<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1638-mot-cu-chip-that-bai-deu-do-ban-qua-non-nong-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p>(Golf &amp; Life Magazine) M&#7897;t c&uacute; chip th&#7845;t b&#7841;i th&#432;&#7901;ng do ng&#432;&#7901;i ch&#417;i th&#7921;c hi&#7879;n pha ti&#7871;p banh k&eacute;m &ndash; &#273;&aacute;nh l&ugrave;i v&#7873; ph&iacute;a sau banh thay v&igrave; &#273;&aacute;nh th&#7859;ng v&agrave;o banh ho&#7863;c ti&#7871;p x&uacute;c qu&aacute; nh&#7865; v&#7899;i banh. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n c&oacute; th&#7875; do b&#7841;n qu&aacute; n&ocirc;n n&oacute;ng &#273;&#432;a banh l&ecirc;n kh&ocirc;ng, khi&#7871;n cho hai tay di chuy&#7875;n qu&aacute; v&#7897;i v&agrave;ng v&agrave; h&#7853;u qu&#7843; l&agrave; g&#7853;y &#273;&aacute;nh h&#432;&#7899;ng l&ecirc;n t&#7841;i giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh.</p> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&#272;&#7875; c&oacute; m&#7897;t c&uacute; chip banh m&#7841;nh m&#7869;, h&atilde;y tham kh&#7843;o k&#7929; thu&#7853;t sau &#273;&acirc;y. B&#7841;n s&#7869; nh&#7853;n ra vi&#7879;c &#273;&#432;a banh l&ecirc;n green ch&#7859;ng h&#7873; kh&oacute; ch&uacute;t n&agrave;o.</span></p> <p><strong>1. Ng&#7843; ng&#432;&#7901;i v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4672-b.jpg" border="0" alt="IMG_4672 b"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Thi&#7871;t l&#7853;p th&#7871; &#273;&#7913;ng h&#7865;p v&#7899;i hai b&agrave;n ch&acirc;n &#273;&#7863;t g&#7847;n v&agrave; song song nhau, sao cho hai b&agrave;n ch&acirc;n g&#7847;n nh&#432; vu&ocirc;ng g&oacute;c v&#7899;i &#273;&#432;&#7901;ng m&#7909;c ti&ecirc;u v&agrave; banh n&#7857;m h&#417;i l&#7879;ch v&#7873; ph&iacute;a b&ecirc;n ph&#7843;i c&#7911;a ng&oacute;n c&aacute;i b&agrave;n ch&acirc;n ph&#7843;i. H&#417;i nghi&ecirc;ng ng&#7921;c v&agrave; hai b&agrave;n tay v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u khi b&#7841;n v&#7909;t banh.</span></p> <p><strong>2. Xoay c&#7893; tay t&#7921; nhi&ecirc;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4678-a.jpg" border="0" alt="IMG_4678 a"></p> <p>&#272;&#7875; chip th&agrave;nh c&ocirc;ng, b&#7841;n kh&ocirc;ng c&#7847;n xoay c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#432;ng h&atilde;y &#273;&#7875; c&#7893; tay xoay t&#7921; nhi&ecirc;n v&igrave; &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; gi&uacute;p t&#259;ng t&#7889;c &#273;&#7897; &#273;&#7847;u g&#7853;y tr&ecirc;n &#273;&#432;&#7901;ng downswing &ndash; m&#7897;t trong nh&#7919;ng y&#7871;u t&#7889; then ch&#7889;t quy&#7871;t &#273;&#7883;nh kh&#7843; n&#259;ng ti&#7871;p banh m&#7841;nh m&#7869;.</p> <p><strong>3. &#272;&#7875; ng&#7921;c ti&#7871;p t&#7909;c di chuy&#7875;n</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4691-e.jpg" border="0" alt="IMG_4691 e"><br></strong></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Ngay c&#7843; trong nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n, vi&#7879;c ti&#7871;p t&#7909;c xoay ng&#432;&#7901;i theo c&uacute; &#273;&aacute;nh l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng. B&#7841;n v&#7851;n n&ecirc;n xoay ng&#7921;c v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u ngay c&#7843; sau khi &#273;&atilde; ti&#7871;p banh. &#272;&#7875; r&egrave;n luy&#7879;n &#273;i&#7873;u n&agrave;y, h&atilde;y t&#7853;p chip b&#7857;ng m&#7897;t tay.</span></p> <p><strong>4. T&#7853;p trung v&agrave;o giai &#273;o&#7841;n ti&#7871;p banh</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><img src="http://golfandlife.com.vn/wp-content/uploads/2016/03/IMG_4702-d.jpg" border="0" alt="IMG_4702 d"><br></strong></p> <p>H&atilde;y th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; swing m&#432;&#7907;t m&agrave; v&agrave; nh&igrave;n ch&#7857;m ch&#7857;m v&agrave;o m&#7863;t g&#7853;y khi n&oacute; ch&#7841;m banh &#273;&#7875; ki&#7875;m ch&#7913;ng hi&#7879;u qu&#7843; pha ti&#7871;p banh c&#7911;a m&igrave;nh. Vi&#7879;c ti&#7871;p banh ch&#7855;c ch&#7855;n l&agrave; c&#7921;c k&#7923; quan tr&#7885;ng. Sau khi &#273;&atilde; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c r&#7857;ng m&igrave;nh v&#7915;a ti&#7871;p banh m&#7897;t c&aacute;ch m&#7841;nh m&#7869;, b&#7841;n c&oacute; th&#7875; l&#7853;p t&#7913;c chuy&#7875;n s&#7921; t&#7853;p trung v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u.</p> <p><strong>Golfedit.com - Credit: Golf &amp; Life Magazine</strong></p> </article> </body></html>

Một cú chip thất bại đều do bạn .... quá 'nôn nóng'

By GolfEdit.com - 28/05/2016

(Golf & Life Magazine) Một cú chip thất bại thường do người chơi thực hiện pha tiếp banh kém – đánh lùi về phía sau banh thay vì đánh thẳng vào banh hoặc tiếp xúc quá nhẹ với banh. Nguyên nhân có thể do bạn quá nôn nóng đưa banh lên không, khiến cho hai tay di chuyển quá vội vàng và hậu quả là gậy đánh hướng lên tại giai đoạn tiếp banh.

IMG_4678 a

Để có một cú chip banh mạnh mẽ, hãy tham khảo kỹ thuật sau đây. Bạn sẽ nhận ra việc đưa banh lên green chẳng hề khó chút nào.

1. Ngả người về phía mục tiêu

IMG_4672 b

Thiết lập thế đứng hẹp với hai bàn chân đặt gần và song song nhau, sao cho hai bàn chân gần như vuông góc với đường mục tiêu và banh nằm hơi lệch về phía bên phải của ngón cái bàn chân phải. Hơi nghiêng ngực và hai bàn tay về phía mục tiêu khi bạn vụt banh.

2. Xoay cổ tay tự nhiên

IMG_4678 a

Để chip thành công, bạn không cần xoay cổ tay quá nhiều, nhưng hãy để cổ tay xoay tự nhiên vì điều này sẽ giúp tăng tốc độ đầu gậy trên đường downswing – một trong những yếu tố then chốt quyết định khả năng tiếp banh mạnh mẽ.

3. Để ngực tiếp tục di chuyển

IMG_4691 e

Ngay cả trong những cú đánh ngắn, việc tiếp tục xoay người theo cú đánh là rất quan trọng. Bạn vẫn nên xoay ngực về phía mục tiêu ngay cả sau khi đã tiếp banh. Để rèn luyện điều này, hãy tập chip bằng một tay.

4. Tập trung vào giai đoạn tiếp banh

IMG_4702 d

Hãy thực hiện một cú swing mượt mà và nhìn chằm chằm vào mặt gậy khi nó chạm banh để kiểm chứng hiệu quả pha tiếp banh của mình. Việc tiếp banh chắc chắn là cực kỳ quan trọng. Sau khi đã cảm nhận được rằng mình vừa tiếp banh một cách mạnh mẽ, bạn có thể lập tức chuyển sự tập trung về phía mục tiêu.

Golfedit.com - Credit: Golf & Life Magazine

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi