<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/short-game/1468-de-thuc-hien-chip-shot-thanh-cong-khi-danh-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Anhdep2014/2014Zurick02-640x431.jpg"> <figcaption>Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker">Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.</h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Anhdep2014/2014Zurick02.jpg" border="0" alt=""></p> <p>&#272;&aacute;nh ng&#7855;n c&#361;ng gi&#7889;ng nh&#432; g&#7841;t b&oacute;ng, c&oacute; nhi&#7873;u c&aacute;ch &#273;&#7875; th&agrave;nh c&ocirc;ng. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i ch&#417;i kh&ocirc;ng th&iacute;ch chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng tay v&agrave; c&#7893; tay qu&aacute; nhi&#7873;u, nh&#7919;ng ng&#432;&#7901;i kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c s&#7921; uy&#7875;n chuy&#7875;n n&#417;i b&agrave;n tay v&agrave; c&#7893; tay khi &#273;&aacute;nh. Nhi&#7873;u ng&#432;&#7901;i th&iacute;ch &#273;&#7913;ng h&#417;i th&#7859;ng ng&#432;&#7901;i, s&#7889; kh&aacute;c l&#7841;i th&iacute;ch khom ng&#432;&#7901;i t&#7841;o th&agrave;nh g&oacute;c vu&ocirc;ng. V&agrave; c&ograve;n nhi&#7873;u nhi&#7873;u c&aacute;ch kh&aacute;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n n&#7919;a, d&#432;&#7901;ng nh&#432; c&oacute; v&ocirc; s&#7889; c&aacute;ch.</p> <p>Nh&#432;ng ch&#7889;t l&#7841;i, c&oacute; hai &#273;i&#7873;u quan tr&#7885;ng c&#7847;n &#273;&#7841;t &#273;&#432;&#7907;c &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n th&agrave;nh c&ocirc;ng m&#7897;t c&uacute; chip shot. &#272;&#7847;u ti&ecirc;n l&agrave; x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c n&#417;i c&#7847;n &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; trong qu&aacute; tr&igrave;nh &#273;&aacute;nh, v&agrave; sau &#273;&oacute; l&agrave; n&#417;i b&oacute;ng s&#7869; r&#417;i.</p> <p>T&ocirc;i khuy&#7871;n kh&iacute;ch h&#7885;c tr&ograve; c&#7911;a m&igrave;nh &#273;&#7863;t tr&#7885;ng t&acirc;m c&#417; th&#7875; b&ecirc;n tr&aacute;i, v&agrave; h&#417;i khom ph&#7847;n gi&#7919;a l&#432;ng. S&#7921; k&#7871;t h&#7907;p gi&#7919;a v&#7883; tr&iacute; b&oacute;ng, v&#7883; tr&iacute; tr&#7885;ng t&acirc;m l&agrave;m &#273;&#432;&#7907;c 2 vi&#7879;c: N&oacute; t&#7841;o cho c&aacute;n g&#7853;y &#273;&#7897; nghi&ecirc;ng c&#7847;n thi&#7871;t v&#7873; ph&iacute;a m&#7909;c ti&ecirc;u, gi&uacute;p c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; &#273;&#7897; d&#7889;c &#273;&#7911; &#273;&#7875; b&#7841;n kh&ocirc;ng &#273;&aacute;nh xu&#7889;ng &#273;&#7845;t tr&#432;&#7899;c khi ch&#7841;m b&oacute;ng. N&#7871;u b&#7841;n gi&#7919; c&aacute;n g&#7853;y th&#7859;ng qu&aacute;, c&uacute; &#273;&aacute;nh c&#7911;a b&#7841;n c&oacute; nhi&#7873;u nguy c&#417; ch&#7841;m &#273;&#7845;t h&#417;n. Th&#7913; hai, n&oacute; gi&uacute;p b&#7841;n d&#7877; ki&#7875;m so&aacute;t qu&#7929; &#273;&#7841;o bay v&agrave; tr&#7899;n l&#259;n c&#7911;a b&oacute;ng, gi&uacute;p b&#7841;n x&aacute;c &#273;&#7883;nh &#273;&#432;&#7907;c l&#7921;c c&#7847;n thi&#7871;t &#273;&#7875; &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave; kho&#7843;ng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c cho m&#7895;i c&uacute; &#273;&aacute;nh.</p> <p>C&aacute;ch t&#7889;t nh&#7845;t &#273;&#7875; t&#7921; c&#7843;m nh&#7853;n &#273;&#432;&#7907;c &#273;i&#7873;u n&agrave;y ch&iacute;nh l&agrave; th&#7921;c hi&#7879;n n&oacute;. Chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m c&#7911;a b&#7841;n sao cho n&oacute; n&#7857;m ch&#7911; y&#7871;u v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i. &#272;&#7863;t b&oacute;ng tr&#432;&#7899;c ng&oacute;n c&aacute;i ch&acirc;n ph&#7843;i. &#272;&#7875; bi&#7871;t n&ecirc;n nghi&ecirc;ng g&#7853;y v&#7873; tr&#432;&#7899;c bao nhi&ecirc;u, &#273;&#417;n gi&#7843;n ch&#7881; c&#7847;n &#273;&#7863;t g&#7853;y sao cho c&aacute;n g&#7853;y t&#7921;a l&ecirc;n &#273;&ugrave;i tr&aacute;i.</p> <p>H&atilde;y ch&uacute; &yacute; r&#7857;ng ngay sau khi ti&#7871;p x&uacute;c b&oacute;ng, tay c&#7911;a t&ocirc;i v&#7851;n n&#7857;m tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. Tuy kh&ocirc;ng r&otilde; nh&#432; l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, nh&#432;ng tay t&ocirc;i v&#7851;n c&ograve;n n&#7857;m ph&iacute;a tr&#432;&#7899;c &#273;&#7847;u g&#7853;y. &#272;i&#7873;u n&agrave;y cho th&#7845;y t&ocirc;i &#273;&atilde; ki&#7875;m so&aacute;t c&uacute; &#273;&aacute;nh v&#7899;i tr&#7885;ng t&acirc;m &#273;&#7863;t b&ecirc;n tr&aacute;i.</p> <p>Y&#7871;u t&#7889; quan tr&#7885;ng kh&aacute;c n&#7919;a &#273;&#7875; th&#7921;c hi&#7879;n m&#7897;t c&uacute; chip shot th&agrave;nh c&ocirc;ng l&agrave; h&atilde;y nh&#7899;, d&ugrave; &#273;&acirc;y l&agrave; m&#7897;t c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n nh&#432;ng c&#361;ng ph&#7843;i &#273;&#7843;m b&#7843;o nh&#7919;ng chuy&#7875;n &#273;&#7897;ng c&#7911;a c&#417; th&#7875; &#273;&#7847;y &#273;&#7911; nh&#432; khi b&#7841;n d&ugrave;ng g&#7853;y driver. C&oacute; ngh&#297;a l&agrave; b&#7841;n ph&#7843;i xoay ng&#432;&#7901;i nh&#432; khi ph&aacute;t b&oacute;ng.</p> <p>N&#7871;u b&#7841;n theo &#273;&uacute;ng 2 &#273;i&#7873;u c&#417; b&#7843;n l&agrave; chuy&#7875;n tr&#7885;ng t&acirc;m v&#7873; b&ecirc;n tr&aacute;i v&agrave; xoay ng&#432;&#7901;i &#273;&uacute;ng ki&#7875;u khi &#273;&aacute;nh b&oacute;ng th&igrave; xem nh&#432; c&uacute; chip shot c&#7911;a b&#7841;n &#273;&atilde; th&agrave;nh c&ocirc;ng 60%, 40% c&ograve;n l&#7841;i t&ugrave;y thu&#7897;c v&agrave;o ch&iacute;nh b&#7843;n th&acirc;n b&#7841;n (th&#7871; &#273;&#7913;ng m&agrave; b&#7841;n thi&#7871;t l&#7853;p, xoay tay hay c&#7893; tay nhi&#7873;u hay &iacute;t&hellip;) M&#7897;t khi b&#7841;n &#273;&atilde; quen v&#7899;i 1 k&#7929; thu&#7853;t &#273;&aacute;nh nh&#7845;t &#273;&#7883;nh th&igrave; h&atilde;y &aacute;p d&#7909;ng n&oacute; cho m&#7885;i c&uacute; &#273;&aacute;nh ng&#7855;n c&#7911;a b&#7841;n &#273;&#7875; t&#7881; l&#7879; th&agrave;nh c&ocirc;ng ng&agrave;y c&agrave;ng cao.</p> <p>AJ Gaul, PGA</p> <p><em><strong>Theo Golf.edu.vn</strong></em></p> </article> </body></html>

Để thực hiện chip shot thành công khi đánh golf

By GolfEdit.com - 23/02/2016

Để thực hiện thành công những cú chip shot từ bên ngoài green đòi hỏi người chơi phải hiểu vài nguyên tắc cơ bản.

Đánh ngắn cũng giống như gạt bóng, có nhiều cách để thành công. Nhiều người chơi không thích chuyển động tay và cổ tay quá nhiều, những người khác lại thích cảm nhận được sự uyển chuyển nơi bàn tay và cổ tay khi đánh. Nhiều người thích đứng hơi thẳng người, số khác lại thích khom người tạo thành góc vuông. Và còn nhiều nhiều cách khác để thực hiện một cú đánh ngắn nữa, dường như có vô số cách.

Nhưng chốt lại, có hai điều quan trọng cần đạt được để thực hiện thành công một cú chip shot. Đầu tiên là xác định được nơi cần đặt trọng tâm cơ thể trong quá trình đánh, và sau đó là nơi bóng sẽ rơi.

Tôi khuyến khích học trò của mình đặt trọng tâm cơ thể bên trái, và hơi khom phần giữa lưng. Sự kết hợp giữa vị trí bóng, vị trí trọng tâm làm được 2 việc: Nó tạo cho cán gậy độ nghiêng cần thiết về phía mục tiêu, giúp cú đánh ngắn của bạn có độ dốc đủ để bạn không đánh xuống đất trước khi chạm bóng. Nếu bạn giữ cán gậy thẳng quá, cú đánh của bạn có nhiều nguy cơ chạm đất hơn. Thứ hai, nó giúp bạn dễ kiểm soát quỹ đạo bay và trớn lăn của bóng, giúp bạn xác định được lực cần thiết để đánh bóng và khoảng cách chính xác cho mỗi cú đánh.

Cách tốt nhất để tự cảm nhận được điều này chính là thực hiện nó. Chuyển trọng tâm của bạn sao cho nó nằm chủ yếu về bên trái. Đặt bóng trước ngón cái chân phải. Để biết nên nghiêng gậy về trước bao nhiêu, đơn giản chỉ cần đặt gậy sao cho cán gậy tựa lên đùi trái.

Hãy chú ý rằng ngay sau khi tiếp xúc bóng, tay của tôi vẫn nằm trước đầu gậy. Tuy không rõ như lúc vào bóng, nhưng tay tôi vẫn còn nằm phía trước đầu gậy. Điều này cho thấy tôi đã kiểm soát cú đánh với trọng tâm đặt bên trái.

Yếu tố quan trọng khác nữa để thực hiện một cú chip shot thành công là hãy nhớ, dù đây là một cú đánh ngắn nhưng cũng phải đảm bảo những chuyển động của cơ thể đầy đủ như khi bạn dùng gậy driver. Có nghĩa là bạn phải xoay người như khi phát bóng.

Nếu bạn theo đúng 2 điều cơ bản là chuyển trọng tâm về bên trái và xoay người đúng kiểu khi đánh bóng thì xem như cú chip shot của bạn đã thành công 60%, 40% còn lại tùy thuộc vào chính bản thân bạn (thế đứng mà bạn thiết lập, xoay tay hay cổ tay nhiều hay ít…) Một khi bạn đã quen với 1 kỹ thuật đánh nhất định thì hãy áp dụng nó cho mọi cú đánh ngắn của bạn để tỉ lệ thành công ngày càng cao.

AJ Gaul, PGA

Theo Golf.edu.vn

Tin tức cập nhật
Luật chơi golf

Lexi Thompson bị phạt 2 gậy trước khi ký scorecard giải Honda LPGA Thailand

By GolfEdit.com
Lexi Thompson một lần nữa trở thành tâm điểm liên quan đến luật golf và lần này là tại giải Honda LPGA Thailand diễn ra từ ngày 22-25/2/2018. ...
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi