<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2387-viet-nam-duoc-binh-chon-la-diem-den-du-lich-golf-hap-dan-nhat-chau-a-thai-binh-duong-nam-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/BrgDanang-630x360.jpg"> <figcaption>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Asia Pacific Golf Group &ocirc;ng Mike Sebastian c&ocirc;ng bố Việt Nam được b&igrave;nh chọn l&agrave; điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm 2017.</p></h3> </header> <p>Giải Asian Golf Awards 2017 đ&atilde; thuộc về Việt Nam, đ&acirc;y l&agrave; kết quả từ cuộc b&igrave;nh chọn của c&aacute;c golfers trong khu vực. Việt Nam đ&atilde; vượt qua rất nhiều quốc gia để c&oacute; được danh hiệu n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/AwardsAsianGolf.jpg?1508144449702" alt="AwardsAsianGolf" /></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 18 giải thường n&agrave;y được tổ chức v&agrave; cuộc bỏ phiếu đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i từ th&aacute;ng 4 đến hết th&aacute;ng 6, với hơn 104 ng&agrave;n b&igrave;nh chọn v&agrave; Việt Nam xuất sắc đoạt danh hiệu n&agrave;y. Sự tăng trưởng vượt bậc về người chơi v&agrave; s&acirc;n golf tại đất nước h&igrave;nh chữ S trong những qua khiến cả thể giới phải ch&uacute; &yacute;. Nhưng thực tế golf đ&atilde; du nhập v&agrave;o Việt Nam từ&nbsp; những năm 1930 dưới thời vua Bảo Đại, s&acirc;n golf đầu ti&ecirc;n nằm ở Đ&agrave; Lạt v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; Dalat Palace Golf Club. S&acirc;n golf n&agrave;y được x&acirc;y dựng từ năm 1922 do kiến tr&uacute;c sư người Ph&aacute;p&nbsp;Ernest Hebrard thiết kế v&agrave; golfer Việt Nam đầu ti&ecirc;n v&agrave; l&agrave; vị vua cuối c&ugrave;ng của triều Nguyễn - vua Bảo Đại.&nbsp;</p> <p>Việt Nam ng&agrave;y nay đang trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn khi c&oacute; đường bờ biển k&eacute;o d&agrave;i hơn 2000km v&agrave; sở hữu nhiều s&acirc;n golf xếp hạng xuất sắc thế giới. C&oacute; khoảng 46 s&acirc;n golf ở Việt Nam v&agrave; dự kiến nhiều s&acirc;n golf nữa được mở ra từ năm 2018-2020.&nbsp;Kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới c&oacute; thể bắt kịp được tốc độ tăng trưởng s&acirc;n golf như ở Việt Nam l&uacute;c n&agrave;y.&nbsp;<br />Kh&ocirc;ng những vậy rất nhiều s&acirc;n golf được thiết kế bởi những t&ecirc;n tuổi lớn h&agrave;ng đầu về s&acirc;n golf như Nicklaus Design, Robert Trent Jones Jr, Greg Norman, Schmidt Curley Design v&agrave; Ernie Els Design.</p> <p>C&oacute; rất nhiều golfer, kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i đặc biệt l&agrave; H&agrave;n Quốc, Nhật Bản đ&atilde; chọn c&aacute;c s&acirc;n golf của Việt Nam l&agrave; điểm đến v&agrave; con số n&agrave;y ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng. Hiện tại Việt Nam c&oacute; khoảng 30,000-35,000 golfer theo số liệu ước t&iacute;nh từ hiệp hội golf VGA.</p> <p>Sự ph&aacute;t triển s&acirc;n golf cũng một phần do Việt Nam l&agrave; một trong những quốc gia c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng được Unesco c&ocirc;ng nhận v&agrave; thu h&uacute;t được một lượng kh&aacute;ch du lịch rất lớn. Kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam năm 2017 l&agrave; khoảng 10 triệu lượt, tăng 10% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng &iacute;t người đến Việt Nam để chơi golf. Việt Nam thu h&uacute;t được hơn 15 tỷ đ&ocirc; la từ du lịch năm 2015 v&agrave; dự kiến 17 tỷ trong năm 2017.&nbsp;</p> <p>Những cơ sở số liệu tr&ecirc;n cho thấy Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n xứng đ&aacute;ng trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn nhất về du lịch Golf trong khu vực ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm 2017.&nbsp;</p> <p>Lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải thưởng&nbsp;Asian Golf Awards 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 16/11 tại Đ&agrave; Nẵng, trong khu&acirc;n khổ hội nghị golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương APGS.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017

By GolfEdit.com

Giám đốc điều hành Asia Pacific Golf Group ông Mike Sebastian công bố Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017.

Giải Asian Golf Awards 2017 đã thuộc về Việt Nam, đây là kết quả từ cuộc bình chọn của các golfers trong khu vực. Việt Nam đã vượt qua rất nhiều quốc gia để có được danh hiệu này.

AwardsAsianGolf

Đây là lần thứ 18 giải thường này được tổ chức và cuộc bỏ phiếu đã kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 6, với hơn 104 ngàn bình chọn và Việt Nam xuất sắc đoạt danh hiệu này. Sự tăng trưởng vượt bậc về người chơi và sân golf tại đất nước hình chữ S trong những qua khiến cả thể giới phải chú ý. Nhưng thực tế golf đã du nhập vào Việt Nam từ  những năm 1930 dưới thời vua Bảo Đại, sân golf đầu tiên nằm ở Đà Lạt và có tên gọi là Dalat Palace Golf Club. Sân golf này được xây dựng từ năm 1922 do kiến trúc sư người Pháp Ernest Hebrard thiết kế và golfer Việt Nam đầu tiên và là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn - vua Bảo Đại. 

Việt Nam ngày nay đang trở thành điểm đến hấp dẫn khi có đường bờ biển kéo dài hơn 2000km và sở hữu nhiều sân golf xếp hạng xuất sắc thế giới. Có khoảng 46 sân golf ở Việt Nam và dự kiến nhiều sân golf nữa được mở ra từ năm 2018-2020. Không nơi nào trên thế giới có thể bắt kịp được tốc độ tăng trưởng sân golf như ở Việt Nam lúc này. 
Không những vậy rất nhiều sân golf được thiết kế bởi những tên tuổi lớn hàng đầu về sân golf như Nicklaus Design, Robert Trent Jones Jr, Greg Norman, Schmidt Curley Design và Ernie Els Design.

Có rất nhiều golfer, khách nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản đã chọn các sân golf của Việt Nam là điểm đến và con số này ngày một tăng lên nhanh chóng. Hiện tại Việt Nam có khoảng 30,000-35,000 golfer theo số liệu ước tính từ hiệp hội golf VGA.

Sự phát triển sân golf cũng một phần do Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng được Unesco công nhận và thu hút được một lượng khách du lịch rất lớn. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 là khoảng 10 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đương nhiên không ít người đến Việt Nam để chơi golf. Việt Nam thu hút được hơn 15 tỷ đô la từ du lịch năm 2015 và dự kiến 17 tỷ trong năm 2017. 

Những cơ sở số liệu trên cho thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành điểm đến hấp dẫn nhất về du lịch Golf trong khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2017. 

Lễ công bố và trao giải thưởng Asian Golf Awards 2017 sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tại Đà Nẵng, trong khuân khổ hội nghị golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương APGS.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi