<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2164-tich-luy-nang-luong-tu-backswing-3-dieu-can-ghi-nho.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/straight-hitter-1-630x360.jpg"> <figcaption>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những yếu tố then chốt để trở th&agrave;nh một golfer c&oacute; những c&uacute; drive xa l&agrave; nằm ở khả năng t&iacute;ch lũy năng lượng trong qu&aacute; tr&igrave;nh backswing.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Golf hiện đại với c&aacute;c phương tiện ph&acirc;n t&iacute;ch đ&atilde; chỉ ra rằng, một người chơi c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh t&iacute;ch lũy năng lượng từ thấp cho đến cực đại khi đưa gậy về sau để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh. Backswing qu&aacute; nhanh g&acirc;y ra hiện tượng triệt ti&ecirc;u lực. &nbsp;Một tư thế kh&ocirc;ng ổn định c&ograve;n khiến người chơi v&agrave;o b&oacute;ng kh&ocirc;ng thiếu chuẩn x&aacute;c khiến b&oacute;ng đi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục ti&ecirc;u. Backswing thiếu hợp l&yacute;&nbsp;dẫn tới việc&nbsp;kh&ocirc;ng thể tối đa h&oacute;a sức mạnh của một c&uacute; swing, b&oacute;ng đi xa kh&ocirc;ng như mong muốn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 m&aacute;ch gi&uacute;p gợi &yacute; về động t&aacute;c nhằm c&agrave;i thiện backswing một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể cho người chơi, gi&uacute;p họ c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh driver cực kỳ hiệu quả:</p> <p><strong>1.&nbsp;Mở rộng v&ograve;ng tay khi backswing.</strong></p> <p>Khi bạn thực hiện backswing, cố gắng giữ cho tay tr&aacute;i thẳng để kh&ocirc;ng bị kh&oacute;a ở một vị tr&iacute;. Mục ti&ecirc;u l&agrave; để tay c&agrave;ng xa tai phải c&agrave;ng xa c&agrave;ng tốt &nbsp;khi backswing đạt tới đỉnh. Điều n&agrave;y tạo ra một v&ograve;ng swing được mở v&agrave; rộng hơn, c&oacute; th&ecirc;m thời gian cho đầu gậy di chuyển v&agrave; dồn năng lượng từ từ khi tốc độ đầu gậy được đẩy l&ecirc;n mức cực đại.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-1.jpg?1499662535069" alt="straight-hitter-1" /></p> <p><strong>2. Giữ đầu gối phải linh hoạt:</strong></p> <p>John Daly l&agrave; một golfer ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n tour với những c&uacute; đ&aacute;nh xa khủng khiếp, v&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nhận thấy anh ấy chưa bao giờ để mất sự thăng bằng hay tư thế khi swing. Bởi một điều Daly giữ đầu gối phải linh hoạt đến mức si&ecirc;u việt. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n một khung chuẩn ổn định khi h&ocirc;ng xoay v&ograve;ng quanh khi swing, v&agrave; chuyển h&oacute;a trọng lượng từ giữa sang đến ch&acirc;n phải, khiến cho việc chuyển động xoay h&ocirc;ng trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng&nbsp;trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-2.jpg?1499662554729" alt="straight-hitter-2" /></p> <p><strong>3. Xoay vai hết sức:</strong></p> <p>Người chơi cần đảm bảo c&oacute; một c&uacute; xoay vai trọn vẹn nhất&nbsp;khi backswwing m&agrave; vẫn duy tr&igrave; được tư thế chuẩn khung ban đầu. Điều n&agrave;y&nbsp;gi&uacute;p người chơi tạo th&ecirc;m năng lượng v&agrave; một vị tr&iacute; ho&agrave;n hảo khi swing xuống ở một c&uacute; đ&aacute;nh&nbsp;"inside-out". Để c&oacute; thể c&oacute; một c&uacute; xoay vai cực đại, người chơi h&atilde;y đặt một gậy golf l&ecirc;n đất v&agrave; c&aacute;n gậy nằm trong ch&acirc;n phải. &Ocirc;m gậy driver trước ngực, xoay cho đến khi điểm cầm nắm gậy nằm ở ph&iacute;a sau c&aacute;n gậy đang đặt tr&ecirc;n mặt đất. Tập đi tập lại nhiều lần v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh với những g&igrave; đ&atilde; được gợi &yacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-3.jpg?1499662576142" alt="straight-hitter-3" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com

Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. 

Golf hiện đại với các phương tiện phân tích đã chỉ ra rằng, một người chơi có quá trình tích lũy năng lượng từ thấp cho đến cực đại khi đưa gậy về sau để thực hiện một cú đánh. Backswing quá nhanh gây ra hiện tượng triệt tiêu lực.  Một tư thế không ổn định còn khiến người chơi vào bóng không thiếu chuẩn xác khiến bóng đi không đúng mục tiêu. Backswing thiếu hợp lý dẫn tới việc không thể tối đa hóa sức mạnh của một cú swing, bóng đi xa không như mong muốn.

Dưới đây là 3 mách giúp gợi ý về động tác nhằm cài thiện backswing một cách đáng kể cho người chơi, giúp họ có những cú đánh driver cực kỳ hiệu quả:

1. Mở rộng vòng tay khi backswing.

Khi bạn thực hiện backswing, cố gắng giữ cho tay trái thẳng để không bị khóa ở một vị trí. Mục tiêu là để tay càng xa tai phải càng xa càng tốt  khi backswing đạt tới đỉnh. Điều này tạo ra một vòng swing được mở và rộng hơn, có thêm thời gian cho đầu gậy di chuyển và dồn năng lượng từ từ khi tốc độ đầu gậy được đẩy lên mức cực đại. 

straight-hitter-1

2. Giữ đầu gối phải linh hoạt:

John Daly là một golfer tiêu biểu trên tour với những cú đánh xa khủng khiếp, và chúng ta có thể nhận thấy anh ấy chưa bao giờ để mất sự thăng bằng hay tư thế khi swing. Bởi một điều Daly giữ đầu gối phải linh hoạt đến mức siêu việt. Điều này tạo nên một khung chuẩn ổn định khi hông xoay vòng quanh khi swing, và chuyển hóa trọng lượng từ giữa sang đến chân phải, khiến cho việc chuyển động xoay hông trở nên dễ dàng trong quá trình downswing. 

straight-hitter-2

3. Xoay vai hết sức:

Người chơi cần đảm bảo có một cú xoay vai trọn vẹn nhất khi backswwing mà vẫn duy trì được tư thế chuẩn khung ban đầu. Điều này giúp người chơi tạo thêm năng lượng và một vị trí hoàn hảo khi swing xuống ở một cú đánh "inside-out". Để có thể có một cú xoay vai cực đại, người chơi hãy đặt một gậy golf lên đất và cán gậy nằm trong chân phải. Ôm gậy driver trước ngực, xoay cho đến khi điểm cầm nắm gậy nằm ở phía sau cán gậy đang đặt trên mặt đất. Tập đi tập lại nhiều lần và hãy thực hiện cú đánh với những gì đã được gợi ý.

straight-hitter-3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi