<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2791-swing-cua-nha-vo-dich-memorial-hoi-di-nhung-hieu-qua.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả.</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả.</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/KyThuat/BrysonSwing05-630x360.jpg"> <figcaption>Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả.</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Bryson DeChambeau c&oacute; danh hiệu PGA TOUR thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải golf danh gi&aacute; của huyền thoại Jack Nicklaus - giải the Memorial Tournament.</p></h3> </header> <p>Bryson DeChambeau đ&atilde; loại tay golf người H&agrave;n Quốc Byong Hun An v&agrave; Kyle Stanley sau hai lượt đấu hố phụ để l&ecirc;n ng&ocirc;i v&ocirc; địch Memorial v&agrave; đem về khoản tiền thưởng hơn 1,8 triệu đ&ocirc; la.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/KyThuat/BrysonSwing06.jpg?1528193380035" alt="BrysonSwing06" /></p> <p style="text-align: center;"><em>M&ocirc; tả swing one plane của Bryson DeChambeau</em></p> <p>Tay golf sinh năm 1993 người Mỹ sở hữu c&uacute; Swing nh&igrave;n c&oacute; vẻ kh&ocirc;ng qu&aacute; &#039;đẹp mắt&#039; như c&aacute;c Tour Pro kh&aacute;c nhưng lại rất hiệu quả. Hai danh hiệu PGA TOUR trong đ&oacute; c&oacute; the Memorial đ&atilde; n&oacute;i l&ecirc;n tất cả.&nbsp;</p> <p>Kh&ocirc;ng c&oacute; qu&aacute; nhiều c&aacute;c Tour Pro hiểu về Biomechanic (cơ chế chuyển động sinh học của Swing) nhưng&nbsp;Bryson DeChambeau lại nghi&ecirc;n cứu rất kỹ về n&oacute;.&nbsp;</p> <p>Bryson DeChambeau swing một mặt phẳng (one plane) với mọi loại gậy. Thế đứng của DeChambeau tr&ocirc;ng kh&ocirc;ng thực sự đẹp như s&aacute;ch gi&aacute;o khoa hay nh&igrave;n hơi &#039;lạ&#039; mắt. Tuy nhi&ecirc;n c&aacute;ch đứng v&agrave; swing đ&oacute; lại gi&uacute;p anh rất nhiều trong việc tạo ra độ vững v&agrave;ng khi đ&aacute;nh.</p> <p>Huấn luyện vi&ecirc;n của Bryson DeChambeau l&agrave; Mike Schy n&oacute;i: "<em>Một trong những yếu tố then chốt của một c&uacute; Swing l&agrave; bạn vẫn phải trả gậy về đ&uacute;ng nơi bắt đầu. Bryson lu&ocirc;n c&oacute; một tư thế đứng set up c&oacute; vẻ cao hơn v&agrave; n&oacute; vẫn lặp lại đ&uacute;ng như l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do tại sao gậy của anh ấy được đưa l&ecirc;n thẳng đứng hơn".</em></p> <p style="text-align: center;"><em><img src="/images/A_Photos/KyThuat/BrysonSwing04.jpg?1528193441238" alt="BrysonSwing04" /></em></p> <p>Schy cũng n&oacute;i: "Rất nhiều người chơi kh&ocirc;ng biết họ đứng thế n&agrave;o khi chuẩn bị đ&aacute;nh. Ở l&uacute;c v&agrave;o b&oacute;ng, Bryson đưa tay về ph&iacute;a trước một ch&uacute;t v&agrave; cổ tay tr&aacute;i của anh ấy hơi bị cong.</p> <p>Mỗi một người chơi sau khi học được c&aacute;c kỹ năng cơ bản nhưng sẽ t&igrave;m ra cho m&igrave;nh phương hợp l&yacute; nhất. H&atilde;y tập luyện v&agrave; sử dụng những thiết bị ghi chậm lại qu&aacute; tr&igrave;nh Swing. Đặt c&aacute;c thanh hướng mục ti&ecirc;u để kiểm tra xem việc đ&aacute;nh b&oacute;ng mặt gậy l&uacute;c thiết lập đến khi v&agrave;o b&oacute;ng c&oacute; đồng nhất kh&ocirc;ng. Mục ti&ecirc;u cuối c&ugrave;ng vẫn l&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng chuẩn chỉnh để c&oacute; quỹ đạo đi như mong muốn.</p> <p style="text-align: center;"><iframe src="//www.youtube.com/embed/XmvmoFvN6ic" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả.

By GolfEdit.com - 05/06/2018

Golfedit.com - Bryson DeChambeau có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải golf danh giá của huyền thoại Jack Nicklaus - giải the Memorial Tournament.

Bryson DeChambeau đã loại tay golf người Hàn Quốc Byong Hun An và Kyle Stanley sau hai lượt đấu hố phụ để lên ngôi vô địch Memorial và đem về khoản tiền thưởng hơn 1,8 triệu đô la. 

BrysonSwing06

Mô tả swing one plane của Bryson DeChambeau

Tay golf sinh năm 1993 người Mỹ sở hữu cú Swing nhìn có vẻ không quá 'đẹp mắt' như các Tour Pro khác nhưng lại rất hiệu quả. Hai danh hiệu PGA TOUR trong đó có the Memorial đã nói lên tất cả. 

Không có quá nhiều các Tour Pro hiểu về Biomechanic (cơ chế chuyển động sinh học của Swing) nhưng Bryson DeChambeau lại nghiên cứu rất kỹ về nó. 

Bryson DeChambeau swing một mặt phẳng (one plane) với mọi loại gậy. Thế đứng của DeChambeau trông không thực sự đẹp như sách giáo khoa hay nhìn hơi 'lạ' mắt. Tuy nhiên cách đứng và swing đó lại giúp anh rất nhiều trong việc tạo ra độ vững vàng khi đánh.

Huấn luyện viên của Bryson DeChambeau là Mike Schy nói: "Một trong những yếu tố then chốt của một cú Swing là bạn vẫn phải trả gậy về đúng nơi bắt đầu. Bryson luôn có một tư thế đứng set up có vẻ cao hơn và nó vẫn lặp lại đúng như lúc vào bóng. Đó chính là lý do tại sao gậy của anh ấy được đưa lên thẳng đứng hơn".

BrysonSwing04

Schy cũng nói: "Rất nhiều người chơi không biết họ đứng thế nào khi chuẩn bị đánh. Ở lúc vào bóng, Bryson đưa tay về phía trước một chút và cổ tay trái của anh ấy hơi bị cong.

Mỗi một người chơi sau khi học được các kỹ năng cơ bản nhưng sẽ tìm ra cho mình phương hợp lý nhất. Hãy tập luyện và sử dụng những thiết bị ghi chậm lại quá trình Swing. Đặt các thanh hướng mục tiêu để kiểm tra xem việc đánh bóng mặt gậy lúc thiết lập đến khi vào bóng có đồng nhất không. Mục tiêu cuối cùng vẫn là vào bóng chuẩn chỉnh để có quỹ đạo đi như mong muốn.

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Động tác takeaway và cú swing liên quan đến nhau như thế nào?

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Một điều quan trọng với mọi golfer đo là phải hiểu được rằng Động tác takeaway và cú swing của bạn liên quan đến nhau. ...
Kỹ thuật chơi

Điều gì khiến bóng xoáy trái (Hook) và làm cách nào để ngăn chặn.

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Nếu bạn là một người thường xuyên đánh bóng xoáy sang trái thì đây là một sản phẩm lỗi của việc cầm gậy không chính xác.  ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng hông để tránh việc đánh bóng bay quá cao

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Nếu bạn thường xuyên đánh bóng từ tee lên quá cao hoặc bóng không lăn xa khi chạm fairway thì có thể bạn đang có tiếp xúc ở...
Kỹ thuật chơi

Tập đánh bóng tại bunker

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Đánh bóng ở bunker là một phần quan trọng trong thi đấu golf mà rất nhiều người gặp khó khăn.  ...
Kỹ thuật chơi

Vị trí bóng cơ bản khi setup trong Golf

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Những vị trí bóng cơ bản dưới đây sẽ giúp bạn nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc tìm ra khoảng cách tối ưu. ...
Kỹ thuật chơi

Kiểm soát khoảng cách bóng bay từ bunker cạnh green

By GolfEdit.com
GolfEdit.com – Bạn có thường xuyên phải đánh bóng tại bunker không? Nếu có thì hãy cân nhắc những gợi ý này để cải thiện khả năng đánh bóng từ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi