<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/ky-thuat/2376-shank-bong-chuyen-nho.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Shank bóng, chuyện nhỏ</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Shank bóng, chuyện nhỏ</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/maxresdefault-630x360.jpg"> <figcaption>Shank bóng, chuyện nhỏ</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p style="text-align: left;">Những c&uacute; đ&aacute;nh bị shank (tức l&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o phần cổ gậy) kh&ocirc;ng loại trừ bất kỳ một ai cả, d&ugrave; bạn l&agrave; người chơi giỏi. Tr&ecirc;n PGA TOUR cũng c&oacute; những trường hợp c&aacute;c Pro đ&aacute;nh b&oacute;ng tr&uacute;ng đầu kh&aacute;n giả do cả những c&uacute; đ&aacute;nh bị shank.</p></h3> </header> <p>Đ&aacute;nh v&agrave;o giữa cổ gậy b&oacute;ng đi thẳng gọi l&agrave; straight shank, nếu đ&aacute;nh tr&uacute;ng m&eacute;p b&ecirc;n trong của cổ gậy sẽ l&agrave; pull shank.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/hosel-shank.png?1507598332334" alt="hosel-shank" /></p> <p>Những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến b&oacute;ng bị shank:</p> <p><em><strong>1, OUTSIDE - IN: Đ&aacute;nh b&oacute;ng đưa gậy di chuyển từ ngo&agrave;i v&agrave;o trong (Out-in).</strong></em></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/golf-shank-fix-swing-paths.jpg?1507598019161" alt="golf-shank-fix-swing-paths" /></p> <p>a, Do backswing</p> <p>- Đầu ti&ecirc;n ở tư thế backswing, người chơi di chuyển đầu v&agrave; hai vai nh&ocirc; về ph&iacute;a trước b&oacute;ng qu&aacute; nhiều v&agrave; nghi&ecirc;ng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u (b&ecirc;n tr&aacute;i). Do vậy khi thực hiện c&uacute; v&agrave;o b&oacute;ng, người chơi ngo&agrave;i nguy cơ đ&aacute;nh tr&uacute;ng phần đỉnh b&oacute;ng, gậy bổ từ tr&ecirc;n xuống v&agrave; từ ngo&agrave;i v&agrave;o lại c&agrave;ng khiến b&oacute;ng dễ v&agrave;o phần cổ gậy. Để khắc phục, golfer giữ cho đầu kh&ocirc;ng bị di chuyển về ph&iacute;a trước (c&oacute; thể di chuyển về ph&iacute;a sau một ch&uacute;t) khi backswing.</p> <p>- Cũng ở phần backswing, người chơi đưa gậy về ph&iacute;a trong qu&aacute; s&acirc;u. Động t&aacute;c backswing cần hai c&aacute;nh tay v&agrave; gậy di chuyển như một khối thống nhất gắn li&ecirc;n với nhau tạo th&agrave;nh h&igrave;nh tam gi&aacute;c,ngực kh&ocirc;ng thay đổi. N&ecirc;n nhớ rằng hai tay di chuyển l&agrave; do vai xoay.</p> <p>b, Do downswing:</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/_Senior-Player-fin-bad.jpg?1507286047605" alt="_Senior-Player-fin-bad" /></p> <p>- Người chơi thực hiện tư thế downswing với phần cơ thể tr&ecirc;n đổ về ph&iacute;a trước khiến cho trọng t&acirc;m cũng bị lệch khỏi tư thế chuẩn kh&aacute; nhiều khi v&agrave;o b&oacute;ng. H&atilde;y giữ cơ thể thăng bằng, tr&aacute;nh để nghi&ecirc;ng ngả nhiều về ph&iacute;a trước khi downswing.</p> <p>- Lỗi đẩy h&ocirc;ng phải qu&aacute; sớm (early extension): điều n&agrave;y khiến cho cơ thể cũng đến gần b&oacute;ng hơn. H&atilde;y giữ b&agrave;n ch&acirc;n phải ổn định hơn. Để gi&uacute;p bạn c&oacute; thể giữ ch&acirc;n phải l&acirc;u hơn khi downswing, h&atilde;y giữ đầu gối phải uốn cong v&agrave; g&oacute;t ch&acirc;n phải ở tr&ecirc;n mặt đất c&agrave;ng l&acirc;u c&agrave;ng tốt, tr&aacute;nh nhấc g&oacute;t sớm.</p> <p><strong><em>2, Ngo&agrave;i ra tư thế v&agrave;o b&oacute;ng cũng l&agrave; nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến người chơi bị shank.</em></strong></p> <p>- Đứng gần b&oacute;ng hoặc qu&aacute; xa b&oacute;ng. Để kiểm tra khoảng c&aacute;ch cầm gậy khi setup. Người chơi c&uacute;i về ph&iacute;a trước, hai tay thả lỏng xuống, đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; vị tr&iacute; 2 c&aacute;nh tay khi cầm gậy.</p> <p>- Người chơi đứng qu&aacute; thẳng&nbsp;khiến&nbsp;mặt phẳng swing bị &#039;n&ocirc;ng&#039;, v&agrave; khi xoay người, đầu gậy sẽ đi lệch khỏi swing path, v&agrave; khi v&agrave;o b&oacute;ng sẽ dễ tr&uacute;ng g&oacute;t gậy, H&atilde;y set up lại tư thế đứng, người c&uacute;i về ph&iacute;a trước, lưng thẳng, hay tay thả lỏng xuống, trọng lượng cơ thể dồn v&agrave;o gan b&agrave;n ch&acirc;n (tr&aacute;nh dồn trọng t&acirc;m về ph&iacute;a mũi b&agrave;n ch&acirc;n hay g&oacute;t ch&acirc;n), đầu gối hơi khuỵu nhẹ.</p> <p>- Swing bị &#039;n&ocirc;ng" tức l&agrave; khi đầu gậy ở vị tr&iacute; cao nhất của backswing, gậy bị lệch qu&aacute; xa về ph&iacute;a tr&aacute;i mục ti&ecirc;u th&igrave; swing bị n&ocirc;ng. H&atilde;y tạo một c&uacute; swing c&oacute; độ dốc hơn.</p> <p><em><strong>M&aacute;ch gi&uacute;p:</strong> một c&uacute; swing đ&uacute;ng th&igrave; đầu gậy sẽ di chuyển dọc theo một mặt phẳng gần song song với đường thẳng nối b&oacute;ng v&agrave; chạy ngang dưới cổ của golfer. Hai vai kh&ocirc;ng chỉ xoay m&agrave; c&ograve;n nghi&ecirc;ng trong khi thực hiện backswing.</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Shank bóng, chuyện nhỏ

By GolfEdit.com

Những cú đánh bị shank (tức là đánh bóng vào phần cổ gậy) không loại trừ bất kỳ một ai cả, dù bạn là người chơi giỏi. Trên PGA TOUR cũng có những trường hợp các Pro đánh bóng trúng đầu khán giả do cả những cú đánh bị shank.

Đánh vào giữa cổ gậy bóng đi thẳng gọi là straight shank, nếu đánh trúng mép bên trong của cổ gậy sẽ là pull shank.

hosel-shank

Những nguyên nhân khiến bóng bị shank:

1, OUTSIDE - IN: Đánh bóng đưa gậy di chuyển từ ngoài vào trong (Out-in).

golf-shank-fix-swing-paths

a, Do backswing

- Đầu tiên ở tư thế backswing, người chơi di chuyển đầu và hai vai nhô về phía trước bóng quá nhiều và nghiêng về phía mục tiêu (bên trái). Do vậy khi thực hiện cú vào bóng, người chơi ngoài nguy cơ đánh trúng phần đỉnh bóng, gậy bổ từ trên xuống và từ ngoài vào lại càng khiến bóng dễ vào phần cổ gậy. Để khắc phục, golfer giữ cho đầu không bị di chuyển về phía trước (có thể di chuyển về phía sau một chút) khi backswing.

- Cũng ở phần backswing, người chơi đưa gậy về phía trong quá sâu. Động tác backswing cần hai cánh tay và gậy di chuyển như một khối thống nhất gắn liên với nhau tạo thành hình tam giác,ngực không thay đổi. Nên nhớ rằng hai tay di chuyển là do vai xoay.

b, Do downswing:

_Senior-Player-fin-bad

- Người chơi thực hiện tư thế downswing với phần cơ thể trên đổ về phía trước khiến cho trọng tâm cũng bị lệch khỏi tư thế chuẩn khá nhiều khi vào bóng. Hãy giữ cơ thể thăng bằng, tránh để nghiêng ngả nhiều về phía trước khi downswing.

- Lỗi đẩy hông phải quá sớm (early extension): điều này khiến cho cơ thể cũng đến gần bóng hơn. Hãy giữ bàn chân phải ổn định hơn. Để giúp bạn có thể giữ chân phải lâu hơn khi downswing, hãy giữ đầu gối phải uốn cong và gót chân phải ở trên mặt đất càng lâu càng tốt, tránh nhấc gót sớm.

2, Ngoài ra tư thế vào bóng cũng là nguyên nhân khiến người chơi bị shank.

- Đứng gần bóng hoặc quá xa bóng. Để kiểm tra khoảng cách cầm gậy khi setup. Người chơi cúi về phía trước, hai tay thả lỏng xuống, đó chính là vị trí 2 cánh tay khi cầm gậy.

- Người chơi đứng quá thẳng khiến mặt phẳng swing bị 'nông', và khi xoay người, đầu gậy sẽ đi lệch khỏi swing path, và khi vào bóng sẽ dễ trúng gót gậy, Hãy set up lại tư thế đứng, người cúi về phía trước, lưng thẳng, hay tay thả lỏng xuống, trọng lượng cơ thể dồn vào gan bàn chân (tránh dồn trọng tâm về phía mũi bàn chân hay gót chân), đầu gối hơi khuỵu nhẹ.

- Swing bị 'nông" tức là khi đầu gậy ở vị trí cao nhất của backswing, gậy bị lệch quá xa về phía trái mục tiêu thì swing bị nông. Hãy tạo một cú swing có độ dốc hơn.

Mách giúp: một cú swing đúng thì đầu gậy sẽ di chuyển dọc theo một mặt phẳng gần song song với đường thẳng nối bóng và chạy ngang dưới cổ của golfer. Hai vai không chỉ xoay mà còn nghiêng trong khi thực hiện backswing.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi