<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2935-danh-sach-van-dong-vien-thi-dau-tai-vjo-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VLAO2018finalMyKo-630x360.jpg"> <figcaption>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Cập nhật danh s&aacute;ch thi đấu của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tại giải Vietnam Junior Open 2018</p></h3> </header> <p>Giải VJO 2018 ở bảng d&agrave;nh cho Nữ c&oacute; trọn vẹn c&aacute;c gương mặt hạt giống của Việt Nam như Hanako Kawasaki, Nguyễn Thảo My, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh, Trần Chi&ecirc;u Dương. &Aacute; qu&acirc;n VLAO 2017 Joung Sun Mi kh&ocirc;ng thi đấu tại VJO năm nay. Ở bảng Nam thiếu vắng Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, Nguyễn Phương To&agrave;n khi cả hai tay golf n&agrave;y tham dự giải đấu của Singapore. Nguyễn H&ugrave;ng Dũng l&agrave; golfer ở bảng Nam c&oacute; cơ hội kh&aacute; lớn để l&ecirc;n ng&ocirc;i giải. Nhưng cạnh tranh của nh&oacute;m bảng đấu dưới gồm Nguyễn Phương Khag, Bảo Long hay Trần Lam l&agrave; rất lớn. C&oacute; thể VJO 2018 sẽ l&agrave; một sự chuyển giao thế hệ vận động vi&ecirc;n golf nam.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tham dự giải:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="300"> <tbody> <tr> <td width="38"><strong>STT</strong></td> <td style="text-align: center;" width="225"><strong>T&ecirc;n</strong></td> <td width="72"><strong>Tuổi</strong></td> <td width="72"><strong>Quốc tịch</strong></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NGUYỄN VIẾT HO&Agrave;NG AN</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NGUYỄN VŨ QUỐC ANH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PHẠM VŨ HO&Agrave;NG ANH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>L&Ecirc; NGUYỄN QUỲNH ANH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NGUYỄN TUẤN ANH</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TRẦN THẾ BẢO</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PHẠM HẢI ĐĂNG</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>KOHLI NGUYỄN ĐẠT</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TOM ANH DRIJBOOMS</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>NGUYỄN ĐỨC DŨNG</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>NGUYỄN VIỆT DŨNG</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>NGUYỄN H&Ugrave;NG DŨNG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>TRẦN CHI&Ecirc;U DƯƠNG</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>NGUYỄN ĐỨC HO&Agrave;NG GIANG</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>KAWASAKI HANAKO</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ELLA LOUISE HARRIS</td> <td>16</td> <td>Australian</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>KANG TAE HEON</td> <td>13</td> <td>Korean</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>NGUYỄN ĐỨC HIỆP</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>ĐẶNG L&Ecirc; HO&Agrave;NG</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>TRẦN L&Ecirc; H&Ugrave;NG</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>L&Ecirc; KH&Aacute;NH HƯNG</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>ĐẶNG L&Ecirc; HUY</td> <td>16</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>NAI XIN KAI</td> <td>12</td> <td>Chinese</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>KAWASAKI KENTARO</td> <td>20</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>ĐỖ TRỌNG KHẢI</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>NGUYỄN PHƯƠNG KHANG</td> <td>16</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>N&Ocirc;NG QUỐC KH&Aacute;NH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>PHAN TRẦN MINH KH&Ocirc;I</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>TRẦN MINH KI&Ecirc;N</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>ĐỖ DO&Atilde;N KI&Ecirc;N</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>NGUYỄN BỈNH KI&Ecirc;N</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>TRIỆU TR&Iacute; KIỆT</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>ĐO&Agrave;N MỸ KIM</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Đ&Agrave;O NGỌC QUỐC KỲ</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>TRẦN LAM</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>ĐẶNG B&Ugrave;I XU&Acirc;N L&Acirc;M</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>ANNA L&Ecirc;</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>NGUYỄN H&Agrave; LINH</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>NG&Ocirc; THỊ DIỆU LINH</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>NGUYỄN BẢO LONG</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>NGUYỄN NHẤT LONG</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>PHẠM L&Ecirc; TRIỆU KHANG MARIO</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>VŨ PH&Uacute; TRỌNG MINH</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>VŨ PH&Uacute; HO&Agrave;NG MINH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>NGUYỄN ĐẶNG MINH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>NGUYỄN KHẮC MINH</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>ĐO&Agrave;N XU&Acirc;N KHU&Ecirc; MINH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>NGUYỄN ANH MINH</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>NGUYỄN VIẾT HO&Agrave;NG MINH</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>NGUYỄN THẢO MY</td> <td>20</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>NGUYỄN THU NG&Acirc;N</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>B&Ugrave;I KH&Aacute;NH NGUY&Ecirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>PHẠM KH&Ocirc;I NGUY&Ecirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>NGUYỄN TH&Aacute;I NHẬT</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>CALEB JYE PERRY</td> <td>18</td> <td>Australian</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>NGUYỄN BẢO PH&Aacute;T</td> <td>6</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>NGUYỄN MINH PHONG</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>TRẦN PH&Uacute;C</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>NG&Ocirc; L&Ecirc; HO&Agrave;NG NAM PHƯƠNG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>PHẠM VŨ THIỀU QUANG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>PHẠM MINH QUANG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>KANG SEOK</td> <td>17</td> <td>Korean</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>QUẢN L&Ecirc; SƠN</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>NGUYỄN ĐỨC SƠN</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>NG&Ocirc; THANH SƠN</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>NGUYỄN MINH TH&Agrave;NH</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>NGUYỄN TIẾN TH&Agrave;NH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>TRẦN VŨ BẢO TR&Acirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>NGUYỄN QUANG TR&Iacute;</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>NGUYỄN MINH TRIẾT</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>V&Otilde; MINH TUẤN</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>ĐO&Agrave;N UY</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>PHAN HỮU DUY VŨ</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>PHẠM THỊ YẾN VY</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>OH SEUNG WAN</td> <td>16</td> <td>Korean</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018

By GolfEdit.com - 11/07/2018

Golfedit.com - Cập nhật danh sách thi đấu của các vận động viên tại giải Vietnam Junior Open 2018

Giải VJO 2018 ở bảng dành cho Nữ có trọn vẹn các gương mặt hạt giống của Việt Nam như Hanako Kawasaki, Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Trần Chiêu Dương. Á quân VLAO 2017 Joung Sun Mi không thi đấu tại VJO năm nay. Ở bảng Nam thiếu vắng Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn khi cả hai tay golf này tham dự giải đấu của Singapore. Nguyễn Hùng Dũng là golfer ở bảng Nam có cơ hội khá lớn để lên ngôi giải. Nhưng cạnh tranh của nhóm bảng đấu dưới gồm Nguyễn Phương Khag, Bảo Long hay Trần Lam là rất lớn. Có thể VJO 2018 sẽ là một sự chuyển giao thế hệ vận động viên golf nam. 

Dưới đây là chi tiết các vận động viên tham dự giải:

STT Tên Tuổi Quốc tịch
1 NGUYỄN VIẾT HOÀNG AN 11 Việt Nam
2 NGUYỄN VŨ QUỐC ANH 15 Việt Nam
3 NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH 18 Việt Nam
4 PHẠM VŨ HOÀNG ANH 13 Việt Nam
5 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH 13 Việt Nam
6 NGUYỄN TUẤN ANH 9 Việt Nam
7 TRẦN THẾ BẢO 9 Việt Nam
8 PHẠM HẢI ĐĂNG 13 Việt Nam
9 KOHLI NGUYỄN ĐẠT 12 Việt Nam
10 TOM ANH DRIJBOOMS 18 Việt Nam
11 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 8 Việt Nam
12 NGUYỄN VIỆT DŨNG 8 Việt Nam
13 NGUYỄN HÙNG DŨNG 17 Việt Nam
14 TRẦN CHIÊU DƯƠNG 18 Việt Nam
15 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG GIANG 14 Việt Nam
16 KAWASAKI HANAKO 19 Việt Nam
17 ELLA LOUISE HARRIS 16 Australian
18 KANG TAE HEON 13 Korean
19 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 11 Việt Nam
20 ĐẶNG LÊ HOÀNG 11 Việt Nam
21 TRẦN LÊ HÙNG 19 Việt Nam
22 LÊ KHÁNH HƯNG 10 Việt Nam
23 ĐẶNG LÊ HUY 16 Việt Nam
24 NAI XIN KAI 12 Chinese
25 KAWASAKI KENTARO 20 Việt Nam
26 ĐỖ TRỌNG KHẢI 13 Việt Nam
27 NGUYỄN PHƯƠNG KHANG 16 Việt Nam
28 NÔNG QUỐC KHÁNH 15 Việt Nam
29 PHAN TRẦN MINH KHÔI 12 Việt Nam
30 TRẦN MINH KIÊN 9 Việt Nam
31 ĐỖ DOÃN KIÊN 12 Việt Nam
32 NGUYỄN BỈNH KIÊN 10 Việt Nam
33 TRIỆU TRÍ KIỆT 17 Việt Nam
34 ĐOÀN MỸ KIM 13 Việt Nam
35 ĐÀO NGỌC QUỐC KỲ 14 Việt Nam
36 TRẦN LAM 14 Việt Nam
37 ĐẶNG BÙI XUÂN LÂM 12 Việt Nam
38 ANNA LÊ 9 Việt Nam
39 NGUYỄN HÀ LINH 10 Việt Nam
40 NGÔ THỊ DIỆU LINH 12 Việt Nam
41 NGUYỄN BẢO LONG 13 Việt Nam
42 NGUYỄN NHẤT LONG 15 Việt Nam
43 PHẠM LÊ TRIỆU KHANG MARIO 10 Việt Nam
44 VŨ PHÚ TRỌNG MINH 18 Việt Nam
45 VŨ PHÚ HOÀNG MINH 13 Việt Nam
46 NGUYỄN ĐẶNG MINH 13 Việt Nam
47 NGUYỄN KHẮC MINH 10 Việt Nam
48 ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH 15 Việt Nam
49 NGUYỄN ANH MINH 11 Việt Nam
50 NGUYỄN VIẾT HOÀNG MINH 8 Việt Nam
51 NGUYỄN THẢO MY 20 Việt Nam
52 NGUYỄN THU NGÂN 11 Việt Nam
53 BÙI KHÁNH NGUYÊN 15 Việt Nam
54 PHẠM KHÔI NGUYÊN 15 Việt Nam
55 NGUYỄN THÁI NHẬT 11 Việt Nam
56 CALEB JYE PERRY 18 Australian
57 NGUYỄN BẢO PHÁT 6 Việt Nam
58 NGUYỄN MINH PHONG 12 Việt Nam
59 TRẦN PHÚC 19 Việt Nam
60 NGÔ LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG 17 Việt Nam
61 PHẠM VŨ THIỀU QUANG 17 Việt Nam
62 PHẠM MINH QUANG 17 Việt Nam
63 KANG SEOK 17 Korean
64 QUẢN LÊ SƠN 13 Việt Nam
65 NGUYỄN ĐỨC SƠN 11 Việt Nam
66 NGÔ THANH SƠN 8 Việt Nam
67 NGUYỄN MINH THÀNH 9 Việt Nam
68 NGUYỄN TIẾN THÀNH 13 Việt Nam
69 TRẦN VŨ BẢO TRÂN 15 Việt Nam
70 NGUYỄN QUANG TRÍ 14 Việt Nam
71 NGUYỄN MINH TRIẾT 10 Việt Nam
72 VÕ MINH TUẤN 10 Việt Nam
73 ĐOÀN UY 11 Việt Nam
74 PHAN HỮU DUY VŨ 10 Việt Nam
75 NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG 9 Việt Nam
76 PHẠM THỊ YẾN VY 13 Việt Nam
77 OH SEUNG WAN 16 Korean

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi