<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2387-viet-nam-duoc-binh-chon-la-diem-den-du-lich-golf-hap-dan-nhat-chau-a-thai-binh-duong-nam-2017.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/BrgDanang-630x360.jpg"> <figcaption>Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Gi&aacute;m đốc điều h&agrave;nh Asia Pacific Golf Group &ocirc;ng Mike Sebastian c&ocirc;ng bố Việt Nam được b&igrave;nh chọn l&agrave; điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm 2017.</p></h3> </header> <p>Giải Asian Golf Awards 2017 đ&atilde; thuộc về Việt Nam, đ&acirc;y l&agrave; kết quả từ cuộc b&igrave;nh chọn của c&aacute;c golfers trong khu vực. Việt Nam đ&atilde; vượt qua rất nhiều quốc gia để c&oacute; được danh hiệu n&agrave;y.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/AwardsAsianGolf.jpg?1508144449702" alt="AwardsAsianGolf" /></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; lần thứ 18 giải thường n&agrave;y được tổ chức v&agrave; cuộc bỏ phiếu đ&atilde; k&eacute;o d&agrave;i từ th&aacute;ng 4 đến hết th&aacute;ng 6, với hơn 104 ng&agrave;n b&igrave;nh chọn v&agrave; Việt Nam xuất sắc đoạt danh hiệu n&agrave;y. Sự tăng trưởng vượt bậc về người chơi v&agrave; s&acirc;n golf tại đất nước h&igrave;nh chữ S trong những qua khiến cả thể giới phải ch&uacute; &yacute;. Nhưng thực tế golf đ&atilde; du nhập v&agrave;o Việt Nam từ&nbsp; những năm 1930 dưới thời vua Bảo Đại, s&acirc;n golf đầu ti&ecirc;n nằm ở Đ&agrave; Lạt v&agrave; c&oacute; t&ecirc;n gọi l&agrave; Dalat Palace Golf Club. S&acirc;n golf n&agrave;y được x&acirc;y dựng từ năm 1922 do kiến tr&uacute;c sư người Ph&aacute;p&nbsp;Ernest Hebrard thiết kế v&agrave; golfer Việt Nam đầu ti&ecirc;n v&agrave; l&agrave; vị vua cuối c&ugrave;ng của triều Nguyễn - vua Bảo Đại.&nbsp;</p> <p>Việt Nam ng&agrave;y nay đang trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn khi c&oacute; đường bờ biển k&eacute;o d&agrave;i hơn 2000km v&agrave; sở hữu nhiều s&acirc;n golf xếp hạng xuất sắc thế giới. C&oacute; khoảng 46 s&acirc;n golf ở Việt Nam v&agrave; dự kiến nhiều s&acirc;n golf nữa được mở ra từ năm 2018-2020.&nbsp;Kh&ocirc;ng nơi n&agrave;o tr&ecirc;n thế giới c&oacute; thể bắt kịp được tốc độ tăng trưởng s&acirc;n golf như ở Việt Nam l&uacute;c n&agrave;y.&nbsp;<br />Kh&ocirc;ng những vậy rất nhiều s&acirc;n golf được thiết kế bởi những t&ecirc;n tuổi lớn h&agrave;ng đầu về s&acirc;n golf như Nicklaus Design, Robert Trent Jones Jr, Greg Norman, Schmidt Curley Design v&agrave; Ernie Els Design.</p> <p>C&oacute; rất nhiều golfer, kh&aacute;ch nước ngo&agrave;i đặc biệt l&agrave; H&agrave;n Quốc, Nhật Bản đ&atilde; chọn c&aacute;c s&acirc;n golf của Việt Nam l&agrave; điểm đến v&agrave; con số n&agrave;y ng&agrave;y một tăng l&ecirc;n nhanh ch&oacute;ng. Hiện tại Việt Nam c&oacute; khoảng 30,000-35,000 golfer theo số liệu ước t&iacute;nh từ hiệp hội golf VGA.</p> <p>Sự ph&aacute;t triển s&acirc;n golf cũng một phần do Việt Nam l&agrave; một trong những quốc gia c&oacute; nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng được Unesco c&ocirc;ng nhận v&agrave; thu h&uacute;t được một lượng kh&aacute;ch du lịch rất lớn. Kh&aacute;ch quốc tế đến Việt Nam năm 2017 l&agrave; khoảng 10 triệu lượt, tăng 10% so với c&ugrave;ng kỳ năm ngo&aacute;i. Đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng &iacute;t người đến Việt Nam để chơi golf. Việt Nam thu h&uacute;t được hơn 15 tỷ đ&ocirc; la từ du lịch năm 2015 v&agrave; dự kiến 17 tỷ trong năm 2017.&nbsp;</p> <p>Những cơ sở số liệu tr&ecirc;n cho thấy Việt Nam ho&agrave;n to&agrave;n xứng đ&aacute;ng trở th&agrave;nh điểm đến hấp dẫn nhất về du lịch Golf trong khu vực ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương năm 2017.&nbsp;</p> <p>Lễ c&ocirc;ng bố v&agrave; trao giải thưởng&nbsp;Asian Golf Awards 2017 sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 16/11 tại Đ&agrave; Nẵng, trong khu&acirc;n khổ hội nghị golf cấp cao ch&acirc;u &Aacute; Th&aacute;i B&igrave;nh Dương APGS.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017

By GolfEdit.com - 16/10/2017

Giám đốc điều hành Asia Pacific Golf Group ông Mike Sebastian công bố Việt Nam được bình chọn là điểm đến du lịch golf hấp dẫn nhất châu Á Thái Bình Dương năm 2017.

Giải Asian Golf Awards 2017 đã thuộc về Việt Nam, đây là kết quả từ cuộc bình chọn của các golfers trong khu vực. Việt Nam đã vượt qua rất nhiều quốc gia để có được danh hiệu này.

AwardsAsianGolf

Đây là lần thứ 18 giải thường này được tổ chức và cuộc bỏ phiếu đã kéo dài từ tháng 4 đến hết tháng 6, với hơn 104 ngàn bình chọn và Việt Nam xuất sắc đoạt danh hiệu này. Sự tăng trưởng vượt bậc về người chơi và sân golf tại đất nước hình chữ S trong những qua khiến cả thể giới phải chú ý. Nhưng thực tế golf đã du nhập vào Việt Nam từ  những năm 1930 dưới thời vua Bảo Đại, sân golf đầu tiên nằm ở Đà Lạt và có tên gọi là Dalat Palace Golf Club. Sân golf này được xây dựng từ năm 1922 do kiến trúc sư người Pháp Ernest Hebrard thiết kế và golfer Việt Nam đầu tiên và là vị vua cuối cùng của triều Nguyễn - vua Bảo Đại. 

Việt Nam ngày nay đang trở thành điểm đến hấp dẫn khi có đường bờ biển kéo dài hơn 2000km và sở hữu nhiều sân golf xếp hạng xuất sắc thế giới. Có khoảng 46 sân golf ở Việt Nam và dự kiến nhiều sân golf nữa được mở ra từ năm 2018-2020. Không nơi nào trên thế giới có thể bắt kịp được tốc độ tăng trưởng sân golf như ở Việt Nam lúc này. 
Không những vậy rất nhiều sân golf được thiết kế bởi những tên tuổi lớn hàng đầu về sân golf như Nicklaus Design, Robert Trent Jones Jr, Greg Norman, Schmidt Curley Design và Ernie Els Design.

Có rất nhiều golfer, khách nước ngoài đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản đã chọn các sân golf của Việt Nam là điểm đến và con số này ngày một tăng lên nhanh chóng. Hiện tại Việt Nam có khoảng 30,000-35,000 golfer theo số liệu ước tính từ hiệp hội golf VGA.

Sự phát triển sân golf cũng một phần do Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều danh lam thắng cảnh, địa điểm nổi tiếng được Unesco công nhận và thu hút được một lượng khách du lịch rất lớn. Khách quốc tế đến Việt Nam năm 2017 là khoảng 10 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đương nhiên không ít người đến Việt Nam để chơi golf. Việt Nam thu hút được hơn 15 tỷ đô la từ du lịch năm 2015 và dự kiến 17 tỷ trong năm 2017. 

Những cơ sở số liệu trên cho thấy Việt Nam hoàn toàn xứng đáng trở thành điểm đến hấp dẫn nhất về du lịch Golf trong khu vực châu Á Thái Bình Dương năm 2017. 

Lễ công bố và trao giải thưởng Asian Golf Awards 2017 sẽ diễn ra vào ngày 16/11 tại Đà Nẵng, trong khuân khổ hội nghị golf cấp cao châu Á Thái Bình Dương APGS.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi