<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/3247-vi-tri-bong-co-ban-khi-setup-trong-golf.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/ean_foley_ball_position-630x360.jpg"> <figcaption>Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>GolfEdit.com &ndash; Những vị tr&iacute; b&oacute;ng cơ bản dưới đ&acirc;y sẽ gi&uacute;p bạn nếu bạn đang gặp kh&oacute; khăn trong việc t&igrave;m ra khoảng c&aacute;ch tối ưu.</p></h3> </header> <p>Một luật lệ đơn giản cho vị tr&iacute; b&oacute;ng ch&iacute;nh l&agrave;: gậy c&agrave;ng d&agrave;i, th&igrave; vị tr&iacute; đứng của bạn c&agrave;ng phải xa b&oacute;ng. Tuy nhi&ecirc;n để c&oacute; những c&uacute; đ&aacute;nh ổn định hơn, vị tr&iacute; b&oacute;ng của bạn cần phải ở vị tr&iacute; th&iacute;ch hợp so với th&acirc;n tr&ecirc;n của bạn.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Golf%20ballplacement.jpg?1536912145194" alt="Golf ballplacement" /></p> <p>Bạn c&oacute; thể sử dụng c&aacute;ch n&agrave;y để kiểm tra&nbsp; vị tr&iacute; b&oacute;ng. Với gậy driver, h&atilde;y để b&oacute;ng ở b&ecirc;n trong g&oacute;t tr&aacute;i của bạn, v&igrave; vậy n&oacute; sẽ c&acirc;n bằng với ph&iacute;a trong c&aacute;nh tay tr&aacute;i của bạn. Với điểm giữa ngực của bạn đằng sau b&oacute;ng, bạn sẽ c&oacute; thể đ&aacute;nh b&oacute;ng theo g&oacute;c hướng l&ecirc;n.</p> <p>Với c&aacute;n gậy của c&aacute;c gậy sắt giữa thường ngắn hơn, v&igrave; thế vị tr&iacute; b&oacute;ng sẽ cần phải gần hơn &ndash; n&oacute; n&ecirc;n nằm thẳng h&agrave;ng với logo ở tr&ecirc;n &aacute;o của bạn. Cuối c&ugrave;ng l&agrave; với gậy wedge, h&atilde;y để b&oacute;ng nằm thẳng h&agrave;ng với khuy &aacute;o. Việc n&agrave;y sẽ gi&uacute;p bạn c&oacute; một điểm tiếp x&uacute;c tốt.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Vitribongseanfoley.jpg?1536912168025" alt="Vitribongseanfoley" /></p> <p><em><strong>C&aacute;c điểm ch&iacute;nh cần lưu &yacute;</strong></em></p> <p>- Gậy c&agrave;ng d&agrave;i, b&oacute;ng c&agrave;ng xa vị tr&iacute; của bạn<br />- V&iacute; tr&iacute; b&oacute;ng cần phải ở vị tr&iacute; th&iacute;ch hợp so với th&acirc;n tr&ecirc;n của bạn<br />- Vị tr&iacute; b&oacute;ng khi d&ugrave;ng gậy driver n&ecirc;n ở b&ecirc;n trong g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i<br />- Vị tr&iacute; b&oacute;ng khi d&ugrave;ng gậy sắt n&ecirc;n ở gần bạn hơn<br />- Vị tr&iacute; b&oacute;ng khi d&ugrave;ng gậy wedge n&ecirc;n ở giữa</p> <p>H&atilde;y đảm thử nghiệm tất cả c&aacute;c vị tr&iacute; b&oacute;ng kh&aacute;c nhau v&agrave; xem đường bay của b&oacute;ng ra sao cũng như chất lượng của c&uacute;&nbsp;swing&nbsp;c&oacute; ảnh hưởng như thế n&agrave;o đến kết quả. Vị tr&iacute; b&oacute;ng đ&ocirc;i khi c&oacute; ảnh hưởng bởi khoảng c&aacute;ch giữa vị tr&iacute; b&oacute;ng v&agrave; vị tr&iacute; đứng của bạn. V&igrave; dụ như khi b&oacute;ng nằm tại khu vực cỏ rough sẽ khiến bạn phải đ&aacute;nh b&oacute;ng l&ugrave;i xa hơn về ph&iacute;a sau để c&oacute; thể tối đa h&oacute;a khả đ&aacute;nh b&oacute;ng.</p> <p><strong>GolfEdit.com</strong></p> <p>&nbsp;</p> </article> </body></html>

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com - 14/09/2018

GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu.

Một luật lệ đơn giản cho vị trí bóng chính là: gậy càng dài, thì vị trí đứng của bạn càng phải xa bóng. Tuy nhiên để có những cú đánh ổn định hơn, vị trí bóng của bạn cần phải ở vị trí thích hợp so với thân trên của bạn.

Golf ballplacement

Bạn có thể sử dụng cách này để kiểm tra  vị trí bóng. Với gậy driver, hãy để bóng ở bên trong gót trái của bạn, vì vậy nó sẽ cân bằng với phía trong cánh tay trái của bạn. Với điểm giữa ngực của bạn đằng sau bóng, bạn sẽ có thể đánh bóng theo góc hướng lên.

Với cán gậy của các gậy sắt giữa thường ngắn hơn, vì thế vị trí bóng sẽ cần phải gần hơn – nó nên nằm thẳng hàng với logo ở trên áo của bạn. Cuối cùng là với gậy wedge, hãy để bóng nằm thẳng hàng với khuy áo. Việc này sẽ giúp bạn có một điểm tiếp xúc tốt.

Vitribongseanfoley

Các điểm chính cần lưu ý

- Gậy càng dài, bóng càng xa vị trí của bạn
- Ví trí bóng cần phải ở vị trí thích hợp so với thân trên của bạn
- Vị trí bóng khi dùng gậy driver nên ở bên trong gót chân trái
- Vị trí bóng khi dùng gậy sắt nên ở gần bạn hơn
- Vị trí bóng khi dùng gậy wedge nên ở giữa

Hãy đảm thử nghiệm tất cả các vị trí bóng khác nhau và xem đường bay của bóng ra sao cũng như chất lượng của cú swing có ảnh hưởng như thế nào đến kết quả. Vị trí bóng đôi khi có ảnh hưởng bởi khoảng cách giữa vị trí bóng và vị trí đứng của bạn. Vì dụ như khi bóng nằm tại khu vực cỏ rough sẽ khiến bạn phải đánh bóng lùi xa hơn về phía sau để có thể tối đa hóa khả đánh bóng.

GolfEdit.com

 

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Động tác takeaway và cú swing liên quan đến nhau như thế nào?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một điều quan trọng với mọi golfer đo là phải hiểu được rằng Động tác takeaway và cú swing của bạn liên quan đến nhau. ...
Kỹ thuật chơi

Điều gì khiến bóng xoáy trái (Hook) và làm cách nào để ngăn chặn.

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Nếu bạn là một người thường xuyên đánh bóng xoáy sang trái thì đây là một sản phẩm lỗi của việc cầm gậy không chính xác.  ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng hông để tránh việc đánh bóng bay quá cao

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nếu bạn thường xuyên đánh bóng từ tee lên quá cao hoặc bóng không lăn xa khi chạm fairway thì có thể bạn đang có tiếp xúc ở...
Kỹ thuật chơi

Tập đánh bóng tại bunker

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh bóng ở bunker là một phần quan trọng trong thi đấu golf mà rất nhiều người gặp khó khăn.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu. ...
Kỹ thuật chơi

Kiểm soát khoảng cách bóng bay từ bunker cạnh green

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Bạn có thường xuyên phải đánh bóng tại bunker không? Nếu có thì hãy cân nhắc những gợi ý này để cải thiện khả năng đánh bóng từ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi