Khám phá

Có An Toàn khi chơi golf giữa đại dịch Covid 19?

Đại dịch Covid 19 đang gây ảnh hưởng trầm trọng lên mọi lĩnh vực đời sống, thể thao toàn thế giới và chưa biết khi nào mới chấm dứt.