<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/swing/1153-huong-dan-cach-swing-nhu-slicefixer.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Hướng dẫn cách swing như Slicefixer</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Hướng dẫn cách swing như Slicefixer</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/PGA2014/walker_frysopen-625x375.jpg"> <figcaption>Hướng dẫn cách swing như Slicefixer</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Gần đ&acirc;y, giới golf nổi l&ecirc;n một người thầy dạy golf &ldquo;b&iacute; hiểm&rdquo; c&oacute; t&ecirc;n l&agrave; Slicefixer với những học tr&ograve; swing rất giống Ben Hogan. Sau một buổi t&igrave;m kiếm th&ocirc;ng tin về &ocirc;ng tr&ecirc;n Internet, t&ocirc;i được biết t&ecirc;n &ocirc;ng l&agrave; Geoff Jones, 58 tuổi, l&agrave; thầy dạy swing tự do (ngo&agrave;i ra &ocirc;ng c&ograve;n dạy cả b&oacute;ng rổ).</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/PGA2014/walker_frysopen.jpg" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="line-height: 1.3em;">&Ocirc;ng c&oacute; một Fan Page tr&ecirc;n Facebook mang t&ecirc;n Geoff &ldquo;SliceFixer&rdquo; Jones với chưa đầy 400 lượt like. Tuy vậy, lượng người h&acirc;m mộ thật sự của &ocirc;ng c&oacute; lẽ cao hơn con số 400 nhiều. Video dạy swing của &ocirc;ng được t&igrave;m thấy kh&aacute; nhiều tr&ecirc;n internet. Đa phần đều rất chi tiết, v&agrave; hầu hết những người chơi golf đều cảm ơn &ocirc;ng v&igrave; sự tận t&acirc;m v&agrave; cống hiến để mang lại những b&agrave;i học golf bổ &iacute;ch cho người chơi.</span></p> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng đ&atilde; d&agrave;nh phần lớn thời gian của m&igrave;nh để nghi&ecirc;n cứu nhiều kiểu swing của những nh&acirc;n vật nổi tiếng trong lịch sử m&ocirc;n golf, ph&acirc;n t&iacute;ch kỹ lưỡng v&agrave; đ&uacute;t kết được những b&agrave;i học đ&aacute;ng gi&aacute;, c&oacute; t&iacute;nh hiệu quả cao. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một trong những b&agrave;i học từ &ldquo;Slicefixer&rdquo; m&agrave; Golf World Việt Nam muốn giới thiệu đến bạn đọc.</p> <p style="text-align: justify;">Thật sự, cho đến giờ c&aacute;i t&ecirc;n Geoff Jones vẫn c&ograve;n l&agrave; một ẩn số đối với truyền th&ocirc;ng golf. Ngay cả Wiki cũng kh&ocirc;ng hề c&oacute; dữ liệu về huần luyện vi&ecirc;n Swing n&agrave;y. Ch&uacute;ng t&ocirc;i xin lượt dịch l&agrave; một trong những clip hướng dẫn chơi golf hiếm hoi của &ocirc;ng để giới thiệu đến bạn đọc</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&uacute; swing bắt đầu với vai phải v&agrave; h&ocirc;ng xoay ra ph&iacute;a sau. Đồng thời đầu gối b&ecirc;n phải hơi cong nhưng phải vững. Việc giữ vững gối phải rất quan trọng v&igrave; n&oacute; gi&uacute;p bạn cảm nhận được độ căng cơ, yếu tố sẽ tự động tạo n&ecirc;n sức bật khi chuyển trọng t&acirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Tư thế chuẩn bị đ&uacute;ng l&agrave; b&iacute; quyết của một c&uacute; swing th&agrave;nh c&ocirc;ng. Lưu &yacute; h&ocirc;ng ph&iacute;a sau thấp hơn h&ocirc;ng ph&iacute;a trước v&agrave; vẫn giữ như vậy trong suốt v&ograve;ng swing. Lưu &yacute; c&aacute;ch xoay h&ocirc;ng phải theo v&ograve;ng tr&ograve;n, một số người cho rằng giống như xoay một chiếc th&ugrave;ng rượu.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Trong backswing, khi vai phải v&agrave; h&ocirc;ng xoay về sau, vai tr&aacute;i c&oacute; vị tr&iacute; b&ecirc;n dưới cằm. Điều n&agrave;y khiến người bạn xoắn lại (Miễn l&agrave; g&oacute;c của đầu gối phải vẫn giữ nguy&ecirc;n).</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Trục xoay của vai lần lượt l&agrave; c&aacute;c đốt sống giữa xương bả vai. Giữ nguy&ecirc;n vị tr&iacute; c&aacute;c đốt sống cổ.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Người chơi xoay quanh trục khi swing nhưng phải giữ trục (đốt sống) kh&ocirc;ng dịch chuyển.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&aacute;nh tay di chuyển đồng bộ với cơ thể. Lưu &yacute; g&oacute;c nhọn tạo bởi 2 cổ tay (triangle swing) vẫn kh&ocirc;ng đổi trong suốt qu&aacute; tr&igrave;nh backswing.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&aacute;nh tay dừng lại ch&iacute;nh x&aacute;c khi cơ thể dừng lại. Kh&ocirc;ng chậm hơn một t&iacute;ch tắc n&agrave;o. Đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; b&iacute; quyết!</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Cẳng tay tr&aacute;i xoay v&agrave;o trong khi backswing để mở rộng v&ograve;ng swing v&agrave; đưa đầu gậy đi v&agrave;o đ&uacute;ng quỹ đạo. Cẳng tay tr&aacute;i sẽ kh&ocirc;ng xoay trở lại vị tr&iacute; ban đầu ở giai đoạn downswing.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&aacute;nh tay b&acirc;y giờ đ&atilde; sẵn s&agrave;ng k&eacute;o xuống từ quỹ đạo swing đựơc định sẵn bằng c&aacute;ch xoay trọng t&acirc;m về hướng tr&aacute;i (ph&iacute;a trước)</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&aacute;nh tay được k&eacute;o xuống theo quỹ đạo v&agrave; xoay quanh trục ch&acirc;n trước, l&uacute;c n&agrave;y đang được dồn l&agrave;m trọng t&acirc;m.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Khớp gối v&agrave; h&ocirc;ng chuyển động nhẹ hướng đến mục ti&ecirc;u để bắt đầu qu&aacute; tr&igrave;nh downswing. Điều n&agrave;y l&agrave;m cho nửa người tr&aacute;i căng ra v&agrave; tự động thực hiện downswing như bản năng.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Sau khi cổ tay đ&atilde; v&agrave;o tư thế bản lề (vu&ocirc;ng g&oacute;c) ở cuối backswing, ch&uacute;ng phải được duy tr&igrave; ờ tư thế đ&oacute;. Giữ để tạo sức bật. Lưu &yacute; giữ c&aacute;nh tay ở ph&iacute;a trước xương ức trong suốt c&uacute; swing.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; G&oacute;c nhọn được tạo bởi c&aacute;nh tay phải được giữ nguy&ecirc;n ph&iacute;a trước xương ức khi khi downswing.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; C&aacute;nh tay di chuyển đồng bộ với phần tr&ecirc;n cơ thể. Kh&ocirc;ng chậm hơn v&agrave; cũng kh&ocirc;ng đi trước.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Khi gần chạm b&oacute;ng, giữ chắc vị tr&iacute; bắp tay với ngực . Điều n&agrave;y l&agrave;m cho h&igrave;nh tam gi&aacute;c (được tạo bới c&aacute;nh tay v&agrave; vai) chuyển động sang tr&aacute;i c&ugrave;ng với tr&ecirc;n cơ thể.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; Khi c&aacute;nh tay hạ xuống theo quỹ đạo tr&ograve;n . Hướng đi chuyển tự nhi&ecirc;n tay sẽ đi v&ograve;ng quanh thắt lưng.</p> <p style="text-align: justify;">&ndash; THẤP &amp; HƯỚNG VỀ B&Ecirc;N TR&Aacute;I. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch bung gậy trước khi tiếp x&uacute;c. Khi gậy đi theo quỹ đạo swing, mặt gậy l&agrave; thứ hướng về mục ti&ecirc;u khi sắp chạm b&oacute;ng chứ kh&ocirc;ng phải tay, một c&aacute;ch rất ổn định v&agrave; chắc chắn.</p> <p style="text-align: center;">{youtube}5TxbEL6UfL0{/youtube}</p> <p style="text-align: justify;">Theo <strong>Golfworld.vn</strong></p> </article> </body></html>

Hướng dẫn cách swing như Slicefixer

By GolfEdit.com

Gần đây, giới golf nổi lên một người thầy dạy golf “bí hiểm” có tên là Slicefixer với những học trò swing rất giống Ben Hogan. Sau một buổi tìm kiếm thông tin về ông trên Internet, tôi được biết tên ông là Geoff Jones, 58 tuổi, là thầy dạy swing tự do (ngoài ra ông còn dạy cả bóng rổ).

Ông có một Fan Page trên Facebook mang tên Geoff “SliceFixer” Jones với chưa đầy 400 lượt like. Tuy vậy, lượng người hâm mộ thật sự của ông có lẽ cao hơn con số 400 nhiều. Video dạy swing của ông được tìm thấy khá nhiều trên internet. Đa phần đều rất chi tiết, và hầu hết những người chơi golf đều cảm ơn ông vì sự tận tâm và cống hiến để mang lại những bài học golf bổ ích cho người chơi.

Ông đã dành phần lớn thời gian của mình để nghiên cứu nhiều kiểu swing của những nhân vật nổi tiếng trong lịch sử môn golf, phân tích kỹ lưỡng và đút kết được những bài học đáng giá, có tính hiệu quả cao. Dưới đây là một trong những bài học từ “Slicefixer” mà Golf World Việt Nam muốn giới thiệu đến bạn đọc.

Thật sự, cho đến giờ cái tên Geoff Jones vẫn còn là một ẩn số đối với truyền thông golf. Ngay cả Wiki cũng không hề có dữ liệu về huần luyện viên Swing này. Chúng tôi xin lượt dịch là một trong những clip hướng dẫn chơi golf hiếm hoi của ông để giới thiệu đến bạn đọc

– Cú swing bắt đầu với vai phải và hông xoay ra phía sau. Đồng thời đầu gối bên phải hơi cong nhưng phải vững. Việc giữ vững gối phải rất quan trọng vì nó giúp bạn cảm nhận được độ căng cơ, yếu tố sẽ tự động tạo nên sức bật khi chuyển trọng tâm.

– Tư thế chuẩn bị đúng là bí quyết của một cú swing thành công. Lưu ý hông phía sau thấp hơn hông phía trước và vẫn giữ như vậy trong suốt vòng swing. Lưu ý cách xoay hông phải theo vòng tròn, một số người cho rằng giống như xoay một chiếc thùng rượu.

– Trong backswing, khi vai phải và hông xoay về sau, vai trái có vị trí bên dưới cằm. Điều này khiến người bạn xoắn lại (Miễn là góc của đầu gối phải vẫn giữ nguyên).

– Trục xoay của vai lần lượt là các đốt sống giữa xương bả vai. Giữ nguyên vị trí các đốt sống cổ.

– Người chơi xoay quanh trục khi swing nhưng phải giữ trục (đốt sống) không dịch chuyển.

– Cánh tay di chuyển đồng bộ với cơ thể. Lưu ý góc nhọn tạo bởi 2 cổ tay (triangle swing) vẫn không đổi trong suốt quá trình backswing.

– Cánh tay dừng lại chính xác khi cơ thể dừng lại. Không chậm hơn một tích tắc nào. Đây chính là bí quyết!

– Cẳng tay trái xoay vào trong khi backswing để mở rộng vòng swing và đưa đầu gậy đi vào đúng quỹ đạo. Cẳng tay trái sẽ không xoay trở lại vị trí ban đầu ở giai đoạn downswing.

– Cánh tay bây giờ đã sẵn sàng kéo xuống từ quỹ đạo swing đựơc định sẵn bằng cách xoay trọng tâm về hướng trái (phía trước)

– Cánh tay được kéo xuống theo quỹ đạo và xoay quanh trục chân trước, lúc này đang được dồn làm trọng tâm.

– Khớp gối và hông chuyển động nhẹ hướng đến mục tiêu để bắt đầu quá trình downswing. Điều này làm cho nửa người trái căng ra và tự động thực hiện downswing như bản năng.

– Sau khi cổ tay đã vào tư thế bản lề (vuông góc) ở cuối backswing, chúng phải được duy trì ờ tư thế đó. Giữ để tạo sức bật. Lưu ý giữ cánh tay ở phía trước xương ức trong suốt cú swing.

– Góc nhọn được tạo bởi cánh tay phải được giữ nguyên phía trước xương ức khi khi downswing.

– Cánh tay di chuyển đồng bộ với phần trên cơ thể. Không chậm hơn và cũng không đi trước.

– Khi gần chạm bóng, giữ chắc vị trí bắp tay với ngực . Điều này làm cho hình tam giác (được tạo bới cánh tay và vai) chuyển động sang trái cùng với trên cơ thể.

– Khi cánh tay hạ xuống theo quỹ đạo tròn . Hướng đi chuyển tự nhiên tay sẽ đi vòng quanh thắt lưng.

– THẤP & HƯỚNG VỀ BÊN TRÁI. Đây là cách bung gậy trước khi tiếp xúc. Khi gậy đi theo quỹ đạo swing, mặt gậy là thứ hướng về mục tiêu khi sắp chạm bóng chứ không phải tay, một cách rất ổn định và chắc chắn.

{youtube}5TxbEL6UfL0{/youtube}

Theo Golfworld.vn

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi