<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2432-jack-niclaus-dat-bong-nhu-the-nao-voi-moi-loai-gay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/nicklausballPosition-630x360.jpg"> <figcaption>Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Jack giữ hai b&agrave;n tay của m&igrave;nh trong c&ugrave;ng một vị tr&iacute; tương đối với ch&acirc;n tr&aacute;i của m&igrave;nh. C&ograve;n bạn th&igrave; sao?</p></h3> </header> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/nicklausballPosition.jpg?1510966737731" alt="nicklausballPosition" /></p> <p><em>Gậy Driver (tr&aacute;i): Jack đặt b&oacute;ng ngay ph&iacute;a b&ecirc;n trong g&oacute;t ch&acirc;n. Gậy 5 (giữa) hai ch&acirc;n đ&atilde; hẹp lại ch&uacute;t. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đ&uacute;ng vị tr&iacute;.</em></p> <p>&Ocirc;ng Jack Nicklaus chia sẻ: "Gi&aacute;o vi&ecirc;n thủa nhỏ của t&ocirc;i l&agrave; Jack Grout đ&atilde; cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của t&ocirc;i cực kỳ đơn giản nhất c&oacute; thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển v&ocirc;ng l&agrave;m g&igrave;. T&ocirc;i cố gắng đ&aacute;nh với vị tr&iacute; b&oacute;ng được để ph&iacute;a&nbsp;trong g&oacute;t ch&acirc;n tr&aacute;i. Đ&oacute; l&agrave; một kỹ thuật cơ bản thuần t&uacute;y nhất m&agrave; t&ocirc;i nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng v&agrave; khoảng c&aacute;ch từ b&oacute;ng đến vị tr&iacute; đứng được quyết định bởi chiều d&agrave;i của c&aacute;n gậy. Điều n&agrave;y c&oacute; thể thấy khi t&ocirc;i đ&aacute;nh c&aacute;c gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để &yacute; đ&oacute; chỉ l&agrave; sự thay đổi của độ rộng hai ch&acirc;n được thu hẹp dần."</p> <p>Jack&nbsp;bắt đầu với việc mặt gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với b&oacute;ng hướng về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing v&agrave; vu&ocirc;ng g&oacute;c ở vị tr&iacute; b&oacute;ng nằm trước khi đ&oacute;ng mặt g&acirc;y khi đưa b&oacute;ng đi.&nbsp;</p> <p><strong><em>Huấn luyện vi&ecirc;n bậc thầy Jim Flick n&oacute;i:</em></strong> "C&oacute; thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đ&aacute;nh tất cả c&aacute;c gậy golf&nbsp;với&nbsp;<em>vị tr&iacute; b&oacute;ng tương đối giống nhau</em>. Ch&uacute; &yacute; đ&ocirc;i b&agrave;n tay của &ocirc;ng ấy vẫn ở ch&iacute;nh x&aacute;c vị tr&iacute; tương ứng với ch&acirc;n tr&aacute;i&nbsp;d&ugrave; sử dụng loại gậy n&agrave;o đi chăng nữa. Jack Nicklaus đ&atilde; duy tr&igrave; nguy&ecirc;n tắc n&agrave;y lu&ocirc;n y&ecirc;u cầu t&ocirc;i kiểm tra xem đ&atilde; chuẩn như &ocirc;ng ấy muốn chưa".</p> <p>Vị tr&iacute; b&oacute;ng của Jack hơi hướng về ph&iacute;a trước một ch&uacute;t so với vị tr&iacute; chuẩn, điều n&agrave;y đặc biệt tốt với Jack, người đ&atilde; d&agrave;nh phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đ&aacute;nh b&oacute;ng k&eacute;o tr&aacute;i ở tr&ecirc;n s&acirc;n Golf. Đ&oacute; cũng l&agrave; &yacute; tưởng cho những c&uacute; swing upright như Jack, một trong những nguy&ecirc;n nh&acirc;n khiến vai mở qu&aacute; nhiều. Nếu người chơi cố gắng đ&aacute;nh b&oacute;ng Draw, b&oacute;ng c&oacute; thể phải để l&ugrave;i về sau ch&uacute;t x&iacute;u. Điều n&agrave;y gi&uacute;p cho c&uacute; đường downswing đi từ b&ecirc;n trong (inside).&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/flick-nicklaus.jpg?1510979917912" alt="flick-nicklaus" /></p> <p><em>***Jim FLICK, l&agrave; giảng vi&ecirc;n chuy&ecirc;n nghiệp của GolfDigest v&agrave; l&agrave; PGA Golf Professional Hall of Famer, &ocirc;ng đ&atilde; l&agrave;m việc với h&agrave;ng trăm c&aacute;c tour players trong đ&oacute; c&oacute; cả Jack Nicklaus.***</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Jack Niclaus đặt bóng như thế nào với mọi loại gậy?

By GolfEdit.com - 18/11/2017

Jack giữ hai bàn tay của mình trong cùng một vị trí tương đối với chân trái của mình. Còn bạn thì sao?

nicklausballPosition

Gậy Driver (trái): Jack đặt bóng ngay phía bên trong gót chân. Gậy 5 (giữa) hai chân đã hẹp lại chút. Gậy Wedge (phải): tay vẫn ở đúng vị trí.

Ông Jack Nicklaus chia sẻ: "Giáo viên thủa nhỏ của tôi là Jack Grout đã cố gắng giữ cho chuyển động cơ học của tôi cực kỳ đơn giản nhất có thể. Chẳng cần phải tưởng tượng viển vông làm gì. Tôi cố gắng đánh với vị trí bóng được để phía trong gót chân trái. Đó là một kỹ thuật cơ bản thuần túy nhất mà tôi nắm giữ suốt bao năm qua. Độ rộng của thế đứng và khoảng cách từ bóng đến vị trí đứng được quyết định bởi chiều dài của cán gậy. Điều này có thể thấy khi tôi đánh các gậy gỗ, sắt, wedge nhưng nếu để ý đó chỉ là sự thay đổi của độ rộng hai chân được thu hẹp dần."

Jack bắt đầu với việc mặt gậy vuông góc với bóng hướng về phía mục tiêu ở tư thế setup. Mặt gậy sẽ mở khi backswing và vuông góc ở vị trí bóng nằm trước khi đóng mặt gây khi đưa bóng đi. 

Huấn luyện viên bậc thầy Jim Flick nói: "Có thể thấy huyền thoại Jack Niclaus đánh tất cả các gậy golf với vị trí bóng tương đối giống nhau. Chú ý đôi bàn tay của ông ấy vẫn ở chính xác vị trí tương ứng với chân trái dù sử dụng loại gậy nào đi chăng nữa. Jack Nicklaus đã duy trì nguyên tắc này luôn yêu cầu tôi kiểm tra xem đã chuẩn như ông ấy muốn chưa".

Vị trí bóng của Jack hơi hướng về phía trước một chút so với vị trí chuẩn, điều này đặc biệt tốt với Jack, người đã dành phần lớn thời gian trong sự nghiệp để cố gắng hạn chế đánh bóng kéo trái ở trên sân Golf. Đó cũng là ý tưởng cho những cú swing upright như Jack, một trong những nguyên nhân khiến vai mở quá nhiều. Nếu người chơi cố gắng đánh bóng Draw, bóng có thể phải để lùi về sau chút xíu. Điều này giúp cho cú đường downswing đi từ bên trong (inside). 

flick-nicklaus

***Jim FLICK, là giảng viên chuyên nghiệp của GolfDigest và là PGA Golf Professional Hall of Famer, ông đã làm việc với hàng trăm các tour players trong đó có cả Jack Nicklaus.***

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Kỹ thuật chơi

Timing trong golf

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Bất kể người chơi golf nào cũng cần phải tìm cho mình một nhịp swing tương ứng cho từng gậy và phù hợp với kỹ thuật chơi ...
Kỹ thuật chơi

Nhiều người chỉ bảo nhiệt tình nhưng gây hại cho golfer mới tập chơi

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Có nhiều điều bạn nên và cũng không nên nói với bạn mình khi họ đang tập làm quen với golf. ...
Kỹ thuật chơi

Muốn có căn bản về Swing cần tìm hiểu về Coil trước

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Coil là độ vặn, cuộn xoắn của cơ thể khi swing ...
Kỹ thuật chơi

2 mách giúp cơ bản để đánh bóng ở địa hình downhill

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Cựu số 1 thế giới người Trung Quốc Shangshang Feng mách giúp cách đánh bóng ở địa hình dốc xuống. ...
Kỹ thuật chơi

Rhythm - nhịp điệu khi đánh gậy Driver

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Muốn đánh xa hơn, swing thường phải mạnh hơn. Nhưng khi swing đẩy lên tốc độ cao thì nhịp điệu thường khó kiểm soát ...
Kỹ thuật chơi

Sử dụng Aimpoint, đổi gậy putter mới - Dustin Johnson có vòng đấu xuất sắc ở TPC Sawgrass

By GolfEdit.com
Golfedit.com - TPC Sawgrass là sân đấu ngắn so với tiêu chuẩn của PGA TOUR và sẽ không có lợi với những tay golf đánh xa như Dustin Johnson.  ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi