<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/ky-thuat/1837-85-quy-dao-bong-phu-thuoc-vao-yeu-to-nay.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>85% quỹ đạo bóng phụ thuộc vào yếu tố này</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>85% quỹ đạo bóng phụ thuộc vào yếu tố này</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2017/rangeGrid01-425x243.jpg"> <figcaption>85% quỹ đạo bóng phụ thuộc vào yếu tố này</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Quan điểm cũ về quy luật bay của tr&aacute;i b&oacute;ng: Ở T&acirc;y, v&agrave; c&oacute; thể ở ta, từ c&aacute;ch đ&acirc;y h&agrave;ng thập kỷ, kể cả những gi&aacute;o tr&igrave;nh dạy golf chuy&ecirc;n nghiệp, c&oacute; một quan niệm kh&ocirc;ng đ&uacute;ng về quỹ đạo bay của tr&aacute;i b&oacute;ng.</p></h3> </header> <p>T&oacute;m tắt như sau:<em> Tr&aacute;i b&oacute;ng xuất ph&aacute;t theo hướng c&uacute; swing v&agrave; liệng v&ograve;ng về theo hướng mặt gậy khi tiếp x&uacute;c b&oacute;ng (tiếp x&uacute;c - contact, kh&ocirc;ng phải l&uacute;c Những người chơi Golf đặt gậy l&uacute;c setup).&nbsp;</em><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Nếu l&agrave; người chơi Golf swing in to out, b&oacute;ng kiểu g&igrave; cũng sẽ xuất ph&aacute;t về b&ecirc;n phải trước. Nếu mặt gậy khi tiếp x&uacute;c vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường mục ti&ecirc;u, tr&aacute;i b&oacute;ng sẽ bay v&ograve;ng lại về ph&iacute;a mục ti&ecirc;u. T&oacute;m lại: Quỹ đạo xuất ph&aacute;t của tr&aacute;i b&oacute;ng phụ thuộc chủ yếu v&agrave;o quỹ đạo c&uacute; swing của người chơi Golf.</span><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">&nbsp;</span></p> <p style="text-align: center;"><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;"><img src="/images/A_Photos/2017/rangeGrid.jpg" alt="" border="0" /><br /></span></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Quy luật dựa tr&ecirc;n cơ sở khoa học mới nhất Tiến bộ khoa học, như c&aacute;c camera tốc độ cao đ&atilde; chứng minh quan niệm tr&ecirc;n l&agrave; ho&agrave;n to&agrave;n sai. Đ&acirc;y mới l&agrave; ch&acirc;n l&yacute;:</span></p> <p><span style="font-size: 12.16px; line-height: 1.3em;">Quỹ đạo xuất ph&aacute;t của tr&aacute;i b&oacute;ng được quyết định bới 2 yếu tố:&nbsp;<span style="color: #008000;"><strong>(1) club path (tạm gọi l&agrave; đường swing)</strong></span>&nbsp;v&agrave;&nbsp;<strong><span style="color: #008000;">(2) club face angle (g&oacute;c độ của mặt gậy khi tiếp x&uacute;c)</span>.</strong>&nbsp;Thực nghiệm cho thấy chỉ khoảng 15% quỹ đạo xuất ph&aacute;t phụ thuộc v&agrave;o yếu tố 1 v&agrave; đến 85% c&ograve;n lại phụ thuộc yếu tố 2. N&oacute;i một c&aacute;ch kh&aacute;c, quỹ đạo xuất ph&aacute;t phụ thuộc chủ yếu v&agrave;o g&oacute;c độ mặt gậy khi tiếp x&uacute;c. Tỷ lệ n&agrave;y c&oacute; thể thay đổi ch&uacute;t &iacute;t. V&iacute; dụ như đối với gậy driver, tối đa khoảng 20/80. Đối với putter với tốc độ swing rất thấp, gần như 100% phụ thuộc mặt gậy.</span></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/quydao01.png" alt="" border="0" /></p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/quydao02.png" alt="" border="0" /></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>V&iacute; dụ cụ thể:</em> Một c&uacute; swing c&oacute; g&oacute;c mở in to out l&agrave; 6.7 độ, mặt gậy đ&oacute;ng 1 độ so với đường mục ti&ecirc;u. Theo l&yacute; thuyết cũ l&agrave; quả b&oacute;ng sẽ xuất ph&aacute;t b&ecirc;n phải, nhưng thực sự l&agrave; n&oacute; xuất ph&aacute;t thẳng, sau đ&oacute; draw v&agrave;o tr&aacute;i</p> <p>Theo quy luật n&agrave;y, quỹ đạo chuyển động cong của tr&aacute;i b&oacute;ng phụ thuộc v&agrave;o g&oacute;c tương đối giữa mặt gậy khi tiếp x&uacute;c v&agrave; đương swing. G&oacute;c n&agrave;y đ&oacute;ng sẽ tạo draw/hook v&agrave; mở sẽ tạo fade/slice. Mời c&aacute;c Những người chơi Golf xem th&ecirc;m &iacute;t h&igrave;nh để dể h&igrave;nh dung.</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2017/quydao03.png" alt="" border="0" /></p> <p>H&igrave;nh tr&ecirc;n cho thấy c&aacute;c khả năng quỹ đạo b&oacute;ng xảy ra: Pull (B) l&agrave; do g&oacute;c tiếp x&uacute;c bằng với g&oacute;c đường swing out to in (v&iacute; dụ đều đ&oacute;ng 3 độ).</p> <p>C&uacute; push-draw l&agrave; do g&oacute;c đường swing in- to -out lớn hơn g&oacute;c mở mặt gậy. Vị dụ: nếu mặt gậy khi tiếp x&uacute;c mở 3 độ nhưng đường swing mở 6 độ, quả b&oacute;ng sẽ xuất ph&aacute;t b&ecirc;n phải sau đ&oacute; lượn tr&aacute;i (ở đ&acirc;y mặt gậy đ&oacute;ng tương đối so với đường swing 3 độ) . C&uacute; fade (F) l&agrave; trường hợp rất hay xảy ra, c&ograve;n được gọi l&agrave; slice nếu nghi&ecirc;m trọng l&agrave; do swing bị out-to-in qu&aacute; nhiều, nhưng mặt gậy vẫn tương đối vu&ocirc;ng g&oacute;c với đường mục ti&ecirc;u khi tiếp x&uacute;c. Để sửa th&igrave; chỉnh lại động t&aacute;c swing l&agrave;m sao cho đường swing th&agrave;nh in-square-in. l&agrave; chuẩn. Dễ nhất l&agrave; nhắm sang tr&aacute;i cho b&oacute;ng v&ograve;ng lại l&agrave; vừa đẹp.</p> <p><strong>Golfedit.com</strong> (Theo <em>T&uacute; Kiệt</em>)</p> </article> </body></html>

85% quỹ đạo bóng phụ thuộc vào yếu tố này

By GolfEdit.com - 26/10/2016

Quan điểm cũ về quy luật bay của trái bóng: Ở Tây, và có thể ở ta, từ cách đây hàng thập kỷ, kể cả những giáo trình dạy golf chuyên nghiệp, có một quan niệm không đúng về quỹ đạo bay của trái bóng.

Tóm tắt như sau: Trái bóng xuất phát theo hướng cú swing và liệng vòng về theo hướng mặt gậy khi tiếp xúc bóng (tiếp xúc - contact, không phải lúc Những người chơi Golf đặt gậy lúc setup). Nếu là người chơi Golf swing in to out, bóng kiểu gì cũng sẽ xuất phát về bên phải trước. Nếu mặt gậy khi tiếp xúc vuông góc với đường mục tiêu, trái bóng sẽ bay vòng lại về phía mục tiêu. Tóm lại: Quỹ đạo xuất phát của trái bóng phụ thuộc chủ yếu vào quỹ đạo cú swing của người chơi Golf. 


Quy luật dựa trên cơ sở khoa học mới nhất Tiến bộ khoa học, như các camera tốc độ cao đã chứng minh quan niệm trên là hoàn toàn sai. Đây mới là chân lý:

Quỹ đạo xuất phát của trái bóng được quyết định bới 2 yếu tố: (1) club path (tạm gọi là đường swing) và (2) club face angle (góc độ của mặt gậy khi tiếp xúc). Thực nghiệm cho thấy chỉ khoảng 15% quỹ đạo xuất phát phụ thuộc vào yếu tố 1 và đến 85% còn lại phụ thuộc yếu tố 2. Nói một cách khác, quỹ đạo xuất phát phụ thuộc chủ yếu vào góc độ mặt gậy khi tiếp xúc. Tỷ lệ này có thể thay đổi chút ít. Ví dụ như đối với gậy driver, tối đa khoảng 20/80. Đối với putter với tốc độ swing rất thấp, gần như 100% phụ thuộc mặt gậy.

 

Ví dụ cụ thể: Một cú swing có góc mở in to out là 6.7 độ, mặt gậy đóng 1 độ so với đường mục tiêu. Theo lý thuyết cũ là quả bóng sẽ xuất phát bên phải, nhưng thực sự là nó xuất phát thẳng, sau đó draw vào trái

Theo quy luật này, quỹ đạo chuyển động cong của trái bóng phụ thuộc vào góc tương đối giữa mặt gậy khi tiếp xúc và đương swing. Góc này đóng sẽ tạo draw/hook và mở sẽ tạo fade/slice. Mời các Những người chơi Golf xem thêm ít hình để dể hình dung.

Hình trên cho thấy các khả năng quỹ đạo bóng xảy ra: Pull (B) là do góc tiếp xúc bằng với góc đường swing out to in (ví dụ đều đóng 3 độ).

Cú push-draw là do góc đường swing in- to -out lớn hơn góc mở mặt gậy. Vị dụ: nếu mặt gậy khi tiếp xúc mở 3 độ nhưng đường swing mở 6 độ, quả bóng sẽ xuất phát bên phải sau đó lượn trái (ở đây mặt gậy đóng tương đối so với đường swing 3 độ) . Cú fade (F) là trường hợp rất hay xảy ra, còn được gọi là slice nếu nghiêm trọng là do swing bị out-to-in quá nhiều, nhưng mặt gậy vẫn tương đối vuông góc với đường mục tiêu khi tiếp xúc. Để sửa thì chỉnh lại động tác swing làm sao cho đường swing thành in-square-in. là chuẩn. Dễ nhất là nhắm sang trái cho bóng vòng lại là vừa đẹp.

Golfedit.com (Theo Tú Kiệt)

Tin tức cập nhật
Giải trí - Khám phá

Nguyễn Ngọc Khôi và Golf Etiquette

By GolfEdit.com
Văn hóa thi đấu trong golf luôn được đề cao tôn trọng trong môn thể thao quý tộc.  ...
Tin tức

Ghi 8 điểm birdie, Rory McIlroy đăng quang Arnold Palmer Invitational đầy thuyết phục

By GolfEdit.com
Golfer người Bắc Ai Len đã xuất sắc lên ngôi giải đấu mang tên huyền thoại đã khuất Arnold Palmer Invitational 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods khởi đầu xếp T7(-4) vòng 1 Arnold Palmer Invitational 2018

By GolfEdit.com
Vòng 1 giải Arnold Palmer Invitational đã chính thức khởi tranh và mọi sự chú ý đều được đổ dồn về phía huyền thoại từng 14 lần vô địch Major...
Kỹ thuật chơi

Hiểu về góc phóng và lực swing giúp tối đa hóa khoảng cách bóng bay

By GolfEdit.com
Nếu người chơi nắm được mối tương quan giữa góc phóng bóng lên (launch angle) và lực thì sẽ hiểu rằng: không cần phải mắm môi mắm lợi khi swing...
Luật chơi golf

Tin hot: quá nhiều thay đổi có lợi cho người chơi trong Luật Golf 2019 của USGA và R&A

By GolfEdit.com
Sau hơn 6 năm xây dựng và 12 tháng nhận các ý kiến đóng góp cho bản dự thảo luật mới, hai tổ chức Luật Golf hàng đầu là USGA...
Kỹ thuật chơi

4 đúc kết sâu sắc của HLV Phạm Minh Đức dành cho người đang tập golf

By GolfEdit.com
Giám đốc Pure Performance - HLV Phạm Minh Đức với kinh nghiệm đào tạo và giảng dạy lâu năm của mình anh đã đưa ra 4 đúc kết cơ bản...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi