<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/driving/169-cach-danh-bong-draw.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Cách đánh bóng Draw</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Cách đánh bóng Draw</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/DRAW-2-425x243.jpg"> <figcaption>Cách đánh bóng Draw</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đ&aacute;nh draw theo &yacute; muốn l&agrave; một trong những kỹ thuật kh&oacute; học nhất của m&ocirc;n golf?</p></h3> </header> <p>T&ocirc;i d&aacute;m chắc với bạn rằng 99% người chơi đều đồng &yacute; với t&ocirc;i rằng: &ldquo;Đ&aacute;nh draw theo &yacute; muốn l&agrave; một trong những kỹ thuật kh&oacute; học nhất của m&ocirc;n golf&rdquo;.&nbsp;Một c&uacute; đ&aacute;nh draw ho&agrave;n hảo l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh ra sức đ&uacute;ng thời điểm với sự kết hợp nhuần nhuyễn cơ bắp, mặt gậy v&agrave; hướng đ&aacute;nh right-to-left của bạn. Để t&ocirc;i chỉ bạn những mẹo nhỏ để bạn c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh draw tốt nh&eacute;, đồng &yacute; vậy đi!<br /><br /><strong>1. Đ&oacute;ng mặt gậy sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng:</strong><br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/draw1.jpg" alt="" border="0" /><br />Bạn c&oacute; thể thấy c&aacute;ch t&ocirc;i &uacute;p mặt gậy, hướng đ&aacute;nh v&agrave; cả c&aacute;ch đưa gậy sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng. Bạn h&atilde;y thử một c&uacute; đ&aacute;nh xoay v&ograve;ng v&agrave; k&eacute;o b&oacute;ng về ph&iacute;a tr&aacute;i?<br /><br />Bước đầu ti&ecirc;n v&agrave; dễ nhất để c&oacute; 1 c&uacute; đ&aacute;nh draw l&agrave; bạn phải &uacute;p mặt gậy sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng. T&ocirc;i kh&ocirc;ng biết thầy của bạn c&oacute; chỉ bạn điều đ&oacute; kh&ocirc;ng nhưng t&ocirc;i th&igrave; tự m&ograve; ra điều n&agrave;y khi mới tập golf. Khi ấy t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đ&aacute;nh thẳng m&agrave; to&agrave;n slice, nhưng khi &uacute;p mặt gậy sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng th&igrave; kết quả kh&ocirc;ng kh&aacute; hơn l&agrave; bao, b&oacute;ng to&agrave;n draw chứ kh&ocirc;ng thẳng. T&ocirc;i tin rằng bạn cũng giống như t&ocirc;i, khi mới tập chơi rằng: &ldquo;Khi đầu gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng thường c&oacute; xu hướng ngửa mặt gậy v&agrave; đẩy thẳng gậy&rdquo;, kết quả l&agrave; 1 c&uacute; &ldquo;full slice&rdquo;. Vậy để c&oacute; một c&uacute; draw, đầu ti&ecirc;n bạn phải kh&ocirc;ng chế được g&oacute;c mở mặt g&acirc;y sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng.<br /><br />Lần ra s&acirc;n tập tới, bạn c&oacute; thể thử l&agrave;m v&agrave;i c&uacute; swing v&agrave; cố sao cho c&aacute;nh tay phải lăn l&ecirc;n tr&ecirc;n c&aacute;nh tay tr&aacute;i, để trong giai đoạn sau khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng, mặt dưới của c&aacute;nh tay phải thật sự chạm v&agrave;o mặt dưới của c&aacute;nh tay tr&aacute;i. Sau khi bạn l&agrave;m như vậy một ch&uacute;t th&igrave; c&oacute; thể b&oacute;ng c&oacute; khuynh hướng xo&aacute;y tr&aacute;i (hook) trong t&iacute;ch tắc. Nếu vậy, h&atilde;y l&ugrave;i lại 1 ch&uacute;t sao cho vẫn c&ograve;n cảm gi&aacute;c c&aacute;nh tay phải ở tr&ecirc;n c&aacute;nh tay tr&aacute;i, nhưng kh&ocirc;ng đến mức chạm v&agrave;o nhau. Điều n&agrave;y sẽ khiến mặt gậy của bạn đ&oacute;ng lại khi chạm b&oacute;ng v&agrave; tạo ra một c&uacute; draw đẹp mắt.<br /><br /><strong>2. Giữ cổ tay tr&aacute;i thẳng</strong><br /><br />Kiểm tra vị tr&iacute; của mặt gậy khi bắt đầu c&uacute; swing l&agrave; một phương ph&aacute;p tốt để đảm bảo rằng bạn đ&atilde; chuẩn bị sẵn s&agrave;ng cho giai đoạn downswing. Để thực hiện được c&uacute; draw, mặt gậy của bạn phải vu&ocirc;ng g&oacute;c hoặc hơi đ&oacute;ng l&uacute;c bạn vung gậy l&ecirc;n cao.<br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/draw2.jpg" alt="" border="0" /><br />H&atilde;y xem h&igrave;nh minh họa b&ecirc;n phải v&agrave; ch&uacute; &yacute; cổ tay tr&aacute;i của t&ocirc;i đang ở tư thế gập, phần tr&ecirc;n của th&acirc;n gậy thẳng đứng v&agrave; mặt gậy ho&agrave;n to&agrave;n &ldquo;mở&rdquo;. Điều n&agrave;y khiến việc thực hiện c&uacute; draw kh&oacute; khăn hơn nhiều. Như vậy th&igrave; bạn phải điều chỉnh gậy trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing.<br /><br />B&acirc;y giờ h&atilde;y nh&igrave;n v&agrave;o h&igrave;nh b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; ch&uacute; &yacute; cố tay tr&aacute;i t&ocirc;i đ&atilde; thẳng hơn nhiều, phần tr&ecirc;n của th&acirc;n gậy cũng khớp với vị tr&iacute; cổ tay. Với tư hế n&agrave;y th&igrave; t&ocirc;i c&oacute; cơ hội th&agrave;nh c&ocirc;ng trong c&uacute; draw nhiều hơn. Bạn c&oacute; thể thử tập tư thế n&agrave;y v&agrave; ngắm m&igrave;nh trong gương hay đơn giản l&agrave; khi swing, h&atilde;y nh&igrave;n l&ecirc;n cổ tay v&agrave; mặt gậy để biết tư thế đ&atilde; chuẩn hay chưa.</p> <p><strong>3. H&atilde;y nh&igrave;n quỹ đạo của gậy khi thực hiện backswing</strong><br /><br />Trong h&igrave;nh b&ecirc;n dưới, bạn c&oacute; thể thấy rằng t&ocirc;i đ&atilde; đ&aacute;nh ho&agrave;n to&agrave;n đ&uacute;ng v&agrave;o hướng mục ti&ecirc;u ở giai đoạn backswing. Trong nhiều trường hợp, điều n&agrave;y dẫn đến việc mặt gậy v&agrave; c&aacute;nh tay ở vị tr&iacute; &ldquo;mở&rdquo; trong khi tiếp tục vung gậy l&ecirc;n đến đỉnh. Kh&ocirc;ng may, từ vị tr&iacute; đ&oacute; th&igrave; phần tr&ecirc;n của cơ thể sẽ quay ra trước phần dưới, v&agrave; mặt gậy sẽ cắt ngang b&oacute;ng, dẫn đến c&uacute; slice.<br /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/draw3.jpg" alt="" width="252" height="316" border="0" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="/images/Huongdan/draw4.jpg" alt="" width="241" height="322" border="0" /><br /><br />Trong h&igrave;nh b&ecirc;n tr&ecirc;n, ngược lại, bạn c&oacute; thể thấy t&ocirc;i vung gậy chỉ hơi hướng v&agrave;o trong đường mục ti&ecirc;u một ch&uacute;t, v&agrave; t&ocirc;i giữ mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c. L&agrave;m như vậy gi&uacute;p t&ocirc;i thực sự bắt đầu giai đoạn downswing với tư thế chỉ hơi hướng v&agrave;o trong, đ&oacute; l&agrave; phương ph&aacute;p t&ocirc;i cần để c&oacute; thể hướng gậy tới 1 c&uacute; draw.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br />Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch t&ocirc;i thực hiện điều đ&oacute;: Đặt một chiếc gậy tr&ecirc;n s&acirc;n ph&iacute;a sau bạn, c&aacute;ch bạn khoảng 3 feet v&agrave; c&ugrave;ng g&oacute;c với chiếc gậy bạn đang tập. Chiếc gậy đ&oacute; cũng n&ecirc;n được đặt b&ecirc;n ngo&agrave;i đường mục ti&ecirc;u. V&agrave; sau đ&oacute; thực hiện c&uacute; backswing sao cho đầu gậy của bạn vừa nằm trong chiệc gậy đặt dưới s&acirc;n. Trong giai đoạn downswing, h&atilde;y chắc chắn rằng đầu gậy của bạn c&oacute; quỹ đạo b&ecirc;n trong chiếc gậy dưới s&acirc;n. Nếu chiếc gậy bạn đang chơi đi qu&aacute; xa b&ecirc;n ngo&agrave;i chiếc gậy dưới s&acirc;n th&igrave; bạn sẽ c&oacute; nguy cơ đ&aacute;nh tr&uacute;ng chiếc gậy b&ecirc;n dưới.<br /><br />Ch&igrave;a kh&oacute;a để c&uacute; swing của bạn đi đ&uacute;ng quỹ đạo của n&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; thực hiện c&uacute; backswing sao cho đầu gậy của bạn đi b&ecirc;n trong chiếc gậy đặt dưới s&acirc;n. Sẽ rất dễ l&agrave;m cho gậy đi qu&aacute; xa v&agrave;o b&ecirc;n trong nếu bạn cố tr&aacute;nh n&oacute;.</p> <p><strong>Golfedit.com (Theo GolfWorld.vn)</strong></p> </article> </body></html>

Cách đánh bóng Draw

By GolfEdit.com - 30/01/2013

Đánh draw theo ý muốn là một trong những kỹ thuật khó học nhất của môn golf?

Tôi dám chắc với bạn rằng 99% người chơi đều đồng ý với tôi rằng: “Đánh draw theo ý muốn là một trong những kỹ thuật khó học nhất của môn golf”. Một cú đánh draw hoàn hảo là một cú đánh ra sức đúng thời điểm với sự kết hợp nhuần nhuyễn cơ bắp, mặt gậy và hướng đánh right-to-left của bạn. Để tôi chỉ bạn những mẹo nhỏ để bạn có một cú đánh draw tốt nhé, đồng ý vậy đi!

1. Đóng mặt gậy sau khi tiếp xúc bóng:

Bạn có thể thấy cách tôi úp mặt gậy, hướng đánh và cả cách đưa gậy sau khi tiếp xúc bóng. Bạn hãy thử một cú đánh xoay vòng và kéo bóng về phía trái?

Bước đầu tiên và dễ nhất để có 1 cú đánh draw là bạn phải úp mặt gậy sau khi tiếp xúc bóng. Tôi không biết thầy của bạn có chỉ bạn điều đó không nhưng tôi thì tự mò ra điều này khi mới tập golf. Khi ấy tôi không thể đánh thẳng mà toàn slice, nhưng khi úp mặt gậy sau khi tiếp xúc bóng thì kết quả không khá hơn là bao, bóng toàn draw chứ không thẳng. Tôi tin rằng bạn cũng giống như tôi, khi mới tập chơi rằng: “Khi đầu gậy tiếp xúc bóng thường có xu hướng ngửa mặt gậy và đẩy thẳng gậy”, kết quả là 1 cú “full slice”. Vậy để có một cú draw, đầu tiên bạn phải không chế được góc mở mặt gây sau khi tiếp xúc bóng.

Lần ra sân tập tới, bạn có thể thử làm vài cú swing và cố sao cho cánh tay phải lăn lên trên cánh tay trái, để trong giai đoạn sau khi tiếp xúc bóng, mặt dưới của cánh tay phải thật sự chạm vào mặt dưới của cánh tay trái. Sau khi bạn làm như vậy một chút thì có thể bóng có khuynh hướng xoáy trái (hook) trong tích tắc. Nếu vậy, hãy lùi lại 1 chút sao cho vẫn còn cảm giác cánh tay phải ở trên cánh tay trái, nhưng không đến mức chạm vào nhau. Điều này sẽ khiến mặt gậy của bạn đóng lại khi chạm bóng và tạo ra một cú draw đẹp mắt.

2. Giữ cổ tay trái thẳng

Kiểm tra vị trí của mặt gậy khi bắt đầu cú swing là một phương pháp tốt để đảm bảo rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn downswing. Để thực hiện được cú draw, mặt gậy của bạn phải vuông góc hoặc hơi đóng lúc bạn vung gậy lên cao.

Hãy xem hình minh họa bên phải và chú ý cổ tay trái của tôi đang ở tư thế gập, phần trên của thân gậy thẳng đứng và mặt gậy hoàn toàn “mở”. Điều này khiến việc thực hiện cú draw khó khăn hơn nhiều. Như vậy thì bạn phải điều chỉnh gậy trong quá trình downswing.

Bây giờ hãy nhìn vào hình bên trái và chú ý cố tay trái tôi đã thẳng hơn nhiều, phần trên của thân gậy cũng khớp với vị trí cổ tay. Với tư hế này thì tôi có cơ hội thành công trong cú draw nhiều hơn. Bạn có thể thử tập tư thế này và ngắm mình trong gương hay đơn giản là khi swing, hãy nhìn lên cổ tay và mặt gậy để biết tư thế đã chuẩn hay chưa.

3. Hãy nhìn quỹ đạo của gậy khi thực hiện backswing

Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy rằng tôi đã đánh hoàn toàn đúng vào hướng mục tiêu ở giai đoạn backswing. Trong nhiều trường hợp, điều này dẫn đến việc mặt gậy và cánh tay ở vị trí “mở” trong khi tiếp tục vung gậy lên đến đỉnh. Không may, từ vị trí đó thì phần trên của cơ thể sẽ quay ra trước phần dưới, và mặt gậy sẽ cắt ngang bóng, dẫn đến cú slice.


Trong hình bên trên, ngược lại, bạn có thể thấy tôi vung gậy chỉ hơi hướng vào trong đường mục tiêu một chút, và tôi giữ mặt gậy vuông góc. Làm như vậy giúp tôi thực sự bắt đầu giai đoạn downswing với tư thế chỉ hơi hướng vào trong, đó là phương pháp tôi cần để có thể hướng gậy tới 1 cú draw.
   
Đây là cách tôi thực hiện điều đó: Đặt một chiếc gậy trên sân phía sau bạn, cách bạn khoảng 3 feet và cùng góc với chiếc gậy bạn đang tập. Chiếc gậy đó cũng nên được đặt bên ngoài đường mục tiêu. Và sau đó thực hiện cú backswing sao cho đầu gậy của bạn vừa nằm trong chiệc gậy đặt dưới sân. Trong giai đoạn downswing, hãy chắc chắn rằng đầu gậy của bạn có quỹ đạo bên trong chiếc gậy dưới sân. Nếu chiếc gậy bạn đang chơi đi quá xa bên ngoài chiếc gậy dưới sân thì bạn sẽ có nguy cơ đánh trúng chiếc gậy bên dưới.

Chìa khóa để cú swing của bạn đi đúng quỹ đạo của nó chính là thực hiện cú backswing sao cho đầu gậy của bạn đi bên trong chiếc gậy đặt dưới sân. Sẽ rất dễ làm cho gậy đi quá xa vào bên trong nếu bạn cố tránh nó.

Golfedit.com (Theo GolfWorld.vn)

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi