“Golf là môn khiến tôi giày vò và hay cáu gắt” - Vua George V