<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1468-de-thuc-hien-chip-shot-thanh-cong-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Anhdep2014/2014Zurick02-640x431.jpg"> <figcaption>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhdep2014/2014Zurick02.jpg" border="0" alt=""></p> <p>&#272;&aacute;nh ng&#7855;n c&#361;ng gi&#7889;ng nh&#432; g&#7841;t b&oacute;ng, c&oacute; nhi&#7873;u c&aacute;ch &#273;&#7875; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i kh&ocirc;ng th&iacute;ch chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng tay v&agrave; c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; uy&#7875;n chuy&#7875;n n&#417;i b&agrave;n tay v&agrave; c&#7893; tay khi &#273;&aacute;nh. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i th&iacute;ch &#273;&#7913;ng h&#417;i th&#7859;ng ng&#432;&#7901;i, s&#7889; kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch khom ng&#432;&#7901;i t&#7841;o th&agrave;nh g&oacute;c vu&ocirc;ng. V&agrave; c&ograve;n nhi&#7873;u nhi&#7873;u c&aacute;ch kh&aacute;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n n&#7919;a, d&#432;&#7901;ng nh&#432; c&oacute; v&ocirc; s&#7889; c&aacute;ch.</p> <p>Nh&#432;ng ch&#7889;t l&#7841;i, c&oacute; hai &#273;i&#7873;u quan tr&#7885;ng c&#7847;n &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n th&agrave;nh c&ocirc;ng m&#7897;t c&uacute; chip shot. &#272;&#7847;u ti&ecirc;n l&agrave; x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c n&#417;i c&#7847;n &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; trong qu&aacute; tr&igrave;nh &#273;&aacute;nh, v&agrave; sau &#273;&oacute; l&agrave; n&#417;i b&oacute;ng s&#7869; r&#417;i.</p> <p>T&ocirc;i khuy&#7871;n kh&iacute;ch h&#7885;c tr&ograve; c&#7911;a m&igrave;nh &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; b&ecirc;n tr&aacute;i, v&agrave; h&#417;i khom ph&#7847;n gi&#7919;a l&#432;ng. S&#7921; k&#7871;t h&#7907;p gi&#7919;a v&#7883; tr&iacute; b&oacute;ng, v&#7883; tr&iacute; tr&#7885;ng t&acirc;m l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c 2 vi&#7879;c: N&oacute; t&#7841;o cho c&aacute;n g&#7853;y &#273;&#7897; nghi&ecirc;ng c&#7847;n thi&#7871;t v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u, gi&uacute;p c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; &#273;&#7897; d&#7889;c &#273;&#7911; &#273;&#7875; b&#7841;n kh&ocirc;ng &#273;&aacute;nh xu&#7889;ng &#273;&#7845;t tr&#432;&#7899;c khi ch&#7841;m b&oacute;ng. N&#7871;u b&#7841;n gi&#7919; c&aacute;n g&#7853;y th&#7859;ng qu&aacute;, c&uacute; &#273;&aacute;nh c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; nhi&#7873;u nguy c&#417; ch&#7841;m &#273;&#7845;t h&#417;n. Th&#7913; hai, n&oacute; gi&uacute;p b&#7841;n d&#7877; ki&#7875;m so&aacute;t qu&#7929; &#273;&#7841;o bay v&agrave; tr&#7899;n l&#259;n c&#7911;a b&oacute;ng, gi&uacute;p b&#7841;n x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;c c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave; kho&#7843;ng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c cho m&#7895;i c&uacute; &#273;&aacute;nh.</p> <p>C&aacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t &#273;&#7875; t&#7921; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n n&oacute;. Chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m c&#7911;a b&#7841;n sao cho n&oacute; n&#7857;m ch&#7911; y&#7871;u v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i. &#272;&#7863;t b&oacute;ng tr&#432;&#7899;c ng&oacute;n c&aacute;i ch&acirc;n ph&#7843;i. &#272;&#7875; bi&#7871;t n&ecirc;n nghi&ecirc;ng g&#7853;y v&#7873; tr&#432;&#7899;c bao nhi&ecirc;u, &#273;&#417;n gi&#7843;n ch&#7881; c&#7847;n &#273;&#7863;t g&#7853;y sao cho c&aacute;n g&#7853;y t&#7921;a l&ecirc;n &#273;&ugrave;i tr&aacute;i.</p> <p>H&atilde;y ch&uacute; &yacute; r&#7857;ng ngay sau khi ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng, tay c&#7911;a t&ocirc;i v&#7851;n n&#7857;m tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. Tuy kh&ocirc;ng r&otilde; nh&#432; l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, nh&#432;ng tay t&ocirc;i v&#7851;n c&ograve;n n&#7857;m ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. &#272;i&#7873;u n&agrave;y cho th&#7845;y t&ocirc;i &#273;&atilde; ki&#7875;m so&aacute;t c&uacute; &#273;&aacute;nh v&#7899;i tr&#7885;ng t&acirc;m &#273;&#7863;t b&ecirc;n tr&aacute;i.</p> <p>Y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng kh&aacute;c n&#7919;a &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; chip shot th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; h&atilde;y nh&#7899;, d&ugrave; &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n nh&#432;ng c&#361;ng ph&#7843;i &#273;&#7843;m b&#7843;o nh&#7919;ng chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng c&#7911;a c&#417; th&#7875; &#273;&#7847;y &#273;&#7911; nh&#432; khi b&#7841;n d&ugrave;ng g&#7853;y driver. C&oacute; ngh&#297;a l&agrave; b&#7841;n ph&#7843;i xoay ng&#432;&#7901;i nh&#432; khi ph&aacute;t b&oacute;ng.</p> <p>N&#7871;u b&#7841;n theo &#273;&uacute;ng 2 &#273;i&#7873;u c&#417; b&#7843;n l&agrave; chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; xoay ng&#432;&#7901;i &#273;&uacute;ng ki&#7875;u khi &#273;&aacute;nh b&oacute;ng th&igrave; xem nh&#432; c&uacute; chip shot c&#7911;a b&#7841;n &#273;&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng 60%, 40% c&ograve;n l&#7841;i t&ugrave;y thu&#7897;c v&agrave;o ch&iacute;nh b&#7843;n th&acirc;n b&#7841;n (th&#7871; &#273;&#7913;ng m&agrave; b&#7841;n thi&#7871;t l&#7853;p, xoay tay hay c&#7893; tay nhi&#7873;u hay &iacute;t&hellip;) M&#7897;t khi b&#7841;n &#273;&atilde; quen v&#7899;i 1 k&#7929; thu&#7853;t &#273;&aacute;nh nh&#7845;t &#273;&#7883;nh th&igrave; h&atilde;y &aacute;p d&#7909;ng n&oacute; cho m&#7885;i c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#7875; t&#7881; l&#7879; th&agrave;nh c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng cao.</p> <p>AJ Gaul, PGA</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf

By GolfEdit.com

Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.

Đánh ngắn cũng giống như gạt bóng, có nhiều cách để thành công. Nhiều người chơi không thích chuyển động tay và cổ tay quá nhiều, những người khác lại thích cảm nhận được sự uyển chuyển nơi bàn tay và cổ tay khi đánh. Nhiều người thích đứng hơi thẳng người, số khác lại thích khom người tạo thành góc vuông. Và còn nhiều nhiều cách khác để thực hiện một cú đánh ngắn nữa, dường như có vô số cách.

Nhưng chốt lại, có hai điều quan trọng cần đạt được để thực hiện thành công một cú chip shot. Đầu tiên là xác định được nơi cần đặt trọng tâm cơ thể trong quá trình đánh, và sau đó là nơi bóng sẽ rơi.

Tôi khuyến khích học trò của mình đặt trọng tâm cơ thể bên trái, và hơi khom phần giữa lưng. Sự kết hợp giữa vị trí bóng, vị trí trọng tâm làm được 2 việc: Nó tạo cho cán gậy độ nghiêng cần thiết về phía mục tiêu, giúp cú đánh ngắn của bạn có độ dốc đủ để bạn không đánh xuống đất trước khi chạm bóng. Nếu bạn giữ cán gậy thẳng quá, cú đánh của bạn có nhiều nguy cơ chạm đất hơn. Thứ hai, nó giúp bạn dễ kiểm soát quỹ đạo bay và trớn lăn của bóng, giúp bạn xác định được lực cần thiết để đánh bóng và khoảng cách chính xác cho mỗi cú đánh.

Cách tốt nhất để tự cảm nhận được điều này chính là thực hiện nó. Chuyển trọng tâm của bạn sao cho nó nằm chủ yếu về bên trái. Đặt bóng trước ngón cái chân phải. Để biết nên nghiêng gậy về trước bao nhiêu, đơn giản chỉ cần đặt gậy sao cho cán gậy tựa lên đùi trái.

Hãy chú ý rằng ngay sau khi tiếp xúc bóng, tay của tôi vẫn nằm trước đầu gậy. Tuy không rõ như lúc vào bóng, nhưng tay tôi vẫn còn nằm phía trước đầu gậy. Điều này cho thấy tôi đã kiểm soát cú đánh với trọng tâm đặt bên trái.

Yếu tố quan trọng khác nữa để thực hiện một cú chip shot thành công là hãy nhớ, dù đây là một cú đánh ngắn nhưng cũng phải đảm bảo những chuyển động của cơ thể đầy đủ như khi bạn dùng gậy driver. Có nghĩa là bạn phải xoay người như khi phát bóng.

Nếu bạn theo đúng 2 điều cơ bản là chuyển trọng tâm về bên trái và xoay người đúng kiểu khi đánh bóng thì xem như cú chip shot của bạn đã thành công 60%, 40% còn lại tùy thuộc vào chính bản thân bạn (thế đứng mà bạn thiết lập, xoay tay hay cổ tay nhiều hay ít…) Một khi bạn đã quen với 1 kỹ thuật đánh nhất định thì hãy áp dụng nó cho mọi cú đánh ngắn của bạn để tỉ lệ thành công ngày càng cao.

AJ Gaul, PGA

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi