<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2803-ky-thuat-l-l-cho-cu-danh-lob.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/Mario-Guerra-lob-shot-630x360.jpg"> <figcaption>Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Lob shot l&agrave; một c&uacute; đ&aacute;nh đỏi hỏi người chơi c&oacute; một kỹ thuật chơi golf ổn định v&agrave; tự tin&nbsp;</p></h3> </header> <p>B&oacute;ng của bạn kh&ocirc;ng phải l&uacute;c n&agrave;o cũng được đưa l&ecirc;n khu vực cỏ gọn đẹp. Lu&ocirc;n c&oacute; bẫy v&agrave; những khu vực địa h&igrave;nh cực kỳ g&acirc;y kh&oacute; dễ trong đ&oacute; c&oacute; phần cỏ Rough (cỏ cao v&agrave; rậm). Khi phần cỏ Rough n&agrave;y lại được thiết kế gần green khiến bạn ph&acirc;n v&acirc;n sẽ phải thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh như thế n&agrave;o để đưa b&oacute;ng tiếp cận cờ m&agrave; kh&ocirc;ng bị bay qu&aacute; xa. C&uacute; đ&aacute;nh Lob Shot - đ&aacute;nh b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n trời v&agrave; rơi ở trong khoảng c&aacute;ch ngắn được m&aacute;ch gi&uacute;p cho người chơi. Nhưng điều kiện n&agrave;o để thực hiện c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y? L&agrave;m thế n&agrave;o để thực hiện c&uacute; Lob Shot ngon l&agrave;nh?</p> <p>Đầu ti&ecirc;n để thực hiện c&uacute; Lob bạn cần quan s&aacute;t tư thế b&oacute;ng nằm. B&oacute;ng nằm ở khu vực cỏ cao nhưng nằm ở tr&ecirc;n đỉnh ngọn cỏ th&igrave; l&agrave; rất thuận lợi cho c&uacute; Lob. Nếu n&oacute; nằm ẩn hay s&acirc;u dưới ch&acirc;n cỏ rough th&igrave; lời khuy&ecirc;n l&agrave; kh&ocirc;ng thực hiện c&uacute; Lob shot. Đơn giản l&uacute;c n&agrave;y h&atilde;y thực hiện c&uacute; Pitch th&uacute;c v&agrave;o phần dưới b&oacute;ng đẩy đi ra ngo&agrave;i v&agrave; cố gắng thực hiện 2 lần gạt tr&ecirc;n green. Chiến thuật tối thiểu h&oacute;a những t&igrave;nh huống rủi r&otilde; để kh&ocirc;ng l&agrave;m n&aacute;t bảng điểm của bạn.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/lobshot01.jpg?1528586533186" alt="lobshot01" /></p> <p>Khi b&oacute;ng nằm cao tr&ecirc;n bề mặt cỏ rậm th&igrave; đ&acirc;y ch&iacute;nh l&agrave; cơ hội thực hiện một c&uacute; lob đưa b&oacute;ng bay l&ecirc;n trời v&agrave; tiếp đất kh&ocirc;ng lăn qu&aacute; nhiều. H&atilde;y chọn gậy kỹ thuật Wedge c&oacute; độ mở lớn, hai ch&acirc;n mở rộng hơn so với tư thế set up b&igrave;nh thường, hạ tay thấp hơn. Việc n&agrave;y thực chất gi&uacute;p người chơi dễ lướt gậy qua b&oacute;ng khi swing. Tận dụng độ mở của mặt gậy để đưa b&oacute;ng hất l&ecirc;n kh&ocirc;ng trung khi v&agrave;o b&oacute;ng.&nbsp;</p> <p>M&aacute;ch gi&uacute;p cho c&uacute; đ&aacute;nh Lob l&agrave; h&atilde;y tưởng tưởng bạn tạo ra chữ L giữa c&aacute;n gậy v&agrave; tay tr&aacute;i (người thuận tay phải) khi đưa về ph&iacute;a sau backswing. V&agrave; tương tự tạo chữ L giữa c&aacute;n gậy v&agrave; tay phải khi gậy đ&atilde; đi qua b&oacute;ng về ph&iacute;a trước. H&atilde;y nghĩ kỹ thuật L&amp;L cho backswing v&agrave; finish (kết th&uacute;c Swing) ở c&uacute; lob shot bạn sẽ dễ d&agrave;ng đưa b&oacute;ng ra khỏi v&ugrave;ng cỏ cao. Điều tiết lực, tốc độ swing v&agrave; sử dụng gậy Wedge hợp l&yacute; để tự tin đưa b&oacute;ng l&ecirc;n green an to&agrave;n.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob

By GolfEdit.com - 10/06/2018

Golfedit.com - Lob shot là một cú đánh đỏi hỏi người chơi có một kỹ thuật chơi golf ổn định và tự tin 

Bóng của bạn không phải lúc nào cũng được đưa lên khu vực cỏ gọn đẹp. Luôn có bẫy và những khu vực địa hình cực kỳ gây khó dễ trong đó có phần cỏ Rough (cỏ cao và rậm). Khi phần cỏ Rough này lại được thiết kế gần green khiến bạn phân vân sẽ phải thực hiện cú đánh như thế nào để đưa bóng tiếp cận cờ mà không bị bay quá xa. Cú đánh Lob Shot - đánh bóng bay bổng lên trời và rơi ở trong khoảng cách ngắn được mách giúp cho người chơi. Nhưng điều kiện nào để thực hiện cú đánh này? Làm thế nào để thực hiện cú Lob Shot ngon lành?

Đầu tiên để thực hiện cú Lob bạn cần quan sát tư thế bóng nằm. Bóng nằm ở khu vực cỏ cao nhưng nằm ở trên đỉnh ngọn cỏ thì là rất thuận lợi cho cú Lob. Nếu nó nằm ẩn hay sâu dưới chân cỏ rough thì lời khuyên là không thực hiện cú Lob shot. Đơn giản lúc này hãy thực hiện cú Pitch thúc vào phần dưới bóng đẩy đi ra ngoài và cố gắng thực hiện 2 lần gạt trên green. Chiến thuật tối thiểu hóa những tình huống rủi rõ để không làm nát bảng điểm của bạn. 

lobshot01

Khi bóng nằm cao trên bề mặt cỏ rậm thì đây chính là cơ hội thực hiện một cú lob đưa bóng bay lên trời và tiếp đất không lăn quá nhiều. Hãy chọn gậy kỹ thuật Wedge có độ mở lớn, hai chân mở rộng hơn so với tư thế set up bình thường, hạ tay thấp hơn. Việc này thực chất giúp người chơi dễ lướt gậy qua bóng khi swing. Tận dụng độ mở của mặt gậy để đưa bóng hất lên không trung khi vào bóng. 

Mách giúp cho cú đánh Lob là hãy tưởng tưởng bạn tạo ra chữ L giữa cán gậy và tay trái (người thuận tay phải) khi đưa về phía sau backswing. Và tương tự tạo chữ L giữa cán gậy và tay phải khi gậy đã đi qua bóng về phía trước. Hãy nghĩ kỹ thuật L&L cho backswing và finish (kết thúc Swing) ở cú lob shot bạn sẽ dễ dàng đưa bóng ra khỏi vùng cỏ cao. Điều tiết lực, tốc độ swing và sử dụng gậy Wedge hợp lý để tự tin đưa bóng lên green an toàn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Muốn học swing trước hết cần hiểu về một cú đánh như thế nào

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golf hay bất cứ môn thể thao nào cũng cần phải hiểu nguyên lý cơ bản. Có những khái niệm đơn giản thường bị bỏ qua và khi...
Kỹ thuật chơi

Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lob shot là một cú đánh đỏi hỏi người chơi có một kỹ thuật chơi golf ổn định và tự tin  ...
Kỹ thuật chơi

2 điều chỉnh của David Leadbetter giúp gậy Driver không ăn vào phần đáy bóng

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Constantly borrowing tees? You need a new downswing ...
Kỹ thuật chơi

Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bryson DeChambeau có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải golf danh giá của huyền thoại Jack Nicklaus - giải the Memorial Tournament. ...
Kỹ thuật chơi

Không khởi động và chủ quan, Golfer Việt có thể mắc 11 chấn thương này

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rất nhiều người không chơi golf sẽ thấy rằng đây là bộ môn trông có vẻ nhẹ nhàng thư thái chẳng tốn nhiều sức lực hay bị chấn...
Kỹ thuật chơi

Release trong golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đây là thuật ngữ khá phổ biến trong golf và là phần quan trọng để hiểu việc không chỉ tạo ra sức mạnh tốt đa truyền vào bóng...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi