<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/luat-choi-golf/2485-vi-sao-can-handicap-quoc-gia.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vì sao cần Handicap Quốc Gia?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vì sao cần Handicap Quốc Gia?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Vhandicap06-630x360.jpg"> <figcaption>Vì sao cần Handicap Quốc Gia?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golf l&agrave; một cuộc chơi của sự trung thực v&agrave; lịch sự, v&agrave; Handicap của người chơi phản &aacute;nh kh&ocirc;ng chỉ tr&igrave;nh độ m&agrave; ch&iacute;nh cả sự trung thực đ&oacute;.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Hiện nay người chơi c&oacute; thể sử dụng kh&aacute; nhiều c&aacute;c phần mềm, ứng dụng để t&iacute;nh điểm handicap hay th&ocirc;ng qua c&aacute;c s&acirc;n golf để thả score. Nhưng tất cả diễn ra một c&aacute;ch nhỏ lẻ v&agrave; kh&ocirc;ng thống nhất. Việc thiếu trung thực hay gian lận Handicap l&agrave; c&oacute; xảy ra. Hay t&iacute;nh điểm Handicap thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; c&ocirc;ng bằng cũng vẫn tồn tại. Để hạn chế nhất c&oacute; thể những bất cập n&agrave;y, VGA đ&atilde; cho ra mắt ứng dụng quản l&yacute; điểm chấp Quốc Gia VHandicap. Dưới đ&acirc;y l&agrave; những ưu điểm m&agrave; VHandicap mang lại:</p> <p><em>Một người chơi c&oacute;&nbsp;Handicap d&ugrave; thi đấu ở nhiều s&acirc;n golf kh&aacute;c nhau</em></p> <p>C&oacute; một c&acirc;u hỏi quen thuộc đối&nbsp;với người chơi golf với nhau l&agrave;:"Handicap của anh/chị bao nhi&ecirc;u?" Như vậy bất cứ người n&agrave;o cũng cần c&oacute; Handicap (HCP). Handicap ch&iacute;nh l&agrave; thước đo khả năng chơi golf v&agrave; phần n&agrave;o phản &aacute;nh&nbsp;sự&nbsp;trung thực của người chơi đ&oacute;. Vậy l&agrave; c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave;m thế n&agrave;o để người chơi c&oacute; được HCP cho m&igrave;nh.&nbsp;V&iacute; dụ như việc người chơi Golf tại một s&acirc;n lạ sẽ kh&ocirc;ng được cập nhật để t&iacute;nh Handicap dẫn đến kết quả handicap kh&ocirc;ng phản &aacute;nh đ&uacute;ng tr&igrave;nh độ của người đ&oacute;.&nbsp;VHandicap sẽ đ&aacute;p ứng to&agrave;n bộ việc đ&oacute; cho c&aacute;c tay golf thi đấu ở nhiều s&acirc;n kh&aacute;c nhau. Do vậy một người sở hữu Handicap quốc gia sẽ phản ảnh được thực tế hơn khả năng chơi golf. C&oacute; người chơi thi đấu rất hay ở một s&acirc;n nhưng lại "bể" ở s&acirc;n đấu kh&aacute;c, do vậy VHandicap sẽ thể hiện được to&agrave;n diện hơn về tr&igrave;nh độ của một tay golf.&nbsp;</p> <p><em>Handicap ch&iacute;nh thức v&agrave; thống nhất tr&ecirc;n to&agrave;n quốc được quốc tế c&ocirc;ng nhận</em></p> <p>Nhu cầu c&oacute; một handicap chuẩn của Quốc Gia l&agrave; một nhu cầu thực tế v&agrave; nhiều người mong đợi&nbsp;từ rất l&acirc;u. Kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; đảm bảo&nbsp;hơn việc người chơi sở hữu Handicap&nbsp;m&agrave; được&nbsp;sự c&ocirc;ng nhận của cơ quan đứng đầu về Golf l&agrave; VGA,&nbsp;kh&ocirc;ng những thế&nbsp;golfer&nbsp;c&oacute; thể sử dụng&nbsp;HCP Quốc Gia l&agrave; căn cứ để x&aacute;c nhận để tham dự c&aacute;c&nbsp;giải đấu quốc tế.</p> <p>C&oacute; handicap Quốc Gia ch&iacute;nh thức cũng gi&uacute;p c&aacute;c đơn vị tổ chức giải Golf từ cấp hiệp hội, địa phương, doanh nghiệp hay c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ dễ d&agrave;ng cập nhật nhanh ch&oacute;ng handicap của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n đăng k&yacute; tham dự giải. Việc n&agrave;y sẽ hạn chế được sự gian lận handicap v&agrave; tạo ra sự c&ocirc;ng bằng chung cho cuộc chơi.</p> <p><em>N&acirc;ng cao khả năng quản l&yacute; cho Hiệp hội golf Việt Nam VGA</em></p> <p>VHandicap ra đời gi&uacute;p VGA&nbsp;c&oacute; thể xếp hạng tr&igrave;nh độ người chơi golf tại Việt Nam dựa tr&ecirc;n th&ocirc;ng tin do ứng dụng Vhandicap cung cấp. H&agrave;ng năm, VGA tổ chức&nbsp;rất nhiều&nbsp;giải đấu nghiệp dư quốc gia đỉnh cao như VGA Union Cup, Vietnam Amateur Open, Vietnam Junior Open, Vietnam Ladies Open, Vietnam Matchplay Championship v&agrave; việc c&oacute; điểm chấp quốc gia gi&uacute;p hiệp hội c&oacute; căn cứ để x&aacute;c nhận Handicap cho c&aacute;c tay golf tham dự.&nbsp;<br /><br />B&ecirc;n cạnh đ&oacute; VHandicap gi&uacute;p VGA c&oacute; cơ sở để quản l&yacute;, điều chỉnh v&agrave; đưa ra c&aacute;c mức phạt khi c&oacute; dấu hiệu gian lận handicap, c&oacute; thể treo HCP của c&aacute;c golfer kh&ocirc;ng c&ograve;n&nbsp;tư c&aacute;ch nghiệp dư.</p> <p><em>Tăng cường tiện &iacute;ch quản l&yacute; Handicap hội vi&ecirc;n v&agrave; kh&aacute;ch lẻ cho c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, s&acirc;n golf:</em></p> <p>VHandicap ra đời nhằm hướng tới hỗ trợ&nbsp;quản l&yacute; handicap một c&aacute;ch dễ d&agrave;ng hơn cho c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ, s&acirc;n golf khi hội vi&ecirc;n hội vi&ecirc;n của&nbsp;họ chơi tại c&aacute;c s&acirc;n g&ocirc;n kh&aacute;c cũng như khi hội vi&ecirc;n của s&acirc;n kh&aacute;c chơi tại s&acirc;n&nbsp;họ.&nbsp;Tăng cường tiện &iacute;ch cho hội vi&ecirc;n khi họ c&oacute; thể dễ d&agrave;ng kiểm tra Handicap&nbsp;của m&igrave;nh&nbsp;hay của bạn chơi tr&ecirc;n ứng dụng di động, thay v&igrave; phải l&ecirc;n web hay gọi điện thoại trực tiếp hỏi s&acirc;n g&ocirc;n như hiện nay. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, đội ngũ kỹ thuật của VGA v&agrave; VGS sẽ duy tr&igrave; v&agrave; hỗ trợ 24/24 đảm bảo cho hệ thống vận h&agrave;nh ho&agrave;n hảo v&agrave; cập nhật kịp thời.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Vì sao cần Handicap Quốc Gia?

By GolfEdit.com - 06/01/2018

Golf là một cuộc chơi của sự trung thực và lịch sự, và Handicap của người chơi phản ánh không chỉ trình độ mà chính cả sự trung thực đó. 

Hiện nay người chơi có thể sử dụng khá nhiều các phần mềm, ứng dụng để tính điểm handicap hay thông qua các sân golf để thả score. Nhưng tất cả diễn ra một cách nhỏ lẻ và không thống nhất. Việc thiếu trung thực hay gian lận Handicap là có xảy ra. Hay tính điểm Handicap thiếu chính xác và công bằng cũng vẫn tồn tại. Để hạn chế nhất có thể những bất cập này, VGA đã cho ra mắt ứng dụng quản lý điểm chấp Quốc Gia VHandicap. Dưới đây là những ưu điểm mà VHandicap mang lại:

Một người chơi có Handicap dù thi đấu ở nhiều sân golf khác nhau

Có một câu hỏi quen thuộc đối với người chơi golf với nhau là:"Handicap của anh/chị bao nhiêu?" Như vậy bất cứ người nào cũng cần có Handicap (HCP). Handicap chính là thước đo khả năng chơi golf và phần nào phản ánh sự trung thực của người chơi đó. Vậy là câu hỏi đặt ra làm thế nào để người chơi có được HCP cho mình. Ví dụ như việc người chơi Golf tại một sân lạ sẽ không được cập nhật để tính Handicap dẫn đến kết quả handicap không phản ánh đúng trình độ của người đó. VHandicap sẽ đáp ứng toàn bộ việc đó cho các tay golf thi đấu ở nhiều sân khác nhau. Do vậy một người sở hữu Handicap quốc gia sẽ phản ảnh được thực tế hơn khả năng chơi golf. Có người chơi thi đấu rất hay ở một sân nhưng lại "bể" ở sân đấu khác, do vậy VHandicap sẽ thể hiện được toàn diện hơn về trình độ của một tay golf. 

Handicap chính thức và thống nhất trên toàn quốc được quốc tế công nhận

Nhu cầu có một handicap chuẩn của Quốc Gia là một nhu cầu thực tế và nhiều người mong đợi từ rất lâu. Không có gì đảm bảo hơn việc người chơi sở hữu Handicap mà được sự công nhận của cơ quan đứng đầu về Golf là VGA, không những thế golfer có thể sử dụng HCP Quốc Gia là căn cứ để xác nhận để tham dự các giải đấu quốc tế.

Có handicap Quốc Gia chính thức cũng giúp các đơn vị tổ chức giải Golf từ cấp hiệp hội, địa phương, doanh nghiệp hay các câu lạc bộ dễ dàng cập nhật nhanh chóng handicap của các vận động viên đăng ký tham dự giải. Việc này sẽ hạn chế được sự gian lận handicap và tạo ra sự công bằng chung cho cuộc chơi.

Nâng cao khả năng quản lý cho Hiệp hội golf Việt Nam VGA

VHandicap ra đời giúp VGA có thể xếp hạng trình độ người chơi golf tại Việt Nam dựa trên thông tin do ứng dụng Vhandicap cung cấp. Hàng năm, VGA tổ chức rất nhiều giải đấu nghiệp dư quốc gia đỉnh cao như VGA Union Cup, Vietnam Amateur Open, Vietnam Junior Open, Vietnam Ladies Open, Vietnam Matchplay Championship và việc có điểm chấp quốc gia giúp hiệp hội có căn cứ để xác nhận Handicap cho các tay golf tham dự. 

Bên cạnh đó VHandicap giúp VGA có cơ sở để quản lý, điều chỉnh và đưa ra các mức phạt khi có dấu hiệu gian lận handicap, có thể treo HCP của các golfer không còn tư cách nghiệp dư.

Tăng cường tiện ích quản lý Handicap hội viên và khách lẻ cho các câu lạc bộ, sân golf:

VHandicap ra đời nhằm hướng tới hỗ trợ quản lý handicap một cách dễ dàng hơn cho các câu lạc bộ, sân golf khi hội viên hội viên của họ chơi tại các sân gôn khác cũng như khi hội viên của sân khác chơi tại sân họ. Tăng cường tiện ích cho hội viên khi họ có thể dễ dàng kiểm tra Handicap của mình hay của bạn chơi trên ứng dụng di động, thay vì phải lên web hay gọi điện thoại trực tiếp hỏi sân gôn như hiện nay. Bên cạnh đó, đội ngũ kỹ thuật của VGA và VGS sẽ duy trì và hỗ trợ 24/24 đảm bảo cho hệ thống vận hành hoàn hảo và cập nhật kịp thời.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi