<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/tin-tuc/2473-ciputra-hanoi-golf-championship-se-la-giai-dau-thuong-nien-cua-khu-do-thi-dang-cap-quoc-te-hang-dau-viet-nam.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ là giải đấu thường niên của khu đô thị đẳng cấp quốc tế hàng đầu Việt Nam</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ là giải đấu thường niên của khu đô thị đẳng cấp quốc tế hàng đầu Việt Nam</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ciputrahanoi02-750x428.jpg"> <figcaption>Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ là giải đấu thường niên của khu đô thị đẳng cấp quốc tế hàng đầu Việt Nam</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Trong một ng&agrave;y thứ Bảy thời tiết đẹp tuyệt vời của th&aacute;ng 12. Hơn 130 tay golf đến từ khu đ&ocirc; thị Ciputra, c&acirc;u lạc bộ Golf Ciputra v&agrave; member của s&acirc;n tập Ciputra đ&atilde;&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;nhau tranh t&agrave;i ở giải golf Ciputra Hanoi Golf Championship.</p></h3> </header> <p>Giải đấu diễn ra tr&ecirc;n s&acirc;n golf Đại Lải, tỉnh Vĩnh Ph&uacute;c. Tất cả người chơi ở mọi lứa tuổi trong đ&oacute; c&oacute; cả c&aacute;c celebrities nổi tiếng c&ugrave;ng nhau thi đấu để t&igrave;m ra nh&agrave; v&ocirc; địch. V&agrave; tay golf Nguyễn Tư Minh đ&atilde; xuất sắc l&ecirc;n ng&ocirc;i giải đấu với số gậy 80.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Ciputrahanoi01.jpg?1513583743876" alt="Ciputrahanoi01" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Golfer Nguyễn Tư Minh l&agrave; nh&agrave; v&ocirc; địch năm thứ 1 của giải Ciputra Hanoi Golf Championship&nbsp;</em></p> <p>Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu do c&ocirc;ng ty Li&ecirc;n doanh Ph&aacute;t triển Khu đ&ocirc; thị Nam Thăng Long tổ chức v&agrave; cũng l&agrave; nh&agrave; t&agrave;i trợ ch&iacute;nh cho giải. Trưởng Ban Tổ Chức giải &ocirc;ng Ho&agrave;ng H&ugrave;ng Quang chia sẻ: "Đ&acirc;y l&agrave; giải đấu Golf ch&uacute;ng t&ocirc;i tổ chức để kết th&uacute;c một năm đầy ắp những hoạt động cộng đồng &yacute; nghĩa được tổ chức trong Khu đ&ocirc; thị Nam Thăng Long v&agrave; chuẩn bị ch&agrave;o đ&oacute;n một m&ugrave;a xu&acirc;n mới. T&ocirc;i cũng rất tự h&agrave;o khi Ciputra l&agrave; nơi c&oacute; rất nhiều t&agrave;i năng golf trẻ nổi bật của cả nước như Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh -vận động vi&ecirc;n trẻ tuổi nhất vừa mới đăng quang Golf Nữ Quốc Gia. B&ecirc;n cạnh đ&oacute; ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; đ&ocirc; thị phất những l&aacute; cờ đầu trong phong tr&agrave;o golf cả nước".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/HoangHungQuang.jpg?1513584056841" alt="HoangHungQuang" /></p> <p style="text-align: center;"><em>&Ocirc;ng Ho&agrave;ng H&ugrave;ng Quang - trưởng BTC đang ph&aacute;t biểu khai mạc giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship&nbsp;</em></p> <p>Ciputra l&agrave; khu đ&ocirc; thị đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam nơi c&oacute; s&acirc;n tập golf thiết kế th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường v&agrave; c&oacute; h&agrave;ng trăm member ch&iacute;nh thức chơi golf ở đ&acirc;y. Giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship nhận được sự đ&oacute;n nhận nhiệt t&igrave;nh từ cộng đồng golf trong khu đ&ocirc; thị.&nbsp;Số lượng người tham dự vượt qu&aacute; số quy định ban đầu cho thấy sức h&uacute;t v&agrave; th&agrave;nh c&ocirc;ng của giải đấu. Ban tổ chức cũng tuy&ecirc;n bố Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ l&agrave; giải đấu thường ni&ecirc;n để tri &acirc;n cho cộng đồng cư d&acirc;n sinh sống tại Ciputra v&agrave; th&uacute;c đẩy phong tr&agrave;o golf trong khu đ&ocirc; thị đ&aacute;ng sống n&agrave;y. Đ&acirc;y thực sự l&agrave; cơ hội lớn để ban tổ chức gửi gắm một th&ocirc;ng điệp &yacute; nghĩa của giải đấu l&agrave; &ldquo;gắn kết cộng đồng d&acirc;n cư trong một m&aacute;i nh&agrave; chung Ciputra".</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Ciputrahanoi201701.jpg?1513583977988" alt="Ciputrahanoi201701" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Đ&ocirc;ng đảo người tham dự tại giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017</em></p> <p style="text-align: left;"><em><strong>Dưới đ&acirc;y l&agrave; tin b&agrave;i của Thể Thao TV về giải đấu:</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/MFSkLggeJ2s" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Bảng kết quả chung cuộc:</strong></p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto; width: 236.5px;" border="1"> <tbody> <tr> <td style="width: 60px;"><strong>BEST GROSS</strong></td> <td style="width: 131px;"><strong>NGUYỄN TƯ MINH&nbsp;</strong></td> <td style="width: 32.5px;">80</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 223.5px;" colspan="3"><em><strong>GIẢI NHẤT</strong></em></td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG</td> <td style="width: 131px;">GOLFER</td> <td style="width: 32.5px;">Net</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG A</td> <td style="width: 131px;">Trần Đức Thịnh</td> <td style="width: 32.5px;">70</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG B</td> <td style="width: 131px;">Ng&ocirc; Hữu Tiệp</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG C</td> <td style="width: 131px;">Ho&agrave;ng Anh Tuấn</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG D</td> <td style="width: 131px;">Nguyễn Thị Mỹ H&agrave;</td> <td style="width: 32.5px;">71</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG E</td> <td style="width: 131px;">Ho&agrave;ng Thế Vinh</td> <td style="width: 32.5px;">70</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 223.5px;" colspan="3"><strong><em>GIẢI NH&Igrave;</em></strong></td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG</td> <td style="width: 131px;">GOLFER</td> <td style="width: 32.5px;">Net</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG A</td> <td style="width: 131px;">Lee An Hwane</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG B</td> <td style="width: 131px;">Phạm Quốc Doanh</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG C</td> <td style="width: 131px;">Nguyễn Văn Ngọc</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG D</td> <td style="width: 131px;">Nguyễn Ngọc Phươngl</td> <td style="width: 32.5px;">75</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG E</td> <td style="width: 131px;">Trần Đ&igrave;nh To&agrave;n</td> <td style="width: 32.5px;">71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; width: 223.5px;" colspan="3"><em><strong>GIẢI BA</strong></em></td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG</td> <td style="width: 131px;">GOLFER</td> <td style="width: 32.5px;">Net</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG A</td> <td style="width: 131px;">Vũ Đức Lộc Thọ</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG B</td> <td style="width: 131px;">Nguyễn Ch&iacute; Cường</td> <td style="width: 32.5px;">73</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG C</td> <td style="width: 131px;">Nguyễn Viết Trường</td> <td style="width: 32.5px;">74</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG D</td> <td style="width: 131px;">Đinh Thị Nga</td> <td style="width: 32.5px;">76</td> </tr> <tr> <td style="width: 60px;">BẢNG E</td> <td style="width: 131px;">Min Jin Young</td> <td style="width: 32.5px;">72</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ là giải đấu thường niên của khu đô thị đẳng cấp quốc tế hàng đầu Việt Nam

By GolfEdit.com - 18/12/2017

Trong một ngày thứ Bảy thời tiết đẹp tuyệt vời của tháng 12. Hơn 130 tay golf đến từ khu đô thị Ciputra, câu lạc bộ Golf Ciputra và member của sân tập Ciputra đã cùng nhau tranh tài ở giải golf Ciputra Hanoi Golf Championship.

Giải đấu diễn ra trên sân golf Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Tất cả người chơi ở mọi lứa tuổi trong đó có cả các celebrities nổi tiếng cùng nhau thi đấu để tìm ra nhà vô địch. Và tay golf Nguyễn Tư Minh đã xuất sắc lên ngôi giải đấu với số gậy 80.

Ciputrahanoi01

Golfer Nguyễn Tư Minh là nhà vô địch năm thứ 1 của giải Ciputra Hanoi Golf Championship 

Đây là giải đấu do công ty Liên doanh Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long tổ chức và cũng là nhà tài trợ chính cho giải. Trưởng Ban Tổ Chức giải ông Hoàng Hùng Quang chia sẻ: "Đây là giải đấu Golf chúng tôi tổ chức để kết thúc một năm đầy ắp những hoạt động cộng đồng ý nghĩa được tổ chức trong Khu đô thị Nam Thăng Long và chuẩn bị chào đón một mùa xuân mới. Tôi cũng rất tự hào khi Ciputra là nơi có rất nhiều tài năng golf trẻ nổi bật của cả nước như Đoàn Xuân Khuê Minh -vận động viên trẻ tuổi nhất vừa mới đăng quang Golf Nữ Quốc Gia. Bên cạnh đó chúng tôi là đô thị phất những lá cờ đầu trong phong trào golf cả nước".

HoangHungQuang

Ông Hoàng Hùng Quang - trưởng BTC đang phát biểu khai mạc giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship 

Ciputra là khu đô thị đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam nơi có sân tập golf thiết kế thân thiện với môi trường và có hàng trăm member chính thức chơi golf ở đây. Giải đấu Ciputra Hanoi Golf Championship nhận được sự đón nhận nhiệt tình từ cộng đồng golf trong khu đô thị. Số lượng người tham dự vượt quá số quy định ban đầu cho thấy sức hút và thành công của giải đấu. Ban tổ chức cũng tuyên bố Ciputra Hanoi Golf Championship sẽ là giải đấu thường niên để tri ân cho cộng đồng cư dân sinh sống tại Ciputra và thúc đẩy phong trào golf trong khu đô thị đáng sống này. Đây thực sự là cơ hội lớn để ban tổ chức gửi gắm một thông điệp ý nghĩa của giải đấu là “gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra".

Ciputrahanoi201701

Đông đảo người tham dự tại giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017

Dưới đây là tin bài của Thể Thao TV về giải đấu:

Bảng kết quả chung cuộc:

BEST GROSS NGUYỄN TƯ MINH  80
GIẢI NHẤT
BẢNG GOLFER Net
BẢNG A Trần Đức Thịnh 70
BẢNG B Ngô Hữu Tiệp 72
BẢNG C Hoàng Anh Tuấn 72
BẢNG D Nguyễn Thị Mỹ Hà 71
BẢNG E Hoàng Thế Vinh 70
GIẢI NHÌ
BẢNG GOLFER Net
BẢNG A Lee An Hwane 72
BẢNG B Phạm Quốc Doanh 72
BẢNG C Nguyễn Văn Ngọc 72
BẢNG D Nguyễn Ngọc Phươngl 75
BẢNG E Trần Đình Toàn 71
GIẢI BA
BẢNG GOLFER Net
BẢNG A Vũ Đức Lộc Thọ 72
BẢNG B Nguyễn Chí Cường 73
BẢNG C Nguyễn Viết Trường 74
BẢNG D Đinh Thị Nga 76
BẢNG E Min Jin Young 72

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi