<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2388-trung-quoc-dong-cua-hai-san-golf-hang-sang-duoc-thiet-ke-boi-jack-nicklaus-va-robert-trent-jones.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/changbaishangolf-630x360.jpg"> <figcaption>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những b&aacute;o c&aacute;o từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Trung Hoa vừa cho đ&oacute;ng cửa hai s&acirc;n golf hạng sang năm trong&nbsp;khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ ph&uacute; Vương Kiện L&acirc;m.</p></h3> </header> <p>Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một s&acirc;n golf 18 hố được thiết kế bởi&nbsp;Jack Nicklaus v&agrave; một s&acirc;n 36 hố&nbsp;do Robert Trent Jones. Ch&iacute;nh quyền địa phương cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc chấm dứt hoạt động của hai s&acirc;n golf n&agrave;y&nbsp;ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n website.</p> <p>Theo những th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan l&agrave; dự &aacute;n du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện t&iacute;ch l&ecirc;n tới 21km2 được ph&aacute;t triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm s&acirc;n golf v&agrave; khu trượt tuyết. Nơi đ&acirc;y được mệnh danh l&agrave; xứ xở của du lịch thu h&uacute;t văn h&oacute;a khắp nơi, v&agrave; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, v&agrave; Sheraton.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/changbaishangolf.jpg?1508371845067" alt="changbaishangolf" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Changbaishan International Resort&nbsp;l&agrave; khu golf nghỉ dưỡng vừa bị ch&iacute;nh phủ Trung Quốc đ&oacute;ng cửa</em></p> <p>Trung Quốc hiện nay c&oacute; h&agrave;ng triệu người chơi golf, m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc n&agrave;y trở th&agrave;nh một th&uacute; chơi của kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức, ch&iacute;nh v&igrave; vậy ch&iacute;nh phủ Trung Hoa đ&atilde; c&oacute; những động th&aacute;i nghi&ecirc;m khắc để tuy&ecirc;n chiến với tham nhũng ở quốc gia n&agrave;y. Năm 1949, Mao Trạch Đ&ocirc;ng từng n&oacute;i Golf l&agrave; m&ocirc;n thể thao của c&aacute;c triệu ph&uacute; v&agrave; phải cấm ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế v&agrave;o giữa những năm 1980, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf đ&atilde; c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 v&agrave; dưới thời Tập Cận B&igrave;nh. Đảng cộng sản Trung Quốc đ&atilde; đ&oacute;ng cửa hơn 100 s&acirc;n golf năm 2011 với c&aacute;c l&yacute; do sai luật lệ v&agrave; ảnh hưởng đến nguồn nước.&nbsp;</p> <p>Golf trở th&agrave;nh một biểu tượng của tham nhũng ch&iacute;nh trị, v&agrave; trong kế hoạch của &ocirc;ng Tập Cận B&igrave;nh muốn tiến h&agrave;nh mạnh mẽ nhằm l&agrave;m trong sạch nội bộ Đảng. Tập đo&agrave;n Wanda của Vương Kiện L&acirc;m l&agrave; một trong những tập đo&agrave;n tư nh&acirc;n bị đưa v&agrave;o diện trừng phạt của ch&iacute;nh phủ Trung Quốc v&igrave; 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngo&agrave;i, trong đ&oacute; c&oacute; 4 thương vụ đ&atilde; ho&agrave;n tất v&agrave; 2 thương vụ đang đ&agrave;m ph&aacute;n. C&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt c&oacute; thể khiến Wanda phải b&aacute;n những t&agrave;i sản m&agrave; họ mới mua.</p> <p>Vương Kiện L&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n giữ được vị tr&iacute; người gi&agrave;u nhất Trung Quốc khi t&agrave;i sản của &ocirc;ng đ&atilde; rớt gi&aacute; trị 30% xuống c&ograve;n 23 tỷ đ&ocirc; la, v&agrave; đứng vị tr&iacute; thứ 5.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones

By GolfEdit.com

Những báo cáo từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa vừa cho đóng cửa hai sân golf hạng sang năm trong khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Vương Kiện Lâm.

Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một sân golf 18 hố được thiết kế bởi Jack Nicklaus và một sân 36 hố do Robert Trent Jones. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hai sân golf này chính thức trên website.

Theo những thông tin trên website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan là dự án du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện tích lên tới 21km2 được phát triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm sân golf và khu trượt tuyết. Nơi đây được mệnh danh là xứ xở của du lịch thu hút văn hóa khắp nơi, và có rất nhiều khách sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, và Sheraton.

changbaishangolf

Changbaishan International Resort là khu golf nghỉ dưỡng vừa bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa

Trung Quốc hiện nay có hàng triệu người chơi golf, môn thể thao quý tộc này trở thành một thú chơi của không ít công nhân viên chức, chính vì vậy chính phủ Trung Hoa đã có những động thái nghiêm khắc để tuyên chiến với tham nhũng ở quốc gia này. Năm 1949, Mao Trạch Đông từng nói Golf là môn thể thao của các triệu phú và phải cấm hoàn toàn.

Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế vào giữa những năm 1980, ngành công nghiệp golf đã có cơ hội phát triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 và dưới thời Tập Cận Bình. Đảng cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa hơn 100 sân golf năm 2011 với các lý do sai luật lệ và ảnh hưởng đến nguồn nước. 

Golf trở thành một biểu tượng của tham nhũng chính trị, và trong kế hoạch của ông Tập Cận Bình muốn tiến hành mạnh mẽ nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng. Tập đoàn Wanda của Vương Kiện Lâm là một trong những tập đoàn tư nhân bị đưa vào diện trừng phạt của chính phủ Trung Quốc vì 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 thương vụ đã hoàn tất và 2 thương vụ đang đàm phán. Các biện pháp trừng phạt có thể khiến Wanda phải bán những tài sản mà họ mới mua.

Vương Kiện Lâm không còn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc khi tài sản của ông đã rớt giá trị 30% xuống còn 23 tỷ đô la, và đứng vị trí thứ 5. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

VĐQG Nữ 2017: Đoàn Xuân Khuê Minh vỡ òa cảm xúc khi đi vào lịch sử làng Golf Nữ Việt

By GolfEdit.com
Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia năm 2017 đã chính thức khép lại với nhà tân vô địch mới là Đoàn Xuân Khuê Minh. Golfer 14 tuổi này...
Tin tức

5 bóng hồng xinh đẹp khoe sắc tại giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017

By GolfEdit.com
Có mặt tại sân FLC Quy Nhơn trong những ngày diễn ra Giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia, chúng tôi có cơ hội ghi lại được không ít...
Tin tức

Vòng 2 Bảng A VĐQG Nữ: Đoàn Xuân Khuê Minh đứng trước cơ hội lập kỷ lục trong lịch sử 6 năm của giải đấu

By GolfEdit.com
Vòng 2 bảng A giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia đã kết thúc và vận động viên vươn lên dẫn đầu là Đoàn Xuân Khuê Minh sau những...
Tin tức

Trống trận Tây Sơn và võ Bình Định làm nóng giải golf Nữ VĐQG ngày khai mạc

By GolfEdit.com
Tối ngày 8/12, giải vô địch golf nữ nghiệp dư Quốc Gia 2017 (VĐQG Nữ) đã chính thức khai mạc tại nhà câu lạc bộ sân golf FLC Quy Nhơn...
Luật chơi golf

VĐQG Nữ 2017: Ghi điểm Eagle, Khuê Minh từ chối giải thưởng ngàn đô của sân đấu

By GolfEdit.com
Golfer trẻ 14 tuổi Đoàn Xuân Khuê Minh ghi điểm Eagle xuất sắc tại hố số 5 PAR5 ở khoảng cách 446 yards.  ...
Tin tức

Vòng 1 Bảng A VĐQG Nữ: Golfer Nguyễn Thị Vân Anh tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng

By GolfEdit.com
Kết thúc vòng 1 bảng A giải Vô địch Golf Nữ Nghiệp Dư Quốc Gia 2017, golfer Nguyễn Thị Vân Anh đang tạm dẫn đầu với tổng điểm +11, đánh...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi