<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2407-benh-slice-lam-nguyen-nhan.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Bệnh Slice: lắm nguyên nhân</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Bệnh Slice: lắm nguyên nhân</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/FixSlice01-630x360.jpg"> <figcaption>Bệnh Slice: lắm nguyên nhân</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Bất cứ người chơi n&agrave;o cũng c&oacute; thể bị những c&uacute; đ&aacute;nh slice, v&agrave; c&oacute; h&agrave;ng t&aacute; c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n cần phải khắc phục, bản th&acirc;n nghĩ đến việc chữa n&oacute; cũng khiến nhiều người nản ch&iacute;. H&atilde;y bắt đầu kiểm tra từng phần.</p></h3> </header> <p>Nếu bạn đang gặp vấn đề về những c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng bị Slice, việc đầu ti&ecirc;n cần kiểm tra l&agrave; c&aacute;ch cầm gậy (grip). Cầm gậy kh&ocirc;ng đ&uacute;ng c&aacute;ch g&acirc;y ra c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n như mặt gậy mở khi v&agrave;o b&oacute;ng (impact), khiến b&oacute;ng bay từ tr&aacute;i sang phải. Để c&oacute; thể thay đổi ngay c&aacute;ch cầm gậy kh&ocirc;ng hề dễ d&agrave;ng nhưng t&igrave;m lại c&aacute;ch cầm gậy chuẩn l&agrave; việc l&agrave;m cần thiết. Nếu&nbsp;grip được&nbsp;thiết lập chuẩn, người chơi sẽ dễ kiểm so&aacute;t&nbsp;khi&nbsp;Swing.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/FixSlice01.jpg?1510049280902" alt="FixSlice01" /></p> <p>Thủ phạm ch&iacute;nh của c&aacute;ch cầm gậy thường l&agrave; đến từ tay tr&aacute;i (đối với người thuận tay phải). Bởi cổ tay tr&aacute;i l&agrave; yếu tố kh&ocirc;ng nhỏ khiến người chơi mất kiểm so&aacute;t mặt gậy l&uacute;c impact. Nếu quan s&aacute;t c&aacute;ch cầm gậy l&uacute;c backswing của Dustin Johnson, c&aacute;c bạn c&oacute; thể thấy cổ tay&nbsp;golfer số 1 thế giới c&oacute; xu hướng gập xuống. Đ&acirc;y l&agrave; một c&aacute;ch cầm gậy gi&uacute;p cho mặt gậy đ&oacute;ng khi impact. Nếu người chơi uốn cong cổ tay ngửa về sau th&igrave; c&agrave;ng c&oacute; nguy cơ slice nặng bởi mặt gậy mở rất nhiều khi v&agrave;o b&oacute;ng. Do đ&oacute; c&aacute;ch cầm gậy rất quan trọng, n&oacute; l&agrave; yếu tố đầu ti&ecirc;n ảnh hướng đến hướng đi của c&uacute; đ&aacute;nh. H&atilde;y kiểm tra c&aacute;ch cầm gậy, cổ tay của m&igrave;nh đầu ti&ecirc;n để sửa slice.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/DJSwing.jpg?1510049585422" alt="DJSwing" /></p> <p>C&oacute; một số c&aacute;c nguy&ecirc;n nh&acirc;n kh&aacute;c c&oacute; thể xảy ra l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng:</p> <p><strong>Li&ecirc;n quan đến tư thế&nbsp;setup&nbsp;</strong></p> <p>D&ugrave; bạn set up mặt gậy đ&oacute;ng, mở hay thậm ch&iacute; vu&ocirc;ng g&oacute;c, c&oacute; một điều c&oacute; thể xảy ra l&agrave; người chơi sẽ &lsquo;over the top&rsquo; l&uacute;c downswing. Nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu do việc kh&ocirc;ng giữ được phần th&acirc;n tr&ecirc;n nằm đ&uacute;ng trục trọng t&acirc;m với b&oacute;ng v&agrave; g&acirc;y ra việc mặt gậy cắt ngang v&agrave;o b&oacute;ng khi impact. Điều n&agrave;y khiến cho b&oacute;ng bay từ tr&aacute;i sang phải, nguy&ecirc;n nh&acirc;n chủ yếu g&acirc;y ra Slice. Thay v&igrave; đi tập luyện kỹ thuật để x&acirc;y dựng lại những chuyển động cơ bản, người chơi vẫn c&oacute; những c&aacute;ch m&aacute;ch gi&uacute;p hiệu quả nhanh ch&oacute;ng.</p> <p>H&atilde;y lấy hai c&aacute;i bao gậy đặt song song gần nhau dưới mặt thảm v&agrave; đặt b&oacute;ng nằm giữa. Nhiệm vụ của người chơi l&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng m&agrave; kh&ocirc;ng l&agrave;m bay bất cứ headcover n&agrave;o. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch tập luyện buộc người chơi kh&ocirc;ng để gậy đi từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong (outside in) v&agrave; bắt đầu đ&aacute;nh b&oacute;ng từ ph&iacute;a b&ecirc;n trong hướng tới thẳng mục ti&ecirc;u. Swing chậm v&agrave; từ từ n&acirc;ng dần tốc độ vừa phải, đảm bảo nhịp điệu đều đặn cho đến khi cảm thấy mọi động t&aacute;c vững ch&atilde;i, ổn định. C&agrave;ng tập luyện nhiều b&agrave;i học n&agrave;y, người chơi sẽ hạn chế nhiều c&aacute;c c&uacute; slice. Đ&acirc;y l&agrave; một m&aacute;ch gi&uacute;p nhanh ch&oacute;ng về động t&aacute;c chuyển động của cơ thể khi swing m&agrave; kh&ocirc;ng cần học c&aacute;c kỹ thuật m&aacute;y m&oacute;c để t&igrave;m ra đường Swing Path như n&agrave;o.</p> <p><strong>Vấn đề xoay vai khi Swing:</strong></p> <p>Một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n thường thấy của Slice li&ecirc;n quan đến Reverse Pivot. Khi trọng lượng của người chơi di chuyển sai hướng khi swing. N&oacute; đến từ việc golfer cố gắng &lsquo;x&uacute;c&rsquo; b&oacute;ng thật mạnh bay bổng l&ecirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng trung, lưng bị nghi&ecirc;ng l&uacute;c impact. Phần th&acirc;n (body) đ&atilde; xoay kh&ocirc;ng đủ, phần trọng lượng bị &lsquo;mắc kẹt&rsquo; ở ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i, người chơi cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng bổng l&ecirc;n khiến cho mặt gậy mở khi v&agrave;o b&oacute;ng. Để sửa tư thế n&agrave;y, h&atilde;y tưởng tượng bạn đang như n&eacute;m quả b&oacute;ng đi, trọng lượng cơ thể sẽ đi về hướng mục ti&ecirc;u khi bạn đưa tay về ph&iacute;a sau v&agrave; sau đ&oacute; hướng về ph&iacute;a trước như c&aacute;ch bạn thả quả b&oacute;ng ra để lăn đi. Phải c&oacute; h&igrave;nh dung n&agrave;y ở trong đầu cho mỗi c&uacute; swing v&agrave; đảm bảo vai xoay khi backswing, bạn sẽ dần t&igrave;m thấy vị tr&iacute; tốt hơn khi xoay cơ thể trở lại đưa gậy v&agrave;o b&oacute;ng sẽ vu&ocirc;ng g&oacute;c hơn</p> <p><strong>Kiểm tra c&aacute;ch ph&oacute;ng đầu gậy:</strong></p> <p>Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với những c&uacute; Slice, một m&aacute;ch gi&uacute;p kh&aacute;c l&agrave; h&atilde;y hướng mục ti&ecirc;u về b&ecirc;n tr&aacute;i khi v&agrave;o b&oacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; một phản ứng tự nhi&ecirc;n v&agrave; bạn c&oacute; thể đ&atilde; bắt đầu thực hiện điều n&agrave;y theo tiềm thức. Đảm bảo kh&ocirc;ng đ&aacute;nh do dự khi ph&oacute;ng đầu gậy đi. Bởi nếu ngập ngừng l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, mặt gậy sẽ dễ bị mở khi impact. Khi bạn chờ đợi để chơi, h&atilde;y tập một loạt c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh tập bằng tay phải. Sử dụng&nbsp;b&agrave;n tay phải hiệu quả hơn gi&uacute;p bạn xoay mặt gậy tốt hơn l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, miễn l&agrave; nhắm vu&ocirc;ng g&oacute;c tới đường mục ti&ecirc;u của bạn.</p> <p>C&uacute; slice c&oacute; thể đến bất cứ l&uacute;c n&agrave;o ở mọi golfer, nếu bạn mắc phải n&oacute; ở ngay v&ograve;ng đấu tốt h&ocirc;m đ&oacute;, h&atilde;y&nbsp;ghi nhớ một v&agrave;i m&aacute;ch gi&uacute;p&nbsp;để gi&uacute;p khắc phục ngay c&uacute; slice để tr&aacute;nh phung ph&iacute; những gậy đấu đ&aacute;ng tiếc.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Bệnh Slice: lắm nguyên nhân

By GolfEdit.com

Bất cứ người chơi nào cũng có thể bị những cú đánh slice, và có hàng tá các nguyên nhân cần phải khắc phục, bản thân nghĩ đến việc chữa nó cũng khiến nhiều người nản chí. Hãy bắt đầu kiểm tra từng phần.

Nếu bạn đang gặp vấn đề về những cú đánh bóng bị Slice, việc đầu tiên cần kiểm tra là cách cầm gậy (grip). Cầm gậy không đúng cách gây ra các nguyên nhân như mặt gậy mở khi vào bóng (impact), khiến bóng bay từ trái sang phải. Để có thể thay đổi ngay cách cầm gậy không hề dễ dàng nhưng tìm lại cách cầm gậy chuẩn là việc làm cần thiết. Nếu grip được thiết lập chuẩn, người chơi sẽ dễ kiểm soát khi Swing.

FixSlice01

Thủ phạm chính của cách cầm gậy thường là đến từ tay trái (đối với người thuận tay phải). Bởi cổ tay trái là yếu tố không nhỏ khiến người chơi mất kiểm soát mặt gậy lúc impact. Nếu quan sát cách cầm gậy lúc backswing của Dustin Johnson, các bạn có thể thấy cổ tay golfer số 1 thế giới có xu hướng gập xuống. Đây là một cách cầm gậy giúp cho mặt gậy đóng khi impact. Nếu người chơi uốn cong cổ tay ngửa về sau thì càng có nguy cơ slice nặng bởi mặt gậy mở rất nhiều khi vào bóng. Do đó cách cầm gậy rất quan trọng, nó là yếu tố đầu tiên ảnh hướng đến hướng đi của cú đánh. Hãy kiểm tra cách cầm gậy, cổ tay của mình đầu tiên để sửa slice.

DJSwing

Có một số các nguyên nhân khác có thể xảy ra lúc vào bóng:

Liên quan đến tư thế setup 

Dù bạn set up mặt gậy đóng, mở hay thậm chí vuông góc, có một điều có thể xảy ra là người chơi sẽ ‘over the top’ lúc downswing. Nguyên nhân chủ yếu do việc không giữ được phần thân trên nằm đúng trục trọng tâm với bóng và gây ra việc mặt gậy cắt ngang vào bóng khi impact. Điều này khiến cho bóng bay từ trái sang phải, nguyên nhân chủ yếu gây ra Slice. Thay vì đi tập luyện kỹ thuật để xây dựng lại những chuyển động cơ bản, người chơi vẫn có những cách mách giúp hiệu quả nhanh chóng.

Hãy lấy hai cái bao gậy đặt song song gần nhau dưới mặt thảm và đặt bóng nằm giữa. Nhiệm vụ của người chơi là đánh vào bóng mà không làm bay bất cứ headcover nào. Đây là cách tập luyện buộc người chơi không để gậy đi từ ngoài vào trong (outside in) và bắt đầu đánh bóng từ phía bên trong hướng tới thẳng mục tiêu. Swing chậm và từ từ nâng dần tốc độ vừa phải, đảm bảo nhịp điệu đều đặn cho đến khi cảm thấy mọi động tác vững chãi, ổn định. Càng tập luyện nhiều bài học này, người chơi sẽ hạn chế nhiều các cú slice. Đây là một mách giúp nhanh chóng về động tác chuyển động của cơ thể khi swing mà không cần học các kỹ thuật máy móc để tìm ra đường Swing Path như nào.

Vấn đề xoay vai khi Swing:

Một trong những nguyên nhân thường thấy của Slice liên quan đến Reverse Pivot. Khi trọng lượng của người chơi di chuyển sai hướng khi swing. Nó đến từ việc golfer cố gắng ‘xúc’ bóng thật mạnh bay bổng lên trên không trung, lưng bị nghiêng lúc impact. Phần thân (body) đã xoay không đủ, phần trọng lượng bị ‘mắc kẹt’ ở phía bên trái, người chơi cố gắng đánh bóng bổng lên khiến cho mặt gậy mở khi vào bóng. Để sửa tư thế này, hãy tưởng tượng bạn đang như ném quả bóng đi, trọng lượng cơ thể sẽ đi về hướng mục tiêu khi bạn đưa tay về phía sau và sau đó hướng về phía trước như cách bạn thả quả bóng ra để lăn đi. Phải có hình dung này ở trong đầu cho mỗi cú swing và đảm bảo vai xoay khi backswing, bạn sẽ dần tìm thấy vị trí tốt hơn khi xoay cơ thể trở lại đưa gậy vào bóng sẽ vuông góc hơn

Kiểm tra cách phóng đầu gậy:

Nếu bạn vẫn gặp rắc rối với những cú Slice, một mách giúp khác là hãy hướng mục tiêu về bên trái khi vào bóng. Đây là một phản ứng tự nhiên và bạn có thể đã bắt đầu thực hiện điều này theo tiềm thức. Đảm bảo không đánh do dự khi phóng đầu gậy đi. Bởi nếu ngập ngừng lúc vào bóng, mặt gậy sẽ dễ bị mở khi impact. Khi bạn chờ đợi để chơi, hãy tập một loạt các cú đánh tập bằng tay phải. Sử dụng bàn tay phải hiệu quả hơn giúp bạn xoay mặt gậy tốt hơn lúc vào bóng, miễn là nhắm vuông góc tới đường mục tiêu của bạn.

Cú slice có thể đến bất cứ lúc nào ở mọi golfer, nếu bạn mắc phải nó ở ngay vòng đấu tốt hôm đó, hãy ghi nhớ một vài mách giúp để giúp khắc phục ngay cú slice để tránh phung phí những gậy đấu đáng tiếc.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi