<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2492-pro-tour-su-dung-can-gay-driver-thuong-ngan-hon-cac-tay-golf-nghiep-du.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Pro Tour sử dụng cán gậy Driver thường ngắn hơn các tay golf nghiệp dư</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Pro Tour sử dụng cán gậy Driver thường ngắn hơn các tay golf nghiệp dư</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/tigerwoods-super-169-630x360.jpg"> <figcaption>Pro Tour sử dụng cán gậy Driver thường ngắn hơn các tay golf nghiệp dư</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ kh&ocirc;ng &iacute;t người chơi nghiệp dư&nbsp;chỉ biết ra ngo&agrave;i Shop mua gậy Driver theo h&atilde;ng&nbsp;m&agrave; kh&ocirc;ng mấy quan t&acirc;m việc chiều d&agrave;i của gậy Driver đ&oacute; c&oacute; thực sự ph&ugrave; hợp với swing của họ kh&ocirc;ng?</p></h3> </header> <p>C&ugrave;ng GolfEdit t&igrave;m hiểu xem chiều d&agrave;i c&aacute;n gậy Driver ảnh hưởng như thế n&agrave;o đến khoảng c&aacute;ch cũng như sự ch&iacute;nh x&aacute;c cho từng người chơi.&nbsp;Rất nhiều c&acirc;u hỏi được đặt ra l&agrave; để c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh với khoảng c&aacute;ch đ&uacute;ng &yacute;, yếu tố chiều d&agrave;i của c&aacute;n gậy c&oacute; phải l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n ch&iacute;nh kh&ocirc;ng? C&oacute; nhiều người nghi vẫn rằng tại sao c&aacute;n gậy của c&aacute;c Pro tr&ecirc;n Tour thực sự ngắn hơn c&aacute;n gậy của c&aacute;c tay golf nghiệp dư m&agrave; họ đưa b&oacute;ng đi xa khủng khiếp.</p> <p><em>Trước khi giải th&iacute;ch vấn đề tr&ecirc;n ch&uacute;ng ta cũng cần biết Luật cũng c&oacute; quy định về chiều d&agrave;i tối đa cho c&aacute;n gậy Golf l&agrave; 48 inches tương đương với 121.92 cm. Một suy nghĩ phổ biến l&agrave; nếu gậy c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i hơn th&igrave; sẽ gi&uacute;p gia tăng đầu gậy hơn.&nbsp;Vận động vi&ecirc;n từng v&ocirc; địch World Long Drive hai lần l&agrave; Joe Miller đ&atilde; sử dụng c&aacute;n d&agrave;i 50 inches cho cuộc thi n&agrave;y. Vậy c&aacute;n gậy c&agrave;ng d&agrave;i th&igrave; sẽ gia tăng khoảng c&aacute;ch, điều n&agrave;y thật kh&ocirc;ng c&ocirc;ng bằng nếu quy định chiều d&agrave;i tối đa l&agrave; 48 inches như trong luật?&nbsp;</em></p> <p>C&acirc;u trả lời đến từ sự kiểm so&aacute;t những gậy đ&oacute; như thế n&agrave;o mới quan trọng. Thực tế, c&aacute;c PRO tr&ecirc;n Tour sử dụng gậy c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i trung b&igrave;nh 44.5 inches, trong khi đ&oacute; chiều d&agrave;i của c&aacute;n gậy Driver trong c&aacute;c shop b&aacute;n hiện h&agrave;nh l&agrave; 45.5 inches. Đ&acirc;y l&agrave; chiều d&agrave;i&nbsp;tối ưu gi&uacute;p đạt được tốc độ đầu gậy như &yacute;. C&ograve;n việc c&aacute;c h&atilde;ng gậy c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i kh&aacute;c nhau so với người d&ugrave;ng thực tế chỉ phục vụ c&ocirc;ng t&aacute;c fitting gậy, trung b&igrave;nh tr&ecirc;n Tour d&ugrave;ng c&aacute;n d&agrave;i 44.5inches nhưng chắc chắn c&oacute; người d&ugrave;ng c&aacute;n d&agrave;i hơn thế.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/161206-tiger-woods.jpg?1515717731958" alt="161206-tiger-woods" /></p> <p><em>Tiger Woods sử dụng gậy golf c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i 43.5 inches trong nhiều năm v&agrave; một số lượng vận động vi&ecirc;n golf h&agrave;ng đầu thế giới cũng sử dụng c&aacute;n gậy ngắn. Những người chơi c&oacute; tốc độ swing tr&ecirc;n trung b&igrave;nh th&igrave; việc tăng th&ecirc;m chiều d&agrave;i c&aacute;n l&ecirc;n 1 inches kh&ocirc;ng thực sự cần thiết. Họ quan t&acirc;m hơn đến sự ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; kiểm so&aacute;t b&oacute;ng trong v&ograve;ng Swing được lập tr&igrave;nh như một c&aacute;i m&aacute;y.&nbsp;</em></p> <p>Vậy một tay golf nghiệp dư c&oacute; handicap 18 c&oacute; n&ecirc;n sử dụng gậy c&aacute;n ngắn như PRO TOUR, liệu n&ecirc;n fitting c&aacute;n? C&acirc;u trả lời l&agrave; c&oacute; hoặc kh&ocirc;ng. Về mặt l&yacute; thuyết sẽ nhiều tay golf c&oacute; tốc độ swing chậm thường muốn tăng tốc độ đầu gậy bằng việc sử dụng gậy c&aacute;n d&agrave;i 45.5 inches hơn gậy 44.5 inches. Nhưng mỗi một nửa inches m&agrave; người chơi lỡ tr&ecirc;n mặt gậy, họ sẽ mất 5 phần trăm khoảng c&aacute;ch tương ứng. C&aacute;n gậy qu&aacute; d&agrave;i để kiểm so&aacute;t sẽ khiến người chơi thường xuy&ecirc;n kh&ocirc;ng đ&aacute;nh tr&uacute;ng điểm ngọt&nbsp;v&agrave; kết quả l&agrave; mất khoảng c&aacute;ch v&agrave; b&oacute;ng đi thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c.&nbsp;</p> <p>Đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m mặt gậy l&agrave; c&aacute;ch tốt nhất để c&oacute; khoảng c&aacute;ch tối ưu. Bạn c&oacute; thể dụng gậy c&aacute;n d&agrave;i 47 inches v&agrave; phải tăng tốc độ swing l&ecirc;n th&ecirc;m 5 dặm/h nhưng bạn sẽ kh&oacute; c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được đầu gậy v&agrave; thường xuy&ecirc;n đ&aacute;nh trượt v&agrave;o ph&iacute;a đầu hoặc g&oacute;t gậy. Do đ&oacute; việc gia tăng chiều d&agrave;i c&aacute;n gậy cũng chẳng gi&uacute;p &iacute;ch được g&igrave;.&nbsp;</p> <p>Một m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi nghiệp dư trong việc t&igrave;m c&aacute;n gậy ph&ugrave; hợp với họ l&agrave; h&atilde;y đ&aacute;nh b&oacute;ng ở c&aacute;c&nbsp;thiệt bị đo Swing&nbsp;c&oacute; m&agrave;n h&igrave;nh 3D để x&aacute;c định&nbsp;c&aacute;c chỉ số v&agrave; t&igrave;m ra tốc độ đầu gậy, tốc độ b&oacute;ng bay, khoảng c&aacute;ch đạt được với c&aacute;c chiều d&agrave;i c&aacute;n gậy kh&aacute;c nhau. Nếu tốc độ Swing gia tăng với gậy c&aacute;n d&agrave;i nhưng tốc độ b&oacute;ng bay kh&ocirc;ng đổi th&igrave; việc c&aacute;n gậy d&agrave;i l&agrave; v&ocirc; nghĩa v&agrave; người chơi n&ecirc;n tập trung v&agrave;o sự ch&iacute;nh x&aacute;c m&agrave; một c&uacute; Drive c&oacute; được.&nbsp;</p> <p>Nhưng khi t&igrave;m ra được điều n&agrave;y kh&ocirc;ng c&oacute; nghĩa bạn đến ngay Pro Shop v&agrave; nhờ người trợ gi&uacute;p cắt ngắn c&aacute;n gậy ngay lập tức. Người chơi n&ecirc;n nhớ rằng việc fitting gậy ngắn đi đồng nghĩa với việc trọng lượng giảm v&agrave; sẽ thay đổi &#039;cảm gi&aacute;c&#039; swing vốn c&oacute; với ch&iacute;nh gậy Driver đang d&ugrave;ng. H&atilde;y t&igrave;m sự hỗ trợ của một ClubMaker chuy&ecirc;n nghiệp hay một Pro để gi&uacute;p bạn c&oacute; n&ecirc;n đổi chiều d&agrave;i gậy Driver hay kh&ocirc;ng, v&agrave; bằng c&aacute;ch như thế n&agrave;o.&nbsp;</p> <p><em>C&oacute; một điều cần lưu &yacute; l&agrave; mỗi golfer đều kh&ocirc;ng giống nhau, cũng như h&agrave;ng tỷ người tr&ecirc;n tr&aacute;i đất n&agrave;y kh&ocirc;ng ai giống ai, v&agrave; swing của họ cũng kh&aacute;c như vậy. Hầu hết những người Swing nhanh thường sử dụng c&aacute;n gậy ngắn trong khi đ&oacute; những người swing chậm th&igrave; muốn tận dụng lợi thế từ c&acirc;y gậy c&aacute;n d&agrave;i. Người chơi thực sự phải c&acirc;n đối sao cho ph&ugrave; hợp với những điểm mạnh, điểm yếu của ch&iacute;nh m&igrave;nh để từ đ&oacute; sử dụng gậy c&oacute; c&aacute;n chuẩn với m&igrave;nh nhất, cũng kh&ocirc;ng hẳn l&agrave; phải theo PRO.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Pro Tour sử dụng cán gậy Driver thường ngắn hơn các tay golf nghiệp dư

By GolfEdit.com - 09/01/2018

Có lẽ không ít người chơi nghiệp dư chỉ biết ra ngoài Shop mua gậy Driver theo hãng mà không mấy quan tâm việc chiều dài của gậy Driver đó có thực sự phù hợp với swing của họ không?

Cùng GolfEdit tìm hiểu xem chiều dài cán gậy Driver ảnh hưởng như thế nào đến khoảng cách cũng như sự chính xác cho từng người chơi. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra là để có một cú đánh với khoảng cách đúng ý, yếu tố chiều dài của cán gậy có phải là nguyên nhân chính không? Có nhiều người nghi vẫn rằng tại sao cán gậy của các Pro trên Tour thực sự ngắn hơn cán gậy của các tay golf nghiệp dư mà họ đưa bóng đi xa khủng khiếp.

Trước khi giải thích vấn đề trên chúng ta cũng cần biết Luật cũng có quy định về chiều dài tối đa cho cán gậy Golf là 48 inches tương đương với 121.92 cm. Một suy nghĩ phổ biến là nếu gậy có cán dài hơn thì sẽ giúp gia tăng đầu gậy hơn. Vận động viên từng vô địch World Long Drive hai lần là Joe Miller đã sử dụng cán dài 50 inches cho cuộc thi này. Vậy cán gậy càng dài thì sẽ gia tăng khoảng cách, điều này thật không công bằng nếu quy định chiều dài tối đa là 48 inches như trong luật? 

Câu trả lời đến từ sự kiểm soát những gậy đó như thế nào mới quan trọng. Thực tế, các PRO trên Tour sử dụng gậy có cán dài trung bình 44.5 inches, trong khi đó chiều dài của cán gậy Driver trong các shop bán hiện hành là 45.5 inches. Đây là chiều dài tối ưu giúp đạt được tốc độ đầu gậy như ý. Còn việc các hãng gậy có cán dài khác nhau so với người dùng thực tế chỉ phục vụ công tác fitting gậy, trung bình trên Tour dùng cán dài 44.5inches nhưng chắc chắn có người dùng cán dài hơn thế. 

161206-tiger-woods

Tiger Woods sử dụng gậy golf có cán dài 43.5 inches trong nhiều năm và một số lượng vận động viên golf hàng đầu thế giới cũng sử dụng cán gậy ngắn. Những người chơi có tốc độ swing trên trung bình thì việc tăng thêm chiều dài cán lên 1 inches không thực sự cần thiết. Họ quan tâm hơn đến sự chính xác và kiểm soát bóng trong vòng Swing được lập trình như một cái máy. 

Vậy một tay golf nghiệp dư có handicap 18 có nên sử dụng gậy cán ngắn như PRO TOUR, liệu nên fitting cán? Câu trả lời là có hoặc không. Về mặt lý thuyết sẽ nhiều tay golf có tốc độ swing chậm thường muốn tăng tốc độ đầu gậy bằng việc sử dụng gậy cán dài 45.5 inches hơn gậy 44.5 inches. Nhưng mỗi một nửa inches mà người chơi lỡ trên mặt gậy, họ sẽ mất 5 phần trăm khoảng cách tương ứng. Cán gậy quá dài để kiểm soát sẽ khiến người chơi thường xuyên không đánh trúng điểm ngọt và kết quả là mất khoảng cách và bóng đi thiếu chính xác. 

Đánh trúng tâm mặt gậy là cách tốt nhất để có khoảng cách tối ưu. Bạn có thể dụng gậy cán dài 47 inches và phải tăng tốc độ swing lên thêm 5 dặm/h nhưng bạn sẽ khó có thể kiểm soát được đầu gậy và thường xuyên đánh trượt vào phía đầu hoặc gót gậy. Do đó việc gia tăng chiều dài cán gậy cũng chẳng giúp ích được gì. 

Một mách giúp cho người chơi nghiệp dư trong việc tìm cán gậy phù hợp với họ là hãy đánh bóng ở các thiệt bị đo Swing có màn hình 3D để xác định các chỉ số và tìm ra tốc độ đầu gậy, tốc độ bóng bay, khoảng cách đạt được với các chiều dài cán gậy khác nhau. Nếu tốc độ Swing gia tăng với gậy cán dài nhưng tốc độ bóng bay không đổi thì việc cán gậy dài là vô nghĩa và người chơi nên tập trung vào sự chính xác mà một cú Drive có được. 

Nhưng khi tìm ra được điều này không có nghĩa bạn đến ngay Pro Shop và nhờ người trợ giúp cắt ngắn cán gậy ngay lập tức. Người chơi nên nhớ rằng việc fitting gậy ngắn đi đồng nghĩa với việc trọng lượng giảm và sẽ thay đổi 'cảm giác' swing vốn có với chính gậy Driver đang dùng. Hãy tìm sự hỗ trợ của một ClubMaker chuyên nghiệp hay một Pro để giúp bạn có nên đổi chiều dài gậy Driver hay không, và bằng cách như thế nào. 

Có một điều cần lưu ý là mỗi golfer đều không giống nhau, cũng như hàng tỷ người trên trái đất này không ai giống ai, và swing của họ cũng khác như vậy. Hầu hết những người Swing nhanh thường sử dụng cán gậy ngắn trong khi đó những người swing chậm thì muốn tận dụng lợi thế từ cây gậy cán dài. Người chơi thực sự phải cân đối sao cho phù hợp với những điểm mạnh, điểm yếu của chính mình để từ đó sử dụng gậy có cán chuẩn với mình nhất, cũng không hẳn là phải theo PRO.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Dụng cụ golf

Cách sử dụng gậy Hybrid đúng cách

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Gậy Hybrid là một sự thay thế tương đối hoàn hảo cho đa số golfer gặp khó khăn trong việc sử dụng gậy sắt 3,4 hay thấp hơn...
Dụng cụ golf

Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR mới phù hợp với những golfer trung bình

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dòng gậy Bridgestone Tour B JGR bao gồm gậy gỗ và gậy sắt với mặt gậy mỏng và linh hoạt là yếu tố chính giúp đưa bóng đi xa....
Dụng cụ golf

Phân biệt gậy Fairway Wood và gậy Hybrid

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Gậy hybrid là sự kết hợp giữa hai yếu tố là gỗ và sắt để giúp các golfer có thể cải thiện khả năng chơi golf của mình. Mặc...
Dụng cụ golf

Liệu có nên thửa gậy về cùng một chiều dài như Bryson DeChambeau không?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Với thành công của Bryson DeChambeau tại Nothern Trust, câu hỏi một lần nữa lại được đặt ra cho việc sử dụng một chiều dài duy nhất cho...
Dụng cụ golf

Tìm hiểu bộ gậy Cobra của Bryson DeChambeau

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dưới đây là bộ gậy giúp Bryson DeChambeau lên ngôi ở giải The Northern Trust 2018 ...
Dụng cụ golf

Tiger Wood xuất hiện với gậy Driver mới tại The Northern Trust

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Dù Tiger Woods đã vượt qua mọi sự kì vọng trong lần trở lại gần đây nhất. Nhưng vẫn còn một yếu tố mà Tiger vẫn đang cố gắng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi