<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/2291-su-dung-gay-gap-wedge-50-54-do-tinh-te.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/GolfComShortpitch-630x360.jpg"> <figcaption>Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Kỹ thuật Pitching l&agrave; một trong những kỹ thuật cực kỳ quan trọng đối với mọi người chơi kể cả người chơi l&acirc;u năm. &nbsp;Một c&uacute; pitching gần cờ sẽ lu&ocirc;n đảm bảo cứu nhiều gậy phung ph&iacute;.</p></h3> </header> <p>Vậy l&agrave;m thế n&agrave;o để c&oacute; những pitching đưa b&oacute;ng tiến s&aacute;t bất cứ lỗ golf m&agrave; người chơi thi đấu?</p> <p>Quan s&aacute;t vị tr&iacute; cờ (Pin) l&agrave; điều đầu ti&ecirc;n m&agrave; mọi người chơi cần phải nắm r&otilde; để c&oacute; kế hoạch v&agrave; triển khai một c&uacute; pitching hiệu quả. &nbsp;Dưới đ&acirc;y l&agrave; hai gợi &yacute; gi&uacute;p người chơi đưa b&oacute;ng &ocirc;m cờ với hai khoảng c&aacute;ch xa v&agrave; gần. Với khoảng c&aacute;ch ngắn, b&oacute;ng đảm bảo &iacute;t lăn khi chạm đất, với khoảng c&aacute;ch xa b&oacute;ng cần phải lăn cuộn nhiều hơn để tới cờ gần nhất c&oacute; thể</p> <p><strong>1, Khoảng c&aacute;ch gần cờ:&nbsp;</strong><em>(tận dụng&nbsp;độ mở mặt gậy lớn)</em></p> <p>Ở khoảng c&aacute;ch 20 yards từ vị tr&iacute; b&oacute;ng tới green. Để dừng b&oacute;ng nhanh ch&oacute;ng khi tiệm cận cờ, người chơi sử dụng gậy Gap Wedge,&nbsp;mặt gậy mở khi đ&aacute;nh b&oacute;ng nhằm đảm bảo b&oacute;ng bay bổng l&ecirc;n.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfComShortpitch.jpg?1503712349262" alt="GolfComShortpitch" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Khi khoảng c&aacute;ch b&oacute;ng b&ecirc;n ngo&agrave;i green đến cờ ngắn, tận dụng tối đa độ mở mặt gậy của gậy Wedge, b&oacute;ng đặt lệch về ph&iacute;a ch&acirc;n trước, mở mặt&nbsp;gậy chừng v&agrave;i độ (h&igrave;nh vẽ tr&ecirc;n)</em></p> <p>Trọng lượng cơ thể dồn về ch&acirc;n trước, đảm bảo c&uacute; swing khi đưa gậy xuống v&agrave; xuy&ecirc;n qua b&oacute;ng. Kh&ocirc;ng cần thiết "x&uacute;c" mạnh v&agrave;o b&oacute;ng hay chỉ để cố tạo ra th&ecirc;m độ xo&aacute;y - đổ mở mặt gậy sẽ gi&uacute;p b&oacute;ng bay l&ecirc;n v&agrave; dừng với lực hợp l&yacute;. Ghi nhớ ở c&uacute; SHORT PIN h&atilde;y tận dụng tối đa độ mở mặt gậy chứ kh&ocirc;ng cần qu&aacute; nhiều kỹ thuật "si&ecirc;u sao" g&igrave;.&nbsp;</p> <p><strong>2, Khoảng c&aacute;ch xa cờ:</strong>&nbsp;<em>(h&atilde;y để b&oacute;ng lăn xa do vậy hạn chế độ mở mặt gậy ở những c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y)</em></p> <p>Với khoảng c&aacute;ch tầm 40-50 yards, vẫn sử dụng gậy&nbsp;gap wedge (50-52 độ), người chơi sẽ cần hạn chế mở mặt gậy ở c&uacute; đ&aacute;nh n&agrave;y. B&oacute;ng được đặt về ph&iacute;a sau thường l&agrave; đối diện với ch&acirc;n sau. Điều n&agrave;y gi&uacute;p gậy khi được đưa xuống mặt gậy tiếp x&uacute;c b&oacute;ng v&agrave; giảm bớt độ mở (loft), b&oacute;ng sẽ lăn khi tiếp đất. Với gậy gap wedge, đ&aacute;nh b&oacute;ng bay tr&ecirc;n kh&ocirc;ng khoảng 50% qu&atilde;ng đường v&agrave; sẽ lăn với tỷ lệ&nbsp;c&ograve;n lại.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/GolfComlongpitch.jpg?1503712195543" alt="GolfComlongpitch" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Ở khoảng c&aacute;ch xa cở, sử dụng độ mở mặt gậy &iacute;t ở gậy Wedge, đ&aacute;nh b&oacute;ng ở ph&iacute;a sau so với thế đứng, trước ch&acirc;n phải, v&agrave; đ&oacute;ng mặt gậy chừng v&agrave;i độ&nbsp; (h&igrave;nh vẽ tr&ecirc;n)</em></p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Sử dụng gậy Gap Wedge (50-54 độ) tinh tế

By GolfEdit.com - 26/08/2017

Kỹ thuật Pitching là một trong những kỹ thuật cực kỳ quan trọng đối với mọi người chơi kể cả người chơi lâu năm.  Một cú pitching gần cờ sẽ luôn đảm bảo cứu nhiều gậy phung phí.

Vậy làm thế nào để có những pitching đưa bóng tiến sát bất cứ lỗ golf mà người chơi thi đấu?

Quan sát vị trí cờ (Pin) là điều đầu tiên mà mọi người chơi cần phải nắm rõ để có kế hoạch và triển khai một cú pitching hiệu quả.  Dưới đây là hai gợi ý giúp người chơi đưa bóng ôm cờ với hai khoảng cách xa và gần. Với khoảng cách ngắn, bóng đảm bảo ít lăn khi chạm đất, với khoảng cách xa bóng cần phải lăn cuộn nhiều hơn để tới cờ gần nhất có thể

1, Khoảng cách gần cờ: (tận dụng độ mở mặt gậy lớn)

Ở khoảng cách 20 yards từ vị trí bóng tới green. Để dừng bóng nhanh chóng khi tiệm cận cờ, người chơi sử dụng gậy Gap Wedge, mặt gậy mở khi đánh bóng nhằm đảm bảo bóng bay bổng lên. 

GolfComShortpitch

Khi khoảng cách bóng bên ngoài green đến cờ ngắn, tận dụng tối đa độ mở mặt gậy của gậy Wedge, bóng đặt lệch về phía chân trước, mở mặt gậy chừng vài độ (hình vẽ trên)

Trọng lượng cơ thể dồn về chân trước, đảm bảo cú swing khi đưa gậy xuống và xuyên qua bóng. Không cần thiết "xúc" mạnh vào bóng hay chỉ để cố tạo ra thêm độ xoáy - đổ mở mặt gậy sẽ giúp bóng bay lên và dừng với lực hợp lý. Ghi nhớ ở cú SHORT PIN hãy tận dụng tối đa độ mở mặt gậy chứ không cần quá nhiều kỹ thuật "siêu sao" gì. 

2, Khoảng cách xa cờ: (hãy để bóng lăn xa do vậy hạn chế độ mở mặt gậy ở những cú đánh này)

Với khoảng cách tầm 40-50 yards, vẫn sử dụng gậy gap wedge (50-52 độ), người chơi sẽ cần hạn chế mở mặt gậy ở cú đánh này. Bóng được đặt về phía sau thường là đối diện với chân sau. Điều này giúp gậy khi được đưa xuống mặt gậy tiếp xúc bóng và giảm bớt độ mở (loft), bóng sẽ lăn khi tiếp đất. Với gậy gap wedge, đánh bóng bay trên không khoảng 50% quãng đường và sẽ lăn với tỷ lệ còn lại.

GolfComlongpitch

Ở khoảng cách xa cở, sử dụng độ mở mặt gậy ít ở gậy Wedge, đánh bóng ở phía sau so với thế đứng, trước chân phải, và đóng mặt gậy chừng vài độ  (hình vẽ trên)

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi