“Chẳng ai nhớ người về nhì cả.” – Jack Nicklaus

GIỚI THIỆU