<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1700-van-truot-dep-nhung-cu-putt-tu-khoang-cach-1-2m.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/4feetputt01-425x243.jpg"> <figcaption>Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trung b&igrave;nh 92% golfer PGA TOUR kh&ocirc;ng bỏ lỡ những c&uacute; putt từ khoảng c&aacute;ch 4 feet (hơn 1,2m), vậy đ&oacute; sẽ l&agrave; cơ hội tốt khi đưa b&oacute;ng trong gần cờ trong b&aacute;n k&iacute;nh như thế n&agrave;y.</p></h3> </header> <p>Nhưng n&oacute;i th&igrave; thường dễ hơn l&agrave;m, v&agrave; c&aacute;c golfer chuy&ecirc;n nghiệp họ cũng kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng thực hiện 100% th&agrave;nh c&ocirc;ng, m&agrave; trong thi đấu golf yếu tố t&acirc;m l&yacute; c&ograve;n quyết định nhiều đến ch&iacute;nh c&uacute; putt của bạn. Nhưng kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; h&atilde;y tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển h&oacute;a c&uacute; putt ở khoảng c&aacute;ch 4 feet trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn.</p> <p><strong>C&aacute;ch tốt nhất l&agrave; h&atilde;y c&oacute; một tư thế chuẩn bị putt b&oacute;ng thật &#039;kỹ c&agrave;ng&#039;:</strong></p> <p>Đầu ti&ecirc;n h&atilde;y đứng thẳng v&agrave; cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy v&agrave; c&aacute;nh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ&nbsp;mặt trong cẳng tay (vị tr&iacute; từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngo&agrave;i hướng l&ecirc;n trời, sau đ&oacute; k&eacute;o khuỷu tay tựa (rest) v&agrave;o ph&iacute;a xương sườn vị tr&iacute; lồng ngực (rib cage). B&acirc;y giờ th&igrave; bạn dễ d&agrave;ng nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a trước, hướng gập bụng so với h&ocirc;ng sao cho gậy putter chạm tựa l&ecirc;n mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn n&agrave;y, tiếp theo bạn h&atilde;y thực hiện pha putt b&oacute;ng ở khoảng c&aacute;ch 4 feet một c&aacute;ch đều đặn m&agrave; kh&ocirc;ng phải bận t&acirc;m đến tư thế của m&igrave;nh nữa.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Nếu tư thế chuẩn bị putt kh&ocirc;ng chuẩn bạn sẽ cảm tưởng c&uacute; đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để &yacute; ch&uacute;t đến tư thế của m&igrave;nh, mọi sự chuẩn bị kỹ c&agrave;ng lu&ocirc;n đảm bảo phần trăm d&agrave;nh điểm cao hơn bạn mong muốn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 4 m&aacute;ch gi&uacute;p để thực hiện của putt 4-Feet ho&agrave;n hảo:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2016/4feetputt01.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>1. Tr&aacute;nh để m&ocirc;ng &#039;ch&ocirc;ng ch&ecirc;nh&#039; với g&oacute;t: điều n&agrave;y c&oacute; nghĩa rằng h&atilde;y giữ cho m&ocirc;ng d&oacute;ng thẳng l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, dồn lực l&ecirc;n hai g&oacute;t ch&acirc;n, điều n&agrave;y cho ph&eacute;p bạn ph&acirc;n phối trọng lượng đều l&ecirc;n hai b&agrave;n ch&acirc;n, kh&ocirc;ng những thế n&oacute; c&ograve;n gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) v&agrave; to&agrave;n bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh.</p> <p>2. Mắt nh&igrave;n v&agrave;o một phần hai quả b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a nửa trong: c&aacute;ch nh&igrave;n ở vị tr&iacute; n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn thấy đường putt b&oacute;ng dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; c&oacute; thể hướng gậy putter đi đ&uacute;ng hướng đ&atilde; dự định ngắm ban đầu (starting line).</p> <p>3. Vai v&agrave; b&agrave;n tay tạo th&agrave;nh đường thẳng vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất: đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đ&aacute;nh đi v&agrave; gi&uacute;p linh động c&aacute;nh tay v&agrave; ổn định vai. Giữ b&agrave;n tay dưới vai tĩnh cũng gi&uacute;p bạn c&oacute; được một đường gậy (path) ho&agrave;n hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi &#039;đưa&#039; v&agrave; &#039;đẩy&#039; c&aacute;nh tay trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&oacute;ng.</p> <p>4. C&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay lu&ocirc;n như được &#039;buộc&#039; v&agrave;o nhau: nếu bạn đứng ph&iacute;a sau một golfer đang putt b&oacute;ng gần như một phần c&aacute;n gậy ẩn trong c&aacute;nh tay, nếu c&aacute;n gậy v&agrave; c&aacute;nh tay kh&ocirc;ng theo một đường thẳng như tư thế set up b&agrave;n đầu, điều n&agrave;y sẽ ảnh hưởng đến khoảng c&aacute;ch xa gần khi putt. V&agrave; l&uacute;c đ&oacute; sự thiếu ch&iacute;nh x&aacute;c sẽ phải trả gi&aacute; bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ c&oacute; cảm gi&aacute;c kh&oacute; chịu l&agrave; tại sao ở khoảng c&aacute;ch gần như vậy vẫn kh&ocirc;ng thể c&oacute; c&uacute; đẩy ch&iacute;nh x&aacute;c.</p> <p>Golfedit.com</p> </article> </body></html>

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com - 06/07/2016

Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong gần cờ trong bán kính như thế này.

Nhưng nói thì thường dễ hơn làm, và các golfer chuyên nghiệp họ cũng không phải lúc nào cũng thực hiện 100% thành công, mà trong thi đấu golf yếu tố tâm lý còn quyết định nhiều đến chính cú putt của bạn. Nhưng không còn cách nào khác là hãy tập luyện kỹ năng thật tốt, bạn sẽ tự tin để chuyển hóa cú putt ở khoảng cách 4 feet trở nên dễ dàng hơn.

Cách tốt nhất là hãy có một tư thế chuẩn bị putt bóng thật 'kỹ càng':

Đầu tiên hãy đứng thẳng và cầm gậy putter trước bụng của bạn sao cho gậy và cánh tay thẳng với nhau. Xoay từ từ mặt trong cẳng tay (vị trí từ khuỷu tay đến cổ tay) ngửa dần ra ngoài hướng lên trời, sau đó kéo khuỷu tay tựa (rest) vào phía xương sườn vị trí lồng ngực (rib cage). Bây giờ thì bạn dễ dàng nghiêng về phía trước, hướng gập bụng so với hông sao cho gậy putter chạm tựa lên mặt cỏ. Sau bước set up chuẩn này, tiếp theo bạn hãy thực hiện pha putt bóng ở khoảng cách 4 feet một cách đều đặn mà không phải bận tâm đến tư thế của mình nữa.

Nếu tư thế chuẩn bị putt không chuẩn bạn sẽ cảm tưởng cú đẩy 4 feet tựa như 40 foot. Chỉ cần để ý chút đến tư thế của mình, mọi sự chuẩn bị kỹ càng luôn đảm bảo phần trăm dành điểm cao hơn bạn mong muốn.

Dưới đây là 4 mách giúp để thực hiện của putt 4-Feet hoàn hảo:

1. Tránh để mông 'chông chênh' với gót: điều này có nghĩa rằng hãy giữ cho mông dóng thẳng lên hai gót chân, dồn lực lên hai gót chân, điều này cho phép bạn phân phối trọng lượng đều lên hai bàn chân, không những thế nó còn giúp bạn dễ dàng giữ phần dưới cơ thể (lower body) tĩnh (still) và toàn bộ cơ thể thăng bằng khi thực hiện cú đánh.

2. Mắt nhìn vào một phần hai quả bóng hướng về phía nửa trong: cách nhìn ở vị trí này sẽ giúp bạn thấy đường putt bóng dễ dàng hơn và có thể hướng gậy putter đi đúng hướng đã dự định ngắm ban đầu (starting line).

3. Vai và bàn tay tạo thành đường thẳng vuông góc với mặt đất: đây là cách dễ nhất để di chuyển gậy putter ngược về hướng đánh đi và giúp linh động cánh tay và ổn định vai. Giữ bàn tay dưới vai tĩnh cũng giúp bạn có được một đường gậy (path) hoàn hảo, giảm thiểu sự mất ổn định khi 'đưa' và 'đẩy' cánh tay trong quá trình putt bóng.

4. Cán gậy và cánh tay luôn như được 'buộc' vào nhau: nếu bạn đứng phía sau một golfer đang putt bóng gần như một phần cán gậy ẩn trong cánh tay, nếu cán gậy và cánh tay không theo một đường thẳng như tư thế set up bàn đầu, điều này sẽ ảnh hưởng đến khoảng cách xa gần khi putt. Và lúc đó sự thiếu chính xác sẽ phải trả giá bằng việc hụt pha ghi điểm, bạn sẽ có cảm giác khó chịu là tại sao ở khoảng cách gần như vậy vẫn không thể có cú đẩy chính xác.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi