<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="http://golfedit.com/giai-tri-kham-pha/2388-trung-quoc-dong-cua-hai-san-golf-hang-sang-duoc-thiet-ke-boi-jack-nicklaus-va-robert-trent-jones.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="http://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/changbaishangolf-630x360.jpg"> <figcaption>Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Những b&aacute;o c&aacute;o từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nh&acirc;n d&acirc;n&nbsp;Trung Hoa vừa cho đ&oacute;ng cửa hai s&acirc;n golf hạng sang năm trong&nbsp;khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ ph&uacute; Vương Kiện L&acirc;m.</p></h3> </header> <p>Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một s&acirc;n golf 18 hố được thiết kế bởi&nbsp;Jack Nicklaus v&agrave; một s&acirc;n 36 hố&nbsp;do Robert Trent Jones. Ch&iacute;nh quyền địa phương cũng đ&atilde; th&ocirc;ng b&aacute;o về việc chấm dứt hoạt động của hai s&acirc;n golf n&agrave;y&nbsp;ch&iacute;nh thức tr&ecirc;n website.</p> <p>Theo những th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan l&agrave; dự &aacute;n du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện t&iacute;ch l&ecirc;n tới 21km2 được ph&aacute;t triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm s&acirc;n golf v&agrave; khu trượt tuyết. Nơi đ&acirc;y được mệnh danh l&agrave; xứ xở của du lịch thu h&uacute;t văn h&oacute;a khắp nơi, v&agrave; c&oacute; rất nhiều kh&aacute;ch sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, v&agrave; Sheraton.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/changbaishangolf.jpg?1508371845067" alt="changbaishangolf" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Changbaishan International Resort&nbsp;l&agrave; khu golf nghỉ dưỡng vừa bị ch&iacute;nh phủ Trung Quốc đ&oacute;ng cửa</em></p> <p>Trung Quốc hiện nay c&oacute; h&agrave;ng triệu người chơi golf, m&ocirc;n thể thao qu&yacute; tộc n&agrave;y trở th&agrave;nh một th&uacute; chơi của kh&ocirc;ng &iacute;t c&ocirc;ng nh&acirc;n vi&ecirc;n chức, ch&iacute;nh v&igrave; vậy ch&iacute;nh phủ Trung Hoa đ&atilde; c&oacute; những động th&aacute;i nghi&ecirc;m khắc để tuy&ecirc;n chiến với tham nhũng ở quốc gia n&agrave;y. Năm 1949, Mao Trạch Đ&ocirc;ng từng n&oacute;i Golf l&agrave; m&ocirc;n thể thao của c&aacute;c triệu ph&uacute; v&agrave; phải cấm ho&agrave;n to&agrave;n.</p> <p>Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế v&agrave;o giữa những năm 1980, ng&agrave;nh c&ocirc;ng nghiệp golf đ&atilde; c&oacute; cơ hội ph&aacute;t triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 v&agrave; dưới thời Tập Cận B&igrave;nh. Đảng cộng sản Trung Quốc đ&atilde; đ&oacute;ng cửa hơn 100 s&acirc;n golf năm 2011 với c&aacute;c l&yacute; do sai luật lệ v&agrave; ảnh hưởng đến nguồn nước.&nbsp;</p> <p>Golf trở th&agrave;nh một biểu tượng của tham nhũng ch&iacute;nh trị, v&agrave; trong kế hoạch của &ocirc;ng Tập Cận B&igrave;nh muốn tiến h&agrave;nh mạnh mẽ nhằm l&agrave;m trong sạch nội bộ Đảng. Tập đo&agrave;n Wanda của Vương Kiện L&acirc;m l&agrave; một trong những tập đo&agrave;n tư nh&acirc;n bị đưa v&agrave;o diện trừng phạt của ch&iacute;nh phủ Trung Quốc v&igrave; 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngo&agrave;i, trong đ&oacute; c&oacute; 4 thương vụ đ&atilde; ho&agrave;n tất v&agrave; 2 thương vụ đang đ&agrave;m ph&aacute;n. C&aacute;c biện ph&aacute;p trừng phạt c&oacute; thể khiến Wanda phải b&aacute;n những t&agrave;i sản m&agrave; họ mới mua.</p> <p>Vương Kiện L&acirc;m kh&ocirc;ng c&ograve;n giữ được vị tr&iacute; người gi&agrave;u nhất Trung Quốc khi t&agrave;i sản của &ocirc;ng đ&atilde; rớt gi&aacute; trị 30% xuống c&ograve;n 23 tỷ đ&ocirc; la, v&agrave; đứng vị tr&iacute; thứ 5.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Trung Quốc đóng cửa hai sân golf hạng sang được thiết kế bởi Jack Nicklaus và Robert Trent Jones

By GolfEdit.com - 19/10/2017

Những báo cáo từ CNN cho hay, Đảng cộng sản nhân dân Trung Hoa vừa cho đóng cửa hai sân golf hạng sang năm trong khu resort thuộc quyền sở hữu của tỷ phú Vương Kiện Lâm.

Khu nghĩ dưỡng The Changbaishan International gồm một sân golf 18 hố được thiết kế bởi Jack Nicklaus và một sân 36 hố do Robert Trent Jones. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hai sân golf này chính thức trên website.

Theo những thông tin trên website, khu nghỉ dưỡng The Changbaishan là dự án du lịch lớn nhất của Trung Quốc. Với diện tích lên tới 21km2 được phát triển từ năm 2012, tổ hợp bao gồm sân golf và khu trượt tuyết. Nơi đây được mệnh danh là xứ xở của du lịch thu hút văn hóa khắp nơi, và có rất nhiều khách sạn hạng sang hoạt động như Hyatt, Westin, và Sheraton.

changbaishangolf

Changbaishan International Resort là khu golf nghỉ dưỡng vừa bị chính phủ Trung Quốc đóng cửa

Trung Quốc hiện nay có hàng triệu người chơi golf, môn thể thao quý tộc này trở thành một thú chơi của không ít công nhân viên chức, chính vì vậy chính phủ Trung Hoa đã có những động thái nghiêm khắc để tuyên chiến với tham nhũng ở quốc gia này. Năm 1949, Mao Trạch Đông từng nói Golf là môn thể thao của các triệu phú và phải cấm hoàn toàn.

Nhưng khi Trung Hoa Đai Lục mở cửa kinh tế vào giữa những năm 1980, ngành công nghiệp golf đã có cơ hội phát triển mạnh mẽ cho đến khi bị thẳng tay can thiệp từ năm 2004 và dưới thời Tập Cận Bình. Đảng cộng sản Trung Quốc đã đóng cửa hơn 100 sân golf năm 2011 với các lý do sai luật lệ và ảnh hưởng đến nguồn nước. 

Golf trở thành một biểu tượng của tham nhũng chính trị, và trong kế hoạch của ông Tập Cận Bình muốn tiến hành mạnh mẽ nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng. Tập đoàn Wanda của Vương Kiện Lâm là một trong những tập đoàn tư nhân bị đưa vào diện trừng phạt của chính phủ Trung Quốc vì 6 thương vụ vi phạm luật đầu tư nước ngoài, trong đó có 4 thương vụ đã hoàn tất và 2 thương vụ đang đàm phán. Các biện pháp trừng phạt có thể khiến Wanda phải bán những tài sản mà họ mới mua.

Vương Kiện Lâm không còn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc khi tài sản của ông đã rớt giá trị 30% xuống còn 23 tỷ đô la, và đứng vị trí thứ 5. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

10 tay golf có điểm âm - Tiger Woods xếp T14 sau vòng 2 The Honda Classic

By GolfEdit.com
Giải đấu The Honda Classic đã kết thúc vòng 2 và chỉ có 10 vận động viên có điểm số âm. ...
Giải trí - Khám phá

Cú gạt bóng nhận thưởng 100 ngàn đô la trong chương trình Golf Show

By GolfEdit.com
Paul Shadle thực hiện thành công cú gạt bóng từ khoảng cách 125 foot trong chương trình Minnesota Golf Show để nhận một chiếc thuyền trị giá 75 ngàn đô là và...
Tin tức

Tụt 10 kg, Bubba Watson bật khóc nói vô địch Genesis Open có thể là chiến thắng cuối cùng

By GolfEdit.com
Bubba Watson đã chấm dứt con khát danh hiệu sau hơn 2 năm bằng chiến thắng xuất sắc tại giải Genesis Open. ...
Tin tức

Ted Potter, Jr vô địch AT&T Pebble Beach sau 2044 ngày không có danh hiệu

By GolfEdit.com
Ted Potter Jr đã xuất sắc lên ngôi giải AT&T Pebble Beach National Pro-am với tổng điểm -17. Anh vượt qua hàng loạt các tên tuổi lớn để đăng quang giải...
Sức khỏe

Yips là gì - nó ảnh hưởng thế nào đến cuộc chơi của golfer?

By GolfEdit.com
Thuật ngữ Yips trở nên thông dụng là nhờ Tommy Armour - một nhà vô địch golf, và sau này trở thành huấn luyện viên golf- để giải thích những...
Tin tức

Train The Trainer Khóa 3: Nguyễn Hữu Quyết bất cẩn để thiếu điểm đáng tiếc ở phần thi 18 hố

By GolfEdit.com
Có tổng cộng 12 học viên tham dự khóa học Train The Trainer - khóa học thứ 3, diễn ra từ ngày 22-26/01 ở Ecopark. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi