<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/2412-ky-thuat-chip-bong-co-ban-va-nang-cao.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/Todd-Anderson-chipping-intro-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Chip b&oacute;ng l&agrave; một trong những kỹ thuật đ&aacute;nh golf cơ bản. Trong một v&ograve;ng, tối thiểu golf thủ phải đ&aacute;nh 10 shot chip. C&oacute; được kỹ năng chip b&oacute;ng tốt sẽ gi&uacute;p người chơi golf n&acirc;ng cao khả năng chiến thắng của m&igrave;nh.</p></h3> </header> <p>Trong v&ograve;ng đấu golf, c&uacute; chip b&oacute;ng được thực hiện kh&aacute; nhiều lần khi người chơi trước đ&oacute; đ&atilde; đưa b&oacute;ng tiến s&aacute;t green, nhưng chưa on. L&uacute;c n&agrave;y việc sử dụng những c&acirc;y gậy kỹ thuật Pitching Wedge, Sand Wedge, Gậy Wedge c&oacute; độ mở lớn 52,56,60 độ l&agrave; v&ocirc; c&ugrave;ng cần thiết. B&oacute;ng cần được đưa bay qua khỏi v&ugrave;ng cỏ ngo&agrave;i green, rồi lăn tr&ecirc;n green l&agrave;m sao cho đến gần cờ nhất. Vị tr&iacute; của b&oacute;ng golf l&uacute;c n&agrave;y sẽ được&nbsp;đặt ở ph&iacute;a sau điểm trung t&acirc;m cơ thể hướng về ph&iacute;a sau b&agrave;n ch&acirc;n, v&agrave; khi đ&aacute;nh hai b&agrave;n tay bạn cầm x&eacute;o hướng về đầu gậy.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/Chipball01.jpg?1510186951823" alt="Chipball01" /></p> <p>Sẽ c&oacute; nhiều người chơi thực hiện động t&aacute;c chip với việc giữ cho tay v&agrave; cổ tay&nbsp;chuyển động kh&ocirc;ng qu&aacute; nhiều, nhưng&nbsp;golfer kh&aacute;c&nbsp;lại th&iacute;ch cảm nhận được sự uyển chuyển nơi b&agrave;n tay v&agrave; cổ tay khi đ&aacute;nh. Hay c&oacute; nhiều người se đứng hơi thẳng người, số kh&aacute;c lại th&iacute;ch khom người tạo th&agrave;nh g&oacute;c vu&ocirc;ng. Như vậy c&oacute; rất nhiều c&aacute;ch để thực hiện một c&uacute; chipshot, nhưng tất cả đều vận dụng kỹ thuật cơ bản chung.</p> <p><strong>Kỹ thuật chip b&oacute;ng cơ bản:</strong></p> <p>- Kỹ thuật cơ bản: đầu ti&ecirc;n để b&oacute;ng gần ch&acirc;n phải, trọng t&acirc;m dồn ch&acirc;n tr&aacute;i, tay lu&ocirc;n đi trước gậy, g&oacute;c cổ tay kh&ocirc;ng đổi, kết th&uacute;c c&uacute; chip th&igrave; mặt gậy ngửa l&ecirc;n trời ch&uacute; &yacute; kh&ocirc;ng để đ&oacute;ng, nhắm mục ti&ecirc;u l&agrave; điểm rơi của b&oacute;ng.</p> <p>- Gậy để chip: n&ecirc;n tập 2 c&acirc;y, một l&agrave; PW để cho c&aacute;c c&uacute; chip lăn xa - hai l&agrave; c&acirc;y SW cho c&aacute;c c&uacute; bay bổng hay xuống dốc. Khi đ&atilde; quen với 2 c&acirc;y n&agrave;y th&igrave; sẽ tập qua c&aacute;c c&acirc;y 6-8i v&agrave; c&aacute;c c&uacute; bump-run.</p> <p>- Phương ph&aacute;p tập: chọn phần đất phẳng xung quanh green, c&oacute; nhiều cỏ ngắn để b&oacute;ng c&oacute; thể nằm tr&ecirc;n. Nhắm một điểm tr&ecirc;n green c&aacute;ch khoảng 3-5 m&eacute;t. C&aacute;c bạn c&oacute; thể lấy một chiếc l&aacute;, một sợi cỏ để đ&aacute;nh dấu l&agrave;m mục ti&ecirc;u để tập. &Aacute;p dụng kỹ thuật chip như tr&ecirc;n , đ&aacute;nh b&oacute;ng bay l&ecirc;n v&agrave; cố cho b&oacute;ng rơi tr&uacute;ng mục ti&ecirc;u đ&atilde; định trước.</p> <p>- Ước lượng khoảng c&aacute;ch của bạn : sau một v&agrave;i lần tập, bạn sẽ ước lượng được b&oacute;ng sẽ lăn bao xa với PW v&agrave; SW. Tất nhi&ecirc;n l&agrave; trong điều kiện green bằng phẳng v&agrave; độ nhanh trung b&igrave;nh. V&iacute; dụ c&acirc;y PW l&agrave; 1/3 qu&atilde;ng đường nghĩa l&agrave; đ&aacute;nh v&agrave;o điểm rơi 1m th&igrave; sẽ lăn th&ecirc;m 2m. SW l&agrave; 1/2 nghĩa l&agrave; đ&aacute;nh 5m sẽ lăn th&ecirc;m 5m nữa.</p> <p>- &Aacute;p dụng trong thực tế : khi b&oacute;ng rơi s&aacute;t green, nếu kh&ocirc;ng putt được th&igrave; ta n&ecirc;n cố chip lại gần cờ. T&igrave;nh huống l&agrave; b&oacute;ng c&aacute;ch m&eacute;p green 2 m&eacute;t, từ m&eacute;p đến cờ 7 m&eacute;t v&agrave; green kh&aacute; bằng phẳng. Ch&uacute;ng ta sẽ d&ugrave;ng c&acirc;y PW, ngắm một điểm tr&ecirc;n green c&aacute;ch ch&acirc;n 3m nằm giữa cờ v&agrave; ch&acirc;n, đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o điểm đ&oacute;. Sau khi đ&aacute;nh, cố gắng quan s&aacute;t xem b&oacute;ng di chuyển tr&ecirc;n green ra sao để c&oacute; thể biết line m&agrave; putt.</p> <p><strong>Kỹ thuật chip b&oacute;ng n&acirc;ng cao:</strong></p> <p>Khi&nbsp;người chơi muốn đạt được th&agrave;nh t&iacute;ch tốt (giảm số gậy chơi), điều cần thiết v&agrave; quan trọng l&agrave; phải c&oacute; được kỹ thuật chip, pitch v&agrave; bunker shot cho thật tốt. Ba kỹ thuật chơi n&agrave;y c&oacute; ảnh hưởng lớn nhất tới điểm số chung cuộc.&nbsp; Golfer cần nắm r&otilde; c&aacute;c kỹ thuật chip cơ bản để từ đ&oacute; c&oacute; thể thực hiện c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh t&ugrave;y &yacute; theo địa h&igrave;nh, chiến thuật thi đấu. L&agrave;m thế n&agrave;o để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng bay thấp v&agrave; lăn nhiều,&nbsp;hay trung b&igrave;nh hoặc bổng.</p> <p><em>Chip shot đưa&nbsp;b&oacute;ng bay thấp v&agrave; lăn:</em></p> <p>Tất cả c&aacute;c c&uacute; đ&aacute;nh chip điều đầu ti&ecirc;n cần để &yacute; l&agrave; khoảng c&aacute;ch giữa hai b&agrave;n ch&acirc;n. Với c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng bay thấp v&agrave; lăn, h&atilde;y giữ khoảng c&aacute;ch giữa 2 b&agrave;n ch&acirc;n chừng khoảng một gang tay. Hai ch&acirc;n đứng hẹp lại sẽ l&agrave;m mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng theo xu hướng &ldquo;qu&eacute;t qua&rdquo; chứ kh&ocirc;ng &ldquo;x&uacute;c b&oacute;ng&rdquo;, đường swing ngắn v&agrave; kết th&uacute;c thấp, do đ&oacute; b&oacute;ng sẽ đi thấp v&agrave; lăn. C&aacute;ch đ&aacute;nh n&agrave;y sử dụng trong trường hợp green rộng, kh&ocirc;ng mấp m&ocirc;, kh&uacute;c khuỷu, địa h&igrave;nh green dễ ph&aacute;n đo&aacute;n v&agrave; b&oacute;ng sẽ lăn hơn thẳng về mục ti&ecirc;u.</p> <p><em>Chip shot đưa b&oacute;ng bay trung b&igrave;nh:</em></p> <p>B&oacute;ng l&uacute;c n&agrave;y cần bay cao hơn v&agrave; cần điều chỉnh hai b&agrave;n ch&acirc;n xa hơn một gang tay, chiều d&agrave;i khoảng 30 đến 35cm. Tư thế n&agrave;y gi&uacute;p mặt gậy hốt trọn đ&aacute;y tr&aacute;i b&oacute;ng v&agrave; đường swing đi d&agrave;i hơn, kết th&uacute;c cao hơn, kết quả l&agrave; b&oacute;ng đi cao v&agrave; spin, gi&uacute;p bạn kiểm so&aacute;t được điểm rơi của b&oacute;ng. Người chơi sử dụng c&uacute; bay tầm vừa trong trường hợp phần green trước mặt nhỏ, ngắn đ&ograve;i hỏi b&oacute;ng phải dừng nhanh (spin) hoặc bạn phải &ldquo;n&acirc;ng&rdquo; b&oacute;ng qua nước, hố c&aacute;t, hay bụi c&acirc;y, cỏ cao&hellip; th&igrave; phải l&agrave;m sao cho b&oacute;ng đi bổng hơn v&agrave; spin hơn.</p> <p><em>Chip shot đưa b&oacute;ng bay cao v&agrave; bổng:&nbsp;</em></p> <p>L&uacute;c n&agrave;y hai b&agrave;n ch&acirc;n đứng mở kh&aacute; rộng gần nửa met. Đ&acirc;y sẽ trở th&agrave;nh một c&uacute; "loft" b&oacute;ng v&agrave; được sử dụng trong c&aacute;c t&igrave;nh huống tiếp cận green từ tr&ecirc;n dốc xuống (downhill) hay green ngắn, hoặc c&oacute; hố c&aacute;t trước mặt, đều cần b&oacute;ng dừng nhanh. Golfer&nbsp;thường sử dụng gậy c&oacute; độ bổng cao nhất, thường l&agrave; gậy wedge 60 hoặc 56 độ. Ở tư thế chuẩn bị, hướng mũi ch&acirc;n v&agrave; mặt gậy phải vu&ocirc;ng g&oacute;c với mục ti&ecirc;u. B&oacute;ng ở ph&iacute;a trước điểm giữa hai ch&acirc;n tay hơi đ&egrave; về ph&iacute;a trước để đu&ocirc;i gậy nằm ở vị tr&iacute; ngay tr&ecirc;n quả b&oacute;ng (tạo độ xo&aacute;y l&agrave;m b&oacute;ng dừng tr&ecirc;n green một c&aacute;ch tự nhi&ecirc;n). Bẻ cổ tay tối đa khi backswing đến vị tr&iacute; khoảng 9-10 giờ, rồi xoay vai về ph&iacute;a trước, giữ cho gậy dưới b&oacute;ng. Hai tay tiếp tục đi về ph&iacute;a trước (kh&ocirc;ng cố n&acirc;ng b&oacute;ng l&ecirc;n). Thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh người chơi cần mở mặt gậy, swing tr&ograve;n để cho b&oacute;ng đi cao v&agrave; spin nhiều. Kỹ thuật n&agrave;y rất hữu dụng ở những t&igrave;nh huống kh&oacute; v&agrave; được sử dụng trong khoảng c&aacute;ch từ 10-35 yard. C&uacute; lốp b&oacute;ng đ&ograve;i hỏi vị tr&iacute; tưởng tượng v&agrave; cảm gi&aacute;c b&oacute;ng. H&atilde;y tin rằng, b&oacute;ng sẽ l&ecirc;n green v&agrave; dừng ngay lập tức sau khi &ldquo;hạ c&aacute;nh&rdquo; an to&agrave;n.</p> <p><em>C&uacute; chip ở tư thế kh&oacute; như dốc xuống (downhill) hoặc l&ecirc;n (uphill):</em></p> <p>Thường phải sử dụng gậy c&oacute; độ bổng cao hơn b&igrave;nh thường ở trường hợp đứng ở vị tr&iacute; dốc xuống. V&agrave;o vị tr&iacute; sẵn s&agrave;ng với b&oacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i của ch&acirc;n phải. Với trường hợp n&agrave;y, golfer thường phải sử dụng gậy c&oacute; độ bổng &iacute;t hơn b&igrave;nh thường ở trường hợp đứng ở vị tr&iacute; dốc l&ecirc;n.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật chip bóng cơ bản và nâng cao

By GolfEdit.com - 07/11/2017

Chip bóng là một trong những kỹ thuật đánh golf cơ bản. Trong một vòng, tối thiểu golf thủ phải đánh 10 shot chip. Có được kỹ năng chip bóng tốt sẽ giúp người chơi golf nâng cao khả năng chiến thắng của mình.

Trong vòng đấu golf, cú chip bóng được thực hiện khá nhiều lần khi người chơi trước đó đã đưa bóng tiến sát green, nhưng chưa on. Lúc này việc sử dụng những cây gậy kỹ thuật Pitching Wedge, Sand Wedge, Gậy Wedge có độ mở lớn 52,56,60 độ là vô cùng cần thiết. Bóng cần được đưa bay qua khỏi vùng cỏ ngoài green, rồi lăn trên green làm sao cho đến gần cờ nhất. Vị trí của bóng golf lúc này sẽ được đặt ở phía sau điểm trung tâm cơ thể hướng về phía sau bàn chân, và khi đánh hai bàn tay bạn cầm xéo hướng về đầu gậy.

Chipball01

Sẽ có nhiều người chơi thực hiện động tác chip với việc giữ cho tay và cổ tay chuyển động không quá nhiều, nhưng golfer khác lại thích cảm nhận được sự uyển chuyển nơi bàn tay và cổ tay khi đánh. Hay có nhiều người se đứng hơi thẳng người, số khác lại thích khom người tạo thành góc vuông. Như vậy có rất nhiều cách để thực hiện một cú chipshot, nhưng tất cả đều vận dụng kỹ thuật cơ bản chung.

Kỹ thuật chip bóng cơ bản:

- Kỹ thuật cơ bản: đầu tiên để bóng gần chân phải, trọng tâm dồn chân trái, tay luôn đi trước gậy, góc cổ tay không đổi, kết thúc cú chip thì mặt gậy ngửa lên trời chú ý không để đóng, nhắm mục tiêu là điểm rơi của bóng.

- Gậy để chip: nên tập 2 cây, một là PW để cho các cú chip lăn xa - hai là cây SW cho các cú bay bổng hay xuống dốc. Khi đã quen với 2 cây này thì sẽ tập qua các cây 6-8i và các cú bump-run.

- Phương pháp tập: chọn phần đất phẳng xung quanh green, có nhiều cỏ ngắn để bóng có thể nằm trên. Nhắm một điểm trên green cách khoảng 3-5 mét. Các bạn có thể lấy một chiếc lá, một sợi cỏ để đánh dấu làm mục tiêu để tập. Áp dụng kỹ thuật chip như trên , đánh bóng bay lên và cố cho bóng rơi trúng mục tiêu đã định trước.

- Ước lượng khoảng cách của bạn : sau một vài lần tập, bạn sẽ ước lượng được bóng sẽ lăn bao xa với PW và SW. Tất nhiên là trong điều kiện green bằng phẳng và độ nhanh trung bình. Ví dụ cây PW là 1/3 quãng đường nghĩa là đánh vào điểm rơi 1m thì sẽ lăn thêm 2m. SW là 1/2 nghĩa là đánh 5m sẽ lăn thêm 5m nữa.

- Áp dụng trong thực tế : khi bóng rơi sát green, nếu không putt được thì ta nên cố chip lại gần cờ. Tình huống là bóng cách mép green 2 mét, từ mép đến cờ 7 mét và green khá bằng phẳng. Chúng ta sẽ dùng cây PW, ngắm một điểm trên green cách chân 3m nằm giữa cờ và chân, đánh bóng vào điểm đó. Sau khi đánh, cố gắng quan sát xem bóng di chuyển trên green ra sao để có thể biết line mà putt.

Kỹ thuật chip bóng nâng cao:

Khi người chơi muốn đạt được thành tích tốt (giảm số gậy chơi), điều cần thiết và quan trọng là phải có được kỹ thuật chip, pitch và bunker shot cho thật tốt. Ba kỹ thuật chơi này có ảnh hưởng lớn nhất tới điểm số chung cuộc.  Golfer cần nắm rõ các kỹ thuật chip cơ bản để từ đó có thể thực hiện các cú đánh tùy ý theo địa hình, chiến thuật thi đấu. Làm thế nào để thực hiện cú đánh bóng bay thấp và lăn nhiều, hay trung bình hoặc bổng.

Chip shot đưa bóng bay thấp và lăn:

Tất cả các cú đánh chip điều đầu tiên cần để ý là khoảng cách giữa hai bàn chân. Với cú đánh bóng bay thấp và lăn, hãy giữ khoảng cách giữa 2 bàn chân chừng khoảng một gang tay. Hai chân đứng hẹp lại sẽ làm mặt gậy tiếp xúc bóng theo xu hướng “quét qua” chứ không “xúc bóng”, đường swing ngắn và kết thúc thấp, do đó bóng sẽ đi thấp và lăn. Cách đánh này sử dụng trong trường hợp green rộng, không mấp mô, khúc khuỷu, địa hình green dễ phán đoán và bóng sẽ lăn hơn thẳng về mục tiêu.

Chip shot đưa bóng bay trung bình:

Bóng lúc này cần bay cao hơn và cần điều chỉnh hai bàn chân xa hơn một gang tay, chiều dài khoảng 30 đến 35cm. Tư thế này giúp mặt gậy hốt trọn đáy trái bóng và đường swing đi dài hơn, kết thúc cao hơn, kết quả là bóng đi cao và spin, giúp bạn kiểm soát được điểm rơi của bóng. Người chơi sử dụng cú bay tầm vừa trong trường hợp phần green trước mặt nhỏ, ngắn đòi hỏi bóng phải dừng nhanh (spin) hoặc bạn phải “nâng” bóng qua nước, hố cát, hay bụi cây, cỏ cao… thì phải làm sao cho bóng đi bổng hơn và spin hơn.

Chip shot đưa bóng bay cao và bổng: 

Lúc này hai bàn chân đứng mở khá rộng gần nửa met. Đây sẽ trở thành một cú "loft" bóng và được sử dụng trong các tình huống tiếp cận green từ trên dốc xuống (downhill) hay green ngắn, hoặc có hố cát trước mặt, đều cần bóng dừng nhanh. Golfer thường sử dụng gậy có độ bổng cao nhất, thường là gậy wedge 60 hoặc 56 độ. Ở tư thế chuẩn bị, hướng mũi chân và mặt gậy phải vuông góc với mục tiêu. Bóng ở phía trước điểm giữa hai chân tay hơi đè về phía trước để đuôi gậy nằm ở vị trí ngay trên quả bóng (tạo độ xoáy làm bóng dừng trên green một cách tự nhiên). Bẻ cổ tay tối đa khi backswing đến vị trí khoảng 9-10 giờ, rồi xoay vai về phía trước, giữ cho gậy dưới bóng. Hai tay tiếp tục đi về phía trước (không cố nâng bóng lên). Thực hiện cú đánh người chơi cần mở mặt gậy, swing tròn để cho bóng đi cao và spin nhiều. Kỹ thuật này rất hữu dụng ở những tình huống khó và được sử dụng trong khoảng cách từ 10-35 yard. Cú lốp bóng đòi hỏi vị trí tưởng tượng và cảm giác bóng. Hãy tin rằng, bóng sẽ lên green và dừng ngay lập tức sau khi “hạ cánh” an toàn.

Cú chip ở tư thế khó như dốc xuống (downhill) hoặc lên (uphill):

Thường phải sử dụng gậy có độ bổng cao hơn bình thường ở trường hợp đứng ở vị trí dốc xuống. Vào vị trí sẵn sàng với bóng bên ngoài của chân phải. Với trường hợp này, golfer thường phải sử dụng gậy có độ bổng ít hơn bình thường ở trường hợp đứng ở vị trí dốc lên.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi