<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/2147-sergio-garcia-danh-xa-va-thang-nho-tao-lag-cuc-tot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Lag-1-630x360.jpg"> <figcaption>Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>C&aacute;c Pros tr&ecirc;n Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung ph&aacute;t triển những kỹ năng Swing của m&igrave;nh để c&oacute; những c&uacute; Driving đầy sức mạnh gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa kh&ocirc;ng tưởng. Một trong những kỹ thuật m&agrave; Sergio Garcia sở hữu đ&oacute; l&agrave; tạo ra Lag (độ trễ) cực lớn cho những đường Downswing m&agrave; vẫn đảm bảo b&oacute;ng đi thẳng.</p></h3> </header> <p><em>Lag hay c&ograve;n gọi l&agrave; độ trễ được tạo ra bởi c&aacute;nh tay tr&aacute;i (đối với người thuận tay phải) v&agrave; th&acirc;n gậy golf trong khi thực hiện downswing. G&oacute;c Lag l&agrave; thước đo độ lớn của độ lag hay độ trễ cổ tay. G&oacute;c Lag v&agrave;o l&uacute;c đầu downswing c&agrave;ng nhỏ th&igrave; độ lag sẽ c&agrave;ng lớn. Tối đa h&oacute;a độ trễ cổ tay- độ lag m&ocirc; tả việc cố gắng duy tr&igrave; g&oacute;c lag nhỏ nhất trong khi downswing. Việc tối đa h&oacute;a độ trễ cổ tay - độ lag sẽ gi&uacute;p bạn tăng tốc được đầu gậy tối đa khi đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng. Hầu như người chơi nghiệp dư kh&ocirc;ng thể giữ độ lag lớn nhất khi thực hiện downswing từ đầu đến giai đoạn giữa, v&agrave; họ bắt đầu để mất độ lag lớn nhất của họ tương đối sớm.</em></p> <p>Một v&agrave;i golfer tr&ecirc;n Tour tạo lag l&uacute;c downswing lớn hơn cả Sergio Garcia. Ch&uacute;ng ta c&oacute; thể thấy tay v&agrave; c&aacute;nh tay của anh ấy hầu như lao thẳng hướng xuống đất, đầu gậy để tạo lag vẫn nằm sau c&aacute;nh tay đủ để bắt đầu c&uacute; downswing. Một g&oacute;c lag l&yacute; tưởng gi&uacute;p Sergio Garcia giữ tay ở trước đầu gậy, truyền tải to&agrave;n bộ lực v&agrave;o b&oacute;ng. Kết quả l&agrave; tốc độ đầu gậy đạt mức tối ưu gi&uacute;p b&oacute;ng đi xa hơn rất nhiều.</p> <p>Bạn l&agrave; người đ&aacute;nh b&oacute;ng rất thẳng nhưng vẫn thiếu khoảng c&aacute;ch cho những đường đi của b&oacute;ng? Sẽ kh&oacute; c&oacute;&nbsp;thể học ngay được c&aacute;ch đ&aacute;nh như Sergio Garcia nhưng m&aacute;ch gi&uacute;p dưới đ&acirc;y sẽ rất bổ &iacute;ch:</p> <p>TẤT CẢ NẰM Ở H&Ocirc;NG CỦA BẠN</p> <p>Khi đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh của backswing, người chơi c&oacute; xu hướng muốn đưa hai c&aacute;nh tay lao xuống khi m&agrave; h&ocirc;ng vẫn chưa xoay lại để hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. H&atilde;y để c&aacute;nh tay bạn phản ứng nhanh - ch&uacute;ng n&ecirc;n được k&eacute;o xuống bởi v&ograve;ng xoay của h&ocirc;ng chứ kh&ocirc;ng phải bằng c&aacute;nh tay v&agrave; vai l&agrave;m chủ đạo. Nếu vai bạn bổ nh&agrave;o ra ngo&agrave;i, gậy golf sẽ swing trượt xuống từ b&ecirc;n ngo&agrave;i v&agrave; lệch hẳn đường đ&iacute;ch ngắm tới, v&agrave; k&egrave;m theo đ&oacute; l&agrave; bạn sẽ nhanh ch&oacute;ng l&agrave;m ti&ecirc;u tốn hết lực của lag m&agrave; đ&atilde; tạo ở c&uacute; downswing. Cố gắng giữ cho vai tr&aacute;i kh&aacute; thụ động trong c&aacute;c giai đoạn ban đầu của downswing, v&agrave; xoay h&ocirc;ng của bạn hơi cứng&nbsp;về ph&iacute;a b&ecirc;n tr&aacute;i. Điều đ&oacute; sẽ người chơi c&oacute; độ lag lớn cần thiết để đưa b&oacute;ng đi xa th&ecirc;m 10-20 yards khi tee off.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lag-1.jpg?1499302930557" alt="Lag-1" /></p> <p>R&Egrave;N LUYỆN KỸ NĂNG DOWNSWING NHIỀU LẦN ĐỂ CẢM NHẬN LAG TỐT HƠN</p> <p>H&atilde;y tập luyện cho tay hạ xuống ph&ugrave; hợp từ l&uacute;c bắt đầu của downswing&mdash;n&ecirc;n nhớ down (hạ xuống) nhưng kh&ocirc;ng được Out (lệch đường). Tập luyện c&uacute; backswing nhiều lần để kiểm tra g&oacute;c lag, h&atilde;y dừng đi dừng lại nhiều lần ở đoạn giữa của c&uacute; downswing. Tập đưa hai tay l&ecirc;n xuống m&agrave; kh&ocirc;ng cần sự dịch chuyển của vai, v&agrave; sau đ&oacute; đ&aacute;nh v&agrave;o b&oacute;ng, tạo lại cảm gi&aacute;c hai c&aacute;nh tay rơi xuống khi h&ocirc;ng của bạn hướng về mục ti&ecirc;u. Bạn c&agrave;ng c&oacute; được di chuyển n&agrave;y, bạn c&agrave;ng tạo ra lag v&agrave; gi&uacute;p b&oacute;ng đưa đi xa hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Lag-2.jpg?1499302966500" alt="Lag-2" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sergio Garcia đánh xa và thẳng nhờ tạo Lag cực tốt

By GolfEdit.com - 06/07/2017

Các Pros trên Tour giống như Sergio Garcia đều tập trung phát triển những kỹ năng Swing của mình để có những cú Driving đầy sức mạnh giúp bóng đi xa không tưởng. Một trong những kỹ thuật mà Sergio Garcia sở hữu đó là tạo ra Lag (độ trễ) cực lớn cho những đường Downswing mà vẫn đảm bảo bóng đi thẳng.

Lag hay còn gọi là độ trễ được tạo ra bởi cánh tay trái (đối với người thuận tay phải) và thân gậy golf trong khi thực hiện downswing. Góc Lag là thước đo độ lớn của độ lag hay độ trễ cổ tay. Góc Lag vào lúc đầu downswing càng nhỏ thì độ lag sẽ càng lớn. Tối đa hóa độ trễ cổ tay- độ lag mô tả việc cố gắng duy trì góc lag nhỏ nhất trong khi downswing. Việc tối đa hóa độ trễ cổ tay - độ lag sẽ giúp bạn tăng tốc được đầu gậy tối đa khi đánh vào bóng. Hầu như người chơi nghiệp dư không thể giữ độ lag lớn nhất khi thực hiện downswing từ đầu đến giai đoạn giữa, và họ bắt đầu để mất độ lag lớn nhất của họ tương đối sớm.

Một vài golfer trên Tour tạo lag lúc downswing lớn hơn cả Sergio Garcia. Chúng ta có thể thấy tay và cánh tay của anh ấy hầu như lao thẳng hướng xuống đất, đầu gậy để tạo lag vẫn nằm sau cánh tay đủ để bắt đầu cú downswing. Một góc lag lý tưởng giúp Sergio Garcia giữ tay ở trước đầu gậy, truyền tải toàn bộ lực vào bóng. Kết quả là tốc độ đầu gậy đạt mức tối ưu giúp bóng đi xa hơn rất nhiều.

Bạn là người đánh bóng rất thẳng nhưng vẫn thiếu khoảng cách cho những đường đi của bóng? Sẽ khó có thể học ngay được cách đánh như Sergio Garcia nhưng mách giúp dưới đây sẽ rất bổ ích:

TẤT CẢ NẰM Ở HÔNG CỦA BẠN

Khi đưa gậy lên tới đỉnh của backswing, người chơi có xu hướng muốn đưa hai cánh tay lao xuống khi mà hông vẫn chưa xoay lại để hướng về phía mục tiêu. Hãy để cánh tay bạn phản ứng nhanh - chúng nên được kéo xuống bởi vòng xoay của hông chứ không phải bằng cánh tay và vai làm chủ đạo. Nếu vai bạn bổ nhào ra ngoài, gậy golf sẽ swing trượt xuống từ bên ngoài và lệch hẳn đường đích ngắm tới, và kèm theo đó là bạn sẽ nhanh chóng làm tiêu tốn hết lực của lag mà đã tạo ở cú downswing. Cố gắng giữ cho vai trái khá thụ động trong các giai đoạn ban đầu của downswing, và xoay hông của bạn hơi cứng về phía bên trái. Điều đó sẽ người chơi có độ lag lớn cần thiết để đưa bóng đi xa thêm 10-20 yards khi tee off. 

Lag-1

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG DOWNSWING NHIỀU LẦN ĐỂ CẢM NHẬN LAG TỐT HƠN

Hãy tập luyện cho tay hạ xuống phù hợp từ lúc bắt đầu của downswing—nên nhớ down (hạ xuống) nhưng không được Out (lệch đường). Tập luyện cú backswing nhiều lần để kiểm tra góc lag, hãy dừng đi dừng lại nhiều lần ở đoạn giữa của cú downswing. Tập đưa hai tay lên xuống mà không cần sự dịch chuyển của vai, và sau đó đánh vào bóng, tạo lại cảm giác hai cánh tay rơi xuống khi hông của bạn hướng về mục tiêu. Bạn càng có được di chuyển này, bạn càng tạo ra lag và giúp bóng đưa đi xa hơn.

Lag-2

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Long Game

Cách ổn định Swing cho cú đánh gậy gỗ

By GolfEdit.com
Có hai chìa khóa căn bản giúp người chơi ổn định swing để có những cú đánh tốt từ fairway với gậy gỗ đó chính là: vị trí bóng và...
Tin tức

Đã đến lúc mỗi giải đấu cần phải áp dụng một tiêu chuẩn bóng golf theo giải?

By GolfEdit.com
Gần đây cả thể giới choáng ngợp trước pha đánh bóng bay 433 yards của golfer số 1 thế giới Dustin Johnson và một lần nữa người ta lại càng...
Giải trí - Khám phá

Kỷ lục giải đấu có loạt playoff dài nhất trong lịch sử PGA TOUR

By GolfEdit.com
Trận đấu giữa Patton Kizzie với Jahm Hahn đã kéo dài đến loạt playoff thứ 6 mới phân định thắng bại, người may mắn lên ngôi thuộc về Kizze với...
Tin tức

Patton Kizzire đánh bại James Hahn sau 6 lượt playoff giải Sony Open

By GolfEdit.com
Patton Kizzire ghi điểm par ở lượt playoff thứ 6 để xuất sắc vượt qua James Hahn và đăng quang giải Sony Open diễn ra trên sân Waialae Country Club Honolulu,...
Long Game

Vị trí bóng như thế nào là chuẩn với gậy Hybrid?

By GolfEdit.com
Gậy Hybrid là gậy vô cùng quan trọng, đặc biệt trong thời tiết mùa đông.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng thế nào là hoàn hảo cho mọi loại gậy?

By GolfEdit.com
Cơ hội để có một cú đánh tốt được cải thiện đáng kể nếu người chơi chú ý hơn đến tư thế setup, và vị trí bóng đóng vai trò...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi