<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/putting/1469-de-putt-tot-hay-nham-mat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để putt tốt hãy...nhắm mắt</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để putt tốt hãy...nhắm mắt</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/BlindPutt01-425x243.jpg"> <figcaption>Để putt tốt hãy...nhắm mắt</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Học chơi golf từ người m&ugrave;, sao lại kh&ocirc;ng?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="http://bloximages.chicago2.vip.townnews.com/tucson.com/content/tncms/assets/v3/editorial/a/79/a79137d3-b5b4-5a91-a73e-f511d3c39633/553abbce33ac8.image.jpg?resize=620%2C466" border="0" /></p> <p>Nhiều năm trước, khi tham gia giải đấu từ thiện Heather Farr Charity g&acirc;y quỹ gi&uacute;p đỡ người m&ugrave; tại Sun City, bang Arizona, t&ocirc;i đ&atilde; chơi với một tay golf người Anh bị m&ugrave; bẩm sinh. Phải n&oacute;i l&agrave; rất hấp dẫn khi xem &ocirc;ng ấy chơi. Vợ &ocirc;ng (được xem như l&agrave; chiếc gậy thứ 15 của &ocirc;ng) sẽ dẫn &ocirc;ng tới chỗ đặt b&oacute;ng v&agrave; gi&uacute;p &ocirc;ng đặt gậy v&agrave;o tư thế đ&aacute;nh b&oacute;ng. Sau đ&oacute; &ocirc;ng d&ugrave;ng tay vuốt dọc c&aacute;n gậy để biết được khoảng c&aacute;ch từ gậy đến b&oacute;ng. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một người m&ugrave; chơi golf. V&agrave; t&ocirc;i đ&atilde; mở to mắt ra để thấy rằng golf thủ ch&uacute;ng ta cần phải cải thiện cảm gi&aacute;c rất nhiều. C&oacute; những gi&aacute;c quan m&agrave; ch&uacute;ng ta lu&ocirc;n cho l&agrave; điều hiển nhi&ecirc;n sẵn c&oacute;.</p> <p>Trong khi người đ&agrave;n &ocirc;ng Anh Quốc lặp lại đều đặn những động t&aacute;c tr&ecirc;n cho mọi c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh, &ocirc;ng l&agrave;m kh&aacute;c một ch&uacute;t khi gạt b&oacute;ng v&agrave; t&ocirc;i nghĩ đ&oacute; l&agrave; điều m&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể học được từ &ocirc;ng ấy. T&ocirc;i để &yacute; rằng thay v&igrave; dẫn &ocirc;ng đến thẳng chỗ quả b&oacute;ng như ở những c&uacute; đ&aacute;nh thường, vợ &ocirc;ng dẫn &ocirc;ng đến chỗ lỗ cờ v&agrave; từ đ&oacute; để &ocirc;ng bước l&ugrave;i về ph&iacute;a quả b&oacute;ng khoảng 5 &ndash; 6 bước rồi mới chuẩn bị tư thế gạt. Sau khoảng 4 lỗ, t&ocirc;i hỏi &ocirc;ng tại sao lại đi l&ugrave;i từ lỗ cờ về ph&iacute;a b&oacute;ng v&agrave; n&oacute; gi&uacute;p &iacute;ch g&igrave; cho những c&uacute; gạt của &ocirc;ng. &Ocirc;ng đ&atilde; giải th&iacute;ch với t&ocirc;i rằng l&agrave;m như vậy gi&uacute;p &ocirc;ng cảm nhận được độ dốc của mặt green tr&ecirc;n đường b&oacute;ng lăn ở khu vực gần lỗ, v&agrave; chỉ c&oacute; c&aacute;ch đi giật l&ugrave;i như thế th&igrave; mới cảm nhận được v&igrave; green dốc sẽ l&agrave;m cơ thể chuyển động theo. Thật đ&aacute;ng kinh ngạc v&igrave; b&oacute;ng của &ocirc;ng lăn rất gần lỗ cờ. H&ocirc;m đ&oacute; &ocirc;ng đ&aacute;nh 92 gậy, rất đ&aacute;ng nể với một người m&ugrave; v&agrave; khả năng gạt tuyệt vời của &ocirc;ng.</p> <p>Bản th&acirc;n t&ocirc;i chưa từng thử c&aacute;ch n&agrave;y để &ldquo;thấy&rdquo; được b&oacute;ng sẽ lăn hướng n&agrave;o để v&agrave;o lỗ, nhưng t&ocirc;i đ&atilde; chỉ cho rất nhiều học tr&ograve; của m&igrave;nh. L&yacute; do chỉ cần đi l&ugrave;i 5 hay 6 bước từ lỗ v&igrave; b&oacute;ng sẽ chậm lại ở điểm đ&oacute; v&agrave; sẽ bị ảnh hưởng bởi độ dốc của green nhiều nhất từ khoảng c&aacute;ch đ&oacute;.</p> <p>Lần sau khi đứng tr&ecirc;n s&acirc;n gạt b&oacute;ng, h&atilde;y thử thực hiện b&agrave;i tập nho nhỏ n&agrave;y. Đứng đối diện với lỗ cờ rồi đi l&ugrave;i về ph&iacute;a b&oacute;ng, để cho cơ thể chịu sự t&aacute;c động của độ dốc mặt green. Nếu bạn cảm thấy m&igrave;nh đang đi xuống dốc về ph&iacute;a phải, bạn biết m&igrave;nh sẽ phải gạt l&ecirc;n dốc từ tr&aacute;i sang phải bởi v&igrave; bạn phải gạt theo hướng ngược lại với khi bạn đi l&ugrave;i. Nếu bạn c&oacute; một thời gian kh&oacute; khăn trong việc đọc green, h&atilde;y thử nhắm mắt lại v&agrave; l&agrave;m giống như tay golf người anh đ&oacute;. C&oacute; thể bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn v&agrave; gạt th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn.</p> <p>Susie Corona, LPGA</p> <p><em>Theo Golf.edu.vn</em></p> </article> </body></html>

Để putt tốt hãy...nhắm mắt

By GolfEdit.com

Học chơi golf từ người mù, sao lại không?

Nhiều năm trước, khi tham gia giải đấu từ thiện Heather Farr Charity gây quỹ giúp đỡ người mù tại Sun City, bang Arizona, tôi đã chơi với một tay golf người Anh bị mù bẩm sinh. Phải nói là rất hấp dẫn khi xem ông ấy chơi. Vợ ông (được xem như là chiếc gậy thứ 15 của ông) sẽ dẫn ông tới chỗ đặt bóng và giúp ông đặt gậy vào tư thế đánh bóng. Sau đó ông dùng tay vuốt dọc cán gậy để biết được khoảng cách từ gậy đến bóng. Thật tuyệt vời khi được chứng kiến một người mù chơi golf. Và tôi đã mở to mắt ra để thấy rằng golf thủ chúng ta cần phải cải thiện cảm giác rất nhiều. Có những giác quan mà chúng ta luôn cho là điều hiển nhiên sẵn có.

Trong khi người đàn ông Anh Quốc lặp lại đều đặn những động tác trên cho mọi cú đánh của mình, ông làm khác một chút khi gạt bóng và tôi nghĩ đó là điều mà chúng ta có thể học được từ ông ấy. Tôi để ý rằng thay vì dẫn ông đến thẳng chỗ quả bóng như ở những cú đánh thường, vợ ông dẫn ông đến chỗ lỗ cờ và từ đó để ông bước lùi về phía quả bóng khoảng 5 – 6 bước rồi mới chuẩn bị tư thế gạt. Sau khoảng 4 lỗ, tôi hỏi ông tại sao lại đi lùi từ lỗ cờ về phía bóng và nó giúp ích gì cho những cú gạt của ông. Ông đã giải thích với tôi rằng làm như vậy giúp ông cảm nhận được độ dốc của mặt green trên đường bóng lăn ở khu vực gần lỗ, và chỉ có cách đi giật lùi như thế thì mới cảm nhận được vì green dốc sẽ làm cơ thể chuyển động theo. Thật đáng kinh ngạc vì bóng của ông lăn rất gần lỗ cờ. Hôm đó ông đánh 92 gậy, rất đáng nể với một người mù và khả năng gạt tuyệt vời của ông.

Bản thân tôi chưa từng thử cách này để “thấy” được bóng sẽ lăn hướng nào để vào lỗ, nhưng tôi đã chỉ cho rất nhiều học trò của mình. Lý do chỉ cần đi lùi 5 hay 6 bước từ lỗ vì bóng sẽ chậm lại ở điểm đó và sẽ bị ảnh hưởng bởi độ dốc của green nhiều nhất từ khoảng cách đó.

Lần sau khi đứng trên sân gạt bóng, hãy thử thực hiện bài tập nho nhỏ này. Đứng đối diện với lỗ cờ rồi đi lùi về phía bóng, để cho cơ thể chịu sự tác động của độ dốc mặt green. Nếu bạn cảm thấy mình đang đi xuống dốc về phía phải, bạn biết mình sẽ phải gạt lên dốc từ trái sang phải bởi vì bạn phải gạt theo hướng ngược lại với khi bạn đi lùi. Nếu bạn có một thời gian khó khăn trong việc đọc green, hãy thử nhắm mắt lại và làm giống như tay golf người anh đó. Có thể bạn sẽ cảm nhận được nhiều hơn và gạt thành công hơn.

Susie Corona, LPGA

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi