<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3225-luc-luong-dac-nhiem-va-ten-lua-hong-ngoai-duoc-huy-dong-de-bao-ve-cho-ryder-cup.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Lực lượng đặc nhiệm và tên lửa hồng ngoại được huy động để bảo vệ cho Ryder Cup</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Lực lượng đặc nhiệm và tên lửa hồng ngoại được huy động để bảo vệ cho Ryder Cup</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/The GIGNFrance02-777x444.jpg"> <figcaption>Lực lượng đặc nhiệm và tên lửa hồng ngoại được huy động để bảo vệ cho Ryder Cup</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com &ndash; C&aacute;c si&ecirc;u sao của Ch&acirc;u &Acirc;u v&agrave; Mỹ sẽ được bảo vệ bởi lực lượng cảnh s&aacute;t đặc nhiệm tinh nhuệ c&ugrave;ng với t&ecirc;n lửa hồng ngoại trước c&aacute;c mối đe dọa khủng bố.</p></h3> </header> <p>S&acirc;n Le Golf National sẽ được bao bọc bởi cảnh s&aacute;t vũ trang, trong đ&oacute; bao gồm cả đặc vụ thuộc Sở Mật Vụ nếu tổng thống Emmanuel Macron v&agrave; Donald Trump tham dự. Trong thời gian gần đ&acirc;y đ&atilde; dấy l&ecirc;n sự quan ngại bởi cựu đội&nbsp;trưởng tuyển Ryder Cup Ch&acirc;u &Acirc;u l&agrave;&nbsp;Tony Jacklin tin rằng người Mỹ c&oacute; thể tẩy chay sự kiện n&agrave;y v&igrave; những&nbsp;mối đe dọa&nbsp;của tổ chức hồi gi&aacute;o IS.</p> <p>Một cảnh s&aacute;t cấp cao tại Ph&aacute;p đ&atilde; cho biết&nbsp;Ryder Cup 2018 ở Paris&nbsp;sẽ được bảo vệ bởi lực lượng ph&ograve;ng chống khủng bố tinh nhuệ nhất.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Paris-France-13-May-2018.jpg?1536552663116" alt="Paris-France-13-May-2018" /></p> <p>&ldquo;Mọi người khi đến với&nbsp;Ryder Cup sẽ được bảo vệ bởi c&aacute;c cảnh s&aacute;t vũ trang tr&ecirc;n mặt đất, ngo&agrave;i ra ch&uacute;ng t&ocirc;i cũng huy động c&aacute;c t&ecirc;n lửa đối kh&ocirc;ng trong trường hợp ch&uacute;ng tấn c&ocirc;ng từ tr&ecirc;n cao.&rdquo;</p> <p>S&acirc;n Le Golf National c&oacute; sức chứa hơn 50.000 người v&agrave; c&aacute;ch khoảng 6 dặm với trụ sở của lực lượng đặc nhiệm GIGN hay c&ograve;n được biết với c&aacute;i t&ecirc;n National Gendarmerie Intervention Group.</p> <p>GIGN l&agrave; một lực lượng đặc biệt của Ph&aacute;p, chuy&ecirc;n về chống khủng bố v&agrave; bảo vệ c&aacute;c yếu nh&acirc;n. Ngo&agrave;i ra th&igrave; trụ sở của lực lượng RAID (viết tắt của T&igrave;m kiếm, Hỗ trợ, Can thiệp, Ngăn chặn) cũng chỉ c&aacute;ch khoảng 10 dặm với s&acirc;n Le Golf National. RAID l&agrave; lực lượng đặc biệt của cảnh s&aacute;t quốc gia v&agrave; cũng c&oacute; mục ti&ecirc;u giống như GIGN. Đ&acirc;y cũng l&agrave; 2 lực lượng ch&iacute;nh trong cuộc chiến chống khủng bố đ&atilde; diễn ra trong v&ograve;ng 4 năm qua tại Ph&aacute;p.</p> <p>GiGN v&agrave; RAID đều được trang bị những thiết bị v&agrave; vũ kh&iacute; c&oacute; c&ocirc;ng nghệ t&acirc;n tiến v&agrave; hiện đại nhất, c&ugrave;ng với sự trợ gi&uacute;p của qu&acirc;n đội để lắp đặt hệ thống ph&ograve;ng thủ t&ecirc;n lửa Mistral.</p> <p>Tất cả kh&ocirc;ng phận b&ecirc;n tr&ecirc;n Le Golf National sẽ được đ&oacute;ng lại, chỉ ngoại trừ c&aacute;c m&aacute;y bay trực thăng hay phản lực đ&atilde; được đăng k&iacute; v&agrave; hạ c&aacute;nh trước tại s&acirc;n bay Toussus-le-Noble gần đ&oacute;.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RyderCup2018Poster01.jpg?1536552733797" alt="RyderCup2018Poster01" /></p> <p>Một đại diện của Nh&agrave; Trắng đ&atilde; n&oacute;i rằng sẽ kh&ocirc;ng c&oacute; th&ocirc;ng b&aacute;o g&igrave; về việc liệu tổng thống Donald Trump c&oacute; dự hay kh&ocirc;ng cho đến trước v&agrave;i ng&agrave;y diễn ra Ryder Cup.<br />Edward Kitson, gi&aacute;m đốc Ryder Cup n&oacute;i rằng: &ldquo;ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể đưa ra th&ocirc;ng tin chi tiết về lịch tr&igrave;nh v&igrave; vấn đề an ninh bắt buộc".</p> <p>&ldquo;Mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng vẫn l&agrave; đảm bảo an to&agrave;n cho giải đấu Ryder Cup. Điều sẽ phản &aacute;nh rất r&otilde; qua kế hoạch tổng thể của ch&uacute;ng t&ocirc;i, bao gồm c&aacute;c điểm ra/v&agrave;o, vận chuyển v&agrave; kiểm so&aacute;t v&eacute;.</p> <p>&ldquo;Ch&uacute;ng t&ocirc;i đang l&agrave;m việc rất chặt chẽ với c&aacute;c cơ quan của ch&iacute;nh phủ Ph&aacute;p, nhưng bạn cũng c&oacute; thể hiểu rằng ch&uacute;ng t&ocirc;i kh&ocirc;ng thể n&agrave;o đưa ra hay giải th&iacute;ch c&aacute;c chi tiết trong kế hoạch.&rdquo;</p> <p>Người h&acirc;m mộ sẽ đến s&acirc;n đấu để thưởng thức những trận so t&agrave;i v&agrave;o ng&agrave;y 28 đến 30 th&aacute;ng Ch&iacute;n tới đ&acirc;y. V&agrave; tất cả sẽ kh&ocirc;ng được đi thẳng v&agrave;o s&acirc;n đấu với xe ri&ecirc;ng của m&igrave;nh. Thay v&agrave;o đ&oacute; sẽ c&oacute; c&aacute;c xe bus miễn ph&iacute; gần đ&oacute; để đưa v&agrave;o. Ngo&agrave;i ra th&igrave; mọi người cũng sẽ phải trải qua qu&aacute; tr&iacute;nh kiểm tra v&agrave; m&aacute;y ph&aacute;t hiện kim loại. H&atilde;ng xe Ph&aacute;p nổi tiếng Renault đ&atilde; c&oacute; kế hoạch&nbsp;đ&oacute;ng cửa&nbsp;khu Technocentre &ndash; một tổ hợp cho nghi&ecirc;n cứu v&agrave; ph&aacute;t triển &ndash; bằng việc cho khoảng 10.000 nh&acirc;n vi&ecirc;n nghỉ ở nh&agrave; trong thời gian giải đấu diễn ra. C&aacute;c c&ocirc;ng ty kh&aacute;c cũng đ&atilde; được y&ecirc;u cầu l&agrave;m điều tương tự.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/RyderCup2018Flag01.jpg?1536552696228" alt="RyderCup2018Flag01" /></p> <p>Khoảng 7 triệu Euro đ&atilde; được chi ti&ecirc;u cho việc n&acirc;ng cấp s&acirc;n Le Golf National, với c&aacute;c nh&agrave; tổ chức mong muốn rằng sự kiện lần n&agrave;y khi được tổ chức lần đầu tại Ph&aacute;p sẽ cho mọi người thấy được Ph&aacute;p l&agrave; một cường quốc về m&ocirc;n golf.</p> <p>Tony Jacklin, cựu đội trưởng người Ch&acirc;u &Acirc;u th&agrave;nh c&ocirc;ng nhất mọi thời đại, n&oacute;i rằng: &ldquo;Nếu ph&iacute;a người Mỹ quyết định họ sẽ kh&ocirc;ng muốn đến v&agrave; mạo hiểm dấn th&acirc;n v&agrave;o nguy hiểm, vậy th&igrave; c&oacute; sự thay thế n&agrave;o kh&ocirc;ng?&rdquo;</p> <p>Dự kiến sẽ c&oacute; khoảng 750 triệu người tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới theo d&otilde;i Ryder Cup qua m&agrave;n h&igrave;nh tivi hoặc qua mạng online.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Lực lượng đặc nhiệm và tên lửa hồng ngoại được huy động để bảo vệ cho Ryder Cup

By GolfEdit.com - 10/09/2018

Golfedit.com – Các siêu sao của Châu Âu và Mỹ sẽ được bảo vệ bởi lực lượng cảnh sát đặc nhiệm tinh nhuệ cùng với tên lửa hồng ngoại trước các mối đe dọa khủng bố.

Sân Le Golf National sẽ được bao bọc bởi cảnh sát vũ trang, trong đó bao gồm cả đặc vụ thuộc Sở Mật Vụ nếu tổng thống Emmanuel Macron và Donald Trump tham dự. Trong thời gian gần đây đã dấy lên sự quan ngại bởi cựu đội trưởng tuyển Ryder Cup Châu Âu là Tony Jacklin tin rằng người Mỹ có thể tẩy chay sự kiện này vì những mối đe dọa của tổ chức hồi giáo IS.

Một cảnh sát cấp cao tại Pháp đã cho biết Ryder Cup 2018 ở Paris sẽ được bảo vệ bởi lực lượng phòng chống khủng bố tinh nhuệ nhất.

Paris-France-13-May-2018

“Mọi người khi đến với Ryder Cup sẽ được bảo vệ bởi các cảnh sát vũ trang trên mặt đất, ngoài ra chúng tôi cũng huy động các tên lửa đối không trong trường hợp chúng tấn công từ trên cao.”

Sân Le Golf National có sức chứa hơn 50.000 người và cách khoảng 6 dặm với trụ sở của lực lượng đặc nhiệm GIGN hay còn được biết với cái tên National Gendarmerie Intervention Group.

GIGN là một lực lượng đặc biệt của Pháp, chuyên về chống khủng bố và bảo vệ các yếu nhân. Ngoài ra thì trụ sở của lực lượng RAID (viết tắt của Tìm kiếm, Hỗ trợ, Can thiệp, Ngăn chặn) cũng chỉ cách khoảng 10 dặm với sân Le Golf National. RAID là lực lượng đặc biệt của cảnh sát quốc gia và cũng có mục tiêu giống như GIGN. Đây cũng là 2 lực lượng chính trong cuộc chiến chống khủng bố đã diễn ra trong vòng 4 năm qua tại Pháp.

GiGN và RAID đều được trang bị những thiết bị và vũ khí có công nghệ tân tiến và hiện đại nhất, cùng với sự trợ giúp của quân đội để lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa Mistral.

Tất cả không phận bên trên Le Golf National sẽ được đóng lại, chỉ ngoại trừ các máy bay trực thăng hay phản lực đã được đăng kí và hạ cánh trước tại sân bay Toussus-le-Noble gần đó.

RyderCup2018Poster01

Một đại diện của Nhà Trắng đã nói rằng sẽ không có thông báo gì về việc liệu tổng thống Donald Trump có dự hay không cho đến trước vài ngày diễn ra Ryder Cup.
Edward Kitson, giám đốc Ryder Cup nói rằng: “chúng tôi không thể đưa ra thông tin chi tiết về lịch trình vì vấn đề an ninh bắt buộc".

“Mục tiêu cuối cùng vẫn là đảm bảo an toàn cho giải đấu Ryder Cup. Điều sẽ phản ánh rất rõ qua kế hoạch tổng thể của chúng tôi, bao gồm các điểm ra/vào, vận chuyển và kiểm soát vé.

“Chúng tôi đang làm việc rất chặt chẽ với các cơ quan của chính phủ Pháp, nhưng bạn cũng có thể hiểu rằng chúng tôi không thể nào đưa ra hay giải thích các chi tiết trong kế hoạch.”

Người hâm mộ sẽ đến sân đấu để thưởng thức những trận so tài vào ngày 28 đến 30 tháng Chín tới đây. Và tất cả sẽ không được đi thẳng vào sân đấu với xe riêng của mình. Thay vào đó sẽ có các xe bus miễn phí gần đó để đưa vào. Ngoài ra thì mọi người cũng sẽ phải trải qua quá trính kiểm tra và máy phát hiện kim loại. Hãng xe Pháp nổi tiếng Renault đã có kế hoạch đóng cửa khu Technocentre – một tổ hợp cho nghiên cứu và phát triển – bằng việc cho khoảng 10.000 nhân viên nghỉ ở nhà trong thời gian giải đấu diễn ra. Các công ty khác cũng đã được yêu cầu làm điều tương tự.

RyderCup2018Flag01

Khoảng 7 triệu Euro đã được chi tiêu cho việc nâng cấp sân Le Golf National, với các nhà tổ chức mong muốn rằng sự kiện lần này khi được tổ chức lần đầu tại Pháp sẽ cho mọi người thấy được Pháp là một cường quốc về môn golf.

Tony Jacklin, cựu đội trưởng người Châu Âu thành công nhất mọi thời đại, nói rằng: “Nếu phía người Mỹ quyết định họ sẽ không muốn đến và mạo hiểm dấn thân vào nguy hiểm, vậy thì có sự thay thế nào không?”

Dự kiến sẽ có khoảng 750 triệu người trên toàn thế giới theo dõi Ryder Cup qua màn hình tivi hoặc qua mạng online.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi