<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2491-dua-bong-di-433-yards-dustin-johnson-co-an-may.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Đưa bóng đi 433 yards, Dustin Johnson có ăn may?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Đưa bóng đi 433 yards, Dustin Johnson có ăn may?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/DJswing02-630x360.jpg"> <figcaption>Đưa bóng đi 433 yards, Dustin Johnson có ăn may?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Dustin Johnson c&oacute; thể tối đa h&oacute;a khoảng c&aacute;ch cho c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh nhờ khả năng đưa b&oacute;ng banh cao nhưng với tỷ lệ xo&aacute;y cực thấp. Nhưng c&aacute;ch l&agrave;m thế n&agrave;o để đạt được kỹ thuật đ&oacute;?&nbsp;</p></h3> </header> <p>Tại giải đấu Sentry Tournament of Champions vừa diễn ra ở Kapalua, Hawaii vừa qua. Cả thế giới&nbsp;golf đ&atilde; kinh ngạc với c&uacute;&nbsp;đ&aacute;nh&nbsp;433 yards của Dustin Johnson ở hố 12 v&ograve;ng 4 khi anh đưa b&oacute;ng c&aacute;ch miệng hố chừng 10cm. Sẽ c&oacute; nhiều c&acirc;u hỏi đặt ra l&agrave; l&agrave;m thế n&agrave;o Dustin Johnson lại c&oacute; thể thực hiện được những điều kh&ocirc;ng tưởng một c&aacute;ch đơn giản như vậy. Một tay golf nghiệp dư cũng chỉ drive trong khoảng 220-250 yards. Pro Tour trung b&igrave;nh l&agrave; 290-300 yards. Nhưng những c&uacute; đ&aacute;nh của Dustin Johnson lu&ocirc;n tr&ecirc;n con số 300 yards v&agrave; thực hiện n&oacute; một c&aacute;ch đều đặn. Vậy&nbsp;h&atilde;y&nbsp;c&ugrave;ng GolfEdit t&igrave;m hiểu kỹ năng ch&iacute;nh để đạt được sự tối ưu của một c&uacute; Drive.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/DJswing02.jpg?1515548807489" alt="DJswing02" /></p> <p><strong>SỬ DỤNG GẬY DRIVER PH&Ugrave; HỢP</strong></p> <p>Việc đầu ti&ecirc;n v&ocirc; c&ugrave;ng quan trọng m&agrave; bất cứ người chơi n&agrave;o cũng cần phải quan t&acirc;m đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; c&acirc;y gậy Driver m&agrave; họ đang sử dụng. D&ugrave; bạn l&agrave; người swing c&oacute; tốc độ nhanh hay nh&igrave;n tr&ocirc;ng rất th&ocirc; cứng đi nữa th&igrave; gậy Driver cần phải thật &#039;vừa vặn&#039; (fit) với Swing của người chơi đ&oacute;. C&oacute; một điều chắc chắn l&agrave; c&aacute;c Pros như Dustin Johnson đ&atilde; phải l&agrave;m việc rất tỉ mỉ với nh&agrave; t&agrave;i trợ gậy của anh ấy để t&iacute;nh to&aacute;n, điều chỉnh sao cho sản phẩm anh sử dụng ph&ugrave; hợp với Swing của ch&iacute;nh Dustin nhất. Để b&oacute;ng bay xa hơn, thẳng hơn th&igrave; c&oacute; rất nhiều c&aacute;c yếu tố ảnh hưởng như g&oacute;c ph&oacute;ng l&ecirc;n của b&oacute;ng, độ xo&aacute;y, hay tốc độ b&oacute;ng bay. C&aacute;c vận động vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp d&agrave;nh phần lớn sự quan t&acirc;m đến gậy của họ th&igrave; tại sau bạn cũng kh&ocirc;ng, tối thiểu l&agrave; chọn lựa gậy Driver ph&ugrave; hợp với c&uacute; Drive của m&igrave;nh?</p> <p>Nếu bạn kh&ocirc;ng quan t&acirc;m đến việc đ&oacute; th&igrave; bạn đang bỏ lỡ đi cơ hội lớn để gia tăng th&ecirc;m khoảng c&aacute;ch của một c&uacute; đ&aacute;nh m&agrave; kh&ocirc;ng cần phải thay đổi c&uacute; swing. Theo t&iacute;nh to&aacute;n, một người chơi trung b&igrave;nh c&oacute; thể tăng th&ecirc;m 10-15 yards nếu sử dụng gậy driver với đầu, c&aacute;n, đổ mở ph&ugrave; hợp. Dưới đ&acirc;y l&agrave; một số yếu tố then chốt để gi&uacute;p người chơi c&oacute; thể gia đạt được c&uacute; đ&aacute;nh bay cao v&agrave; độ xo&aacute;y thấp ho&agrave;n hảo như Dustin Johnson</p> <p><strong>Đ&Aacute;NH TR&Uacute;NG ĐIỂM NGỌT</strong></p> <p>C&aacute;ch số 1 rất "đơn giản" l&agrave; h&atilde;y luyện tập đ&aacute;nh b&oacute;ng v&agrave;o ch&iacute;nh giữa mặt gậy (điểm ngọt) một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi chuyển h&oacute;a phần năng lượng từ tốc độ của đầu gậy sang b&oacute;ng một c&aacute;ch ho&agrave;n hảo nhất, gia tăng chỉ số Smash Factor (chỉ số đo lường lượng năng lượng m&agrave; bạn chuyển v&agrave;o quả b&oacute;ng - được x&aacute;c định bằng c&aacute;ch chia tốc độ b&oacute;ng&nbsp;cho tốc độ của đầu gậy). Theo thống k&ecirc;, trung b&igrave;nh c&uacute; đ&aacute;nh gậy Driver tr&ecirc;n&nbsp;PGA TOUR&nbsp;c&oacute; tốc độ b&oacute;ng bay v&agrave;o khoảng 165 dặm tr&ecirc;n giờ. Đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; l&yacute; do tại sao khoảng c&aacute;ch trung b&igrave;nh của c&aacute;c PRO tr&ecirc;n tour tầm 290 yards. Nếu tốc độ b&oacute;ng của bạn v&agrave;o khoảng 120 dặm/giờ, tốc độ đầu gậy trong mức 90-100 dặm tr&ecirc;n giờ, sau đ&oacute; l&agrave; kh&ocirc;ng đưa gậy v&agrave;o đ&uacute;ng điểm ngọt th&igrave; chỉ số Smash Factor&nbsp;rất thấp. Bạn c&agrave;ng tiến đến gần chỉ số Smash Factor l&ecirc;n tới 1,5 th&igrave; khả năng bạn đ&aacute;nh xa c&agrave;ng tốt. <strong><span style="color: #008000;"><em>Tốc độ b&oacute;ng của Dustin Johnson đạt mức 185 dặm/giờ, tốc độ đầu gậy v&agrave;o khoảng 127 dặm/giờ.</em></span></strong> Thực sự l&agrave; một con số khủng khiếp!</p> <p>Một &yacute; tưởng được đưa ra cho việc n&acirc;ng cao khả năng đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m mặt gậy hơn l&agrave; đặt b&oacute;ng cao hơn một nửa so của mặt gậy khi chuẩn bị drive. Điều n&agrave;y sẽ gi&uacute;p người chơi kết hợp tốt giữa việc cải thiện g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng l&ecirc;n (cao), độ xo&aacute;y thấp, v&agrave; tốc độ đầu gậy như &yacute;. C&aacute;c nh&agrave; sản xuất thiết bị gậy golf đang l&agrave;m tất cả để gi&uacute;p người chơi ng&agrave;y một dễ d&agrave;ng hơn đ&aacute;nh b&oacute;ng tr&uacute;ng t&acirc;m mặt gậy. Người chơi c&agrave;ng đều đặn đ&aacute;nh b&oacute;ng tr&uacute;ng điểm ngọt, b&oacute;ng sẽ bay nhanh hơn, xa hơn.&nbsp;</p> <p>Nếu người chơi vẫn gặp kh&oacute; khăn trong việc đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m mặt gậy, dưới đ&acirc;y l&agrave; một số m&aacute;ch gi&uacute;p:</p> <p><em>Đầu ti&ecirc;n, bạn mua gậy Driver c&oacute; đầu gậy lớn tối đa 460cc( 1cc= 1cm3). Điều thứ hai, nếu những c&uacute; đanh hỏng của bạn c&oacute; xu hướng đưa b&oacute;ng l&uacute;c l&ecirc;n qu&aacute; cao hoặc qu&aacute; thấp với mặt gậy, th&igrave; t&igrave;m kiếm gậy Driver với mặt gậy s&acirc;u hơn. Ngược lại nếu những c&uacute; đ&aacute;nh hỏng của bạn c&oacute; xu hướng đưa b&oacute;ng l&uacute;c v&agrave;o mũi hay g&oacute;t mặt gậy, h&atilde;y chọn cho m&igrave;nh gậy Driver c&oacute; mặt bản rộng hơn. Điều thứ ba l&agrave; bạn n&ecirc;n căn chỉnh tỉ mỉ độ d&agrave;i của c&aacute;n gậy Driver sử dụng của m&igrave;nh. Hiếm khi bạn thấy c&aacute;c Pro Tour sử dụng gậy Driver c&oacute; c&aacute;n d&agrave;i hơn 45 inches (114,3 cm). Nhưng c&oacute; điều l&agrave; gậy Driver b&aacute;n tr&ecirc;n thị trường cho kh&aacute;ch h&agrave;ng c&oacute; chiều d&agrave;i l&agrave; 46 inches hay d&agrave;i hơn. Một người chơi golf th&ocirc;ng thường kh&oacute; c&oacute; thể xoay sở được chiều d&agrave;i gậy, v&agrave; dễ swing cắt v&agrave;o b&oacute;ng hay kh&ocirc;ng đưa gậy đi đ&uacute;ng mặt phẳng swing, điều n&agrave;y dẫn đến việc swing kh&ocirc;ng đạt đủ tốc độ cần thiết v&agrave; đ&aacute;nh b&oacute;ng kh&ocirc;ng c&oacute; sức mạnh.</em></p> <p><em>Cuối c&ugrave;ng, bạn cần phải kiểm tra độ nặng của c&aacute;n gậy đang sử dụng. Nếu gậy qu&aacute; nhẹ, người chơi dễ swing&nbsp;over-the-top (Swing cắt v&agrave;o b&oacute;ng). Một c&aacute;n gậy nặng hơn sẽ gi&uacute;p gậy chuyển động theo đ&uacute;ng&nbsp;mặt phẳng swing&nbsp;hơn, do đ&oacute; dễ tr&uacute;ng t&acirc;m mặt. Khi đ&aacute;nh gậy Driver, để &yacute; nhiều hơn tới tốc độ b&oacute;ng (ball speed) hơn l&agrave; tốc độ đầu gậy (clubhead speed). Bạn c&oacute; thể mất 1 dặm tr&ecirc;n giờ cho tốc độ đầu gậy nhưng vẫn c&oacute; thể đưa b&oacute;ng bay xa hơn 3 dặm tr&ecirc;n giờ cho tốc độ b&oacute;ng bằng việc đ&aacute;nh tr&uacute;ng t&acirc;m mặt gậy một c&aacute;ch thường xuy&ecirc;n.&nbsp;</em></p> <p><strong>BAY CAO, XO&Aacute;Y &Iacute;T</strong></p> <p>Sau khi ch&uacute;ng ta xem x&eacute;t vấn đề đ&aacute;nh tr&uacute;ng điểm ngọt v&agrave; tốc độ của b&oacute;ng, điều quan t&acirc;m tiếp theo l&agrave; g&oacute;c ph&oacute;ng của b&oacute;ng l&ecirc;n v&agrave; độ xo&aacute;y. Theo thống k&ecirc; từ Trachman, trung b&igrave;nh c&aacute;c PRO của PGA TOUR c&oacute; g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng l&ecirc;n l&agrave; 11,2 độ, độ xo&aacute;y 2.685 v&ograve;ng/ph&uacute;t với tốc độ đầu gậy v&agrave;o khoảng 112 dặm/giờ. Trung b&igrave;nh của c&aacute;c tay golf nữ Pro tr&ecirc;n LPGA TOUR l&agrave; 14 độ ở g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng l&ecirc;n v&agrave; độ xo&aacute;y 2.628 v&ograve;ng/ph&uacute;t, tốc độ đầu gậy khoảng 94 dặm/giờ. Nguy&ecirc;n tắc chung l&agrave;: tốc độ đầu gậy v&agrave; tốc độ b&oacute;ng của bạn thấp hơn, th&igrave; g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng l&ecirc;n v&agrave; độ xo&aacute;y của bạn tăng l&ecirc;n v&agrave; ngược lại. <strong><span style="color: #008000;"><em>G&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng của Dustin Johnson l&agrave; v&agrave;o khoảng 12,2 độ v&agrave; độ xo&aacute;y v&agrave;o khoảng 2217 v&ograve;ng/ ph&uacute;t.</em></span></strong></p> <p>Rất nhiều người c&oacute; g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng qu&aacute; thấp, bởi g&oacute;c tấn c&ocirc;ng (attack angle) qu&aacute; dốc v&agrave; họ đ&aacute;nh xuống b&oacute;ng rất nhiều. H&atilde;y đưa g&oacute;c Launch Angle về khoảng 13-15 thật ổn định v&agrave; sau đ&oacute; tập điều chỉnh đưa tỷ lệ xo&aacute;y xuống thấp.&nbsp;</p> <p>Nếu g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng vẫn qu&aacute; thấp, sẽ c&oacute; một điều c&oacute; thể gi&uacute;p bạn cải thiện g&oacute;c ph&oacute;ng n&agrave;y v&agrave; tối đa h&oacute;a điều kiện l&uacute;c impact. Điều quan trọng đầu ti&ecirc;n cần để &yacute; đ&oacute; l&agrave; đầu gậy, bởi c&oacute; một v&agrave;i đầu gậy được thiết kế gi&uacute;p b&oacute;ng bay cao v&agrave; độ xo&aacute;y cao, trong khi đ&oacute; c&oacute; những d&ograve;ng gậy kh&aacute;c được tạo ra để gi&uacute;p g&oacute;c ph&oacute;ng gậy thấp cũng như độ xo&aacute;y &iacute;t. Nếu bạn đang đ&aacute;nh b&oacute;ng bay thấp v&agrave; độ xo&aacute;y (spin) thấp th&igrave; h&atilde;y chọn gậy Driver c&oacute; độ mở (loft) lớn hơn, c&aacute;n gậy mềm hơn bởi độ cong của c&aacute;n sẽ gi&uacute;p l&uacute;c impact (v&agrave;o b&oacute;ng) c&oacute; th&ecirc;m độ hướng l&ecirc;n của mặt gậy với b&oacute;ng.&nbsp;Nếu bạn đang đang đ&aacute;nh b&oacute;ng bay cao v&agrave; spin (xo&aacute;y) lớn, th&igrave; sử dụng gậy Driver c&oacute; độ Loft thấp hơn, c&aacute;n gậy cứng chắc hơn.&nbsp;</p> <p><em>Tổng kết lại, bạn c&agrave;ng đạt được tối đa h&oacute;a g&oacute;c ph&oacute;ng b&oacute;ng (Launch Angle) v&agrave; độ xo&aacute;y thấp (Spin Rate), b&oacute;ng của bạn c&agrave;ng đi xa hơn. Nhưng để tự l&agrave;m điều n&agrave;y c&oacute; lẽ l&agrave; qu&aacute; khả năng với kh&ocirc;ng &iacute;t người, đặc biệt l&agrave; c&aacute;c tay golf nghiệp dư. Lời gợi &yacute; của ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; h&atilde;y t&igrave;m cho bạn một thầy dạy golf chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; đầy đủ c&aacute;c phương tiện m&aacute;y m&oacute;c gi&uacute;p bạn t&igrave;m ra được những biện ph&aacute;p điều chỉnh tối ưu nhất cho c&uacute; đ&aacute;nh của m&igrave;nh. V&agrave; với những kỹ năng m&agrave; Dustin Johnson đang sở hữu th&igrave; việc anh đưa b&oacute;ng đi 433 yards, trong điều kiện địa h&igrave;nh downhill như ở Hawaii th&igrave; con số 433 yards cũng l&agrave; điều&nbsp;kh&ocirc;ng qu&aacute; kh&oacute; tưởng tượng.&nbsp;&nbsp;</em></p> <p style="text-align: center;"><em><iframe src="//www.youtube.com/embed/PFLssz2T_Uk" width="560" height="314" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></em></p> <p style="text-align: center;"><em>C&ugrave;ng xem pha ghi hụt điểm ACE ở hố 12 PAR4 s&acirc;n Kapalua của Dustin Johnson ở v&ograve;ng chung kết, nơi anh đăng quang giải đấu đầy thuyết phục</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Đưa bóng đi 433 yards, Dustin Johnson có ăn may?

By GolfEdit.com - 09/01/2018

Dustin Johnson có thể tối đa hóa khoảng cách cho cú đánh của mình nhờ khả năng đưa bóng banh cao nhưng với tỷ lệ xoáy cực thấp. Nhưng cách làm thế nào để đạt được kỹ thuật đó? 

Tại giải đấu Sentry Tournament of Champions vừa diễn ra ở Kapalua, Hawaii vừa qua. Cả thế giới golf đã kinh ngạc với cú đánh 433 yards của Dustin Johnson ở hố 12 vòng 4 khi anh đưa bóng cách miệng hố chừng 10cm. Sẽ có nhiều câu hỏi đặt ra là làm thế nào Dustin Johnson lại có thể thực hiện được những điều không tưởng một cách đơn giản như vậy. Một tay golf nghiệp dư cũng chỉ drive trong khoảng 220-250 yards. Pro Tour trung bình là 290-300 yards. Nhưng những cú đánh của Dustin Johnson luôn trên con số 300 yards và thực hiện nó một cách đều đặn. Vậy hãy cùng GolfEdit tìm hiểu kỹ năng chính để đạt được sự tối ưu của một cú Drive. 

DJswing02

SỬ DỤNG GẬY DRIVER PHÙ HỢP

Việc đầu tiên vô cùng quan trọng mà bất cứ người chơi nào cũng cần phải quan tâm đó chính là cây gậy Driver mà họ đang sử dụng. Dù bạn là người swing có tốc độ nhanh hay nhìn trông rất thô cứng đi nữa thì gậy Driver cần phải thật 'vừa vặn' (fit) với Swing của người chơi đó. Có một điều chắc chắn là các Pros như Dustin Johnson đã phải làm việc rất tỉ mỉ với nhà tài trợ gậy của anh ấy để tính toán, điều chỉnh sao cho sản phẩm anh sử dụng phù hợp với Swing của chính Dustin nhất. Để bóng bay xa hơn, thẳng hơn thì có rất nhiều các yếu tố ảnh hưởng như góc phóng lên của bóng, độ xoáy, hay tốc độ bóng bay. Các vận động viên chuyên nghiệp dành phần lớn sự quan tâm đến gậy của họ thì tại sau bạn cũng không, tối thiểu là chọn lựa gậy Driver phù hợp với cú Drive của mình?

Nếu bạn không quan tâm đến việc đó thì bạn đang bỏ lỡ đi cơ hội lớn để gia tăng thêm khoảng cách của một cú đánh mà không cần phải thay đổi cú swing. Theo tính toán, một người chơi trung bình có thể tăng thêm 10-15 yards nếu sử dụng gậy driver với đầu, cán, đổ mở phù hợp. Dưới đây là một số yếu tố then chốt để giúp người chơi có thể gia đạt được cú đánh bay cao và độ xoáy thấp hoàn hảo như Dustin Johnson

ĐÁNH TRÚNG ĐIỂM NGỌT

Cách số 1 rất "đơn giản" là hãy luyện tập đánh bóng vào chính giữa mặt gậy (điểm ngọt) một cách thường xuyên. Điều này sẽ giúp người chơi chuyển hóa phần năng lượng từ tốc độ của đầu gậy sang bóng một cách hoàn hảo nhất, gia tăng chỉ số Smash Factor (chỉ số đo lường lượng năng lượng mà bạn chuyển vào quả bóng - được xác định bằng cách chia tốc độ bóng cho tốc độ của đầu gậy). Theo thống kê, trung bình cú đánh gậy Driver trên PGA TOUR có tốc độ bóng bay vào khoảng 165 dặm trên giờ. Đó chính là lý do tại sao khoảng cách trung bình của các PRO trên tour tầm 290 yards. Nếu tốc độ bóng của bạn vào khoảng 120 dặm/giờ, tốc độ đầu gậy trong mức 90-100 dặm trên giờ, sau đó là không đưa gậy vào đúng điểm ngọt thì chỉ số Smash Factor rất thấp. Bạn càng tiến đến gần chỉ số Smash Factor lên tới 1,5 thì khả năng bạn đánh xa càng tốt. Tốc độ bóng của Dustin Johnson đạt mức 185 dặm/giờ, tốc độ đầu gậy vào khoảng 127 dặm/giờ. Thực sự là một con số khủng khiếp!

Một ý tưởng được đưa ra cho việc nâng cao khả năng đánh trúng tâm mặt gậy hơn là đặt bóng cao hơn một nửa so của mặt gậy khi chuẩn bị drive. Điều này sẽ giúp người chơi kết hợp tốt giữa việc cải thiện góc phóng bóng lên (cao), độ xoáy thấp, và tốc độ đầu gậy như ý. Các nhà sản xuất thiết bị gậy golf đang làm tất cả để giúp người chơi ngày một dễ dàng hơn đánh bóng trúng tâm mặt gậy. Người chơi càng đều đặn đánh bóng trúng điểm ngọt, bóng sẽ bay nhanh hơn, xa hơn. 

Nếu người chơi vẫn gặp khó khăn trong việc đánh trúng tâm mặt gậy, dưới đây là một số mách giúp:

Đầu tiên, bạn mua gậy Driver có đầu gậy lớn tối đa 460cc( 1cc= 1cm3). Điều thứ hai, nếu những cú đanh hỏng của bạn có xu hướng đưa bóng lúc lên quá cao hoặc quá thấp với mặt gậy, thì tìm kiếm gậy Driver với mặt gậy sâu hơn. Ngược lại nếu những cú đánh hỏng của bạn có xu hướng đưa bóng lúc vào mũi hay gót mặt gậy, hãy chọn cho mình gậy Driver có mặt bản rộng hơn. Điều thứ ba là bạn nên căn chỉnh tỉ mỉ độ dài của cán gậy Driver sử dụng của mình. Hiếm khi bạn thấy các Pro Tour sử dụng gậy Driver có cán dài hơn 45 inches (114,3 cm). Nhưng có điều là gậy Driver bán trên thị trường cho khách hàng có chiều dài là 46 inches hay dài hơn. Một người chơi golf thông thường khó có thể xoay sở được chiều dài gậy, và dễ swing cắt vào bóng hay không đưa gậy đi đúng mặt phẳng swing, điều này dẫn đến việc swing không đạt đủ tốc độ cần thiết và đánh bóng không có sức mạnh.

Cuối cùng, bạn cần phải kiểm tra độ nặng của cán gậy đang sử dụng. Nếu gậy quá nhẹ, người chơi dễ swing over-the-top (Swing cắt vào bóng). Một cán gậy nặng hơn sẽ giúp gậy chuyển động theo đúng mặt phẳng swing hơn, do đó dễ trúng tâm mặt. Khi đánh gậy Driver, để ý nhiều hơn tới tốc độ bóng (ball speed) hơn là tốc độ đầu gậy (clubhead speed). Bạn có thể mất 1 dặm trên giờ cho tốc độ đầu gậy nhưng vẫn có thể đưa bóng bay xa hơn 3 dặm trên giờ cho tốc độ bóng bằng việc đánh trúng tâm mặt gậy một cách thường xuyên. 

BAY CAO, XOÁY ÍT

Sau khi chúng ta xem xét vấn đề đánh trúng điểm ngọt và tốc độ của bóng, điều quan tâm tiếp theo là góc phóng của bóng lên và độ xoáy. Theo thống kê từ Trachman, trung bình các PRO của PGA TOUR có góc phóng bóng lên là 11,2 độ, độ xoáy 2.685 vòng/phút với tốc độ đầu gậy vào khoảng 112 dặm/giờ. Trung bình của các tay golf nữ Pro trên LPGA TOUR là 14 độ ở góc phóng bóng lên và độ xoáy 2.628 vòng/phút, tốc độ đầu gậy khoảng 94 dặm/giờ. Nguyên tắc chung là: tốc độ đầu gậy và tốc độ bóng của bạn thấp hơn, thì góc phóng bóng lên và độ xoáy của bạn tăng lên và ngược lại. Góc phóng bóng của Dustin Johnson là vào khoảng 12,2 độ và độ xoáy vào khoảng 2217 vòng/ phút.

Rất nhiều người có góc phóng bóng quá thấp, bởi góc tấn công (attack angle) quá dốc và họ đánh xuống bóng rất nhiều. Hãy đưa góc Launch Angle về khoảng 13-15 thật ổn định và sau đó tập điều chỉnh đưa tỷ lệ xoáy xuống thấp. 

Nếu góc phóng bóng vẫn quá thấp, sẽ có một điều có thể giúp bạn cải thiện góc phóng này và tối đa hóa điều kiện lúc impact. Điều quan trọng đầu tiên cần để ý đó là đầu gậy, bởi có một vài đầu gậy được thiết kế giúp bóng bay cao và độ xoáy cao, trong khi đó có những dòng gậy khác được tạo ra để giúp góc phóng gậy thấp cũng như độ xoáy ít. Nếu bạn đang đánh bóng bay thấp và độ xoáy (spin) thấp thì hãy chọn gậy Driver có độ mở (loft) lớn hơn, cán gậy mềm hơn bởi độ cong của cán sẽ giúp lúc impact (vào bóng) có thêm độ hướng lên của mặt gậy với bóng. Nếu bạn đang đang đánh bóng bay cao và spin (xoáy) lớn, thì sử dụng gậy Driver có độ Loft thấp hơn, cán gậy cứng chắc hơn. 

Tổng kết lại, bạn càng đạt được tối đa hóa góc phóng bóng (Launch Angle) và độ xoáy thấp (Spin Rate), bóng của bạn càng đi xa hơn. Nhưng để tự làm điều này có lẽ là quá khả năng với không ít người, đặc biệt là các tay golf nghiệp dư. Lời gợi ý của chúng tôi là hãy tìm cho bạn một thầy dạy golf chuyên nghiệp, có đầy đủ các phương tiện máy móc giúp bạn tìm ra được những biện pháp điều chỉnh tối ưu nhất cho cú đánh của mình. Và với những kỹ năng mà Dustin Johnson đang sở hữu thì việc anh đưa bóng đi 433 yards, trong điều kiện địa hình downhill như ở Hawaii thì con số 433 yards cũng là điều không quá khó tưởng tượng.  

Cùng xem pha ghi hụt điểm ACE ở hố 12 PAR4 sân Kapalua của Dustin Johnson ở vòng chung kết, nơi anh đăng quang giải đấu đầy thuyết phục

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

5 bước swing gậy Driver của Rory McIlroy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Rory McIlroy là một trong những golfer đánh gậy Driver hay nhất thế giới ...
Kỹ thuật chơi

Tại sao tiếng gậy sắt tôi đánh không được ngọt?

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có lẽ bất cứ người chơi không chuyên nào cũng cảm thấy tiếng vào bóng thể hiện rất rõ chất lượng của cú đánh. ...
Kỹ thuật chơi

Muốn học swing trước hết cần hiểu về một cú đánh như thế nào

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Golf hay bất cứ môn thể thao nào cũng cần phải hiểu nguyên lý cơ bản. Có những khái niệm đơn giản thường bị bỏ qua và khi...
Kỹ thuật chơi

Kỹ thuật L & L cho cú đánh Lob

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Lob shot là một cú đánh đỏi hỏi người chơi có một kỹ thuật chơi golf ổn định và tự tin. ...
Kỹ thuật chơi

2 điều chỉnh của David Leadbetter giúp gậy Driver không ăn vào phần đáy bóng

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Constantly borrowing tees? You need a new downswing. ...
Kỹ thuật chơi

Swing của nhà vô địch Memorial: Hơi dị nhưng hiệu quả.

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bryson DeChambeau có danh hiệu PGA TOUR thứ 2 khi xuất sắc đăng quang giải golf danh giá của huyền thoại Jack Nicklaus - giải the Memorial Tournament. ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi