<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/786-5-meo-giup-co-cu-swing-dang-cap.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>5 mẹo giúp có cú swing đẳng cấp</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>5 mẹo giúp có cú swing đẳng cấp</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/Pga/McIlroyWellfargo2013-640x360.jpg"> <figcaption>5 mẹo giúp có cú swing đẳng cấp</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>5 mẹo gi&uacute;p bạn c&oacute; được c&uacute; Swing như &yacute;</p></h3> </header> <p style="text-align: justify;">1. Ổn định đầu - C&aacute;c tay golf thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp PGA Tour thường di chuyển đầu của m&igrave;nh khoảng 1 inch trong qu&aacute; tr&igrave;nh backswing v&agrave; &iacute;t di chuyển hơn khi thực hiện downswing của m&igrave;nh. V&igrave; hầu như kh&ocirc;ng ai trong số họ di chuyển đầu về ph&iacute;a trước khi thực hiện backswing, điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa rằng đối với tất cả c&aacute;c anh ch&agrave;ng n&agrave;o di chuyển đầu hai inch, th&igrave; c&oacute; một anh ch&agrave;ng di chuyển đầu kh&ocirc;ng một inches n&agrave;o. Đối với tất cả c&aacute;c anh ch&agrave;ng di chuyển đầu khoảng ba inch, th&igrave; c&oacute; hai người kh&ocirc;ng di chuyển đầu của họ một ch&uacute;t n&agrave;o. Một tư thế đầu tương đối ổn định l&agrave; rất quan trọng bởi v&igrave; sẽ c&oacute; hiệu quả để chuyển động vai của m&igrave;nh theo một v&ograve;ng tr&ograve;n. Nếu v&ograve;ng tr&ograve;n tương đối ổn định, th&igrave; sự tiếp x&uacute;c với những quả b&oacute;ng golf trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn v&agrave; ph&ugrave; hợp hơn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/Pga/McIlroyWellfargo2013.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;">2. Trọng lượng đặt ở ph&iacute;a trước - ta b&agrave;n về th&ocirc;ng số duy nhất ở vị tr&iacute; t&aacute;c động (impact), c&aacute;c tay golf thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp PGA Tour c&oacute; từ 80-95% &aacute;p lực của m&igrave;nh đặt l&ecirc;n tr&ecirc;n ch&acirc;n trước ở vị tr&iacute; t&aacute;c động. Người chơi nghiệp dư c&oacute; 55%. Ở một số tay chơi nghiệp dư c&oacute; được đến 70 hoặc thậm ch&iacute; 75%, nhưng phần nhiều sẽ lại được chuyển về ph&iacute;a sau sau mỗi c&uacute; đ&aacute;nh v&agrave; 75% trong số ấy lu&ocirc;n thực hiện t&aacute;c động (impact) sớm trong downswing. Nếu ch&uacute;ng ta đ&atilde; duy tr&igrave; đầu ổn định, th&igrave; sau đ&oacute; n&oacute; trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng hơn trong việc đặt trọng lượng của ch&uacute;ng ta về ph&iacute;a trước ở vị tr&iacute; t&aacute;c động, v&agrave; duy tr&igrave; n&oacute; một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; một v&agrave;i th&ocirc;ng số cần lưu &yacute; khi thực hiện backswing, đ&oacute; l&agrave; &aacute;p lực được tạo ra trong việc chuyển trọng lượng về ph&iacute;a trước (bạn kh&ocirc;ng thể đo lường n&oacute; bằng "trọng lượng" trong một hệ thống động năng), ch&uacute;ng sẽ g&acirc;y ra nhiều sự ngạc nhi&ecirc;n. C&oacute; rất nhiều &aacute;p lực ở ph&iacute;a tr&ecirc;n c&ugrave;ng của backswing.</p> <p style="text-align: justify;">3. Cổ tay tr&aacute;i Phẳng - Với đầu ổn định gi&uacute;p c&aacute;c tay golf c&oacute; được trọng lượng của m&igrave;nh về ph&iacute;a trước ở vị tr&iacute; t&aacute;c động (impact), ch&igrave;a kh&oacute;a thứ ba trở n&ecirc;n đơn giản hơn. Ch&igrave;a kho&aacute; 1 v&agrave; 2 sẽ đưa đến ch&igrave;a kho&aacute; thứ 3. Người chơi golf tuyệt vời sẽ thực hiện một lượng vừa đủ độ nghi&ecirc;ng của c&aacute;n gậy (shaft lean) ở vị tr&iacute; t&aacute;c động. Mặc d&ugrave; c&uacute; đ&aacute;nh driver l&agrave; một trường hợp ri&ecirc;ng biệt (vị tr&iacute; đặt b&oacute;ng g&oacute;p phần rất nhiều), to&agrave;n bộ c&aacute;c g&ocirc;n thủ tốt nhất đều đưa c&aacute;n gậy di chuyển ra ph&iacute;a trước nhưng n&oacute; kh&ocirc;ng được vượt qua đường d&oacute;ng thẳng xuy&ecirc;n qua c&aacute;nh tay tr&aacute;i trước khi thực thi t&aacute;c động (impact). Kh&ocirc;ng c&oacute; người chơi golf tốt hay tuyệt vời n&agrave;o "vụt" ("flip") v&agrave;o b&oacute;ng một c&aacute;ch thật sự, nhưng một c&aacute;i cổ tay tr&aacute;i phẳng sẽ gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể đ&aacute;nh đ&egrave; b&oacute;ng "ho&agrave;n to&agrave;n" mọi l&uacute;c.</p> <p style="text-align: justify;">4. Đường quỹ đạo xi&ecirc;n của điểm ngọt - Trong khi ba ch&igrave;a kho&aacute; đầu ti&ecirc;n được x&acirc;y dựng để đảm bảo c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh đ&egrave; xuống quả b&oacute;ng golf, th&igrave; 2 ch&igrave;a kho&aacute; cuối c&ugrave;ng n&agrave;y l&agrave; điểm mấu chốt thực sự về khả năng kiểm so&aacute;t quả b&oacute;ng golf của bạn. Golf kh&ocirc;ng chơi tr&ecirc;n một mặt phẳng thẳng đứng hay nằm ngang, nhưng đ&uacute;ng hơn l&agrave; n&oacute; được chơi tr&ecirc;n một mặt phẳng nằm nghi&ecirc;ng. Ch&uacute;ng ta xoay (swing) đầu gậy trở ra ph&iacute;a sau, l&ecirc;n cao, v&agrave; v&agrave;o trong. Tr&ecirc;n đường đi xuống của gậy (downswing) ch&uacute;ng ta swing gậy về ph&iacute;a trước, xuống, v&agrave; ra ngo&agrave;i. "L&ecirc;n v&agrave; v&agrave;o trong" v&agrave; "xuống th&igrave; ra ngo&agrave;i" đ&oacute; l&agrave; t&iacute;nh chất "đường ch&eacute;o" của quỹ đạo điểm ngọt, cho d&ugrave; bạn đang xem x&eacute;t đường xuống gậy hoặc từ quan điểm của người chơi. Kh&ocirc;ng chơi golf tốt, tr&aacute;i với những g&igrave; Johnny Miller n&oacute;i, gậy g&ocirc;n sẽ phải được di chuyển thẳng "xuống d&ograve;ng mục ti&ecirc;u" ngay lập tức. Bất kể c&aacute;c mặt phẳng nghi&ecirc;ng n&agrave;o trong c&uacute; swing của bạn, cho d&ugrave; đ&oacute; l&agrave; Jack Nicklaus hay Matt Kuchar, bạn cần phải học c&aacute;ch di chuyển điểm ngọt để tiếp x&uacute;c b&oacute;ng một c&aacute;ch đ&uacute;ng đắn.</p> <p style="text-align: justify;">5. Điều khiển mặt gậy - Đ&acirc;y được xem l&agrave; điểm mấu chốt<span style="font-size: 12.16px;">. Ngay cả c&aacute;c tay golf thi đấu chuy&ecirc;n nghiệp PGA Tour cũng thường xuy&ecirc;n thất bại trong việc l&agrave;m chủ mặt gậy của m&igrave;nh nhiều hơn bạn tưởng. Điều khiển mặt gậy chỉ đơn giản l&agrave; khả năng để kiểm so&aacute;t tương đối đường đi của điểm ngọt tr&ecirc;n mặt gậy trong từng c&uacute; đ&aacute;nh từ điểm bắt đầu v&agrave; cho đến đường cong như mong muốn. N&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c, nếu bạn chơi một k&eacute;o cắt (pull-cut), bạn kh&ocirc;ng thể di chuyển mặt gậy tại đ&uacute;ng điểm t&aacute;c động (impact). Kiểm so&aacute;t mặt gậy bắt đầu với sự hiểu biết về quy luật đường bay của b&oacute;ng v&agrave; kết th&uacute;c với việc &aacute;p dụng c&aacute;c nguy&ecirc;n tắc golf swing của m&igrave;nh bằng c&aacute;ch học để kiểm so&aacute;t mặt gậy.</span></p> <p style="text-align: justify;">Golfedit.com (st)</p> </article> </body></html>

5 mẹo giúp có cú swing đẳng cấp

By GolfEdit.com - 05/10/2013

5 mẹo giúp bạn có được cú Swing như ý

1. Ổn định đầu - Các tay golf thi đấu chuyên nghiệp PGA Tour thường di chuyển đầu của mình khoảng 1 inch trong quá trình backswing và ít di chuyển hơn khi thực hiện downswing của mình. Vì hầu như không ai trong số họ di chuyển đầu về phía trước khi thực hiện backswing, điều đó có nghĩa rằng đối với tất cả các anh chàng nào di chuyển đầu hai inch, thì có một anh chàng di chuyển đầu không một inches nào. Đối với tất cả các anh chàng di chuyển đầu khoảng ba inch, thì có hai người không di chuyển đầu của họ một chút nào. Một tư thế đầu tương đối ổn định là rất quan trọng bởi vì sẽ có hiệu quả để chuyển động vai của mình theo một vòng tròn. Nếu vòng tròn tương đối ổn định, thì sự tiếp xúc với những quả bóng golf trở nên dễ dàng hơn và phù hợp hơn.

2. Trọng lượng đặt ở phía trước - ta bàn về thông số duy nhất ở vị trí tác động (impact), các tay golf thi đấu chuyên nghiệp PGA Tour có từ 80-95% áp lực của mình đặt lên trên chân trước ở vị trí tác động. Người chơi nghiệp dư có 55%. Ở một số tay chơi nghiệp dư có được đến 70 hoặc thậm chí 75%, nhưng phần nhiều sẽ lại được chuyển về phía sau sau mỗi cú đánh và 75% trong số ấy luôn thực hiện tác động (impact) sớm trong downswing. Nếu chúng ta đã duy trì đầu ổn định, thì sau đó nó trở nên dễ dàng hơn trong việc đặt trọng lượng của chúng ta về phía trước ở vị trí tác động, và duy trì nó một cách đúng đắn. Chúng tôi có một vài thông số cần lưu ý khi thực hiện backswing, đó là áp lực được tạo ra trong việc chuyển trọng lượng về phía trước (bạn không thể đo lường nó bằng "trọng lượng" trong một hệ thống động năng), chúng sẽ gây ra nhiều sự ngạc nhiên. Có rất nhiều áp lực ở phía trên cùng của backswing.

3. Cổ tay trái Phẳng - Với đầu ổn định giúp các tay golf có được trọng lượng của mình về phía trước ở vị trí tác động (impact), chìa khóa thứ ba trở nên đơn giản hơn. Chìa khoá 1 và 2 sẽ đưa đến chìa khoá thứ 3. Người chơi golf tuyệt vời sẽ thực hiện một lượng vừa đủ độ nghiêng của cán gậy (shaft lean) ở vị trí tác động. Mặc dù cú đánh driver là một trường hợp riêng biệt (vị trí đặt bóng góp phần rất nhiều), toàn bộ các gôn thủ tốt nhất đều đưa cán gậy di chuyển ra phía trước nhưng nó không được vượt qua đường dóng thẳng xuyên qua cánh tay trái trước khi thực thi tác động (impact). Không có người chơi golf tốt hay tuyệt vời nào "vụt" ("flip") vào bóng một cách thật sự, nhưng một cái cổ tay trái phẳng sẽ giúp người chơi có thể đánh đè bóng "hoàn toàn" mọi lúc.

4. Đường quỹ đạo xiên của điểm ngọt - Trong khi ba chìa khoá đầu tiên được xây dựng để đảm bảo có một cú đánh đè xuống quả bóng golf, thì 2 chìa khoá cuối cùng này là điểm mấu chốt thực sự về khả năng kiểm soát quả bóng golf của bạn. Golf không chơi trên một mặt phẳng thẳng đứng hay nằm ngang, nhưng đúng hơn là nó được chơi trên một mặt phẳng nằm nghiêng. Chúng ta xoay (swing) đầu gậy trở ra phía sau, lên cao, và vào trong. Trên đường đi xuống của gậy (downswing) chúng ta swing gậy về phía trước, xuống, và ra ngoài. "Lên và vào trong" và "xuống thì ra ngoài" đó là tính chất "đường chéo" của quỹ đạo điểm ngọt, cho dù bạn đang xem xét đường xuống gậy hoặc từ quan điểm của người chơi. Không chơi golf tốt, trái với những gì Johnny Miller nói, gậy gôn sẽ phải được di chuyển thẳng "xuống dòng mục tiêu" ngay lập tức. Bất kể các mặt phẳng nghiêng nào trong cú swing của bạn, cho dù đó là Jack Nicklaus hay Matt Kuchar, bạn cần phải học cách di chuyển điểm ngọt để tiếp xúc bóng một cách đúng đắn.

5. Điều khiển mặt gậy - Đây được xem là điểm mấu chốt. Ngay cả các tay golf thi đấu chuyên nghiệp PGA Tour cũng thường xuyên thất bại trong việc làm chủ mặt gậy của mình nhiều hơn bạn tưởng. Điều khiển mặt gậy chỉ đơn giản là khả năng để kiểm soát tương đối đường đi của điểm ngọt trên mặt gậy trong từng cú đánh từ điểm bắt đầu và cho đến đường cong như mong muốn. Nói cách khác, nếu bạn chơi một kéo cắt (pull-cut), bạn không thể di chuyển mặt gậy tại đúng điểm tác động (impact). Kiểm soát mặt gậy bắt đầu với sự hiểu biết về quy luật đường bay của bóng và kết thúc với việc áp dụng các nguyên tắc golf swing của mình bằng cách học để kiểm soát mặt gậy.

Golfedit.com (st)

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi