thả bóng không phạt từ những trở ngại tạm thời không cố định (là khu lều khán đài Grandstand)

Trong luật 24-2 nói rằng không cho phép một người chơi giải thoát bóng từ vật thể có thể di chuyển nằm trong bẫy. Cox giải thích rằng tính chất tự nhiên tạm thời của chướng ngại vật trong tình huống của Garcia lại đủ điều kiện để anh ấy được free drop, miễn là vẫn nằm trong bẫy.

Cox nói rằng: "Bóng của một người chơi nằm trong bẫy nước, anh ta sẽ không được thả lại nếu nó nằm trong các vật thể không thể di dời như vòi nước. Nhưng ở đây chúng ta thấy có những khối cấu trúc lớn (Grandstand) được đặt rất gần cạnh bẫy nước mà bình thường không thể có ở bẫy nước. Vì vậy luật cho phép Sergio Garcia được thả lại bóng khi bóng nằm trong bẫy ở vật thể tạm thời có thể di chuyển". 

Garcia thả bóng tại đúng khu vực bẫy nước, nhưng bóng đã hai lần rơi bật xuống lạch và nằm gần về phía cờ hơn. Cuối cùng anh được đặt bóng ở trên đá, nằm trong ranh giới của bẫy.

Bằng cú pitch, golfer người Tây Ban Nha đánh bóng bật vào khu lều đằng sau green. Anh được free drop ở vị trí mới đúng theo như dự tính, và sau đó thực hiện cú chip từ khoảng cách 6 feet, sau đó với cú gạt chuẩn xác anh đã cứu PAR hoàn hảo.

Dưới đây là cú đánh của Sergio Garcia:

Mất hơn 30 phút, nhưng Sergio Garcia đã có điểm par quan trọng giúp anh tham dự vòng đấu FedExCup cuối cùng trong năm. Với tổng điểm -11 ở BMW Championship, Sergio Garcia cũng có một vị trí tốt cho Tour Championship ở East Lake tuần tới.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi