Game Plan

Long game mới chiếm nhiều số điểm

Hầu hết người chơi gôn đều đã từng nghe câu ngạn ngữ 'Drive for show, putt for dough', nhưng câu nói đó không hoàn toàn chính xác trong thực tế.