<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/suc-khoe-the-hinh/1647-10-chia-se-cuc-hay-cho-cac-golfer-khong-bi-shock-nhiet-trong-nhung-ngay-nang-sieu-nong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>10 chia sẻ 'cực hay' cho các golfer không bị shock nhiệt trong những ngày nắng 'siêu nóng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>10 chia sẻ 'cực hay' cho các golfer không bị shock nhiệt trong những ngày nắng 'siêu nóng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>10 chia sẻ 'cực hay' cho các golfer không bị shock nhiệt trong những ngày nắng 'siêu nóng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Golfer đôi lúc bị coi là những kẻ 'điên rồ' khi sẵn sàng chui ra khỏi nhà và đứng giữa cái nắng như đổ lửa chỉ để thỏa mãn cơn thèm golf. Nhưng nếu biết 10 điều sau, cũng giúp các golfer không phải 'ngợi' cho dù trời nắng nóng. </h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.socalgolfer.org/wp-content/uploads/2015/09/852x480xsungolfer.jpg.pagespeed.ic.ykH67sXkbc.jpg" border="0"></p> <p><strong>1, Bi&#7871;t h&ocirc;m nay n&#7855;ng n&oacute;ng, h&atilde;y tee off 't&#7915; r&#7845;t r&#7845;t s&#7899;m</strong></p> <p>&#272;&acirc;y l&agrave; &#273;i&#7873;u m&agrave; golfer n&agrave;o c&#361;ng bi&#7871;t, v&agrave; n&#7871;u &#273;&atilde; xem k&#7929; b&#7843;n tin th&#7901;i ti&#7871;t v&agrave;o bu&#7893;i t&#7889;i h&ocirc;m qua, th&igrave; vi&#7879;c c&#7911;a qu&yacute; golfer l&agrave; h&atilde;y chu&#7849;n b&#7883; &#273;&#7891; ngh&#7873; th&#7921;c ph&#7849;m th&#7853;t k&#7929; c&agrave;ng, h&atilde;y b&#7887; qua c&aacute;c cu&#7897;c ti&#7879;c t&ugrave;ng r&#432;&#7907;u bia &#273;&#7875; ng&#7911; s&#7899;m h&#417;n v&agrave; s&#7861;n s&agrave;ng cho m&#7897;t cu&#7897;c d&#7841;o ch&#417;i v&#7899;i golf &#273;&#7847;y th&uacute; v&#7883; v&agrave;o s&#7899;m ng&agrave;y mai. M&#7897;t tr&#7853;n golf k&eacute;o d&agrave;i t&#7915; 4-5 ti&#7871;ng th&igrave; vi&#7879;c &#273;&aacute;nh s&#7899;m s&#7869; gi&uacute;p golfer s&#7869; c&oacute; m&#7863;t &#7903; clubhouse tr&#432;&#7899;c gi&#7901; tr&#432;a v&agrave; tr&aacute;nh &#273;&#432;&#7907;c c&aacute;i n&#7855;ng nh&#432; thi&ecirc;u nh&#432; &#273;&#7889;t v&agrave;o &#273;&#7847;u gi&#7901; chi&#7873;u.</p> <p><strong>2, T&igrave;m b&oacute;ng 'r&acirc;m' m&agrave; &#273;&#7913;ng:</strong></p> <p>Gi&#7843; s&#7917; nh&#432; c&aacute;c b&#7841;n &#273;ang thi &#273;&#7845;u gi&#7919;a th&#7901;i ti&#7871;t n&oacute;ng &#273;&#7871;n 40 &#273;&#7897; v&agrave; ph&#7843;i ch&#7901; &#273;&#7871;n l&#432;&#7907;t &#273;&aacute;nh, h&atilde;y c&#7889; t&igrave;m cho m&igrave;nh m&#7897;t c&aacute;i c&acirc;y n&agrave;o g&#7847;n nh&#7845;t c&oacute; th&#7875;, v&igrave; d&#432;&#7899;i b&oacute;ng c&acirc;y nhi&#7879;t &#273;&#7897; &iacute;t h&#417;n 10 &#273;&#7897; so v&#7899;i b&ecirc;n ngo&agrave;i, s&#7869; ch&#7859;ng ai n&oacute;i g&igrave; b&#7841;n v&igrave; 'th&#7901;i ti&#7871;t qu&aacute; n&oacute;ng' m&agrave; &#273;&acirc;y l&#7841;i l&agrave; c&aacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t &#273;&#7875; gi&uacute;p c&#417; th&#7875; gi&#7843;m nhi&#7879;t.</p> <p><strong>3, D&#432;&#7905;ng &#7849;m cho da tr&#432;&#7899;c t&#7915; 12-18 ti&#7871;ng:</strong></p> <p>&#272;i&#7873;u n&agrave;y l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan tr&#7885;ng, b&#7903;i th&#7901;i ti&#7871;t n&oacute;ng s&#7869; 'v&#7855;t' c&#7841;n ki&#7879;t ngu&#7891;n n&#432;&#7899;c tr&ecirc;n da v&agrave; l&#7895; ch&acirc;n l&ocirc;ng b&#7841;n.. H&atilde;y lu&ocirc;n c&#7849;n tr&#7885;ng v&agrave; b&#7843;o v&#7879; l&agrave;n da m&#7897;t c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghi&#7879;p. T&igrave;m cho m&igrave;nh s&#7843;n ph&#7849;m d&#432;&#7905;ng &#7849;m cho da th&#7853;t ph&ugrave; h&#7907;p, s&#7917; d&#7909;ng tr&#432;&#7899;c gi&#7901; tee off t&#7915; 12-18 ti&#7871;ng. Nh&#7919;ng s&#7843;n ph&#7849;m d&#432;&#7905;ng &#7849;m cho da n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p da b&#7841;n kh&ocirc;ng b&#7883; 'kh&ocirc; h&#7841;n' khi ra th&#7901;i ti&#7871;t n&oacute;ng.&nbsp;</p> <p><strong>4, Lu&ocirc;n nh&#7899; mang theo &#273;&#7891; u&#7889;ng c&oacute; ch&#7913;a &#273;i&#7879;n gi&#7843;i:</strong></p> <p>N&#7871;u ch&#7881; mang cho m&igrave;nh nh&#7919;ng chai n&#432;&#7899;c su&#7889;i th&ocirc;ng th&#432;&#7901;ng v&agrave; u&#7889;ng th&#7853;t nhi&#7873;u l&uacute;c tr&#7901;i n&oacute;ng khi&#7871;n b&#7841;n b&#7883; m&#7845;t &#273;i&#7879;n gi&#7843;i, s&#7869; d&#7851;n &#273;&#7871;n t&igrave;nh tr&#7841;ng hoa m&#7855;t ch&oacute;ng m&#7863;t v&ocirc; c&ugrave;ng nguy hi&#7875;m. Do &#273;&oacute; &#273;&#7915;ng bao gi&#7901; qu&ecirc;n mang cho m&igrave;nh nh&#7919;ng chai n&#432;&#7899;c u&#7889;ng n&#259;ng l&#432;&#7907;ng ch&#7913;a ch&#7845;t &#273;i&#7879;n gi&#7843;i. Tr&ecirc;n th&#7883; tr&#432;&#7901;ng c&oacute; s&#7861;n nhi&#7873;u s&#7843;n ph&#7849;m &#273;&#7891; u&#7889;ng ki&#7875;u n&agrave;y n&#7871;u b&#7841;n kh&ocirc;ng 'th&iacute;ch' c&aacute;c &#273;&#7891; u&#7889;ng chanh mu&#7889;i ph&#7893; bi&#7871;n tr&ecirc;n th&#7883; tr&#432;&#7901;ng.</p> <p><strong>5, Lu&ocirc;n b&#7843;o v&#7879; '&#273;&#7847;u' b&#7841;n kh&#7887;i n&oacute;ng:</strong></p> <p>&#272;&acirc;y c&oacute; l&#7869; l&agrave; &#273;i&#7873;u ti&ecirc;n quy&#7871;t v&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng quan tr&#7885;ng &#273;&#7875; b&#7843;o v&#7879; b&#7897; n&atilde;o v&agrave; m&#7841;ch m&aacute;u khi ra ngo&agrave;i tr&#7901;i n&oacute;ng. H&atilde;y chu&#7849;n b&#7883; cho m&igrave;nh nh&#7919;ng chi&#7871;c m&#361; d&#7847;y v&agrave; v&agrave;nh r&#7897;ng &#273;&#7875; che k&iacute;n &#273;&#7847;u. &#272;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p c&aacute;c b&#7841;n kh&ocirc;ng b&#7883; nh&#7919;ng c&#417;n &#273;au &#273;&#7847;u do thay &#273;&#7893;i nhi&#7879;t &#273;&#7897; &#273;&#7897;t ng&#7897;t v&agrave; t&#7893;n th&#432;&#417;ng n&atilde;o khi ch&#417;i golf d&#432;&#7899;i th&#7901;i ti&#7871;t qu&aacute; n&oacute;ng.</p> <p><strong>6, Nh&#7899; l&agrave; lu&ocirc;n mang theo '&#273;&#7891; &#259;n':</strong></p> <p>Thi &#273;&#7845;u golf lu&ocirc;n m&#7845;t n&#259;ng l&#432;&#7907;ng, v&agrave; vi&#7879;c b&#7893; sung &#273;&#7891; &#259;n gi&agrave;u n&#259;ng l&#432;&#7907;ng l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng, gi&uacute;p b&#7841;n ho&agrave;n th&agrave;nh h&agrave;nh tr&igrave;nh thi &#273;&#7845;u. Tr&aacute;nh &#273;&#7875; qu&aacute; &#273;&oacute;i v&agrave; r&#7891;i &#259;n l&#7841;i qu&aacute; no. C&#417; th&#7875; s&#7869; kh&ocirc;ng k&#7883;p h&#7845;p th&#7909; v&agrave; c&#361;ng kh&ocirc;ng k&#7883;p ti&ecirc;u th&#7909;. B&#7841;n d&#7877; b&#7883; u&#7875; o&#7843;i v&agrave; l&acirc;u d&agrave;i s&#7869; b&#7883; m&#7855;c th&ecirc;m b&#7879;nh 'd&#7841; d&agrave;y'.</p> <p><strong>7, Lu&ocirc;n c&oacute; s&#7861;n cho m&igrave;nh 1 chi&#7871;c kh&#259;n t&#7855;m &#273;&#7875; lau m&#7891; h&ocirc;i v&agrave; 1 kh&#259;n che c&#7893;:</strong></p> <p>S&#7869; c&oacute; nhi&#7873;u golfer thu&#7897;c tuyp ng&#432;&#7901;i nhi&#7873;u m&#7891; h&ocirc;i, c&oacute; l&#7869; thi &#273;&#7845;u d&#432;&#7899;i nhi&#7879;t &#273;&#7897; cao &aacute;o v&agrave; ng&#432;&#7901;i h&#7885; s&#7869; nh&#432; t&#7855;m. Vi&#7879;c lu&ocirc;n mang theo m&#7897;t c&aacute;i kh&#259;n to &#273;&#7875; lau m&#7891; h&ocirc;i tr&ecirc;n m&#7863;t gi&uacute;p h&#7885; nh&igrave;n r&otilde; v&agrave; tr&aacute;nh &#273;&#7875; hi&#7879;n t&#432;&#7907;ng b&#7883; c&#7843;m n&#7855;ng.</p> <p><strong>8, Chu&#7849;n b&#7883; qu&#7847;n &aacute;o ch&#7889;ng n&#7855;ng th&#7853;t k&#7929; c&agrave;ng:</strong></p> <p>Golf lu&ocirc;n l&agrave; b&#7897; m&ocirc;n m&agrave; &#7903; &#273;&oacute; trang ph&#7909;c kh&ocirc;ng ch&#7881; n&oacute;i l&ecirc;n v&#7867; &#273;&#7865;p v&agrave; 'guu' th&#7901;i trang c&#7911;a golfer m&agrave; c&ograve;n gi&uacute;p golfer b&#7843;o v&#7879; c&#417; th&#7875; kh&#7887;i n&#7855;ng n&oacute;ng. H&atilde;y ch&#7885;n cho m&igrave;nh nh&#7919;ng chi&#7871;c &aacute;o d&#7847;y nh&#432;ng ch&#7845;t li&#7879;u m&aacute;t v&agrave; c&aacute;c trang b&#7883; &#273;&#7875; che k&iacute;n tay v&agrave; ch&acirc;n b&#7841;n tr&aacute;nh kh&#7887;i tia t&#7917; ngo&#7841;i v&agrave; n&oacute;ng.</p> <p><strong>9, Chu&#7849;n b&#7883; kem ch&#7889;ng n&#7855;ng lo&#7841;i t&#7889;t v&agrave; nh&#7919;ng s&#7843;n ph&#7849;m Gel m&aacute;t:</strong></p> <p>Ph&aacute;t minh quan tr&#7885;ng c&#7911;a khoa h&#7885;c trong th&#7875; thao l&agrave; kem ch&#7889;ng n&#7855;ng v&agrave; c&aacute;c s&#7843;n ph&#7849;m kem b&ocirc;i gi&uacute;p c&#7843;i thi&#7879;n l&agrave;n da. H&atilde;y nh&#7899; mang cho m&igrave;nh nh&#7919;ng l&#7885; kem ch&#7889;ng n&#7855;ng, s&#7861;n s&agrave;ng b&ocirc;i, phun k&iacute;n nh&#7919;ng ch&#7895; c&ograve;n 'h&#7903;' nh&eacute;</p> <p><strong>10, H&atilde;y quan s&aacute;t c&aacute;ch c&aacute;c Pro thi &#273;&#7845;u d&#432;&#7899;i th&#7901;i ti&#7871;t n&oacute;ng:</strong></p> <p>&#272;&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t &#273;&#7875; b&#7841;n h&#7885;c h&#7887;i nh&#7919;ng tay g&ocirc;n chuy&ecirc;n nghi&#7879;p, xem h&#7885; s&#7917; d&#7909;ng &#273;&#7891; u&#7889;ng &#273;&#7891; &#259;n n&#7841;p n&#259;ng l&#432;&#7907;ng nh&#432; th&#7871; n&agrave;o, trang ph&#7909;c, th&#7901;i gian, nh&#7883;p &#273;&#7897; khi thi &#273;&#7845;u golf d&#432;&#7899;i th&#7901;i ti&#7871;t n&oacute;ng n&#7921;c.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

10 chia sẻ 'cực hay' cho các golfer không bị shock nhiệt trong những ngày nắng 'siêu nóng'

By GolfEdit.com - 02/06/2016

Golfer đôi lúc bị coi là những kẻ 'điên rồ' khi sẵn sàng chui ra khỏi nhà và đứng giữa cái nắng như đổ lửa chỉ để thỏa mãn cơn thèm golf. Nhưng nếu biết 10 điều sau, cũng giúp các golfer không phải 'ngợi' cho dù trời nắng nóng. 

1, Biết hôm nay nắng nóng, hãy tee off 'từ rất rất sớm

Đây là điều mà golfer nào cũng biết, và nếu đã xem kỹ bản tin thời tiết vào buổi tối hôm qua, thì việc của quý golfer là hãy chuẩn bị đồ nghề thực phẩm thật kỹ càng, hãy bỏ qua các cuộc tiệc tùng rượu bia để ngủ sớm hơn và sẵn sàng cho một cuộc dạo chơi với golf đầy thú vị vào sớm ngày mai. Một trận golf kéo dài từ 4-5 tiếng thì việc đánh sớm sẽ giúp golfer sẽ có mặt ở clubhouse trước giờ trưa và tránh được cái nắng như thiêu như đốt vào đầu giờ chiều.

2, Tìm bóng 'râm' mà đứng:

Giả sử như các bạn đang thi đấu giữa thời tiết nóng đến 40 độ và phải chờ đến lượt đánh, hãy cố tìm cho mình một cái cây nào gần nhất có thể, vì dưới bóng cây nhiệt độ ít hơn 10 độ so với bên ngoài, sẽ chẳng ai nói gì bạn vì 'thời tiết quá nóng' mà đây lại là cách tốt nhất để giúp cơ thể giảm nhiệt.

3, Dưỡng ẩm cho da trước từ 12-18 tiếng:

Điều này là vô cùng quan trọng, bởi thời tiết nóng sẽ 'vắt' cạn kiệt nguồn nước trên da và lỗ chân lông bạn.. Hãy luôn cẩn trọng và bảo vệ làn da một cách chuyên nghiệp. Tìm cho mình sản phẩm dưỡng ẩm cho da thật phù hợp, sử dụng trước giờ tee off từ 12-18 tiếng. Những sản phẩm dưỡng ẩm cho da này sẽ giúp da bạn không bị 'khô hạn' khi ra thời tiết nóng. 

4, Luôn nhớ mang theo đồ uống có chứa điện giải:

Nếu chỉ mang cho mình những chai nước suối thông thường và uống thật nhiều lúc trời nóng khiến bạn bị mất điện giải, sẽ dẫn đến tình trạng hoa mắt chóng mặt vô cùng nguy hiểm. Do đó đừng bao giờ quên mang cho mình những chai nước uống năng lượng chứa chất điện giải. Trên thị trường có sẵn nhiều sản phẩm đồ uống kiểu này nếu bạn không 'thích' các đồ uống chanh muối phổ biến trên thị trường.

5, Luôn bảo vệ 'đầu' bạn khỏi nóng:

Đây có lẽ là điều tiên quyết và vô cùng quan trọng để bảo vệ bộ não và mạch máu khi ra ngoài trời nóng. Hãy chuẩn bị cho mình những chiếc mũ dầy và vành rộng để che kín đầu. Điều này sẽ giúp các bạn không bị những cơn đau đầu do thay đổi nhiệt độ đột ngột và tổn thương não khi chơi golf dưới thời tiết quá nóng.

6, Nhớ là luôn mang theo 'đồ ăn':

Thi đấu golf luôn mất năng lượng, và việc bổ sung đồ ăn giàu năng lượng là rất quan trọng, giúp bạn hoàn thành hành trình thi đấu. Tránh để quá đói và rồi ăn lại quá no. Cơ thể sẽ không kịp hấp thụ và cũng không kịp tiêu thụ. Bạn dễ bị uể oải và lâu dài sẽ bị mắc thêm bệnh 'dạ dày'.

7, Luôn có sẵn cho mình 1 chiếc khăn tắm để lau mồ hôi và 1 khăn che cổ:

Sẽ có nhiều golfer thuộc tuyp người nhiều mồ hôi, có lẽ thi đấu dưới nhiệt độ cao áo và người họ sẽ như tắm. Việc luôn mang theo một cái khăn to để lau mồ hôi trên mặt giúp họ nhìn rõ và tránh để hiện tượng bị cảm nắng.

8, Chuẩn bị quần áo chống nắng thật kỹ càng:

Golf luôn là bộ môn mà ở đó trang phục không chỉ nói lên vẻ đẹp và 'guu' thời trang của golfer mà còn giúp golfer bảo vệ cơ thể khỏi nắng nóng. Hãy chọn cho mình những chiếc áo dầy nhưng chất liệu mát và các trang bị để che kín tay và chân bạn tránh khỏi tia tử ngoại và nóng.

9, Chuẩn bị kem chống nắng loại tốt và những sản phẩm Gel mát:

Phát minh quan trọng của khoa học trong thể thao là kem chống nắng và các sản phẩm kem bôi giúp cải thiện làn da. Hãy nhớ mang cho mình những lọ kem chống nắng, sẵn sàng bôi, phun kín những chỗ còn 'hở' nhé

10, Hãy quan sát cách các Pro thi đấu dưới thời tiết nóng:

Đây là cách tốt nhất để bạn học hỏi những tay gôn chuyên nghiệp, xem họ sử dụng đồ uống đồ ăn nạp năng lượng như thế nào, trang phục, thời gian, nhịp độ khi thi đấu golf dưới thời tiết nóng nực. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi