<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/putting/1462-gay-dung-tu-tin-cho-cu-putt-bong.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src=""> <figcaption>Gây dựng tư tin cho cú putt bóng</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://golf-lessons-and-more.com/web/putt/golf_how_to_putt.jpg" border="0"><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</strong></p> <p><strong>D&aacute;n m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;</strong></p> <p>Kh&#7889;ng ch&#7871; c&#7921; ly l&agrave; vi&#7879;c &#273;&#7847;u ti&ecirc;n ba&#803;n ph&#7843;i kh&#7855;c ph&#7909;c khi b&#7855;t &#273;&#7847;u putt t&#7879; &#273;i. &#272;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i phong &#273;&#7897;, ba&#803;n ha&#771;y t&#7853;p putt m&agrave; m&#7855;t ch&#7881; nh&igrave;n th&#7859;ng v&agrave;o l&#7895;. T&iacute;nh to&aacute;n &#273;&#432;&#7901;ng banh cho m&#7895;i l&#7847;n putt, set up v&#7883; tr&iacute; g&#7853;y, v&agrave; d&aacute;n ch&#7863;t m&#7855;t v&agrave;o l&#7895;. Gi&#7919; m&#7855;t m&#7897;t ch&#7895;, th&#7921;c hi&#7879;n c&uacute; &#273;&aacute;nh v&agrave; theo d&otilde;i banh l&#259;n. L&agrave;m nh&#432; v&#7853;y, golfer t&#7853;p nh&igrave;n v&agrave; c&#7843;m nh&#7853;n kho&#7843;ng c&aacute;ch c&ugrave;ng l&uacute;c; &#273;&#7875; putt th&agrave;nh c&ocirc;ng, &#273;i&#7873;u n&agrave;y l&agrave; r&#7845;t quan tr&#7885;ng.</p> <p><strong>Putt v&agrave;o nhi&#7873;u &#273;&iacute;ch ng&#7855;m</strong></p> <p>Th&ecirc;m m&#7897;t c&aacute;ch n&#7919;a &#273;&#7875; ph&#7909;c h&#7891;i c&#7843;m nh&#7853;n v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n: &#272;&#7863;t ba c&acirc;y g&#7853;y l&ecirc;n v&ugrave;ng green sao cho ch&uacute;ng song song nhau nh&#432; c&aacute;c b&#7853;c thang, m&#7895;i g&#7853;y c&aacute;ch nhau kho&#7843;ng 3 feet. &#272;&#7875; b&oacute;ng c&aacute;ch g&#7853;y &#273;&#7847;u ti&ecirc;n 15 feet, r&#7891;i t&ugrave;y &yacute; &#273;&#7849;y c&aacute;c qu&#7843; banh v&agrave;o nh&#7919;ng &#273;&iacute;ch ng&#7855;m tr&ecirc;n. M&#7909;c ti&ecirc;u c&#7911;a b&#7841;n l&agrave; l&agrave;m sao cho banh c&agrave;ng g&#7847;n g&#7853;y m&agrave; b&#7841;n &#273;ang nh&#7855;m c&agrave;ng t&#7889;t. B&#7841;n c&agrave;ng t&#7853;p lu&acirc;n phi&ecirc;n c&aacute;c &#273;&iacute;ch ng&#7855;m c&agrave;ng nhi&#7873;u th&igrave; &#273;&aacute;nh gi&aacute; v&#7873; kho&#7843;ng c&aacute;ch c&#7911;a b&#7841;n c&agrave;ng t&#7889;t h&#417;n. <br><br><strong>T&#7853;p &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>Nhi&ecirc;&#768;u golfer chuy&ecirc;n nghi&ecirc;&#803;p mu&ocirc;&#769;n gi&#7887;i v&#7899;i nh&#7919;ng c&uacute; putt ng&#7855;n ho&#803; &#273;a&#771; b&#7887; ra c&#7843; ng&agrave;n gi&#7901; tr&ecirc;n green ch&#7881; &#273;&#7875; luy&#7879;n b&agrave;i sau: l&agrave;m d&#7845;u ba kho&#7843;ng t&#7915; l&#7895; v&#7899;i c&#7921; li l&#7847;n l&#432;&#7907;t l&agrave; 3, 6 v&agrave; 9 feet v&agrave; c&#7855;m xu&#7889;ng 3 tee v&agrave;o v&iacute; tr&iacute; l&agrave;m d&#7845;u &#273;&oacute;. &#272;&#7863;t banh k&#7871; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t, c&#7889; putt 5 tr&aacute;i v&agrave;o l&#7895;, l&ugrave;i v&#7873; tee gi&#7919;a, ti&#7871;p t&#7909;c putt 5 tr&aacute;i cho v&agrave;o l&#7895; v&agrave; cu&#7889;i c&ugrave;ng l&ugrave;i &#273;&#7871;n tee xa l&#7895; nh&#7845;t l&#7841;i putt n&#259;m qu&#7843; v&agrave;o l&#7895; n&#7919;a.</p> <p>N&#7871;u trong qu&aacute; tr&igrave;nh putt b&#7841;n &#273;&#7875; h&#7909;t tr&aacute;i banh n&agrave;o th&igrave; b&#7855;t &#273;&#7847;u to&agrave;n b&#7897; qu&aacute; tr&igrave;nh t&#7915; tee g&#7847;n l&#7895; nh&#7845;t. L&#7863;p &#273;i l&#7863;p l&#7841;i b&agrave;i t&#7853;p n&agrave;y s&#7869; khi&#7871;n b&#7841;n th&#7845;y quen v&#7899;i vi&#7879;c cho banh v&agrave;o l&#7895; &#7903; c&#7921; ly ng&#7855;n, &#273;i&#7873;u n&agrave;y s&#7869; &#273;em l&#7841;i s&#7921; t&#7921; tin tr&ecirc;n to&agrave;n s&acirc;n golf.</p> <p><strong>M&agrave;i gi&#361;a k&#7929; n&#259;ng &#273;&#7849;y banh c&#7921; ly ng&#7855;n</strong></p> <p>&#272;&#7849;y b&oacute;ng c&#7921; ly ng&#7855;n l&agrave; m&#7897;t ngh&#7879; thu&#7853;t &iacute;t golfer n&agrave;o ch&#7883;u b&#7887; th&#7901;i gian ra trau d&#7891;i. C&aacute;ch duy nh&#7845;t &#273;&#7875; c&oacute; s&#7889; g&#7853;y th&#7845;p l&agrave; l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c v&agrave;i c&aacute;i putt v&#7899;i m&#7897;t g&#7853;y trong m&#7895;i v&aacute;n golf. Nhi&#7873;u c&#417; h&#7897;i &#273;&#7875; &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u &#273;&oacute; &#273;&#7871;n t&#7915; nh&#7919;ng c&uacute; chip ho&#7863;c pitch, v&agrave; nh&#432; v&#7853;y nh&#7919;ng c&uacute; putt th&#432;&#7901;ng ng&#7855;n h&#417;n 10 feet. N&#7871;u b&#7841;n kh&ocirc;ng thu&#7847;n th&#7909;c &#273;&#432;&#7907;c nh&#7919;ng c&uacute; putt nh&#432; v&#7853;y, k&#7929; n&#259;ng c&#7911;a b&#7841;n s&#7869; kh&ocirc;ng c&#7843;i thi&#7879;n. Th&#7901;i gian b&#7887; ra luy&#7879;n putt c&#7921; ly ng&#7855;n c&#361;ng n&ecirc;n b&#7857;ng v&#7899;i th&#7901;i gian luy&#7879;n c&#7921; ly d&agrave;i. Putt g&#7847;n c&#361;ng &#273;&#432;&#7907;c t&iacute;nh s&#7889; g&#7853;y nh&#432; putt xa tr&ecirc;n th&#7867; ghi &#273;i&#7875;m c&#7911;a b&#7841;n - v&agrave; th&#7853;m ch&iacute; v&#7873; ph&#432;&#417;ng di&#7879;n t&acirc;m l&yacute;, n&oacute; c&ograve;n quan tr&#7885;ng h&#417;n.</p> <p><strong>Kh&#7889;ng ch&#7871; t&#7889;c &#273;&#7897;</strong></p> <p>&#272;&#7875; luy&#7879;n nh&#7919;ng c&uacute; &#273;&#7849;y nh&#7865;, ba&#803;n t&igrave;m m&#7897;t l&#7895; c&oacute; d&#7889;c xu&#7889;ng v&agrave; g&#7855;n m&#7897;t c&aacute;i tee v&agrave;o trong l&#7895;, &#7903; s&aacute;t v&#7873; sau v&agrave; h&#432;&#7899;ng v&#7873; vi&#803; tri&#769; &#273;&#432;&#769;ng cu&#777;a ba&#803;n. M&#7909;c ti&ecirc;u l&agrave; l&agrave;m sao cho banh r&#417;i v&agrave;o l&#7895; m&agrave; kh&ocirc;ng ch&#7841;m c&aacute;i tee. &#272;i&#7873;u n&agrave;y c&oacute; ngh&#297;a l&agrave; c&uacute; putt c&oacute; &#273;&#432;&#7907;c t&#7889;c &#273;&#7897; c&#7847;n thi&#7871;t v&agrave; khi&#7871;n cho banh s&#7869; kh&ocirc;ng &#273;i qu&aacute; l&#7895; n&#7871;u banh c&oacute; h&#417;i thi&ecirc;n v&#7873; m&#7897;t trong hai b&ecirc;n.</p> <p>Theo <em>gfs.com.vn/</em></p> </article> </body></html>

Gây dựng tư tin cho cú putt bóng

By GolfEdit.com - 22/02/2016

Cú đẩy banh là một phần đầy rất quan trọng trong cuộc chơi. Bạn đang đu đưa gậy đều tay, bỗng nhiên không nhìn thấy được lỗ ở đâu cả. Hãy bắt đầu bằng những kỹ năng sau để hoàn thiện cú đẩy banh của bạn.

 

Dán mắt vào lỗ

Khống chế cự ly là việc đầu tiên bạn phải khắc phục khi bắt đầu putt tệ đi. Để phục hồi phong độ, bạn hãy tập putt mà mắt chỉ nhìn thẳng vào lỗ. Tính toán đường banh cho mỗi lần putt, set up vị trí gậy, và dán chặt mắt vào lỗ. Giữ mắt một chỗ, thực hiện cú đánh và theo dõi banh lăn. Làm như vậy, golfer tập nhìn và cảm nhận khoảng cách cùng lúc; để putt thành công, điều này là rất quan trọng.

Putt vào nhiều đích ngắm

Thêm một cách nữa để phục hồi cảm nhận về khoảng cách của bạn: Đặt ba cây gậy lên vùng green sao cho chúng song song nhau như các bậc thang, mỗi gậy cách nhau khoảng 3 feet. Để bóng cách gậy đầu tiên 15 feet, rồi tùy ý đẩy các quả banh vào những đích ngắm trên. Mục tiêu của bạn là làm sao cho banh càng gần gậy mà bạn đang nhắm càng tốt. Bạn càng tập luân phiên các đích ngắm càng nhiều thì đánh giá về khoảng cách của bạn càng tốt hơn.

Tập đẩy banh cự ly ngắn

Nhiều golfer chuyên nghiệp muốn giỏi với những cú putt ngắn họ đã bỏ ra cả ngàn giờ trên green chỉ để luyện bài sau: làm dấu ba khoảng từ lỗ với cự li lần lượt là 3, 6 và 9 feet và cắm xuống 3 tee vào ví trí làm dấu đó. Đặt banh kế tee gần lỗ nhất, cố putt 5 trái vào lỗ, lùi về tee giữa, tiếp tục putt 5 trái cho vào lỗ và cuối cùng lùi đến tee xa lỗ nhất lại putt năm quả vào lỗ nữa.

Nếu trong quá trình putt bạn để hụt trái banh nào thì bắt đầu toàn bộ quá trình từ tee gần lỗ nhất. Lặp đi lặp lại bài tập này sẽ khiến bạn thấy quen với việc cho banh vào lỗ ở cự ly ngắn, điều này sẽ đem lại sự tự tin trên toàn sân golf.

Mài giũa kỹ năng đẩy banh cự ly ngắn

Đẩy bóng cự ly ngắn là một nghệ thuật ít golfer nào chịu bỏ thời gian ra trau dồi. Cách duy nhất để có số gậy thấp là làm được vài cái putt với một gậy trong mỗi ván golf. Nhiều cơ hội để đạt được điều đó đến từ những cú chip hoặc pitch, và như vậy những cú putt thường ngắn hơn 10 feet. Nếu bạn không thuần thục được những cú putt như vậy, kỹ năng của bạn sẽ không cải thiện. Thời gian bỏ ra luyện putt cự ly ngắn cũng nên bằng với thời gian luyện cự ly dài. Putt gần cũng được tính số gậy như putt xa trên thẻ ghi điểm của bạn - và thậm chí về phương diện tâm lý, nó còn quan trọng hơn.

Khống chế tốc độ

Để luyện những cú đẩy nhẹ, bạn tìm một lỗ có dốc xuống và gắn một cái tee vào trong lỗ, ở sát về sau và hướng về vị trí đứng của bạn. Mục tiêu là làm sao cho banh rơi vào lỗ mà không chạm cái tee. Điều này có nghĩa là cú putt có được tốc độ cần thiết và khiến cho banh sẽ không đi quá lỗ nếu banh có hơi thiên về một trong hai bên.

Theo gfs.com.vn/

Tin tức cập nhật
Putting

Alignment: kỹ năng quan trọng khi putt

By GolfEdit.com
Có câu nói: "Driving is funny but putting is money" quả là không sai, bởi 1 cú putt trượt trong khoảng cách chục cm đắng lòng hơn một cú drive...
Putting

Có chắc bạn luôn thành công với cú putt trong khoảng cách 1 mét

By GolfEdit.com
Dễ dàng có thể nói mọi cú gạt trong khoảng cách 1 mét đều giống như nhau nếu không xét đến tâm lý và kết quả trận đấu khi đó....
Putting

Tại sao Rory McIlroy đốt quá nhiều putt ở Royal Troon?

By GolfEdit.com
Trong 4 ngày qua tại The Open, Rory McIlroy đã có những thời điểm thi đấu cực tốt nhưng sau đó là màn bể những cú putt vô cùng đáng...
Putting

Tư thế đứng khi gió mạnh trên green

By GolfEdit.com
Khi mà hầu hết các golfer đều nghĩ về gió trong thi đấu, họ thường quan tâm đến việc gió sẽ ảnh hưởng đến đường bay của bóng như thế...
Putting

Vẫn trượt đẹp những cú putt từ khoảng cách 1,2m

By GolfEdit.com
Trung bình 92% golfer PGA TOUR không bỏ lỡ những cú putt từ khoảng cách 4 feet (hơn 1,2m), vậy đó sẽ là cơ hội tốt khi đưa bóng trong...
Putting

4 mẹo nhỏ giúp xác định độ dốc green

By GolfEdit.com
Một trong những khó khăn của các golfer khi thực hiện putt bóng là kỹ năng đọc địa hình green. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi