“Golf là trò chơi bạn la mắng ầm ĩ, nhưng đánh 6 lại hay ghi là 5” - Paul Harvey