<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/driving/1480-impact-cua-driver-la-ngang-hay-chech-len-.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Impact của driver là ngang hay chếch lên?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Impact của driver là ngang hay chếch lên?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Anhtrongtuan/7afrVanzyl12thfinal-654x458.jpg"> <figcaption>Impact của driver là ngang hay chếch lên?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"></h3> </header> <p><strong style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Chia s&#7867; c&#7911;a th&agrave;nh vi&ecirc;n HVS:</strong></p> <p>Theo em &#273;&#432;&#7907;c bi&#7871;t l&agrave; ri&ecirc;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i driver th&igrave; impact c&#7911;a clubface v&agrave; ball l&agrave; khi qu&#297; &#273;&#7841;o swing v&#7915;a qua &#273;i&#7875;m th&#7845;p nh&#7845;t v&agrave; b&#7855;t &#273;&#7847;u &#273;i ch&ecirc;ch l&ecirc;n, tuy nhi&ecirc;n em xem 1 v&agrave;i c&aacute;i clip quay ch&#7853;m close-up th&igrave; th&#7845;y driver l&uacute;c &#273;&oacute; l&agrave; l&agrave; ngang, ball bay l&ecirc;n ho&agrave;n to&agrave;n do loft ch&#7913; kh&ocirc;ng c&#7847;n gi&uacute;p th&ecirc;m b&#7903;i clubface &#273;i l&ecirc;n. V&#7853;y c&aacute;c b&aacute;c cho em l&#7901;i khuy&ecirc;n v&#7899;i. V&igrave; em &#273;&#7863;t ball theo ki&#7875;u th&#7859;ng &#7903; n&aacute;ch tr&aacute;i ra, &#273;&aacute;nh iron th&igrave; t&agrave;m t&#7841;m, &#273;ang t&#7853;p &#273;&aacute;nh driver, n&#7871;u &#273;&#7875; ball &#273;&uacute;ng v&#7883; tr&iacute; n&aacute;ch tr&aacute;i ra, h&#417;i v&agrave;o so v&#7899;i m&eacute;p trong b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i 1 t&#7865;o, th&igrave; n&#7871;u &#273;&aacute;nh &#273;&#432;&#7907;c tr&uacute;ng b&oacute;ng th&igrave; b&oacute;ng bay th&#7859;ng nh&#432;ng th&#7845;p, c&ograve;n n&#7871;u &#273;&#7875; b&oacute;ng ra ngo&agrave;i h&#417;n ch&uacute;t &#273;&#7875; clubface h&#417;i &#273;i l&ecirc;n, &#273;&uacute;ng m&eacute;p trong b&agrave;n ch&acirc;n tr&aacute;i, th&igrave; impact c&ograve;n lung tung h&#417;n.</p> <p>M&#7897;t c&aacute;i n&#7919;a em mu&#7889;n h&#7887;i c&aacute;c b&aacute;c. Em m&#7899;i t&#7853;p n&ecirc;n &#273;ang d&ugrave;ng b&#7897; beginner, nh&#432;ng h&ocirc;m n&#7885; 1 c&#7853;u &#7903; s&acirc;n kh&aacute; nhi&#7879;t t&igrave;nh h&#432;&#7899;ng d&#7851;n em b&#7843;o l&agrave; c&aacute;i driver c&#7911;a em b&#7883; sai v&#7873; chi&#7873;u d&agrave;i, c&#7913; d&ugrave;ng c&aacute;i &#273;&oacute; t&#7853;p kh&ocirc;ng t&#7889;t m&agrave; n&ecirc;n &#273;&#7847;u t&#432; mua 1 c&aacute;i v&#7915;a v&#7899;i k&iacute;ch th&#432;&#7899;c m&igrave;nh. Em ngh&#297; c&#361;ng ph&#7843;i, em &#273;&#7883;nh mua c&aacute;i TM Burner 10,5 R shaft, theo c&aacute;c b&aacute;c c&oacute; n&ecirc;n kh&ocirc;ng. V&#7899;i l&#7841;i n&#7871;u mua &#7903; H&agrave; N&#7897;i th&igrave; mua &#7903; ch&#7895; n&agrave;o th&igrave; &#273;&#7843;m b&#7843;o l&agrave; h&agrave;ng th&#7853;t nh&#7881;, m&agrave; kh&ocirc;ng bi&#7871;t c&oacute; d&#7883;ch v&#7909; ch&#7881;nh g&#7853;y lie angle cho h&#7907;p v&#7899;i chi&#7873;u cao m&igrave;nh kh&ocirc;ng nh&#7881;. N&#7871;u kh&ocirc;ng th&igrave; &#273;&agrave;nh &#273;&#7907;i khi n&agrave;o &#273;i c&ocirc;ng t&aacute;c b&ecirc;n Sing v&#7853;y.</p> <p><strong>Chia s&#7867; c&#7911;a th&agrave;nh vi&ecirc;n Ti&#7875;u B&#7843;o:</strong></p> <p>V&#7909; driver, ti&#7871;p b&oacute;ng &#7903; v&#7883; tr&iacute; n&agrave;o, khi &#273;&#7847;u g&#7853;y &#273;i ngang, &#273;i l&ecirc;n, hay &#273;i xu&#7889;ng t&ugrave;y thu&#7897;c v&agrave;o swing v&agrave; golfer, kh&ocirc;ng c&oacute; hard and fast rule n&agrave;o v&#7873; v&#7845;n &#273;&#7873; n&agrave;y c&#7843;. V&igrave; v&#7853;y b&aacute;c s&#7869; ph&#7843;i t&#7921; t&igrave;m l&#7845;y m&#7897;t c&aacute;i chu&#7849;n cho ri&ecirc;ng m&igrave;nh th&ocirc;i.<br>V&#7873; v&#7909; b&aacute;c &#273;&aacute;nh b&oacute;ng th&#7845;p, em ch&#432;a xem b&aacute;c &#273;&aacute;nh bao gi&#7901; n&ecirc;n kh&ocirc;ng ch&#7855;c, nh&#432;ng n&oacute; c&oacute; th&#7875; c&oacute; m&#7897;t s&#7889; l&iacute; do sau<br>- L&#7921;c b&aacute;c ch&#432;a &#273;&#7911; &#273;&#7875; b&oacute;ng bay cao<br>- B&aacute;c deloft (&#273;&egrave;) driver nhi&#7873;u, n&ecirc;n b&oacute;ng kh&ocirc;ng bay &#273;&#432;&#7907;c cao. C&aacute;i n&agrave;y &#273;&#7891;ng ngh&#297;a v&#7899;i vi&#7879;c b&aacute;c kh&ocirc;ng c&oacute; &#273;&#7911; &#273;&#7897; nghi&ecirc;ng c&#7911;a tr&#7909;c swing (x&#432;&#417;ng s&#7889;ng - axis tilt)<br>- B&aacute;c &#273;&aacute;nh l&#7879;ch t&acirc;m (sweet spot) <br>- ...<br>V&iacute; d&#7909; ch&uacute; Jim Furyk &#273;&#7863;t b&oacute;ng nh&#432; &#7903; v&#7883; tr&iacute; cho 3 5 g&#7895; th&ocirc;i, &#273;&egrave; b&oacute;ng nhi&#7873;u n&ecirc;n b&oacute;ng bay th&#7845;p, tuy nhi&ecirc;n h&#7855;n c&oacute; &#273;&#7911; l&#7921;c n&ecirc;n b&oacute;ng v&#7851;n bay kh&aacute; xa (so v&#7899;i amateur standard th&ocirc;i).<br>Th&ecirc;m n&#7919;a, vi&#7879;c &#273;&aacute;nh l&ecirc;n (hit the ball on the up swing) nhi&#7873;u khi n&oacute; l&agrave; c&#7843;m gi&aacute;c c&#7911;a b&aacute;c th&ocirc;i, c&ograve;n &#273;&#7847;u g&#7853;y n&oacute; c&oacute; l&agrave;m nh&#432; v&#7853;y kh&ocirc;ng th&igrave; kh&ocirc;ng c&oacute; g&igrave; &#273;&#7843;m b&#7843;o c&#7843;.<br>Driver hi&#7879;n nay b&aacute;c d&ugrave;ng l&agrave; c&aacute;i g&igrave;? Loft?<br>Ri&ecirc;ng driver, t&acirc;y n&oacute; c&#361;ng kh&ocirc;ng adjust lie angle, b&#7903;i lie angle quan tr&#7885;ng &#273;&#7889;i v&#7899;i c&aacute;c g&#7853;y &#273;&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave; ti&#7871;p x&uacute;c v&#7899;i m&#7863;t &#273;&#7845;t th&ocirc;i, trong khi &#273;&oacute; &#273;&#7889;i v&#7899;i driver th&igrave; 99% l&agrave; &#273;&aacute;nh kh&ocirc;ng ch&#7841;m &#273;&#7845;t.</p> <p><strong>Chia s&#7867; c&#7911;a th&agrave;nh vi&ecirc;n Tiger Iron:</strong></p> <p>Kinh nghi&#7879;m c&#7911;a c&aacute; nh&acirc;n em (&#273;ang d&ugrave;ng driver loft 10.0) th&igrave;:<br>- n&#7871;u ch&#7841;m b&oacute;ng l&uacute;c &#273;&#7847;u g&#7853;y &#273;ang &#273;i l&ecirc;n th&igrave; b&oacute;ng bay b&#7893;ng n&ecirc;n kh&ocirc;ng &#273;i xa &#273;&#432;&#7907;c<br>- n&#7871;u ch&#7841;m b&oacute;ng l&uacute;c g&#7853;y v&#7915;a t&#7899;i &#273;i&#7875;m th&#7845;p nh&#7845;t, b&oacute;ng bay l&ecirc;n l&agrave; do loft c&#7911;a g&#7853;y, b&oacute;ng bay l&agrave; l&agrave; v&agrave; &#273;i r&#7845;t xa (m&#7897;t ph&#7847;n do b&oacute;ng l&#259;n xa), c&#7843;m gi&aacute;c r&#7845;t s&#432;&#7899;ng. Tuy nhi&ecirc;n theo l&#7889;i &#273;&aacute;nh n&agrave;y th&igrave; &#273;&ograve;i h&#7887;i t&#7889;c &#273;&#7897; swing ph&#7843;i kh&aacute; v&agrave; &#273;&aacute;nh tr&uacute;ng &#273;i&#7875;m ng&#7885;t th&igrave; m&#7899;i hi&#7879;u qu&#7843;</p> </article> </body></html>

Impact của driver là ngang hay chếch lên?

By GolfEdit.com - 24/02/2016

Chia sẻ của thành viên HVS:

Theo em được biết là riêng đối với driver thì impact của clubface và ball là khi quĩ đạo swing vừa qua điểm thấp nhất và bắt đầu đi chêch lên, tuy nhiên em xem 1 vài cái clip quay chậm close-up thì thấy driver lúc đó là là ngang, ball bay lên hoàn toàn do loft chứ không cần giúp thêm bởi clubface đi lên. Vậy các bác cho em lời khuyên với. Vì em đặt ball theo kiểu thẳng ở nách trái ra, đánh iron thì tàm tạm, đang tập đánh driver, nếu để ball đúng vị trí nách trái ra, hơi vào so với mép trong bàn chân trái 1 tẹo, thì nếu đánh được trúng bóng thì bóng bay thẳng nhưng thấp, còn nếu để bóng ra ngoài hơn chút để clubface hơi đi lên, đúng mép trong bàn chân trái, thì impact còn lung tung hơn.

Một cái nữa em muốn hỏi các bác. Em mới tập nên đang dùng bộ beginner, nhưng hôm nọ 1 cậu ở sân khá nhiệt tình hướng dẫn em bảo là cái driver của em bị sai về chiều dài, cứ dùng cái đó tập không tốt mà nên đầu tư mua 1 cái vừa với kích thước mình. Em nghĩ cũng phải, em định mua cái TM Burner 10,5 R shaft, theo các bác có nên không. Với lại nếu mua ở Hà Nội thì mua ở chỗ nào thì đảm bảo là hàng thật nhỉ, mà không biết có dịch vụ chỉnh gậy lie angle cho hợp với chiều cao mình không nhỉ. Nếu không thì đành đợi khi nào đi công tác bên Sing vậy.

Chia sẻ của thành viên Tiểu Bảo:

Vụ driver, tiếp bóng ở vị trí nào, khi đầu gậy đi ngang, đi lên, hay đi xuống tùy thuộc vào swing và golfer, không có hard and fast rule nào về vấn đề này cả. Vì vậy bác sẽ phải tự tìm lấy một cái chuẩn cho riêng mình thôi.
Về vụ bác đánh bóng thấp, em chưa xem bác đánh bao giờ nên không chắc, nhưng nó có thể có một số lí do sau
- Lực bác chưa đủ để bóng bay cao
- Bác deloft (đè) driver nhiều, nên bóng không bay được cao. Cái này đồng nghĩa với việc bác không có đủ độ nghiêng của trục swing (xương sống - axis tilt)
- Bác đánh lệch tâm (sweet spot)
- ...
Ví dụ chú Jim Furyk đặt bóng như ở vị trí cho 3 5 gỗ thôi, đè bóng nhiều nên bóng bay thấp, tuy nhiên hắn có đủ lực nên bóng vẫn bay khá xa (so với amateur standard thôi).
Thêm nữa, việc đánh lên (hit the ball on the up swing) nhiều khi nó là cảm giác của bác thôi, còn đầu gậy nó có làm như vậy không thì không có gì đảm bảo cả.
Driver hiện nay bác dùng là cái gì? Loft?
Riêng driver, tây nó cũng không adjust lie angle, bởi lie angle quan trọng đối với các gậy đánh bóng và tiếp xúc với mặt đất thôi, trong khi đó đối với driver thì 99% là đánh không chạm đất.

Chia sẻ của thành viên Tiger Iron:

Kinh nghiệm của cá nhân em (đang dùng driver loft 10.0) thì:
- nếu chạm bóng lúc đầu gậy đang đi lên thì bóng bay bổng nên không đi xa được
- nếu chạm bóng lúc gậy vừa tới điểm thấp nhất, bóng bay lên là do loft của gậy, bóng bay là là và đi rất xa (một phần do bóng lăn xa), cảm giác rất sướng. Tuy nhiên theo lối đánh này thì đòi hỏi tốc độ swing phải khá và đánh trúng điểm ngọt thì mới hiệu quả

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi