<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/dung-cu-golf/2411-callaway-epic-va-cobra-king-os-su-thay-the-hoan-hao-cho-gay-sat-4-5.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/tow-new-hybrids_1-630x360.jpg"> <figcaption>Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>D&ugrave; l&agrave; người chơi chuy&ecirc;n nghiệp hay nghiệp dư vẫn thường ưa th&iacute;ch c&uacute; đ&aacute;nh bằng gậy sắt cho những khoảng c&aacute;ch xa. Nhưng nếu sử dụng tốt gậy Hybrid th&igrave; việc đ&oacute; c&ograve;n dễ d&agrave;ng hơn.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Hai sản phẩm gậy Hybrid mới l&agrave; Callaway Epic v&agrave; Cobra King OS sẽ gi&uacute;p người chơi cải thiện hướng ph&aacute;t động, v&agrave; gia tăng quỹ đạo bay của b&oacute;ng. C&aacute;c chuy&ecirc;n gia cho rằng sản phẩm n&agrave;y đưa b&oacute;ng đi ổn định hơn những g&igrave; người chơi mong đợi.&nbsp;</p> <p><strong>1,&nbsp;Cobra King Os:&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/cobra-king-os-hybrid.jpg?1503021997160" alt="cobra-king-os-hybrid" /></p> <p>C&aacute;n gậy được r&egrave;n, bản mặt gậy l&agrave;m bằng th&eacute;p kh&ocirc;ng gỉ, độ bền cao 455. The King OS c&oacute; ống cổ gậy thiết kế bằng c&ocirc;ng nghệ&nbsp;"Smart Pad"&nbsp; (độ loft +/- 1.5&deg;, trong khi vẫn duy tr&igrave; được mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c), c&aacute;n gậy graphite UST Recoil 460 ES. D&ograve;ng gậy n&agrave;y được b&aacute;n với c&aacute;c lựa chọn 3-4H (chỉnh từ 19&deg; đến&nbsp;22&deg;), 4-5H (22&deg; đến&nbsp;25&deg;), 5-6H (25&deg;&nbsp;- 28&deg;). Ngo&agrave;i ra người d&ugrave;ng c&oacute; thể mua trọn bộ King OS&nbsp;với set combo 8 gậy gi&aacute; ($1,100, c&aacute;n th&eacute;p; $1,200, c&aacute;n graphite).</p> <p><strong>2,&nbsp;Callaway Epic:</strong></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/callaway-epic-hybrid.jpg?1503022035847" alt="callaway-epic-hybrid" /></p> <p>D&ograve;ng gậy Hyrid của Epic của callaway c&oacute; mũ gậy được l&agrave;m từ chất liệu c&aacute;c bon composite ba trục. Vật liệu n&agrave;y nhẹ hơn titanium 65% - cho ph&eacute;p Callaway sử dụng vương miện (mũ gậy) Crown 5 gram, cũng như 35 gram vonfram đ&uacute;c bằng kim loại s&acirc;u trong đầu gậy. Vị tr&iacute; CG (trọng t&acirc;m đầu gậy) g&oacute;p phần gi&uacute;p cho b&oacute;ng ph&oacute;ng l&ecirc;n cao hơn m&agrave;&nbsp;xo&aacute;y&nbsp;(spin) &iacute;t hơn v&agrave; bay xa hơn. Th&ecirc;m v&agrave;o đ&oacute;, c&acirc;n nặng được chuyển sang phần bao quanh gậy để được ổn định, trong khi bề mặt c&aacute;n th&eacute;p c&oacute; chỉ số COR (hệ thống hồi phục) đạt tới ti&ecirc;u chuẩn cao nhất m&agrave; USGA cho ph&eacute;p. C&aacute;c sự lựa chọn cho gậy n&agrave;y -2H (18&deg;), 3H (20&deg;), 4H (23&deg;) v&agrave; 5H (26&deg;) với ống cổ gậy điều chiểu (-1&deg; tới +2&deg; loft) v&agrave; c&aacute;n gậy graphite UST Recoil 760.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Callaway Epic và Cobra King OS: sự thay thế hoàn hảo cho gậy sắt 4,5

By GolfEdit.com

Dù là người chơi chuyên nghiệp hay nghiệp dư vẫn thường ưa thích cú đánh bằng gậy sắt cho những khoảng cách xa. Nhưng nếu sử dụng tốt gậy Hybrid thì việc đó còn dễ dàng hơn. 

Hai sản phẩm gậy Hybrid mới là Callaway Epic và Cobra King OS sẽ giúp người chơi cải thiện hướng phát động, và gia tăng quỹ đạo bay của bóng. Các chuyên gia cho rằng sản phẩm này đưa bóng đi ổn định hơn những gì người chơi mong đợi. 

1, Cobra King Os: 

cobra-king-os-hybrid

Cán gậy được rèn, bản mặt gậy làm bằng thép không gỉ, độ bền cao 455. The King OS có ống cổ gậy thiết kế bằng công nghệ "Smart Pad"  (độ loft +/- 1.5°, trong khi vẫn duy trì được mặt gậy vuông góc), cán gậy graphite UST Recoil 460 ES. Dòng gậy này được bán với các lựa chọn 3-4H (chỉnh từ 19° đến 22°), 4-5H (22° đến 25°), 5-6H (25° - 28°). Ngoài ra người dùng có thể mua trọn bộ King OS với set combo 8 gậy giá ($1,100, cán thép; $1,200, cán graphite).

2, Callaway Epic:

callaway-epic-hybrid

Dòng gậy Hyrid của Epic của callaway có mũ gậy được làm từ chất liệu các bon composite ba trục. Vật liệu này nhẹ hơn titanium 65% - cho phép Callaway sử dụng vương miện (mũ gậy) Crown 5 gram, cũng như 35 gram vonfram đúc bằng kim loại sâu trong đầu gậy. Vị trí CG (trọng tâm đầu gậy) góp phần giúp cho bóng phóng lên cao hơn mà xoáy (spin) ít hơn và bay xa hơn. Thêm vào đó, cân nặng được chuyển sang phần bao quanh gậy để được ổn định, trong khi bề mặt cán thép có chỉ số COR (hệ thống hồi phục) đạt tới tiêu chuẩn cao nhất mà USGA cho phép. Các sự lựa chọn cho gậy này -2H (18°), 3H (20°), 4H (23°) và 5H (26°) với ống cổ gậy điều chiểu (-1° tới +2° loft) và cán gậy graphite UST Recoil 760.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Ciputra Hanoi Golf Championship: gắn kết cộng đồng dân cư trong một mái nhà chung Ciputra

By GolfEdit.com
Ngày 16/12 tới đây trên sân golf Đại Lải sẽ diễn ra giải Ciputra Hanoi Golf Championship 2017 - giải đấu ra đời với mục đích gắn kết cộng đồng dân...
Tin tức

Bách - Kinh - Xây - Tài tranh bá ở giải golf Tứ Hùng

By GolfEdit.com
Lần đầu tiên các cựu sinh viên 4 trường đại học nổi tiếng ở Hà Nội là Bách Khoa - Xây Dựng - Kinh Tế và Học viện Tài Chính...
Giải trí - Khám phá

7 điều khắc cốt ghi tâm cho người muốn tập golf và mới chơi golf

By GolfEdit.com
Một người muốn chơi Golf và tham gia vào bộ môn quý tộc này cần chuẩn bị những gì để trở thành một tay Golf đúng nghĩa. GolfEdit xin chia...
Tin tức

Đoàn Xuân Khuê Minh chưa được xếp hạng The World Amateur Golf Ranking

By GolfEdit.com
Đoàn Xuân Khuê Minh đã trở thành tân vô địch giải Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017 ở tuổi 14, số tuổi thấp nhất trong lịch sử 6 năm...
Luật chơi golf

USGA và R&A: Các khiếu nại từ khán giả truyển hình sẽ không được xem xét

By GolfEdit.com
Theo đó những người ngồi xem TV tại nhà qua truyền hình sẽ không có quyền can thiệp, khiếu nại về các tình huống vi phạm luật golf mà một vận...
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi