<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1468-de-thuc-hien-chip-shot-thanh-cong-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Anhdep2014/2014Zurick02-640x431.jpg"> <figcaption>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhdep2014/2014Zurick02.jpg" border="0" alt=""></p> <p>&#272;&aacute;nh ng&#7855;n c&#361;ng gi&#7889;ng nh&#432; g&#7841;t b&oacute;ng, c&oacute; nhi&#7873;u c&aacute;ch &#273;&#7875; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i kh&ocirc;ng th&iacute;ch chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng tay v&agrave; c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; uy&#7875;n chuy&#7875;n n&#417;i b&agrave;n tay v&agrave; c&#7893; tay khi &#273;&aacute;nh. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i th&iacute;ch &#273;&#7913;ng h&#417;i th&#7859;ng ng&#432;&#7901;i, s&#7889; kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch khom ng&#432;&#7901;i t&#7841;o th&agrave;nh g&oacute;c vu&ocirc;ng. V&agrave; c&ograve;n nhi&#7873;u nhi&#7873;u c&aacute;ch kh&aacute;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n n&#7919;a, d&#432;&#7901;ng nh&#432; c&oacute; v&ocirc; s&#7889; c&aacute;ch.</p> <p>Nh&#432;ng ch&#7889;t l&#7841;i, c&oacute; hai &#273;i&#7873;u quan tr&#7885;ng c&#7847;n &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n th&agrave;nh c&ocirc;ng m&#7897;t c&uacute; chip shot. &#272;&#7847;u ti&ecirc;n l&agrave; x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c n&#417;i c&#7847;n &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; trong qu&aacute; tr&igrave;nh &#273;&aacute;nh, v&agrave; sau &#273;&oacute; l&agrave; n&#417;i b&oacute;ng s&#7869; r&#417;i.</p> <p>T&ocirc;i khuy&#7871;n kh&iacute;ch h&#7885;c tr&ograve; c&#7911;a m&igrave;nh &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; b&ecirc;n tr&aacute;i, v&agrave; h&#417;i khom ph&#7847;n gi&#7919;a l&#432;ng. S&#7921; k&#7871;t h&#7907;p gi&#7919;a v&#7883; tr&iacute; b&oacute;ng, v&#7883; tr&iacute; tr&#7885;ng t&acirc;m l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c 2 vi&#7879;c: N&oacute; t&#7841;o cho c&aacute;n g&#7853;y &#273;&#7897; nghi&ecirc;ng c&#7847;n thi&#7871;t v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u, gi&uacute;p c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; &#273;&#7897; d&#7889;c &#273;&#7911; &#273;&#7875; b&#7841;n kh&ocirc;ng &#273;&aacute;nh xu&#7889;ng &#273;&#7845;t tr&#432;&#7899;c khi ch&#7841;m b&oacute;ng. N&#7871;u b&#7841;n gi&#7919; c&aacute;n g&#7853;y th&#7859;ng qu&aacute;, c&uacute; &#273;&aacute;nh c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; nhi&#7873;u nguy c&#417; ch&#7841;m &#273;&#7845;t h&#417;n. Th&#7913; hai, n&oacute; gi&uacute;p b&#7841;n d&#7877; ki&#7875;m so&aacute;t qu&#7929; &#273;&#7841;o bay v&agrave; tr&#7899;n l&#259;n c&#7911;a b&oacute;ng, gi&uacute;p b&#7841;n x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;c c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave; kho&#7843;ng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c cho m&#7895;i c&uacute; &#273;&aacute;nh.</p> <p>C&aacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t &#273;&#7875; t&#7921; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n n&oacute;. Chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m c&#7911;a b&#7841;n sao cho n&oacute; n&#7857;m ch&#7911; y&#7871;u v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i. &#272;&#7863;t b&oacute;ng tr&#432;&#7899;c ng&oacute;n c&aacute;i ch&acirc;n ph&#7843;i. &#272;&#7875; bi&#7871;t n&ecirc;n nghi&ecirc;ng g&#7853;y v&#7873; tr&#432;&#7899;c bao nhi&ecirc;u, &#273;&#417;n gi&#7843;n ch&#7881; c&#7847;n &#273;&#7863;t g&#7853;y sao cho c&aacute;n g&#7853;y t&#7921;a l&ecirc;n &#273;&ugrave;i tr&aacute;i.</p> <p>H&atilde;y ch&uacute; &yacute; r&#7857;ng ngay sau khi ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng, tay c&#7911;a t&ocirc;i v&#7851;n n&#7857;m tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. Tuy kh&ocirc;ng r&otilde; nh&#432; l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, nh&#432;ng tay t&ocirc;i v&#7851;n c&ograve;n n&#7857;m ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. &#272;i&#7873;u n&agrave;y cho th&#7845;y t&ocirc;i &#273;&atilde; ki&#7875;m so&aacute;t c&uacute; &#273;&aacute;nh v&#7899;i tr&#7885;ng t&acirc;m &#273;&#7863;t b&ecirc;n tr&aacute;i.</p> <p>Y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng kh&aacute;c n&#7919;a &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; chip shot th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; h&atilde;y nh&#7899;, d&ugrave; &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n nh&#432;ng c&#361;ng ph&#7843;i &#273;&#7843;m b&#7843;o nh&#7919;ng chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng c&#7911;a c&#417; th&#7875; &#273;&#7847;y &#273;&#7911; nh&#432; khi b&#7841;n d&ugrave;ng g&#7853;y driver. C&oacute; ngh&#297;a l&agrave; b&#7841;n ph&#7843;i xoay ng&#432;&#7901;i nh&#432; khi ph&aacute;t b&oacute;ng.</p> <p>N&#7871;u b&#7841;n theo &#273;&uacute;ng 2 &#273;i&#7873;u c&#417; b&#7843;n l&agrave; chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; xoay ng&#432;&#7901;i &#273;&uacute;ng ki&#7875;u khi &#273;&aacute;nh b&oacute;ng th&igrave; xem nh&#432; c&uacute; chip shot c&#7911;a b&#7841;n &#273;&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng 60%, 40% c&ograve;n l&#7841;i t&ugrave;y thu&#7897;c v&agrave;o ch&iacute;nh b&#7843;n th&acirc;n b&#7841;n (th&#7871; &#273;&#7913;ng m&agrave; b&#7841;n thi&#7871;t l&#7853;p, xoay tay hay c&#7893; tay nhi&#7873;u hay &iacute;t&hellip;) M&#7897;t khi b&#7841;n &#273;&atilde; quen v&#7899;i 1 k&#7929; thu&#7853;t &#273;&aacute;nh nh&#7845;t &#273;&#7883;nh th&igrave; h&atilde;y &aacute;p d&#7909;ng n&oacute; cho m&#7885;i c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#7875; t&#7881; l&#7879; th&agrave;nh c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng cao.</p> <p>AJ Gaul, PGA</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.

Đánh ngắn cũng giống như gạt bóng, có nhiều cách để thành công. Nhiều người chơi không thích chuyển động tay và cổ tay quá nhiều, những người khác lại thích cảm nhận được sự uyển chuyển nơi bàn tay và cổ tay khi đánh. Nhiều người thích đứng hơi thẳng người, số khác lại thích khom người tạo thành góc vuông. Và còn nhiều nhiều cách khác để thực hiện một cú đánh ngắn nữa, dường như có vô số cách.

Nhưng chốt lại, có hai điều quan trọng cần đạt được để thực hiện thành công một cú chip shot. Đầu tiên là xác định được nơi cần đặt trọng tâm cơ thể trong quá trình đánh, và sau đó là nơi bóng sẽ rơi.

Tôi khuyến khích học trò của mình đặt trọng tâm cơ thể bên trái, và hơi khom phần giữa lưng. Sự kết hợp giữa vị trí bóng, vị trí trọng tâm làm được 2 việc: Nó tạo cho cán gậy độ nghiêng cần thiết về phía mục tiêu, giúp cú đánh ngắn của bạn có độ dốc đủ để bạn không đánh xuống đất trước khi chạm bóng. Nếu bạn giữ cán gậy thẳng quá, cú đánh của bạn có nhiều nguy cơ chạm đất hơn. Thứ hai, nó giúp bạn dễ kiểm soát quỹ đạo bay và trớn lăn của bóng, giúp bạn xác định được lực cần thiết để đánh bóng và khoảng cách chính xác cho mỗi cú đánh.

Cách tốt nhất để tự cảm nhận được điều này chính là thực hiện nó. Chuyển trọng tâm của bạn sao cho nó nằm chủ yếu về bên trái. Đặt bóng trước ngón cái chân phải. Để biết nên nghiêng gậy về trước bao nhiêu, đơn giản chỉ cần đặt gậy sao cho cán gậy tựa lên đùi trái.

Hãy chú ý rằng ngay sau khi tiếp xúc bóng, tay của tôi vẫn nằm trước đầu gậy. Tuy không rõ như lúc vào bóng, nhưng tay tôi vẫn còn nằm phía trước đầu gậy. Điều này cho thấy tôi đã kiểm soát cú đánh với trọng tâm đặt bên trái.

Yếu tố quan trọng khác nữa để thực hiện một cú chip shot thành công là hãy nhớ, dù đây là một cú đánh ngắn nhưng cũng phải đảm bảo những chuyển động của cơ thể đầy đủ như khi bạn dùng gậy driver. Có nghĩa là bạn phải xoay người như khi phát bóng.

Nếu bạn theo đúng 2 điều cơ bản là chuyển trọng tâm về bên trái và xoay người đúng kiểu khi đánh bóng thì xem như cú chip shot của bạn đã thành công 60%, 40% còn lại tùy thuộc vào chính bản thân bạn (thế đứng mà bạn thiết lập, xoay tay hay cổ tay nhiều hay ít…) Một khi bạn đã quen với 1 kỹ thuật đánh nhất định thì hãy áp dụng nó cho mọi cú đánh ngắn của bạn để tỉ lệ thành công ngày càng cao.

AJ Gaul, PGA

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi