<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/2426-xoay-vai-dung-cach-de-khac-phuc-slice.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/ball position shoulder picture-425x243.jpg"> <figcaption>Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Huấn&nbsp;luyện vi&ecirc;n Andrew Reynolds giaỉ th&iacute;ch tại sao người chơi cần xoay vai đ&uacute;ng c&aacute;ch để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả gi&uacute;p b&oacute;ng bay thẳng tắp.</p></h3> </header> <p>C&oacute; qu&aacute; nhiều l&yacute; do khiến người chơi đ&aacute;nh b&oacute;ng bị Slice (b&oacute;ng bay tr&aacute;i rồi lượn phải- đố với golfer thuận tay phải). Nhưng một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n quan trọng, v&agrave; theo kinh nghiệm của huấn luyến vi&ecirc;n Andrew Reynolds cho rằng b&ecirc;nh Slice phần lớn đến từ qu&aacute; tr&igrave;nh th&acirc;n (body) xoay trong khi downswing. Thay v&igrave; giữ cho phần th&acirc;n tr&ecirc;n gồm ngực, vai vẫn ở đ&uacute;ng trục trọng t&acirc;m, người chơi lại để vai di chuyển về trước b&oacute;ng khi impact (v&agrave;o b&oacute;ng).</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/ball%20position%20shoulder.jpg?1510703573003" alt="ball position shoulder" /></p> <p>Điều n&agrave;y khiến downswing qu&aacute; mức v&agrave; kết quả khiến b&oacute;ng bay rất tệ sang tr&aacute;i rồi v&ograve;ng phải. C&acirc;u trả lời l&agrave; h&atilde;y điều chỉnh c&aacute;ch xoay vai để khắc phục Slice.</p> <p>Đảm bảo g&oacute;c tấn c&ocirc;ng (angle of attack) kh&ocirc;ng qu&aacute; mức khi thực hiện động t&aacute;c xoay vai full. Khi đưa gậy l&ecirc;n tới đỉnh, phần lưng n&ecirc;n hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. Đương nhi&ecirc;n kh&ocirc;ng phải golfer n&agrave;o cũng c&oacute; thể backswing như Rory McIlroy nhưng người chơi n&ecirc;n tạo ra một c&uacute; backswing trọn vẹn nhất c&oacute; thể. Nếu giữ gậy ở vị tr&iacute; đỉnh của backswing, người chơi sẽ cảm thấy kh&ocirc;ng thoải m&aacute;i. Điều n&agrave;y l&agrave; do c&oacute; sự kh&aacute;ng cự giữa phần th&acirc;n tr&ecirc;n v&agrave; dưới, đ&acirc;y cũng ch&iacute;nh l&agrave; nguồn gốc tạo ra lực khi Swing.&nbsp;</p> <p>Để chữa bệnh slice với việc điều chỉnh xoay vai, người chơi tưởng tượng b&oacute;ng sẽ được ph&aacute;t bay bổng cao. Vai của bạn buộc phải xoay v&agrave; v&ograve;ng swing tự động t&igrave;m được hướng đường đi thẳng hơn. Phần th&acirc;n tr&ecirc;n kh&ocirc;ng nghi&ecirc;ng, ngả v&agrave;o b&oacute;ng nhưng ch&uacute; &yacute; xoay vai&nbsp;trọn vẹn, sẵn s&agrave;ng cho một c&uacute; đ&aacute;nh b&oacute;ng nhanh ch&oacute;ng khi v&agrave;o b&oacute;ng (impact). Hơn nữa, người chơi sẽ ph&oacute;ng được đầu gậy đi tốt hơn l&uacute;c impact.&nbsp;</p> <p>Tay của người chơi n&ecirc;n xoay tự nhi&ecirc;n l&uacute;c xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng, điều n&agrave;y gi&uacute;p mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c tự nhi&ecirc;n với mặt b&oacute;ng - đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; điểm quan trọng gi&uacute;p b&oacute;ng đi thẳng.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Xoay vai đúng cách để khắc phục Slice

By GolfEdit.com

Huấn luyện viên Andrew Reynolds giaỉ thích tại sao người chơi cần xoay vai đúng cách để chữa slice- kỹ thuật rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bóng bay thẳng tắp.

Có quá nhiều lý do khiến người chơi đánh bóng bị Slice (bóng bay trái rồi lượn phải- đố với golfer thuận tay phải). Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng, và theo kinh nghiệm của huấn luyến viên Andrew Reynolds cho rằng bênh Slice phần lớn đến từ quá trình thân (body) xoay trong khi downswing. Thay vì giữ cho phần thân trên gồm ngực, vai vẫn ở đúng trục trọng tâm, người chơi lại để vai di chuyển về trước bóng khi impact (vào bóng).

ball position shoulder

Điều này khiến downswing quá mức và kết quả khiến bóng bay rất tệ sang trái rồi vòng phải. Câu trả lời là hãy điều chỉnh cách xoay vai để khắc phục Slice.

Đảm bảo góc tấn công (angle of attack) không quá mức khi thực hiện động tác xoay vai full. Khi đưa gậy lên tới đỉnh, phần lưng nên hướng về phía mục tiêu. Đương nhiên không phải golfer nào cũng có thể backswing như Rory McIlroy nhưng người chơi nên tạo ra một cú backswing trọn vẹn nhất có thể. Nếu giữ gậy ở vị trí đỉnh của backswing, người chơi sẽ cảm thấy không thoải mái. Điều này là do có sự kháng cự giữa phần thân trên và dưới, đây cũng chính là nguồn gốc tạo ra lực khi Swing. 

Để chữa bệnh slice với việc điều chỉnh xoay vai, người chơi tưởng tượng bóng sẽ được phát bay bổng cao. Vai của bạn buộc phải xoay và vòng swing tự động tìm được hướng đường đi thẳng hơn. Phần thân trên không nghiêng, ngả vào bóng nhưng chú ý xoay vai trọn vẹn, sẵn sàng cho một cú đánh bóng nhanh chóng khi vào bóng (impact). Hơn nữa, người chơi sẽ phóng được đầu gậy đi tốt hơn lúc impact. 

Tay của người chơi nên xoay tự nhiên lúc xuyên qua bóng, điều này giúp mặt gậy vuông góc tự nhiên với mặt bóng - đây chính là điểm quan trọng giúp bóng đi thẳng. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi