<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2878-tai-sao-tieng-gay-sat-toi-danh-khong-duoc-ngot.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Tại sao tiếng gậy sắt tôi đánh không được ngọt?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Tại sao tiếng gậy sắt tôi đánh không được ngọt?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/Bounce07-630x360.jpg"> <figcaption>Tại sao tiếng gậy sắt tôi đánh không được ngọt?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - C&oacute; lẽ bất cứ người chơi kh&ocirc;ng chuy&ecirc;n n&agrave;o cũng cảm thấy tiếng v&agrave;o b&oacute;ng thể hiện rất r&otilde; chất lượng của c&uacute; đ&aacute;nh.</p></h3> </header> <p>Sẽ nhiều người mới chơi lu&ocirc;n hỏi l&agrave; l&agrave;m sao để tiếng gậy v&agrave;o b&oacute;ng (impact) l&uacute;c n&agrave;o nghe cũng nuột n&agrave; thanh tho&aacute;t. Gậy sắt được sử dụng kh&aacute; nhiều trong một trận đấu nhưng để c&oacute; những c&uacute; impact tốt đều đặn đỏi hỏi phải&nbsp;c&oacute; thời gian tập luyện v&agrave; hiểu cơ bản nguy&ecirc;n l&yacute; về Swing cũng như về gậy.</p> <p><strong><em>Đầu ti&ecirc;n cần phải hiểu về gậy golf</em></strong></p> <p>Gậy golf được thiết kế c&oacute; một độ mở mặt gậy nhất định. Độ mở n&agrave;y c&oacute; t&aacute;c đụng đưa b&oacute;ng cất l&ecirc;n khi swing gậy v&agrave;o b&oacute;ng. Nhưng để mặt mở n&agrave;y đi v&agrave;o b&oacute;ng chuẩn x&aacute;c th&igrave; n&oacute; c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o độ bounce - tức l&agrave; g&oacute;c được tạo bởi phần mặt đất v&agrave; phần đế của gậy. Độ bounce n&agrave;y rất quan trọng bởi n&oacute; quyết định hướng mặt gậy c&oacute; đi tr&uacute;ng b&oacute;ng hay kh&ocirc;ng. Bởi chỉ cần ngửa l&ecirc;n l&agrave; b&oacute;ng đ&atilde; c&oacute; thể bị ăn nhiều v&agrave;o đế v&agrave; nếu &uacute;p xuống qu&aacute; th&igrave; v&agrave;o đất rất nhiều k&eacute;o theo mặt gậy c&oacute; xu hướng &eacute;p b&oacute;ng. Như vậy để b&oacute;ng đi nuột th&igrave; đế gậy gần như lướt, m&agrave;i tr&ecirc;n mặt cỏ l&uacute;c impact.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce02.jpg?1530089435464" alt="Bounce02" /></p> <p style="text-align: center;">Ngửa mặt gậy l&ecirc;n gậy c&oacute; xu hướng đi v&agrave;o th&acirc;n b&oacute;ng do phần đế gậy trực tiếp t&aacute;c động v&agrave;o m&agrave; kh&ocirc;ng phải điểm ngọt ở giữa</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce04.jpg?1530089458307" alt="Bounce04" /></p> <p style="text-align: center;">Nếu gậy &uacute;p xuống th&igrave; c&oacute; nguy cơ ăn cỏ nhiều v&agrave; mặt gậy c&oacute; xu hướng &eacute;p v&agrave;o b&oacute;ng.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce03.jpg?1530089667856" alt="Bounce03" /></p> <p style="text-align: center;">Đ&aacute;nh chuẩn x&aacute;c khi độ bounce đạt ti&ecirc;u chuẩn th&igrave; b&oacute;ng sẽ v&agrave;o đ&uacute;ng điểm ngọt</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/bounce08.jpg?1530089725890" alt="bounce08" /></p> <p><em><strong>Chuyển động của cổ tay</strong></em></p> <p>Vấn đề đặt ra l&agrave; thế n&agrave;o để swing hợp l&yacute; gi&uacute;p mặt gậy v&agrave;o b&oacute;ng chuẩn. Chuẩn ở đ&acirc;y l&agrave; g&oacute;c mở tự nhi&ecirc;n v&agrave;o đ&uacute;ng l&uacute;c va chạm với b&oacute;ng, đồng nghĩa độ bounce đạt mức ti&ecirc;u chuẩn tr&aacute;nh bị ngửa hoặc &uacute;p mặt gậy xuống. L&uacute;c n&agrave;y cổ tay tr&aacute;i nắm gậy (của người thuận tay phải) c&oacute; vai tr&ograve; dẫn dắt rất quan trọng. Chuyển động l&agrave;m sao phần mu b&agrave;n tay tr&aacute;i c&oacute; xu hướng đi v&agrave;o v&agrave; &eacute;p xuống so với mặt đất.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce05.jpg?1530089746490" alt="Bounce05" /></p> <p style="text-align: center;"><em>G&oacute;c mở mặt gậy được được duy tr&igrave; l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng.</em></p> <p>M&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi l&agrave; gắn c&aacute;i Tee v&agrave; mu b&agrave;n tay. Quan s&aacute;t chuyển động l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, th&igrave; tee được đẩy về trước hướng cắm xuống mặt đất. Điều n&agrave;y gi&uacute;p người chơi cảm nhận được cổ tay xoay xuống l&uacute;c gậy v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce06.jpg?1530089806556" alt="Bounce06" /></p> <p>M&aacute;ch gi&uacute;p kh&aacute;c m&ocirc; tả cho việc cổ tay như thế n&agrave;o l&uacute;c impact. Bạn h&atilde;y cầm một quả b&oacute;ng ở tay tr&aacute;i bằng hai ng&oacute;n c&aacute;i v&agrave; trỏ. Bạn thực hiện động t&aacute;c swing v&agrave; vẩy b&oacute;ng thẳng xuống đất đồng thời với l&uacute;c bạn sẽ đưa mặt gậy v&agrave;o b&oacute;ng. Đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;ch bạn cảm nhận cổ tay sẽ chuyển động như thế n&agrave;o gi&uacute;p mặt gậy giữ Loft cũng như độ bounce chuẩn x&aacute;c l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce09.jpg?1530090036272" alt="Bounce09" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce10.jpg?1530090050363" alt="Bounce10" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/Bounce11.jpg?1530090069433" alt="Bounce11" /></p> <p>Thực hiện một c&uacute; đ&aacute;nh gậy sắt ngọt ng&agrave;o, tạo một divot vừa phải lu&ocirc;n gi&uacute;p người chơi hưng phấn. H&atilde;y tập luyện m&aacute;ch gi&uacute;p tr&ecirc;n để cải thiện khả năng impact gậy sắt của m&igrave;nh.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Tại sao tiếng gậy sắt tôi đánh không được ngọt?

By GolfEdit.com - 27/06/2018

Golfedit.com - Có lẽ bất cứ người chơi không chuyên nào cũng cảm thấy tiếng vào bóng thể hiện rất rõ chất lượng của cú đánh.

Sẽ nhiều người mới chơi luôn hỏi là làm sao để tiếng gậy vào bóng (impact) lúc nào nghe cũng nuột nà thanh thoát. Gậy sắt được sử dụng khá nhiều trong một trận đấu nhưng để có những cú impact tốt đều đặn đỏi hỏi phải có thời gian tập luyện và hiểu cơ bản nguyên lý về Swing cũng như về gậy.

Đầu tiên cần phải hiểu về gậy golf

Gậy golf được thiết kế có một độ mở mặt gậy nhất định. Độ mở này có tác đụng đưa bóng cất lên khi swing gậy vào bóng. Nhưng để mặt mở này đi vào bóng chuẩn xác thì nó còn phụ thuộc vào độ bounce - tức là góc được tạo bởi phần mặt đất và phần đế của gậy. Độ bounce này rất quan trọng bởi nó quyết định hướng mặt gậy có đi trúng bóng hay không. Bởi chỉ cần ngửa lên là bóng đã có thể bị ăn nhiều vào đế và nếu úp xuống quá thì vào đất rất nhiều kéo theo mặt gậy có xu hướng ép bóng. Như vậy để bóng đi nuột thì đế gậy gần như lướt, mài trên mặt cỏ lúc impact. 

Bounce02

Ngửa mặt gậy lên gậy có xu hướng đi vào thân bóng do phần đế gậy trực tiếp tác động vào mà không phải điểm ngọt ở giữa

Bounce04

Nếu gậy úp xuống thì có nguy cơ ăn cỏ nhiều và mặt gậy có xu hướng ép vào bóng.

Bounce03

Đánh chuẩn xác khi độ bounce đạt tiêu chuẩn thì bóng sẽ vào đúng điểm ngọt

bounce08

Chuyển động của cổ tay

Vấn đề đặt ra là thế nào để swing hợp lý giúp mặt gậy vào bóng chuẩn. Chuẩn ở đây là góc mở tự nhiên vào đúng lúc va chạm với bóng, đồng nghĩa độ bounce đạt mức tiêu chuẩn tránh bị ngửa hoặc úp mặt gậy xuống. Lúc này cổ tay trái nắm gậy (của người thuận tay phải) có vai trò dẫn dắt rất quan trọng. Chuyển động làm sao phần mu bàn tay trái có xu hướng đi vào và ép xuống so với mặt đất. 

Bounce05

Góc mở mặt gậy được được duy trì lúc vào bóng.

Mách giúp cho người chơi là gắn cái Tee và mu bàn tay. Quan sát chuyển động lúc vào bóng, thì tee được đẩy về trước hướng cắm xuống mặt đất. Điều này giúp người chơi cảm nhận được cổ tay xoay xuống lúc gậy vào bóng. 

Bounce06

Mách giúp khác mô tả cho việc cổ tay như thế nào lúc impact. Bạn hãy cầm một quả bóng ở tay trái bằng hai ngón cái và trỏ. Bạn thực hiện động tác swing và vẩy bóng thẳng xuống đất đồng thời với lúc bạn sẽ đưa mặt gậy vào bóng. Đây là cách bạn cảm nhận cổ tay sẽ chuyển động như thế nào giúp mặt gậy giữ Loft cũng như độ bounce chuẩn xác lúc vào bóng. 

Bounce09

Bounce10

Bounce11

Thực hiện một cú đánh gậy sắt ngọt ngào, tạo một divot vừa phải luôn giúp người chơi hưng phấn. Hãy tập luyện mách giúp trên để cải thiện khả năng impact gậy sắt của mình.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Động tác takeaway và cú swing liên quan đến nhau như thế nào?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một điều quan trọng với mọi golfer đo là phải hiểu được rằng Động tác takeaway và cú swing của bạn liên quan đến nhau. ...
Kỹ thuật chơi

Điều gì khiến bóng xoáy trái (Hook) và làm cách nào để ngăn chặn.

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Nếu bạn là một người thường xuyên đánh bóng xoáy sang trái thì đây là một sản phẩm lỗi của việc cầm gậy không chính xác.  ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng hông để tránh việc đánh bóng bay quá cao

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nếu bạn thường xuyên đánh bóng từ tee lên quá cao hoặc bóng không lăn xa khi chạm fairway thì có thể bạn đang có tiếp xúc ở...
Kỹ thuật chơi

Tập đánh bóng tại bunker

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh bóng ở bunker là một phần quan trọng trong thi đấu golf mà rất nhiều người gặp khó khăn.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu. ...
Kỹ thuật chơi

Kiểm soát khoảng cách bóng bay từ bunker cạnh green

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Bạn có thường xuyên phải đánh bóng tại bunker không? Nếu có thì hãy cân nhắc những gợi ý này để cải thiện khả năng đánh bóng từ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi