<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/dung-cu-golf/2422-neu-vo-chua-biet-chon-qua-gi-cho-chong-nhan-dip-giang-sinh-hay-mua-ngay-nike-golf-lunar-control-vapor-2.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Nếu vợ chưa biết chọn quà gì cho chồng nhân dịp Giáng Sinh, hãy mua ngay Nike Golf Lunar Control Vapor 2</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Nếu vợ chưa biết chọn quà gì cho chồng nhân dịp Giáng Sinh, hãy mua ngay Nike Golf Lunar Control Vapor 2</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/NikeVa05-630x360.jpg"> <figcaption>Nếu vợ chưa biết chọn quà gì cho chồng nhân dịp Giáng Sinh, hãy mua ngay Nike Golf Lunar Control Vapor 2</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&oacute; lẽ nhiều người chơi golf vẫn chưa nắm hết được vai tr&ograve; quan trọng của đ&ocirc;i giầy golf trong khi thực hiện c&aacute;c c&uacute; swing. Liệu một đ&ocirc;i giầy chỉ cần &ecirc;m ch&acirc;n đ&atilde; l&agrave; đủ?</p></h3> </header> <p>Giải golf Tour Championship l&agrave; giải đấu kh&eacute;p lại PGA TOUR m&ugrave;a giải 2016-2017, nhưng đ&oacute; lại l&agrave; dịp ra mắt sản phẩm giầy Nike Golf Lunar Control Vapor 2. C&aacute;c vận động vi&ecirc;n mặc đồ Nike như Jason Day, Paul Casey, Tony Finau đều đi những đ&ocirc;i giầy thế hệ thứ hai n&agrave;y. Thiết kế mới n&agrave;y gi&uacute;p c&aacute;c PRO t&igrave;m thấy sự thoải m&aacute;i kh&ocirc;ng tưởng v&agrave; thoải m&aacute;i thực hiện những c&uacute; swing với tốc độ lớn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/NikeVa02.jpg?1510406307279" alt="NikeVa02" /></p> <p>&ldquo;Khi h&agrave;ng Nike v&agrave; t&ocirc;i lần đầu ti&ecirc;n hợp t&aacute;c ở Lunar Control Vapor hơn hai năm trước, một trong mục ti&ecirc;u của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; tạo ra một tuyệt phẩm giầy thoải m&aacute;i nhất. T&ocirc;i d&agrave;nh phần lớn thời gian tr&ecirc;n s&acirc;n tập v&agrave; do đ&oacute; cả trọng lượng cơ thể dồn hết l&ecirc;n ch&acirc;n. Sản phẩm gi&agrave;y n&agrave;y của Nike đ&atilde; đ&aacute;p ứng tốt mong đợi của t&ocirc;i về sự thoải m&aacute;i v&agrave; t&ocirc;i đang rất mong chờ sản phẩm Lunar Control Vapor 2.&rdquo;</p> <p>Ch&igrave;a kh&oacute;a quan trọng để tạo n&ecirc;n sản phẩm xuất sắc như Lunar Control Vapor 2 đ&oacute; l&agrave; kết cấu mềm, nhẹ, v&agrave; rất linh hoạt về bộ đệm Lunarlon. Lunarlon l&agrave; bộ đếm của Nike được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; bộ đệm &ecirc;m nhất, nhẹ nhất v&agrave; c&oacute; độ phản hồi nhanh nhất. Hệ thống đế đệm Lunarlon của Nike được sử dụng nhiều cho c&aacute;c sản phẩm giầy thể thao, gồm chạy, huấn luyện, b&oacute;ng rổ v&agrave; tennis. N&oacute; bao gồm hai lớp gh&eacute;p&nbsp;song song với nhau. Một l&otilde;i bọt nhẹ truyền lực va đập, trong khi bọt chắc sẽ gi&uacute;p ổn định vật liệu mềm hơn v&agrave; tăng t&iacute;nh đ&agrave;n hồi. Để n&acirc;ng cao hơn nữa sự thoải m&aacute;i của Lunar Control Vapor 2, c&aacute;c nh&agrave; thiết kế của Nike đưa v&agrave;o&nbsp;một bộ sockliner mới ph&ugrave; hợp để đệm trực tiếp dưới ch&acirc;n.</p> <p>Lấy từ m&ocirc; h&igrave;nh thế hệ đầu ti&ecirc;n l&agrave; đế ngo&agrave;i t&iacute;ch hợp (AIT -Articulated Integrated Traction). Thiết kế đế ngo&agrave;i độc đ&aacute;o n&agrave;y thực sự lấy cảm hứng từ lốp xe tr&ecirc;n tuyết. C&aacute;c vết răng giống như tạo ra nhiều điểm tiếp x&uacute;c với mặt đất để tối đa h&oacute;a lực k&eacute;o. Hệ thống AIT cũng&nbsp;tạo sự&nbsp;ổn định, cho ph&eacute;p người chơi t&aacute;c động được&nbsp;l&ecirc;n mặt đất để tạo ra nhiều năng lượng hơn trong khi swing.</p> <p>Gentry Humphrey, đại diện VP Profile Sports cho biết: "Lunar Control Vapor 2 phản &aacute;nh sự th&agrave;nh c&ocirc;ng li&ecirc;n tục của ch&uacute;ng t&ocirc;i về sự thoải m&aacute;i v&agrave; sức k&eacute;o, với sự pha trộn ho&agrave;n hảo của t&iacute;nh ổn định v&agrave; chuyển động tự nhi&ecirc;n. "AIT tiếp tục tạo ra sự k&eacute;o d&atilde;n đất tối đa trong khi cho ph&eacute;p đế ngo&agrave;i khớp với chuyển động bắt chước sự chuyển động tự nhi&ecirc;n của ch&acirc;n người."</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/NikeVa04.jpg?1510406418191" alt="NikeVa04" /></p> <p>C&ocirc;ng nghệ mới được bổ sung cho thế hệ gi&agrave;y mới n&agrave;y l&agrave;&nbsp;c&ocirc;ng nghệ NikeSkin ở ph&iacute;a tr&ecirc;n mặt v&agrave; mũi giầy, gi&uacute;p hỗ trợ hai b&ecirc;n v&agrave; cũng gi&uacute;p giảm thiểu căng. Ngo&agrave;i ra, một loạt c&aacute;c d&acirc;y c&aacute;p Flywire &ocirc;m b&agrave;n ch&acirc;n như d&acirc;y buộc được thắt chặt để kh&oacute;a ch&acirc;n tại chỗ trong&nbsp;khi swing.&nbsp;</p> <p>Thay đổi&nbsp;lớn nhất cho Lunar Control Vapor 2 c&oacute; thể được nh&igrave;n thấy ở ph&iacute;a tr&ecirc;n. Nike đ&atilde; l&agrave;m sạch thiết kế bằng c&aacute;ch loại bỏ phần tử thương hiệu lớn ở khu vực ng&oacute;n ch&acirc;n v&agrave; thay thế n&oacute; bằng một biểu tượng đặc biệt ở giữa m&aacute; ngo&agrave;i v&agrave; một biểu tượng&nbsp;chữ NIKE&nbsp;tr&ecirc;n g&oacute;t ch&acirc;n.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/NikeVa03.jpg?1510406372360" alt="NikeVa03" /></p> <p>Lunar Control Vapor 2 hiện đ&atilde; c&oacute; sẵn trong ba m&agrave;u sắc (m&agrave;u x&aacute;m sẫm / xanh giận dữ, trắng / đen v&agrave; đen / trắng), v&agrave; với m&agrave;u sắc đỏ đỏ đen / trắng / mặt trời&nbsp;chỉ cho một số c&aacute;c vận động vi&ecirc;n thi đấu tr&ecirc;n&nbsp;TOUR Championship đ<strong>ược đi.</strong></p> <p><strong>Một số th&ocirc;ng tin đ&aacute;ng ch&uacute; &yacute;:</strong></p> <p><em>3 loại bộ đệm của Nike đ&atilde; qu&aacute; quen thuộc với người d&ugrave;ng l&agrave; Air Max, Zoom Air v&agrave; Lunarlon. Tuy nhi&ecirc;n, Lunarlon lại được đ&aacute;nh gi&aacute; l&agrave; bộ đệm &ecirc;m nhất, nhẹ nhất v&agrave; c&oacute; độ phản hồi nhanh nhất.</em></p> <p><em>V&agrave;o khoảng năm 2002-2003, 2 nh&agrave; thiết kế của Nike &ndash; Kevin Hoffer v&agrave; Eric Avar đ&atilde; phải hợp t&aacute;c để giải quyết một b&agrave;i to&aacute;n nghe c&oacute; phần nan giải: Tạo ra một bộ đệm thật &ecirc;m v&agrave; phản hồi tốt cho những vận động vi&ecirc;n marathon v&agrave; c&aacute;c cầu thủ b&oacute;ng rổ.</em></p> <p><em>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i biết nếu kết hợp được 2 thuộc t&iacute;nh với nhau, ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ tạo ra một bộ đệm độc nhất, si&ecirc;u nhẹ, phản hồi cực k&igrave; tốt m&agrave; chưa từng tồn tại trước đ&acirc;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; thể khai s&aacute;ng cho mọi người v&agrave; s&aacute;ng chế một thứ ho&agrave;n to&agrave;n mới&rdquo; &ndash; tr&iacute;ch lời Hoffer. (Nguy&ecirc;n văn: &ldquo;We knew if we could blend the best of both attributes, we would create a very unique, ultra-lightweight, responsive cushioning experience that did not exist,&rdquo; says Hoffer. &ldquo;We thought we could literally enlighten people and invent a whole new system.&rdquo;)</em></p> <p><em>Cả 2 t&igrave;m kiếm loại xốp c&oacute; trọng lượng nhẹ nhất, nhưng lại c&oacute; độ đ&agrave;n hồi như một quả b&oacute;ng cao su. Họ t&igrave;m thấy &yacute; tưởng đ&oacute; từ h&igrave;nh ảnh những phi h&agrave;nh gia tr&ecirc;n mặt trăng, kh&ocirc;ng trọng lượng, bước ch&acirc;n nảy bật, v&agrave; đ&oacute; l&agrave; thứ họ hướng đến cho ph&aacute;t minh của m&igrave;nh.</em></p> <p><em>Sau một loạt thất bại với c&aacute;c hợp chất, họ t&igrave;m về ph&ograve;ng nghi&ecirc;n cứu vật liệu cao cấp của Nike (Nike Advanced Material Interest Group) v&agrave; tạo ra một hợp chất giữa nhựa EVA v&agrave; Nitrile Rubber (cao su buna-N). Họ biết họ đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng, đ&oacute; l&agrave; một sự kết hợp ho&agrave;n hảo, v&agrave; họ gọi n&oacute; l&agrave; Lunarlon.</em></p> <p><em>Thế nhưng Lunarlon vẫn chưa sẵn s&agrave;ng để sử dụng. Ở trạng th&aacute;i n&agrave;y, Hoffer kể rằng lunarlon đặc sệt v&agrave; d&iacute;nh lại, phần xốp cực k&igrave; &ecirc;m nhưng lại kh&ocirc;ng c&oacute; độ đ&agrave;n hồi cần thiết. Rất kh&oacute; để sử dụng lunarlon. Đội ngũ ph&aacute;t triển đ&atilde; cố gắng thử nhiều c&aacute;ch để l&agrave;m &ldquo;đ&ocirc;ng đặc&rdquo; c&aacute;i chất đặc sệt n&agrave;y. Tại một thời điểm, tủ đ&ocirc;ng lạnh của Nike Innovation Kitchen đ&atilde; chứa đầy c&aacute;c khu&ocirc;n chứa những khối lunarlon.</em></p> <p><em>Đến năm 2005, mẫu thử đầu ti&ecirc;n của Lunarlon xuất hiện trong đế một đ&ocirc;i gi&agrave;y chạy bộ. Đội ngũ ph&aacute;t triển gắn phần l&otilde;i lunarlon mềm nhưng chắc chắn n&agrave;y v&agrave;o một khối bọc phylon c&oacute; t&iacute;nh hỗ trợ v&agrave; độ bền cao. Phản ứng đầu ti&ecirc;n của họ l&agrave; &ldquo;Wow, đ&ocirc;i gi&agrave;y c&oacute; trọng lượng v&ocirc; c&ugrave;ng nhẹ, lại &ecirc;m như đang đứng tr&ecirc;n những c&aacute;i gối &ndash; một trải nghiệm cực k&igrave; th&uacute; vị.&rdquo;</em></p> <p><em>Lunarlon ch&iacute;nh thức được ra mắt c&ocirc;ng ch&uacute;ng v&agrave;o m&ugrave;a h&egrave; ở Bắc Kinh 2008 trong 2 d&ograve;ng gi&agrave;y chạy bộ v&agrave; b&oacute;ng rổ. Avar, Hoffer v&agrave; đội ngũ ph&aacute;t triển của &ocirc;ng đ&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng mỹ m&atilde;n khi mọi vận động vi&ecirc;n ở mọi đẳng cấp y&ecirc;u th&iacute;ch c&aacute;ch hoạt động của bộ đệm lunarlon n&agrave;y: Lực hấp thu v&agrave;o được d&agrave;n trải đều ra tr&ecirc;n bề mặt thay v&igrave; dồn lại tại một điểm. Đ&acirc;y l&agrave; ưu điểm lớn nhất của Lunarlon, v&igrave; n&oacute; đảm bảo sự an to&agrave;n cũng như độ thoải m&aacute;i cho những điểm yếu nhất tr&ecirc;n b&agrave;n ch&acirc;n. Được bao bọc bởi phần phylon b&ecirc;n ngo&agrave;i, l&otilde;i Lunarlon c&oacute; thể hoạt động hết c&ocirc;ng suất m&agrave; kh&ocirc;ng sợ g&acirc;y biến dạng. B&ecirc;n cạnh đ&oacute;, Lunarlon c&ograve;n nhẹ hơn xốp phylon 30%, đồng thời c&oacute; độ phản hồi tốt hơn hẳn 2 bộ đệm trước đ&acirc;y.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Nếu vợ chưa biết chọn quà gì cho chồng nhân dịp Giáng Sinh, hãy mua ngay Nike Golf Lunar Control Vapor 2

By GolfEdit.com - 11/11/2017

Có lẽ nhiều người chơi golf vẫn chưa nắm hết được vai trò quan trọng của đôi giầy golf trong khi thực hiện các cú swing. Liệu một đôi giầy chỉ cần êm chân đã là đủ?

Giải golf Tour Championship là giải đấu khép lại PGA TOUR mùa giải 2016-2017, nhưng đó lại là dịp ra mắt sản phẩm giầy Nike Golf Lunar Control Vapor 2. Các vận động viên mặc đồ Nike như Jason Day, Paul Casey, Tony Finau đều đi những đôi giầy thế hệ thứ hai này. Thiết kế mới này giúp các PRO tìm thấy sự thoải mái không tưởng và thoải mái thực hiện những cú swing với tốc độ lớn. 

NikeVa02

“Khi hàng Nike và tôi lần đầu tiên hợp tác ở Lunar Control Vapor hơn hai năm trước, một trong mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một tuyệt phẩm giầy thoải mái nhất. Tôi dành phần lớn thời gian trên sân tập và do đó cả trọng lượng cơ thể dồn hết lên chân. Sản phẩm giày này của Nike đã đáp ứng tốt mong đợi của tôi về sự thoải mái và tôi đang rất mong chờ sản phẩm Lunar Control Vapor 2.”

Chìa khóa quan trọng để tạo nên sản phẩm xuất sắc như Lunar Control Vapor 2 đó là kết cấu mềm, nhẹ, và rất linh hoạt về bộ đệm Lunarlon. Lunarlon là bộ đếm của Nike được đánh giá là bộ đệm êm nhất, nhẹ nhất và có độ phản hồi nhanh nhất. Hệ thống đế đệm Lunarlon của Nike được sử dụng nhiều cho các sản phẩm giầy thể thao, gồm chạy, huấn luyện, bóng rổ và tennis. Nó bao gồm hai lớp ghép song song với nhau. Một lõi bọt nhẹ truyền lực va đập, trong khi bọt chắc sẽ giúp ổn định vật liệu mềm hơn và tăng tính đàn hồi. Để nâng cao hơn nữa sự thoải mái của Lunar Control Vapor 2, các nhà thiết kế của Nike đưa vào một bộ sockliner mới phù hợp để đệm trực tiếp dưới chân.

Lấy từ mô hình thế hệ đầu tiên là đế ngoài tích hợp (AIT -Articulated Integrated Traction). Thiết kế đế ngoài độc đáo này thực sự lấy cảm hứng từ lốp xe trên tuyết. Các vết răng giống như tạo ra nhiều điểm tiếp xúc với mặt đất để tối đa hóa lực kéo. Hệ thống AIT cũng tạo sự ổn định, cho phép người chơi tác động được lên mặt đất để tạo ra nhiều năng lượng hơn trong khi swing.

Gentry Humphrey, đại diện VP Profile Sports cho biết: "Lunar Control Vapor 2 phản ánh sự thành công liên tục của chúng tôi về sự thoải mái và sức kéo, với sự pha trộn hoàn hảo của tính ổn định và chuyển động tự nhiên. "AIT tiếp tục tạo ra sự kéo dãn đất tối đa trong khi cho phép đế ngoài khớp với chuyển động bắt chước sự chuyển động tự nhiên của chân người."

NikeVa04

Công nghệ mới được bổ sung cho thế hệ giày mới này là công nghệ NikeSkin ở phía trên mặt và mũi giầy, giúp hỗ trợ hai bên và cũng giúp giảm thiểu căng. Ngoài ra, một loạt các dây cáp Flywire ôm bàn chân như dây buộc được thắt chặt để khóa chân tại chỗ trong khi swing. 

Thay đổi lớn nhất cho Lunar Control Vapor 2 có thể được nhìn thấy ở phía trên. Nike đã làm sạch thiết kế bằng cách loại bỏ phần tử thương hiệu lớn ở khu vực ngón chân và thay thế nó bằng một biểu tượng đặc biệt ở giữa má ngoài và một biểu tượng chữ NIKE trên gót chân.

NikeVa03

Lunar Control Vapor 2 hiện đã có sẵn trong ba màu sắc (màu xám sẫm / xanh giận dữ, trắng / đen và đen / trắng), và với màu sắc đỏ đỏ đen / trắng / mặt trời chỉ cho một số các vận động viên thi đấu trên TOUR Championship được đi.

Một số thông tin đáng chú ý:

3 loại bộ đệm của Nike đã quá quen thuộc với người dùng là Air Max, Zoom Air và Lunarlon. Tuy nhiên, Lunarlon lại được đánh giá là bộ đệm êm nhất, nhẹ nhất và có độ phản hồi nhanh nhất.

Vào khoảng năm 2002-2003, 2 nhà thiết kế của Nike – Kevin Hoffer và Eric Avar đã phải hợp tác để giải quyết một bài toán nghe có phần nan giải: Tạo ra một bộ đệm thật êm và phản hồi tốt cho những vận động viên marathon và các cầu thủ bóng rổ.

“Chúng tôi biết nếu kết hợp được 2 thuộc tính với nhau, chúng tôi sẽ tạo ra một bộ đệm độc nhất, siêu nhẹ, phản hồi cực kì tốt mà chưa từng tồn tại trước đây. Chúng tôi có thể khai sáng cho mọi người và sáng chế một thứ hoàn toàn mới” – trích lời Hoffer. (Nguyên văn: “We knew if we could blend the best of both attributes, we would create a very unique, ultra-lightweight, responsive cushioning experience that did not exist,” says Hoffer. “We thought we could literally enlighten people and invent a whole new system.”)

Cả 2 tìm kiếm loại xốp có trọng lượng nhẹ nhất, nhưng lại có độ đàn hồi như một quả bóng cao su. Họ tìm thấy ý tưởng đó từ hình ảnh những phi hành gia trên mặt trăng, không trọng lượng, bước chân nảy bật, và đó là thứ họ hướng đến cho phát minh của mình.

Sau một loạt thất bại với các hợp chất, họ tìm về phòng nghiên cứu vật liệu cao cấp của Nike (Nike Advanced Material Interest Group) và tạo ra một hợp chất giữa nhựa EVA và Nitrile Rubber (cao su buna-N). Họ biết họ đã thành công, đó là một sự kết hợp hoàn hảo, và họ gọi nó là Lunarlon.

Thế nhưng Lunarlon vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng. Ở trạng thái này, Hoffer kể rằng lunarlon đặc sệt và dính lại, phần xốp cực kì êm nhưng lại không có độ đàn hồi cần thiết. Rất khó để sử dụng lunarlon. Đội ngũ phát triển đã cố gắng thử nhiều cách để làm “đông đặc” cái chất đặc sệt này. Tại một thời điểm, tủ đông lạnh của Nike Innovation Kitchen đã chứa đầy các khuôn chứa những khối lunarlon.

Đến năm 2005, mẫu thử đầu tiên của Lunarlon xuất hiện trong đế một đôi giày chạy bộ. Đội ngũ phát triển gắn phần lõi lunarlon mềm nhưng chắc chắn này vào một khối bọc phylon có tính hỗ trợ và độ bền cao. Phản ứng đầu tiên của họ là “Wow, đôi giày có trọng lượng vô cùng nhẹ, lại êm như đang đứng trên những cái gối – một trải nghiệm cực kì thú vị.”

Lunarlon chính thức được ra mắt công chúng vào mùa hè ở Bắc Kinh 2008 trong 2 dòng giày chạy bộ và bóng rổ. Avar, Hoffer và đội ngũ phát triển của ông đã thành công mỹ mãn khi mọi vận động viên ở mọi đẳng cấp yêu thích cách hoạt động của bộ đệm lunarlon này: Lực hấp thu vào được dàn trải đều ra trên bề mặt thay vì dồn lại tại một điểm. Đây là ưu điểm lớn nhất của Lunarlon, vì nó đảm bảo sự an toàn cũng như độ thoải mái cho những điểm yếu nhất trên bàn chân. Được bao bọc bởi phần phylon bên ngoài, lõi Lunarlon có thể hoạt động hết công suất mà không sợ gây biến dạng. Bên cạnh đó, Lunarlon còn nhẹ hơn xốp phylon 30%, đồng thời có độ phản hồi tốt hơn hẳn 2 bộ đệm trước đây.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi