<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/2164-tich-luy-nang-luong-tu-backswing-3-dieu-can-ghi-nho.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/straight-hitter-1-630x360.jpg"> <figcaption>Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Một trong những yếu tố then chốt để trở th&agrave;nh một golfer c&oacute; những c&uacute; drive xa l&agrave; nằm ở khả năng t&iacute;ch lũy năng lượng trong qu&aacute; tr&igrave;nh backswing.&nbsp;</p></h3> </header> <p>Golf hiện đại với c&aacute;c phương tiện ph&acirc;n t&iacute;ch đ&atilde; chỉ ra rằng, một người chơi c&oacute; qu&aacute; tr&igrave;nh t&iacute;ch lũy năng lượng từ thấp cho đến cực đại khi đưa gậy về sau để thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh. Backswing qu&aacute; nhanh g&acirc;y ra hiện tượng triệt ti&ecirc;u lực. &nbsp;Một tư thế kh&ocirc;ng ổn định c&ograve;n khiến người chơi v&agrave;o b&oacute;ng kh&ocirc;ng thiếu chuẩn x&aacute;c khiến b&oacute;ng đi kh&ocirc;ng đ&uacute;ng mục ti&ecirc;u. Backswing thiếu hợp l&yacute;&nbsp;dẫn tới việc&nbsp;kh&ocirc;ng thể tối đa h&oacute;a sức mạnh của một c&uacute; swing, b&oacute;ng đi xa kh&ocirc;ng như mong muốn.</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; 3 m&aacute;ch gi&uacute;p gợi &yacute; về động t&aacute;c nhằm c&agrave;i thiện backswing một c&aacute;ch đ&aacute;ng kể cho người chơi, gi&uacute;p họ c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh driver cực kỳ hiệu quả:</p> <p><strong>1.&nbsp;Mở rộng v&ograve;ng tay khi backswing.</strong></p> <p>Khi bạn thực hiện backswing, cố gắng giữ cho tay tr&aacute;i thẳng để kh&ocirc;ng bị kh&oacute;a ở một vị tr&iacute;. Mục ti&ecirc;u l&agrave; để tay c&agrave;ng xa tai phải c&agrave;ng xa c&agrave;ng tốt &nbsp;khi backswing đạt tới đỉnh. Điều n&agrave;y tạo ra một v&ograve;ng swing được mở v&agrave; rộng hơn, c&oacute; th&ecirc;m thời gian cho đầu gậy di chuyển v&agrave; dồn năng lượng từ từ khi tốc độ đầu gậy được đẩy l&ecirc;n mức cực đại.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-1.jpg?1499662535069" alt="straight-hitter-1" /></p> <p><strong>2. Giữ đầu gối phải linh hoạt:</strong></p> <p>John Daly l&agrave; một golfer ti&ecirc;u biểu tr&ecirc;n tour với những c&uacute; đ&aacute;nh xa khủng khiếp, v&agrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; thể nhận thấy anh ấy chưa bao giờ để mất sự thăng bằng hay tư thế khi swing. Bởi một điều Daly giữ đầu gối phải linh hoạt đến mức si&ecirc;u việt. Điều n&agrave;y tạo n&ecirc;n một khung chuẩn ổn định khi h&ocirc;ng xoay v&ograve;ng quanh khi swing, v&agrave; chuyển h&oacute;a trọng lượng từ giữa sang đến ch&acirc;n phải, khiến cho việc chuyển động xoay h&ocirc;ng trở n&ecirc;n dễ d&agrave;ng&nbsp;trong qu&aacute; tr&igrave;nh downswing.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-2.jpg?1499662554729" alt="straight-hitter-2" /></p> <p><strong>3. Xoay vai hết sức:</strong></p> <p>Người chơi cần đảm bảo c&oacute; một c&uacute; xoay vai trọn vẹn nhất&nbsp;khi backswwing m&agrave; vẫn duy tr&igrave; được tư thế chuẩn khung ban đầu. Điều n&agrave;y&nbsp;gi&uacute;p người chơi tạo th&ecirc;m năng lượng v&agrave; một vị tr&iacute; ho&agrave;n hảo khi swing xuống ở một c&uacute; đ&aacute;nh&nbsp;"inside-out". Để c&oacute; thể c&oacute; một c&uacute; xoay vai cực đại, người chơi h&atilde;y đặt một gậy golf l&ecirc;n đất v&agrave; c&aacute;n gậy nằm trong ch&acirc;n phải. &Ocirc;m gậy driver trước ngực, xoay cho đến khi điểm cầm nắm gậy nằm ở ph&iacute;a sau c&aacute;n gậy đang đặt tr&ecirc;n mặt đất. Tập đi tập lại nhiều lần v&agrave; h&atilde;y thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh với những g&igrave; đ&atilde; được gợi &yacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/straight-hitter-3.jpg?1499662576142" alt="straight-hitter-3" /></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tích lũy năng lượng từ backswing: 3 điều cần ghi nhớ

By GolfEdit.com - 10/07/2017

Một trong những yếu tố then chốt để trở thành một golfer có những cú drive xa là nằm ở khả năng tích lũy năng lượng trong quá trình backswing. 

Golf hiện đại với các phương tiện phân tích đã chỉ ra rằng, một người chơi có quá trình tích lũy năng lượng từ thấp cho đến cực đại khi đưa gậy về sau để thực hiện một cú đánh. Backswing quá nhanh gây ra hiện tượng triệt tiêu lực.  Một tư thế không ổn định còn khiến người chơi vào bóng không thiếu chuẩn xác khiến bóng đi không đúng mục tiêu. Backswing thiếu hợp lý dẫn tới việc không thể tối đa hóa sức mạnh của một cú swing, bóng đi xa không như mong muốn.

Dưới đây là 3 mách giúp gợi ý về động tác nhằm cài thiện backswing một cách đáng kể cho người chơi, giúp họ có những cú đánh driver cực kỳ hiệu quả:

1. Mở rộng vòng tay khi backswing.

Khi bạn thực hiện backswing, cố gắng giữ cho tay trái thẳng để không bị khóa ở một vị trí. Mục tiêu là để tay càng xa tai phải càng xa càng tốt  khi backswing đạt tới đỉnh. Điều này tạo ra một vòng swing được mở và rộng hơn, có thêm thời gian cho đầu gậy di chuyển và dồn năng lượng từ từ khi tốc độ đầu gậy được đẩy lên mức cực đại. 

straight-hitter-1

2. Giữ đầu gối phải linh hoạt:

John Daly là một golfer tiêu biểu trên tour với những cú đánh xa khủng khiếp, và chúng ta có thể nhận thấy anh ấy chưa bao giờ để mất sự thăng bằng hay tư thế khi swing. Bởi một điều Daly giữ đầu gối phải linh hoạt đến mức siêu việt. Điều này tạo nên một khung chuẩn ổn định khi hông xoay vòng quanh khi swing, và chuyển hóa trọng lượng từ giữa sang đến chân phải, khiến cho việc chuyển động xoay hông trở nên dễ dàng trong quá trình downswing. 

straight-hitter-2

3. Xoay vai hết sức:

Người chơi cần đảm bảo có một cú xoay vai trọn vẹn nhất khi backswwing mà vẫn duy trì được tư thế chuẩn khung ban đầu. Điều này giúp người chơi tạo thêm năng lượng và một vị trí hoàn hảo khi swing xuống ở một cú đánh "inside-out". Để có thể có một cú xoay vai cực đại, người chơi hãy đặt một gậy golf lên đất và cán gậy nằm trong chân phải. Ôm gậy driver trước ngực, xoay cho đến khi điểm cầm nắm gậy nằm ở phía sau cán gậy đang đặt trên mặt đất. Tập đi tập lại nhiều lần và hãy thực hiện cú đánh với những gì đã được gợi ý.

straight-hitter-3

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi