<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2415-sean-foley-chi-ra-diem-mau-chot-cua-ky-thuat-chipping.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/sean_foley_chipping01-630x360.jpg"> <figcaption>Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Đừng thay đổi c&uacute; đ&aacute;nh, h&atilde;y điều chỉnh tư thế setup.</p></h3> </header> <p>Sean Foley m&aacute;ch gi&uacute;p người chơi, để c&oacute; thể kiểm so&aacute;t được khoảng c&aacute;ch của một c&uacute; chip việc đầu ti&ecirc;n l&agrave; cần phải d&agrave;nh thời gian tập luyện. Nếu được th&igrave; d&agrave;nh 2 tiếng mỗi ng&agrave;y chỉ để tập chip. Đến khi người chơi đ&atilde; rất nhuyễn về v&agrave;o tay sau nhiều giơ luyện tập trước đ&oacute;. Việc đơn giản l&uacute;c n&agrave;y chỉ c&ograve;n t&ugrave;y thuộc v&agrave;o tư thế setup để c&oacute; được những khoảng c&aacute;ch như &yacute;.</p> <p>L&agrave;m thế n&agrave;o để thực hiện được việc n&agrave;y:</p> <p>- Với c&uacute; chip d&agrave;i: tư thế v&agrave;o b&oacute;ng với ch&acirc;n tr&aacute;i hơi mở nhẹ một ch&uacute;t, hầu hết trọng t&acirc;m dồn về ph&iacute;a tr&acirc;n tr&aacute;i (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n tr&aacute;i). B&oacute;ng l&uacute;c n&agrave;y được đưa về thậm ch&iacute; s&aacute;t ph&iacute;a ch&acirc;n sau v&agrave; c&aacute;n gậy nghi&ecirc;ng hẳn về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u, ch&uacute; &yacute; đầu l&uacute;c n&agrave;y gần như về ph&iacute;a tr&aacute;i của b&oacute;ng. my head is behind the ball. Điểm mẫu chốt l&agrave; phải c&oacute; một c&uacute; đ&aacute;nh linh hoạt, gọn g&agrave;ng. Thực hiện động t&aacute;c backswing v&agrave; v&agrave;o b&oacute;ng, b&oacute;ng sẽ bay thấp v&agrave; lăn xa như mong muốn.&nbsp;</p> <p>- Khi muốn b&oacute;ng bay ở tầm xa trung b&igrave;nh, người chơi đặt b&oacute;ng một ch&uacute;t tiến về ph&iacute;a trước v&agrave; hơi nghi&ecirc;ng c&aacute;n gậy hướng về mục ti&ecirc;u (h&igrave;nh giữa). L&uacute;c n&agrave;y tư thế đứng kh&ocirc;ng mở nữa bởi người chơi kh&ocirc;ng cần độ vặn xoay ở phần th&acirc;n dưới để đ&aacute;nh b&oacute;ng vứi khoảng c&aacute;ch ch&iacute;nh x&aacute;c. Điều quan trọng l&agrave; vị tr&iacute; của đầu vẫn giữ nguy&ecirc;n như với c&uacute; chip d&agrave;i, chỉ kh&aacute;c vị tr&iacute; b&oacute;ng v&agrave; tư thế đứng kh&ocirc;ng mở.&nbsp;</p> <p>- Với ch&uacute; chip ngắn, trọng lượng sẽ dồn đều hai ch&acirc;n 50-50, c&aacute;n gậy vu&ocirc;ng g&oacute;c với mặt đất, h&ocirc;ng&nbsp;cũng kh&aacute; vu&ocirc;ng với b&oacute;ng v&agrave; đang chơi tr&ecirc;n g&oacute;t ch&acirc;n trước (h&igrave;nh ngo&agrave;i c&ugrave;ng b&ecirc;n phải). Điều n&agrave;y cho ph&eacute;p người chơi tạo ra một độ mở tự nhi&ecirc;n, đưa b&oacute;ng bay v&agrave; kh&ocirc;ng lăn xa khi tiếp đất. Ch&uacute; &yacute;: vị tr&iacute; đầu vẫn giữ nguy&ecirc;n như c&aacute;c ch&uacute; chip ngắn, trung b&igrave;nh.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/sean_foley_chipping.jpg?1510185145727" alt="sean_foley_chipping" /></p> <p>&nbsp;<strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sean Foley chỉ ra điểm mấu chốt của kỹ thuật Chipping

By GolfEdit.com - 09/11/2017

Đừng thay đổi cú đánh, hãy điều chỉnh tư thế setup.

Sean Foley mách giúp người chơi, để có thể kiểm soát được khoảng cách của một cú chip việc đầu tiên là cần phải dành thời gian tập luyện. Nếu được thì dành 2 tiếng mỗi ngày chỉ để tập chip. Đến khi người chơi đã rất nhuyễn về vào tay sau nhiều giơ luyện tập trước đó. Việc đơn giản lúc này chỉ còn tùy thuộc vào tư thế setup để có được những khoảng cách như ý.

Làm thế nào để thực hiện được việc này:

- Với cú chip dài: tư thế vào bóng với chân trái hơi mở nhẹ một chút, hầu hết trọng tâm dồn về phía trân trái (hình ngoài cùng bên trái). Bóng lúc này được đưa về thậm chí sát phía chân sau và cán gậy nghiêng hẳn về phía mục tiêu, chú ý đầu lúc này gần như về phía trái của bóng. my head is behind the ball. Điểm mẫu chốt là phải có một cú đánh linh hoạt, gọn gàng. Thực hiện động tác backswing và vào bóng, bóng sẽ bay thấp và lăn xa như mong muốn. 

- Khi muốn bóng bay ở tầm xa trung bình, người chơi đặt bóng một chút tiến về phía trước và hơi nghiêng cán gậy hướng về mục tiêu (hình giữa). Lúc này tư thế đứng không mở nữa bởi người chơi không cần độ vặn xoay ở phần thân dưới để đánh bóng vứi khoảng cách chính xác. Điều quan trọng là vị trí của đầu vẫn giữ nguyên như với cú chip dài, chỉ khác vị trí bóng và tư thế đứng không mở. 

- Với chú chip ngắn, trọng lượng sẽ dồn đều hai chân 50-50, cán gậy vuông góc với mặt đất, hông cũng khá vuông với bóng và đang chơi trên gót chân trước (hình ngoài cùng bên phải). Điều này cho phép người chơi tạo ra một độ mở tự nhiên, đưa bóng bay và không lăn xa khi tiếp đất. Chú ý: vị trí đầu vẫn giữ nguyên như các chú chip ngắn, trung bình. 

sean_foley_chipping

 Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi