<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/short-game/1467-muon-danh-cat-phai-hieu-duoc-cat-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/bunker-515x295.jpg"> <figcaption>Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Cứu b&oacute;ng trong hố c&aacute;t cạnh green lu&ocirc;n l&agrave; nổi &aacute;m ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong t&igrave;nh huống tương tự, c&aacute;c tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể thực hiện những c&uacute; đ&aacute;nh m&agrave; b&oacute;ng rơi ch&iacute;nh x&aacute;c kh&ocirc;ng thể tin được, vậy tại sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://www.tourgreens-europe.com/tge/images/bunkers.jpg" border="0" /></p> <p>Những tay golf chuy&ecirc;n nghiệp c&oacute; thể đ&aacute;nh những c&uacute; lốp b&oacute;ng rất dễ d&agrave;ng v&igrave; họ hiểu v&agrave; biết c&aacute;ch d&ugrave;ng c&aacute;t như một lợi thế để đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n ch&iacute;nh x&aacute;c. C&ograve;n những người chơi nghiệp dư th&igrave; sao? Đa số họ đều l&agrave;m phức tạp h&oacute;a hơn việc thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh chuẩn x&aacute;c, đ&oacute; l&agrave; điều khiến họ k&eacute;m th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p>Đế thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t tốt, c&oacute; hai điều bạn cần phải cố l&agrave;m được l&agrave;:</p> <p>1. Đ&aacute;nh xuống c&aacute;t bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị tr&iacute; sau b&oacute;ng 5cm.<br />2. Vết đ&aacute;nh xuống c&aacute;t s&acirc;u từ 2,5cm đến 3,5cm.<br />T&ocirc;i để &yacute; thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ c&aacute;t l&agrave;m thay đổi đường b&oacute;ng hoặc ngược lại, sợ kh&ocirc;ng đủ sức đưa b&oacute;ng l&ecirc;n khỏi hố c&aacute;t n&ecirc;n đ&aacute;nh rất mạnh v&agrave; s&acirc;u. Tr&ecirc;n thực tế, một c&uacute; đ&aacute;nh c&aacute;t th&ocirc;ng thường c&oacute; độ s&acirc;u khoảng 2,5 cm.</p> <p>C&ocirc;ng việc ch&iacute;nh của gậy đ&aacute;nh c&aacute;t l&agrave; tạo ra một đụn c&aacute;t giữa mặt gậy v&agrave; b&oacute;ng. Trong h&igrave;nh minh họa b&ecirc;n tr&ecirc;n, bạn sẽ thấy c&aacute;t từ mặt gậy n&acirc;ng b&oacute;ng bay l&ecirc;n. Như vậy bạn kh&ocirc;ng cần đ&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n khỏi c&aacute;t m&agrave; thay v&agrave;o đ&oacute;, đơn giản l&agrave; để c&aacute;t n&acirc;ng b&oacute;ng l&ecirc;n vị tr&iacute; m&igrave;nh cần. Nếu bạn đ&aacute;nh qu&aacute; s&acirc;u, điều n&agrave;y l&agrave;m đầu gậy mất đ&agrave; v&agrave; kh&oacute; c&oacute; thể n&acirc;ng được c&aacute;t v&agrave; b&oacute;ng ra khỏi hố c&aacute;t. Ngược lại, nếu đ&aacute;nh &iacute;t c&aacute;t hơn th&igrave; đấy l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh uy lực v&agrave; mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng thi thoảng l&agrave; đầu người chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m.</p> <p>Bạn n&ecirc;n tập luyện thường xuy&ecirc;n trong hố c&aacute;t theo hướng dẫn tr&ecirc;n, t&ocirc;i tin rằng bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng c&oacute; được c&uacute; đ&aacute;nh từ hố c&aacute;t cạnh green ch&iacute;nh x&aacute;c v&agrave; điều n&agrave;y kh&ocirc;ng kh&oacute; như bạn tưởng.</p> <p>John Stahlschmidt</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Muốn đánh cát phải hiểu được cát khi đánh golf

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Cứu bóng trong hố cát cạnh green luôn là nổi ám ảnh với những người chơi nghiệp dư. Nhưng trong tình huống tương tự, các tay golf chuyên nghiệp có thể thực hiện những cú đánh mà bóng rơi chính xác không thể tin được, vậy tại sao?

Những tay golf chuyên nghiệp có thể đánh những cú lốp bóng rất dễ dàng vì họ hiểu và biết cách dùng cát như một lợi thế để đưa bóng bay lên chính xác. Còn những người chơi nghiệp dư thì sao? Đa số họ đều làm phức tạp hóa hơn việc thực hiện một cú đánh chuẩn xác, đó là điều khiến họ kém thành công.

Đế thực hiện một cú đánh từ hố cát tốt, có hai điều bạn cần phải cố làm được là:

1. Đánh xuống cát bằng cạnh dưới của đầu gậy ở vị trí sau bóng 5cm.
2. Vết đánh xuống cát sâu từ 2,5cm đến 3,5cm.
Tôi để ý thấy nhiều người chơi nghiệp dư sợ cát làm thay đổi đường bóng hoặc ngược lại, sợ không đủ sức đưa bóng lên khỏi hố cát nên đánh rất mạnh và sâu. Trên thực tế, một cú đánh cát thông thường có độ sâu khoảng 2,5 cm.

Công việc chính của gậy đánh cát là tạo ra một đụn cát giữa mặt gậy và bóng. Trong hình minh họa bên trên, bạn sẽ thấy cát từ mặt gậy nâng bóng bay lên. Như vậy bạn không cần đánh bóng bay lên khỏi cát mà thay vào đó, đơn giản là để cát nâng bóng lên vị trí mình cần. Nếu bạn đánh quá sâu, điều này làm đầu gậy mất đà và khó có thể nâng được cát và bóng ra khỏi hố cát. Ngược lại, nếu đánh ít cát hơn thì đấy là một cú đánh uy lực và mục tiêu cuối cùng thi thoảng là đầu người chơi cùng nhóm.

Bạn nên tập luyện thường xuyên trong hố cát theo hướng dẫn trên, tôi tin rằng bạn sẽ nhanh chóng có được cú đánh từ hố cát cạnh green chính xác và điều này không khó như bạn tưởng.

John Stahlschmidt

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Short Game

Không còn ngại shortgame nữa

By GolfEdit.com
Vấn đề của Shortgame đơn giản là ở tư thế đứng chuẩn bị thực hiện cú đánh ...
Short Game

Đừng để mắc lỗi chip do lạm dụng gậy kỹ thuật

By GolfEdit.com
Bạn đã biết cách chính xác để chip những quả bóng rơi trước cờ chưa? ...
Short Game

Kỹ thuật chip cực kỳ cơ bản và hữu ích của Phil Mickelson

By GolfEdit.com
Phil Mickelson được coi là thần shortgame với những cú chip đầy ảo diệu.  ...
Short Game

Cải thiện shortgame ngay lập tức

By GolfEdit.com
Kinh nghiệm của người chơi lâu năm chỉ ra rằng, càng thực hiện đơn giản và tránh suy nghĩ phức tạp về kỹ thuật thì người chơi có những cú...
Short Game

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com
Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng...
Short Game

Dustin Johnson là bậc thầy về gậy Wedge

By GolfEdit.com
Dustin Johnson không có một Major nào trong năm 2014 nhưng anh cũng có danh hiệu PGA TOUR thứ 4 trong mùa sau chiến thắng ở Northern Trust để cạnh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi