<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2377-apgs-2017-thuc-te-ao-se-la-cong-nghe-tuong-lai-trong-quy-hoach-san-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>APGS 2017: Thực tế ảo sẽ là công nghệ tương lai trong quy hoạch sân golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>APGS 2017: Thực tế ảo sẽ là công nghệ tương lai trong quy hoạch sân golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/VR02-630x360.jpg"> <figcaption>APGS 2017: Thực tế ảo sẽ là công nghệ tương lai trong quy hoạch sân golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Thực tế ảo hay c&ograve;n gọi l&agrave; thực tại ảo (tiếng Anh l&agrave; virtual reality, viết tắt l&agrave; VR) sẽ l&agrave; c&ocirc;ng nghệ tương lai gi&uacute;p con người tương t&aacute;c với thế giới ảo một c&aacute;ch ch&acirc;n thực nhất. V&agrave; VR đang gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; x&acirc;y dựng ph&aacute;t triển s&acirc;n golf c&oacute; những hướng đi quan trọng.</p></h3> </header> <p>Nhận thức chung về thực tế &aacute;o Virtual Reality (VR) chỉ d&agrave;nh cho người chơi Game l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n sai.</p> <p>C&ocirc;ng nghệ 3D đang l&agrave;m thay đổi cả ng&agrave;nh nghệ thuật v&agrave; khoa học, ph&aacute;t triển l&ecirc;n mức đỉnh cao m&agrave; c&aacute;c nhiếp ảnh 2D kh&ocirc;ng thể với tới.</p> <p>Tiến sĩ Hurdzan n&oacute;i th&ecirc;m: "C&ocirc;ng nghệ thực tế ảo gi&uacute;p ch&uacute;ng ta loại bỏ đi sự mơ hồ mường tượng trước khi x&acirc;y dựng một &yacute; tưởng. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; một giải ph&aacute;p v&ocirc; gi&aacute;. Nhờ VR v&agrave; những tiến bộ khoa học c&ocirc;ng nghệ đ&atilde; l&agrave;m cho dự &aacute;n m&agrave; bạn định thiết lập trở n&ecirc;n hợp l&yacute; v&agrave; thuận tiện hơn bao giờ hết&#039;.</p> <p>Thực tế ảo được định nghĩa l&agrave; m&aacute;y m&ocirc; phỏng tạo ra h&igrave;nh ảnh hoặc m&ocirc;i trường ba chiều m&agrave; người d&ugrave;ng c&oacute; thể tương t&aacute;c bằng một c&aacute;ch thực tế hoặc thực tế bằng c&aacute;ch sử dụng c&aacute;c thiết bị điện tử đặc biệt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/VR03.jpg?1507626255508" alt="VR03" /></p> <p>V&agrave; Oculus Rift l&agrave; một thiết bị như vậy. Một bộ tai nghe thực tế ảo được ph&aacute;t triển v&agrave; sản xuất bởi Oculus VR, một division của Facebook, tạo ra một m&ocirc;i trường 3D, cho ph&eacute;p người d&ugrave;ng sử dụng Rift trong khi ngồi, đứng, hoặc đi bộ quanh ph&ograve;ng.</p> <p>Harris Kalinka đang sử dụng c&ocirc;ng nghệ ti&ecirc;n tiến n&agrave;y để đưa người sử dụng v&agrave;o c&aacute;c s&acirc;n golf chưa được x&acirc;y dựng hoặc cần ph&aacute;t triển lại, khi chỉ nằm dưới dạng c&aacute;c bản kế hoạch của kiến tr&uacute;c sư.</p> <p>Người đồng s&aacute;ng lập Harris Kalinka, gi&aacute;m đốc Andrew Harris giải th&iacute;ch: "C&aacute;ch tốt nhất để đ&aacute;nh gi&aacute; thực tế l&agrave; kinh nghiệm l&agrave; g&igrave;, để xem phản ứng của mọi người khi họ nh&igrave;n xung quanh. Ch&uacute;ng t&ocirc;i đ&atilde; c&oacute; một số thử nghiệm cho người d&ugrave;ng khi cho họ sử dụng c&ocirc;ng nghệ 3D như họ trải nghiệm cảm gi&aacute;c đứng ở 1 tee ph&aacute;t b&oacute;ng v&agrave; nh&igrave;n xuống một v&aacute;ch đ&aacute;. Hay một phụ nữ đ&atilde; cố gắng chạy trốn v&igrave; tưởng bị c&aacute; sấu m&agrave;u xanh ở dưới ch&acirc;n c&ocirc; ấy."</p> <p>Harris Kalinka trở th&agrave;nh một studio h&agrave;ng đầu về visualization (hiện thị 3D) của s&acirc;n golf. Những sản phẩm VR của Harris rất nổi bật đ&atilde; được xem h&agrave;ng triệu lần tr&ecirc;n web. Kh&ocirc;ng c&oacute; h&igrave;nh ảnh động hoặc đồ họa n&agrave;o c&oacute; thể minh họa th&agrave;nh c&ocirc;ng m&ocirc;i trường 3D m&agrave; ch&uacute;ng ta nhận thấy khi sử dụng tai nghe.</p> <p>C&ocirc;ng nghệ thực tế ảo sẽ gi&uacute;p ch&uacute;ng ta kh&ocirc;ng c&ograve;n cần phải tưởng tượng s&acirc;n golf c&oacute; thể tr&ocirc;ng như thế n&agrave;o hay những g&igrave; c&oacute; thể cảm nhận được tr&ecirc;n ban c&ocirc;ng của một căn nh&agrave; mới nh&igrave;n ra hố18, v&agrave; sản phẩm của Oculus sẽ gi&uacute;p c&aacute;c nh&agrave; hoạch định, ph&aacute;t triển được dựng l&ecirc;n hẳn dự &aacute;n trong ch&iacute;nh m&ocirc;i trường ảo đ&oacute;. V&agrave;, với tai nghe &acirc;m thanh stereo gắn liền, người ta thậm ch&iacute; c&oacute; thể đ&aacute;nh gi&aacute; cao &acirc;m thanh của tiếng chim h&oacute;t, lượn s&oacute;ng hoặc th&aacute;c nước gần đ&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"><iframe class="wistia_embed" src="https://fast.wistia.com/embed/iframe/mz0ay71dro" name="wistia_embed" width="480" height="271" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p> <p style="text-align: center;">Một trải nghiệm về thực tế &aacute;o tr&ecirc;n s&acirc;n Golf của Harris Kalinda</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

APGS 2017: Thực tế ảo sẽ là công nghệ tương lai trong quy hoạch sân golf

By GolfEdit.com

Thực tế ảo hay còn gọi là thực tại ảo (tiếng Anh là virtual reality, viết tắt là VR) sẽ là công nghệ tương lai giúp con người tương tác với thế giới ảo một cách chân thực nhất. Và VR đang giúp các nhà xây dựng phát triển sân golf có những hướng đi quan trọng.

Nhận thức chung về thực tế áo Virtual Reality (VR) chỉ dành cho người chơi Game là hoàn toàn sai.

Công nghệ 3D đang làm thay đổi cả ngành nghệ thuật và khoa học, phát triển lên mức đỉnh cao mà các nhiếp ảnh 2D không thể với tới.

Tiến sĩ Hurdzan nói thêm: "Công nghệ thực tế ảo giúp chúng ta loại bỏ đi sự mơ hồ mường tượng trước khi xây dựng một ý tưởng. Đây thực sự là một giải pháp vô giá. Nhờ VR và những tiến bộ khoa học công nghệ đã làm cho dự án mà bạn định thiết lập trở nên hợp lý và thuận tiện hơn bao giờ hết'.

Thực tế ảo được định nghĩa là máy mô phỏng tạo ra hình ảnh hoặc môi trường ba chiều mà người dùng có thể tương tác bằng một cách thực tế hoặc thực tế bằng cách sử dụng các thiết bị điện tử đặc biệt.

VR03

Và Oculus Rift là một thiết bị như vậy. Một bộ tai nghe thực tế ảo được phát triển và sản xuất bởi Oculus VR, một division của Facebook, tạo ra một môi trường 3D, cho phép người dùng sử dụng Rift trong khi ngồi, đứng, hoặc đi bộ quanh phòng.

Harris Kalinka đang sử dụng công nghệ tiên tiến này để đưa người sử dụng vào các sân golf chưa được xây dựng hoặc cần phát triển lại, khi chỉ nằm dưới dạng các bản kế hoạch của kiến trúc sư.

Người đồng sáng lập Harris Kalinka, giám đốc Andrew Harris giải thích: "Cách tốt nhất để đánh giá thực tế là kinh nghiệm là gì, để xem phản ứng của mọi người khi họ nhìn xung quanh. Chúng tôi đã có một số thử nghiệm cho người dùng khi cho họ sử dụng công nghệ 3D như họ trải nghiệm cảm giác đứng ở 1 tee phát bóng và nhìn xuống một vách đá. Hay một phụ nữ đã cố gắng chạy trốn vì tưởng bị cá sấu màu xanh ở dưới chân cô ấy."

Harris Kalinka trở thành một studio hàng đầu về visualization (hiện thị 3D) của sân golf. Những sản phẩm VR của Harris rất nổi bật đã được xem hàng triệu lần trên web. Không có hình ảnh động hoặc đồ họa nào có thể minh họa thành công môi trường 3D mà chúng ta nhận thấy khi sử dụng tai nghe.

Công nghệ thực tế ảo sẽ giúp chúng ta không còn cần phải tưởng tượng sân golf có thể trông như thế nào hay những gì có thể cảm nhận được trên ban công của một căn nhà mới nhìn ra hố18, và sản phẩm của Oculus sẽ giúp các nhà hoạch định, phát triển được dựng lên hẳn dự án trong chính môi trường ảo đó. Và, với tai nghe âm thanh stereo gắn liền, người ta thậm chí có thể đánh giá cao âm thanh của tiếng chim hót, lượn sóng hoặc thác nước gần đó.

Một trải nghiệm về thực tế áo trên sân Golf của Harris Kalinda

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi