"Chiến thắng không phải là tất cả, nhưng mong muốn được chiến thắng thì có." - Arnold Palmer