<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/3096-vong-1-pga-championship-2018-gary-woodland-dan-dau-rickie-fowler-bam-sat-phia-sau.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vòng 1 PGA Championship 2018: Gary Woodland dẫn đầu, Rickie Fowler bám sát phía sau</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vòng 1 PGA Championship 2018: Gary Woodland dẫn đầu, Rickie Fowler bám sát phía sau</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/PGAChmship2018R1Gary-777x444.jpg"> <figcaption>Vòng 1 PGA Championship 2018: Gary Woodland dẫn đầu, Rickie Fowler bám sát phía sau</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Với số điểm -6 sau v&ograve;ng 1, tay golf người Mỹ Gary Woodland tạm dẫn đầu giải Major cuối c&ugrave;ng trong năm - PGA Championship</p></h3> </header> <p>Fairway rộng v&agrave; mềm ở Bellerive dường như tạo ra ưu thế cho những tay golf c&oacute; lợi thế về sức mạnh. Gary Woodland đ&atilde; c&oacute; v&ograve;ng đấu với gậy thấp nhất trong m&ugrave;a giải sau v&ograve;ng 1 PGA Championship.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/PGAChmship2018R1Gary02.jpg?1533874297438" alt="PGAChmship2018R1Gary02" /></p> <p style="text-align: center;">Gary Woodland chưa từng về trong top 10 ở c&aacute;c giải Major anh từng tham dự (Ảnh: Getty Images)</p> <p>Tay golf 34 tuổi bước v&agrave;o giải Major 100 tuổi đời n&agrave;y với xếp hạng 5 tr&ecirc;n Tour về chỉ số gi&agrave;nh điểm từ c&uacute; ph&aacute;t tốt v&agrave; xếp thứ 99 về đạt điểm từ những c&uacute; gạt. Mở m&agrave;n ng&agrave;y khai đấu với điểm bogey hố số 1, nhưng đ&oacute; l&agrave; những g&igrave; tệ nhất trong ng&agrave;y của Woodland. Anh ghi điểm birdie đầu ti&ecirc;n ở hố 8 v&agrave; c&oacute; điểm thứ 2 ở hố 9 để kết th&uacute;c -1 sau 9 hố. M&agrave;n bứt ph&aacute; tuyệt ở nửa v&ograve;ng sau khi golfer người Mỹ c&oacute; th&ecirc;m 5 điểm birdie. Trong số n&agrave;y c&oacute; 3 điểm birdie anh ghi to&agrave;n ở khoảng c&aacute;ch ngo&agrave;i 6 yards. Điểm birdie hố 11 Par4 c&aacute;ch&nbsp;cờ&nbsp;15 yards.</p> <p>Giải th&iacute;ch cho m&agrave;n tr&igrave;nh diễn tuyệt vời n&agrave;y, Gary Woodland cho biết anh đ&atilde; đổi c&aacute;n gậy gạt sau tư vấn từ HLV Phil Kenyon. Người được đại diện của anh l&agrave; Mark Steinberg giới thiệu. Một trong những l&yacute; do khiến Steinberg thuyết phục Woodland gặp Kenyon bởi anh ấy tốn rất nhiều lần gạt ở 2 giải đấu lớn gần đ&acirc;y l&agrave; The Open, WGC Bridgestone. Ch&iacute;nh tay golf 34 tuổi chia sẻ anh ngốn 34-35 lần gạt mỗi v&ograve;ng đấu, điều n&agrave;y thực sự khiến Woodland cần gặp chuy&ecirc;n gia về gạt b&oacute;ng -HLV Phil Kenyon.</p> <p>Với điểm số -6, Gary Woodland tạm dẫn đầu c&aacute;ch biệt 1 gậy dẫn trước Rickie Fowler. Ở vị tr&iacute; đồng hạng 3(-4) gồm Brandon Stone&nbsp;v&agrave;&nbsp;Zach Johnson.</p> <p>Rickie Fowler xuất hiện với trang phục m&agrave;u v&agrave;ng xanh để b&agrave;y tỏ sự tưởng nhớ đến người bạn người anh mới qua đời - golfer chuy&ecirc;n nghiệp người &Uacute;c Jarrod Lyle (1981-2018). C&oacute; lẽ đ&oacute; trở th&agrave;nh động lực gi&uacute;p Rickie c&oacute; v&ograve;ng 1 PGA Championship cực kỳ chắc chắn với 65 gậy, ghi -5 điểm. Chỉ mắc duy nhất 1 bogey hố 16, Rickie ghi tới 6 birdie xuất sắc.&nbsp;</p> <p>Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson chia sẻ vị tr&iacute; đồng hạng 5 (-3) với 10 golfer kh&aacute;c trong đ&oacute; phải kể đến Justin Rose, Jason Day, Ian Poulter, Thomas Pieters.&nbsp;</p> <p>Tiger Woods xuất ph&aacute;t c&ugrave;ng nh&oacute;m với đương kim v&ocirc; địch giải l&agrave; Justin Thomas v&agrave; golfer 2 lần l&ecirc;n ng&ocirc;i PGA Championship - si&ecirc;u sao người Bắc Ai Len Rory McIlroy. Sau v&ograve;ng 1 th&igrave; Thomas đ&aacute;nh 69 gậy, c&ograve;n Tiger v&agrave; Rory đều c&oacute; điểm Evenpar (70 gậy).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/PGAChmship2018R1Tiger.jpg?1533874090312" alt="PGAChmship2018R1Tiger" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Tiger Woods vẫn kh&aacute; chật vật ở v&ograve;ng 1 ở hầu hết c&aacute;c giải đấu anh tham dự trong năm nay&nbsp;(Ảnh: Getty Images)</em></p> <p>Tiger Woods c&oacute; m&agrave;n khởi đầu kh&aacute; tệ khi li&ecirc;n tiếp d&iacute;nh bogey, double bogey ở hố 10,11 (xuất ph&aacute;t ở đường 10). Trong đ&oacute; đ&aacute;nh xuống nước sau c&uacute; đ&aacute;nh thứ 2 ở đường 11 khiến Woods phải cần gậy thứ 4 mới l&ecirc;n green. Thực hiện 2 lần gạt để về double bogey. Anh kịp chấn tĩnh lại với điểm birdie hố 12. Woods mắc th&ecirc;m bogey hố 16 nhưng kh&eacute;p lại nửa v&ograve;ng đầu&nbsp;với birdie hố 18 sau khi thay &aacute;o bị ướt đẫm mồ h&ocirc;i. Ch&iacute;nh từ l&uacute;c n&agrave;y anh đ&atilde; thi đấu khởi sắc để 9 đường sau c&oacute; 2 birdie v&agrave; 7 điểm par để về 70 gậy, ghi evenpar.&nbsp;</p> <p>V&ograve;ng 2 PGA Championship sẽ diễn ra v&agrave;o ng&agrave;y 10/8 v&agrave; tất cả người h&acirc;m mộ đều tr&ocirc;ng chờ sự bứt ph&aacute; của nh&oacute;m hạt giống, trước mắt l&agrave; tho&aacute;t khỏi l&aacute;t cắt.&nbsp;</p> <p>PGA Championship l&agrave; giải major cuối c&ugrave;ng trong năm v&agrave; l&agrave; lần thứ 100 trong lịch sử. C&ograve;n qu&aacute; sớm để dự đo&aacute;n nh&agrave; v&ocirc; địch nhưng sự b&aacute;m đuổi ở top đầu khiến giải đấu sẽ c&oacute; nhiều kịch t&iacute;nh đang chờ ph&iacute;a trước.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Vòng 1 PGA Championship 2018: Gary Woodland dẫn đầu, Rickie Fowler bám sát phía sau

By GolfEdit.com - 10/08/2018

Golfedit.com - Với số điểm -6 sau vòng 1, tay golf người Mỹ Gary Woodland tạm dẫn đầu giải Major cuối cùng trong năm - PGA Championship

Fairway rộng và mềm ở Bellerive dường như tạo ra ưu thế cho những tay golf có lợi thế về sức mạnh. Gary Woodland đã có vòng đấu với gậy thấp nhất trong mùa giải sau vòng 1 PGA Championship.

PGAChmship2018R1Gary02

Gary Woodland chưa từng về trong top 10 ở các giải Major anh từng tham dự (Ảnh: Getty Images)

Tay golf 34 tuổi bước vào giải Major 100 tuổi đời này với xếp hạng 5 trên Tour về chỉ số giành điểm từ cú phát tốt và xếp thứ 99 về đạt điểm từ những cú gạt. Mở màn ngày khai đấu với điểm bogey hố số 1, nhưng đó là những gì tệ nhất trong ngày của Woodland. Anh ghi điểm birdie đầu tiên ở hố 8 và có điểm thứ 2 ở hố 9 để kết thúc -1 sau 9 hố. Màn bứt phá tuyệt ở nửa vòng sau khi golfer người Mỹ có thêm 5 điểm birdie. Trong số này có 3 điểm birdie anh ghi toàn ở khoảng cách ngoài 6 yards. Điểm birdie hố 11 Par4 cách cờ 15 yards.

Giải thích cho màn trình diễn tuyệt vời này, Gary Woodland cho biết anh đã đổi cán gậy gạt sau tư vấn từ HLV Phil Kenyon. Người được đại diện của anh là Mark Steinberg giới thiệu. Một trong những lý do khiến Steinberg thuyết phục Woodland gặp Kenyon bởi anh ấy tốn rất nhiều lần gạt ở 2 giải đấu lớn gần đây là The Open, WGC Bridgestone. Chính tay golf 34 tuổi chia sẻ anh ngốn 34-35 lần gạt mỗi vòng đấu, điều này thực sự khiến Woodland cần gặp chuyên gia về gạt bóng -HLV Phil Kenyon.

Với điểm số -6, Gary Woodland tạm dẫn đầu cách biệt 1 gậy dẫn trước Rickie Fowler. Ở vị trí đồng hạng 3(-4) gồm Brandon Stone và Zach Johnson.

Rickie Fowler xuất hiện với trang phục màu vàng xanh để bày tỏ sự tưởng nhớ đến người bạn người anh mới qua đời - golfer chuyên nghiệp người Úc Jarrod Lyle (1981-2018). Có lẽ đó trở thành động lực giúp Rickie có vòng 1 PGA Championship cực kỳ chắc chắn với 65 gậy, ghi -5 điểm. Chỉ mắc duy nhất 1 bogey hố 16, Rickie ghi tới 6 birdie xuất sắc. 

Golfer số 1 thế giới Dustin Johnson chia sẻ vị trí đồng hạng 5 (-3) với 10 golfer khác trong đó phải kể đến Justin Rose, Jason Day, Ian Poulter, Thomas Pieters. 

Tiger Woods xuất phát cùng nhóm với đương kim vô địch giải là Justin Thomas và golfer 2 lần lên ngôi PGA Championship - siêu sao người Bắc Ai Len Rory McIlroy. Sau vòng 1 thì Thomas đánh 69 gậy, còn Tiger và Rory đều có điểm Evenpar (70 gậy). 

PGAChmship2018R1Tiger

Tiger Woods vẫn khá chật vật ở vòng 1 ở hầu hết các giải đấu anh tham dự trong năm nay (Ảnh: Getty Images)

Tiger Woods có màn khởi đầu khá tệ khi liên tiếp dính bogey, double bogey ở hố 10,11 (xuất phát ở đường 10). Trong đó đánh xuống nước sau cú đánh thứ 2 ở đường 11 khiến Woods phải cần gậy thứ 4 mới lên green. Thực hiện 2 lần gạt để về double bogey. Anh kịp chấn tĩnh lại với điểm birdie hố 12. Woods mắc thêm bogey hố 16 nhưng khép lại nửa vòng đầu với birdie hố 18 sau khi thay áo bị ướt đẫm mồ hôi. Chính từ lúc này anh đã thi đấu khởi sắc để 9 đường sau có 2 birdie và 7 điểm par để về 70 gậy, ghi evenpar. 

Vòng 2 PGA Championship sẽ diễn ra vào ngày 10/8 và tất cả người hâm mộ đều trông chờ sự bứt phá của nhóm hạt giống, trước mắt là thoát khỏi lát cắt. 

PGA Championship là giải major cuối cùng trong năm và là lần thứ 100 trong lịch sử. Còn quá sớm để dự đoán nhà vô địch nhưng sự bám đuổi ở top đầu khiến giải đấu sẽ có nhiều kịch tính đang chờ phía trước.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tiger Woods xác nhận thi đấu tại giải Playoff thứ 3 trong năm - BMW Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Tiger đã thêm một chuyến đi đến Philadelphia nữa vào lịch thi đấu playoff cuối mùa của PGA TOUR ...
Tin tức

Tay golf nghiệp dư ghi 3 điểm Hole In One trong ngày để vô địch giải đấu

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Để ghi được điểm Hole in one, có nhiều người cả đời không được cái nào hay cùng lắm được 1 lần ghi điểm số may mắn này....
Tin tức

PGA Championship 2018: Tiger Woods khiến lượng người xem giải tăng khủng khiếp

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Phá vỡ kỷ lục người xem ở The Open năm nay so với năm 2000, Tiger Woods luôn tạo sức hút quá lớn của người hâm mộ. Tại...
Tin tức

Tiger Woods ôm chúc mừng chiến thắng của Brooks Koepka trước phòng nộp điểm

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Niềm tự hào Mỹ, đó là những gì chúng ta thấy về golf của quốc gia này. Người Mỹ tiếp tục mang về Major. ...
Tin tức

Bóng không vào fairway vẫn ghi âm 3 điểm, Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nick Faldo gọi Woods là Seve Ballesteros thứ hai. Gary McCord miêu tả Woods là Houdini của làng golf. Dù bạn gọi Tiger Woods bằng cách nào thì...
Tin tức

Brooks Koepka xếp thứ 2 thế giới, Tiger Woods leo từ vị trí 51 lên 26 sau PGA Championship

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brooks Koepka đang phả hơi nóng lên vị trí số 1 thế giới của Dustin Johnson khi anh leo lên vị trí thứ 2 thế giới sau chức...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi