<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/driving/1049-meo-danh-gay-driver.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Mẹo đánh gậy Driver</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Mẹo đánh gậy Driver</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/Kythuat/Kythuat_stacktilt9-488x326.jpg"> <figcaption>Mẹo đánh gậy Driver</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một c&uacute; Drive tốt sẽ l&agrave; một sự khởi đầu ho&agrave;n hảo</p></h3> </header> <p>1.Giữ th&acirc;n gậy thẳng đ&aacute;nh b&oacute;ng draw</p> <p>Phần lớn khuy&ecirc;n bạn d&ugrave;ng Driver như việc d&ugrave;ng c&aacute;i chổi qu&eacute;t ngang v&agrave;o b&oacute;ng ở tr&ecirc;n tee. Nhiều người nghe vậy v&agrave; cứ mặc nhi&ecirc;n đ&aacute;nh b&oacute;ng, rồi sau đ&oacute; để cho mặt gậy đi thẳng theo b&oacute;ng. Điều n&agrave;y l&agrave;m đường swing hướng về ph&iacute;a tr&aacute;i (N) với mặt gậy cắt qua b&oacute;ng. Kết quả l&agrave; b&oacute;ng bị k&eacute;o(pull) hoặc k&eacute;o đẩy (pull-slide).</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt9.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>Để đ&aacute;nh b&oacute;ng draw, gậy phải tiếp cận b&oacute;ng từ ph&iacute;a trong v&agrave; để l&agrave;m được điều n&agrave;y l&agrave; phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp b&oacute;ng. V&agrave;o thế với tay ph&iacute;a trước (Y) v&agrave; giữ quan hệ ngang bằng c&aacute;ch chuyển li&ecirc;n tục sang ph&iacute;a trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngo&agrave;i (in to out) l&agrave;m cho b&oacute;ng draw.</p> <p>2. Thả lỏng h&ocirc;ng khi quay về mục ti&ecirc;u</p> <p>Một lời khuy&ecirc;n kh&aacute;c m&agrave; cũng chưa phải l&agrave; đ&uacute;ng, đ&oacute; l&agrave;: Giữ nguy&ecirc;n thế đứng khi đ&aacute;nh. Việc quay của cơ thể người l&agrave; c&oacute; hạn, nhưng khi đ&atilde; quay th&igrave; phải theo một v&ograve;ng, nếu đang quay m&agrave; bạn dừng lại v&agrave; kh&ocirc;ng quay nữa th&igrave; sẽ l&agrave;m mất nhịp quay của cơ thể. V&igrave; vậy phải thả lỏng h&ocirc;ng để quay theo xung lực.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt10.jpg" alt="" border="0" /></p> <p>3. Thả lỏng xương sống khỏi mục ti&ecirc;u khi swing xuống</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Kythuat/Kythuat_stacktilt11.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: left;">Theo <strong>VGA</strong></p> </article> </body></html>

Mẹo đánh gậy Driver

By GolfEdit.com - 25/07/2014

Một cú Drive tốt sẽ là một sự khởi đầu hoàn hảo

1.Giữ thân gậy thẳng đánh bóng draw

Phần lớn khuyên bạn dùng Driver như việc dùng cái chổi quét ngang vào bóng ở trên tee. Nhiều người nghe vậy và cứ mặc nhiên đánh bóng, rồi sau đó để cho mặt gậy đi thẳng theo bóng. Điều này làm đường swing hướng về phía trái (N) với mặt gậy cắt qua bóng. Kết quả là bóng bị kéo(pull) hoặc kéo đẩy (pull-slide).

Để đánh bóng draw, gậy phải tiếp cận bóng từ phía trong và để làm được điều này là phải giữ tay ở trước so với mặt gậy qua điểm tiếp bóng. Vào thế với tay phía trước (Y) và giữ quan hệ ngang bằng cách chuyển liên tục sang phía trước của bạn khi swing xuống. Gậy sẽ swing từ trong ra ngoài (in to out) làm cho bóng draw.

2. Thả lỏng hông khi quay về mục tiêu

Một lời khuyên khác mà cũng chưa phải là đúng, đó là: Giữ nguyên thế đứng khi đánh. Việc quay của cơ thể người là có hạn, nhưng khi đã quay thì phải theo một vòng, nếu đang quay mà bạn dừng lại và không quay nữa thì sẽ làm mất nhịp quay của cơ thể. Vì vậy phải thả lỏng hông để quay theo xung lực.

3. Thả lỏng xương sống khỏi mục tiêu khi swing xuống

Theo VGA

Tin tức cập nhật
Driving

Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice

By GolfEdit.com
Huấn luyện viên Andrew Reynolds giaỉ thích tại sao người chơi cần xoay vai đúng cách để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bóng...
Driving

Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt

By GolfEdit.com
Các Pros trên Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung phát triển những kỹ năng Swing của mình để có những cú Driving đầy sức mạnh giúp bóng đi...
Driving

Mở rộng cánh tay của bạn cho độ chính xác cao hơn

By GolfEdit.com
Đánh xa là tốt, nhưng xa và thẳng thậm chí còn tốt hơn. Bài tập đơn giản sau đây giúp bạn có thể đưa bóng lên fairway với tỷ lệ...
Driving

Giảm độ xoáy ở những cú tee shot

By GolfEdit.com
Đánh bóng quá xoáy bạn sẽ phải trả giá bằng khoảng cách và độ chính xác của cú đánh ...
Driving

Các tuyệt chiêu dùng Driver

By GolfEdit.com
Chia sẻ của thành viên MrPAR và GolfNut ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi