<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/luat-choi-golf/2450-hideki-matsuyama-co-kha-nang-bi-phat-4-gay-tai-hero-world-challenge.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/HidekiHero2017-630x360.jpg"> <figcaption>Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đương kim v&ocirc; địch giải đấu Hero World Challenge l&agrave;&nbsp;Hideki Matsuyama c&oacute; thể bị phạt 4 gậy ở hố 18 v&ograve;ng 2 diễn ra v&agrave;o thứ S&aacute;u ng&agrave;y 1/12.</p></h3> </header> <p>T&igrave;nh huống diễn ra ở hố 18 v&ograve;ng 2 giải Hero World Challenge, ở Bahamas khi Hideki Masuyama d&ugrave;ng ch&acirc;n đằm vết Divot xuống để tr&aacute;nh b&oacute;ng lăn v&agrave;o sau khi thực hiện c&uacute; chip ngắn l&ecirc;n green nhưng bị lăn ngược trở lại. Điều n&agrave;y đ&atilde; g&acirc;y tranh c&atilde;i khi nhiều người cho rằng tay golf người Nhật Bản đ&atilde; cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm. Theo luật 13-2 người chơi kh&ocirc;ng được ph&eacute;p cải thiện vị tr&iacute; chỗ b&oacute;ng nằm hay khu vực họ dự kiến cho thế đứng hoặc cho c&uacute; swing bằng c&aacute;ch ấn mạnh đầu gậy xuống đất. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;c trọng t&agrave;i cho rằng Hideki đ&atilde; kh&ocirc;ng vi phạm luật n&agrave;y bởi anh kh&ocirc;ng chủ &yacute; cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HidekiHero2017.jpg?1512232929083" alt="HidekiHero2017" /></p> <p>Xem lại đoạn Video, ph&oacute; chủ tịch Luật v&agrave; Thi Đấu của PGA TOUR l&agrave; Mark Russell n&oacute;i: "Anh ấy kh&ocirc;ng c&oacute; chủ định cải thiện&nbsp; vị tr&iacute;.&nbsp;Anh ấy cũng n&oacute;i rằng anh ấy thấm ch&iacute; c&ograve;n kh&ocirc;ng &yacute; thức được rằng anh ấy đ&atilde; l&agrave;m điều đ&oacute;. Mục đ&iacute;ch của Hideki kh&ocirc;ng nhằm cải thiện khi b&oacute;ng lăn trở lại v&agrave; b&oacute;ng cũng kh&ocirc;ng rơi đ&uacute;ng v&agrave;o vị tr&iacute; divot đ&oacute;."</p> <blockquote class="twitter-tweet tw-align-center" data-lang="en"> <p dir="ltr" lang="en">You can&rsquo;t do that Hideki. <a href="https://t.co/Nu3NUCAbLV">pic.twitter.com/Nu3NUCAbLV</a></p> &mdash; Golf Unfiltered (@GolfUnfiltered) <a href="https://twitter.com/GolfUnfiltered/status/936704606456958976?ref_src=twsrc%5Etfw">Ng&agrave;y 01 th&aacute;ng 12 năm 2017</a></blockquote> <p>Nhưng nếu mọi ph&aacute;n quyết chống lại Hideki Matsuyama, anh ấy sẽ bị phạt 2 gậy do vi phạm luật v&agrave; 2 gậy phạt bổ sung do k&yacute; sai Scorecard, một t&igrave;nh huống phạt với số gậy giống Lexi Thompson ở giải ANA Inspiration&nbsp;v&agrave;o đầu năm nay. Theo Luật 1-2 th&igrave; người chơi kh&ocirc;ng được h&agrave;nh động với &yacute; định ảnh hưởng đến chuyển động của quả b&oacute;ng trong cuộc, hoặc thay đổi c&aacute;c điều kiện vật l&yacute; với mục đ&iacute;ch l&agrave;m ảnh hưởng đến việc chơi một hố Golf. Ngoại lệ l&agrave; khi h&agrave;nh động r&otilde; r&agrave;ng được ph&eacute;p hoặc h&agrave;nh động được thực hiện v&igrave; mục đ&iacute;ch duy nhất l&agrave; để giữ g&igrave;n, bảo vệ s&acirc;n th&igrave; kh&ocirc;ng vi phạm Luật 1-2.&nbsp;</p> <p>C&aacute;c trọng t&agrave;i đ&atilde; xem lại đoạn ghi h&igrave;nh về t&igrave;nh huống v&agrave; Russell đ&atilde; n&oacute;i việc n&agrave;y với Matsuyama sau v&ograve;ng đấu thứ 2.&nbsp;</p> <p>Ph&oacute;ng vi&ecirc;n&nbsp;Curt Byrum của Golf Channel n&oacute;i: "Mọi t&igrave;nh huống đ&atilde; được m&ocirc; tả đ&uacute;ng sự thật với trọng t&agrave;i cho d&ugrave; Hideki c&oacute; muốn cải thiện vị tr&iacute; b&oacute;ng hay kh&ocirc;ng. Họ chỉ muốn hỏi lại anh ấy lại một c&aacute;ch chắc v&agrave; sự thật cũng được anh trả lời đ&uacute;ng như thế. N&oacute; kh&ocirc;ng phải l&agrave; chủ đ&iacute;ch v&agrave; chỉ l&agrave; một phản xạ tự nhi&ecirc;n&nbsp;rất r&otilde; r&agrave;ng&nbsp;của tay golf người Nhật".</p> <p>Matsuyama ghi điểm bogey hố cuối c&ugrave;ng để kết th&uacute;c với tổng 66 gậy (-6). Kết quả n&agrave;y gi&uacute;p anh xếp đồng hạng 5(-7) với Tiger Woods, v&agrave; k&eacute;m người dẫn đầu l&agrave; Charley Hoffman tới 5 gậy c&aacute;ch biệt.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Hideki Matsuyama có khả năng bị phạt 4 gậy tại Hero World Challenge

By GolfEdit.com - 02/12/2017

Đương kim vô địch giải đấu Hero World Challenge là Hideki Matsuyama có thể bị phạt 4 gậy ở hố 18 vòng 2 diễn ra vào thứ Sáu ngày 1/12.

Tình huống diễn ra ở hố 18 vòng 2 giải Hero World Challenge, ở Bahamas khi Hideki Masuyama dùng chân đằm vết Divot xuống để tránh bóng lăn vào sau khi thực hiện cú chip ngắn lên green nhưng bị lăn ngược trở lại. Điều này đã gây tranh cãi khi nhiều người cho rằng tay golf người Nhật Bản đã cải thiện vị trí bóng nằm. Theo luật 13-2 người chơi không được phép cải thiện vị trí chỗ bóng nằm hay khu vực họ dự kiến cho thế đứng hoặc cho cú swing bằng cách ấn mạnh đầu gậy xuống đất. Tuy nhiên các trọng tài cho rằng Hideki đã không vi phạm luật này bởi anh không chủ ý cải thiện vị trí bóng nằm.

HidekiHero2017

Xem lại đoạn Video, phó chủ tịch Luật và Thi Đấu của PGA TOUR là Mark Russell nói: "Anh ấy không có chủ định cải thiện  vị trí. Anh ấy cũng nói rằng anh ấy thấm chí còn không ý thức được rằng anh ấy đã làm điều đó. Mục đích của Hideki không nhằm cải thiện khi bóng lăn trở lại và bóng cũng không rơi đúng vào vị trí divot đó."

Nhưng nếu mọi phán quyết chống lại Hideki Matsuyama, anh ấy sẽ bị phạt 2 gậy do vi phạm luật và 2 gậy phạt bổ sung do ký sai Scorecard, một tình huống phạt với số gậy giống Lexi Thompson ở giải ANA Inspiration vào đầu năm nay. Theo Luật 1-2 thì người chơi không được hành động với ý định ảnh hưởng đến chuyển động của quả bóng trong cuộc, hoặc thay đổi các điều kiện vật lý với mục đích làm ảnh hưởng đến việc chơi một hố Golf. Ngoại lệ là khi hành động rõ ràng được phép hoặc hành động được thực hiện vì mục đích duy nhất là để giữ gìn, bảo vệ sân thì không vi phạm Luật 1-2. 

Các trọng tài đã xem lại đoạn ghi hình về tình huống và Russell đã nói việc này với Matsuyama sau vòng đấu thứ 2. 

Phóng viên Curt Byrum của Golf Channel nói: "Mọi tình huống đã được mô tả đúng sự thật với trọng tài cho dù Hideki có muốn cải thiện vị trí bóng hay không. Họ chỉ muốn hỏi lại anh ấy lại một cách chắc và sự thật cũng được anh trả lời đúng như thế. Nó không phải là chủ đích và chỉ là một phản xạ tự nhiên rất rõ ràng của tay golf người Nhật".

Matsuyama ghi điểm bogey hố cuối cùng để kết thúc với tổng 66 gậy (-6). Kết quả này giúp anh xếp đồng hạng 5(-7) với Tiger Woods, và kém người dẫn đầu là Charley Hoffman tới 5 gậy cách biệt.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi