<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2935-danh-sach-van-dong-vien-thi-dau-tai-vjo-2018.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/VLAO2018finalMyKo-630x360.jpg"> <figcaption>Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Cập nhật danh s&aacute;ch thi đấu của c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tại giải Vietnam Junior Open 2018</p></h3> </header> <p>Giải VJO 2018 ở bảng d&agrave;nh cho Nữ c&oacute; trọn vẹn c&aacute;c gương mặt hạt giống của Việt Nam như Hanako Kawasaki, Nguyễn Thảo My, Đo&agrave;n Xu&acirc;n Khu&ecirc; Minh, Trần Chi&ecirc;u Dương. &Aacute; qu&acirc;n VLAO 2017 Joung Sun Mi kh&ocirc;ng thi đấu tại VJO năm nay. Ở bảng Nam thiếu vắng Trương Ch&iacute; Qu&acirc;n, Nguyễn Phương To&agrave;n khi cả hai tay golf n&agrave;y tham dự giải đấu của Singapore. Nguyễn H&ugrave;ng Dũng l&agrave; golfer ở bảng Nam c&oacute; cơ hội kh&aacute; lớn để l&ecirc;n ng&ocirc;i giải. Nhưng cạnh tranh của nh&oacute;m bảng đấu dưới gồm Nguyễn Phương Khag, Bảo Long hay Trần Lam l&agrave; rất lớn. C&oacute; thể VJO 2018 sẽ l&agrave; một sự chuyển giao thế hệ vận động vi&ecirc;n golf nam.&nbsp;</p> <p>Dưới đ&acirc;y l&agrave; chi tiết c&aacute;c vận động vi&ecirc;n tham dự giải:</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;" border="1" width="300"> <tbody> <tr> <td width="38"><strong>STT</strong></td> <td style="text-align: center;" width="225"><strong>T&ecirc;n</strong></td> <td width="72"><strong>Tuổi</strong></td> <td width="72"><strong>Quốc tịch</strong></td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>NGUYỄN VIẾT HO&Agrave;NG AN</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>NGUYỄN VŨ QUỐC ANH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>PHẠM VŨ HO&Agrave;NG ANH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>L&Ecirc; NGUYỄN QUỲNH ANH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>NGUYỄN TUẤN ANH</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>TRẦN THẾ BẢO</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>PHẠM HẢI ĐĂNG</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>KOHLI NGUYỄN ĐẠT</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>TOM ANH DRIJBOOMS</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>NGUYỄN ĐỨC DŨNG</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>NGUYỄN VIỆT DŨNG</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>NGUYỄN H&Ugrave;NG DŨNG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>TRẦN CHI&Ecirc;U DƯƠNG</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>NGUYỄN ĐỨC HO&Agrave;NG GIANG</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>KAWASAKI HANAKO</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>ELLA LOUISE HARRIS</td> <td>16</td> <td>Australian</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>KANG TAE HEON</td> <td>13</td> <td>Korean</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>NGUYỄN ĐỨC HIỆP</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>ĐẶNG L&Ecirc; HO&Agrave;NG</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>TRẦN L&Ecirc; H&Ugrave;NG</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>L&Ecirc; KH&Aacute;NH HƯNG</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>ĐẶNG L&Ecirc; HUY</td> <td>16</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>NAI XIN KAI</td> <td>12</td> <td>Chinese</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>KAWASAKI KENTARO</td> <td>20</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>ĐỖ TRỌNG KHẢI</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>NGUYỄN PHƯƠNG KHANG</td> <td>16</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>N&Ocirc;NG QUỐC KH&Aacute;NH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>PHAN TRẦN MINH KH&Ocirc;I</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>TRẦN MINH KI&Ecirc;N</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>ĐỖ DO&Atilde;N KI&Ecirc;N</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>NGUYỄN BỈNH KI&Ecirc;N</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>TRIỆU TR&Iacute; KIỆT</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>ĐO&Agrave;N MỸ KIM</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>Đ&Agrave;O NGỌC QUỐC KỲ</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>TRẦN LAM</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>ĐẶNG B&Ugrave;I XU&Acirc;N L&Acirc;M</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>ANNA L&Ecirc;</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>NGUYỄN H&Agrave; LINH</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>NG&Ocirc; THỊ DIỆU LINH</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>NGUYỄN BẢO LONG</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>NGUYỄN NHẤT LONG</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>PHẠM L&Ecirc; TRIỆU KHANG MARIO</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>VŨ PH&Uacute; TRỌNG MINH</td> <td>18</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>VŨ PH&Uacute; HO&Agrave;NG MINH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>NGUYỄN ĐẶNG MINH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>NGUYỄN KHẮC MINH</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>ĐO&Agrave;N XU&Acirc;N KHU&Ecirc; MINH</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>NGUYỄN ANH MINH</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>NGUYỄN VIẾT HO&Agrave;NG MINH</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>NGUYỄN THẢO MY</td> <td>20</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>NGUYỄN THU NG&Acirc;N</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>B&Ugrave;I KH&Aacute;NH NGUY&Ecirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>PHẠM KH&Ocirc;I NGUY&Ecirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>NGUYỄN TH&Aacute;I NHẬT</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>CALEB JYE PERRY</td> <td>18</td> <td>Australian</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>NGUYỄN BẢO PH&Aacute;T</td> <td>6</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>NGUYỄN MINH PHONG</td> <td>12</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>TRẦN PH&Uacute;C</td> <td>19</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>NG&Ocirc; L&Ecirc; HO&Agrave;NG NAM PHƯƠNG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>PHẠM VŨ THIỀU QUANG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>PHẠM MINH QUANG</td> <td>17</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>KANG SEOK</td> <td>17</td> <td>Korean</td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>QUẢN L&Ecirc; SƠN</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>NGUYỄN ĐỨC SƠN</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>NG&Ocirc; THANH SƠN</td> <td>8</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>NGUYỄN MINH TH&Agrave;NH</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>NGUYỄN TIẾN TH&Agrave;NH</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>TRẦN VŨ BẢO TR&Acirc;N</td> <td>15</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>NGUYỄN QUANG TR&Iacute;</td> <td>14</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>NGUYỄN MINH TRIẾT</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>V&Otilde; MINH TUẤN</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>ĐO&Agrave;N UY</td> <td>11</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>PHAN HỮU DUY VŨ</td> <td>10</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG</td> <td>9</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>PHẠM THỊ YẾN VY</td> <td>13</td> <td>Việt Nam</td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>OH SEUNG WAN</td> <td>16</td> <td>Korean</td> </tr> </tbody> </table> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Danh sách vận động viên thi đấu tại VJO 2018

By GolfEdit.com - 11/07/2018

Golfedit.com - Cập nhật danh sách thi đấu của các vận động viên tại giải Vietnam Junior Open 2018

Giải VJO 2018 ở bảng dành cho Nữ có trọn vẹn các gương mặt hạt giống của Việt Nam như Hanako Kawasaki, Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, Trần Chiêu Dương. Á quân VLAO 2017 Joung Sun Mi không thi đấu tại VJO năm nay. Ở bảng Nam thiếu vắng Trương Chí Quân, Nguyễn Phương Toàn khi cả hai tay golf này tham dự giải đấu của Singapore. Nguyễn Hùng Dũng là golfer ở bảng Nam có cơ hội khá lớn để lên ngôi giải. Nhưng cạnh tranh của nhóm bảng đấu dưới gồm Nguyễn Phương Khag, Bảo Long hay Trần Lam là rất lớn. Có thể VJO 2018 sẽ là một sự chuyển giao thế hệ vận động viên golf nam. 

Dưới đây là chi tiết các vận động viên tham dự giải:

STT Tên Tuổi Quốc tịch
1 NGUYỄN VIẾT HOÀNG AN 11 Việt Nam
2 NGUYỄN VŨ QUỐC ANH 15 Việt Nam
3 NGUYỄN VŨ ĐỨC ANH 18 Việt Nam
4 PHẠM VŨ HOÀNG ANH 13 Việt Nam
5 LÊ NGUYỄN QUỲNH ANH 13 Việt Nam
6 NGUYỄN TUẤN ANH 9 Việt Nam
7 TRẦN THẾ BẢO 9 Việt Nam
8 PHẠM HẢI ĐĂNG 13 Việt Nam
9 KOHLI NGUYỄN ĐẠT 12 Việt Nam
10 TOM ANH DRIJBOOMS 18 Việt Nam
11 NGUYỄN ĐỨC DŨNG 8 Việt Nam
12 NGUYỄN VIỆT DŨNG 8 Việt Nam
13 NGUYỄN HÙNG DŨNG 17 Việt Nam
14 TRẦN CHIÊU DƯƠNG 18 Việt Nam
15 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG GIANG 14 Việt Nam
16 KAWASAKI HANAKO 19 Việt Nam
17 ELLA LOUISE HARRIS 16 Australian
18 KANG TAE HEON 13 Korean
19 NGUYỄN ĐỨC HIỆP 11 Việt Nam
20 ĐẶNG LÊ HOÀNG 11 Việt Nam
21 TRẦN LÊ HÙNG 19 Việt Nam
22 LÊ KHÁNH HƯNG 10 Việt Nam
23 ĐẶNG LÊ HUY 16 Việt Nam
24 NAI XIN KAI 12 Chinese
25 KAWASAKI KENTARO 20 Việt Nam
26 ĐỖ TRỌNG KHẢI 13 Việt Nam
27 NGUYỄN PHƯƠNG KHANG 16 Việt Nam
28 NÔNG QUỐC KHÁNH 15 Việt Nam
29 PHAN TRẦN MINH KHÔI 12 Việt Nam
30 TRẦN MINH KIÊN 9 Việt Nam
31 ĐỖ DOÃN KIÊN 12 Việt Nam
32 NGUYỄN BỈNH KIÊN 10 Việt Nam
33 TRIỆU TRÍ KIỆT 17 Việt Nam
34 ĐOÀN MỸ KIM 13 Việt Nam
35 ĐÀO NGỌC QUỐC KỲ 14 Việt Nam
36 TRẦN LAM 14 Việt Nam
37 ĐẶNG BÙI XUÂN LÂM 12 Việt Nam
38 ANNA LÊ 9 Việt Nam
39 NGUYỄN HÀ LINH 10 Việt Nam
40 NGÔ THỊ DIỆU LINH 12 Việt Nam
41 NGUYỄN BẢO LONG 13 Việt Nam
42 NGUYỄN NHẤT LONG 15 Việt Nam
43 PHẠM LÊ TRIỆU KHANG MARIO 10 Việt Nam
44 VŨ PHÚ TRỌNG MINH 18 Việt Nam
45 VŨ PHÚ HOÀNG MINH 13 Việt Nam
46 NGUYỄN ĐẶNG MINH 13 Việt Nam
47 NGUYỄN KHẮC MINH 10 Việt Nam
48 ĐOÀN XUÂN KHUÊ MINH 15 Việt Nam
49 NGUYỄN ANH MINH 11 Việt Nam
50 NGUYỄN VIẾT HOÀNG MINH 8 Việt Nam
51 NGUYỄN THẢO MY 20 Việt Nam
52 NGUYỄN THU NGÂN 11 Việt Nam
53 BÙI KHÁNH NGUYÊN 15 Việt Nam
54 PHẠM KHÔI NGUYÊN 15 Việt Nam
55 NGUYỄN THÁI NHẬT 11 Việt Nam
56 CALEB JYE PERRY 18 Australian
57 NGUYỄN BẢO PHÁT 6 Việt Nam
58 NGUYỄN MINH PHONG 12 Việt Nam
59 TRẦN PHÚC 19 Việt Nam
60 NGÔ LÊ HOÀNG NAM PHƯƠNG 17 Việt Nam
61 PHẠM VŨ THIỀU QUANG 17 Việt Nam
62 PHẠM MINH QUANG 17 Việt Nam
63 KANG SEOK 17 Korean
64 QUẢN LÊ SƠN 13 Việt Nam
65 NGUYỄN ĐỨC SƠN 11 Việt Nam
66 NGÔ THANH SƠN 8 Việt Nam
67 NGUYỄN MINH THÀNH 9 Việt Nam
68 NGUYỄN TIẾN THÀNH 13 Việt Nam
69 TRẦN VŨ BẢO TRÂN 15 Việt Nam
70 NGUYỄN QUANG TRÍ 14 Việt Nam
71 NGUYỄN MINH TRIẾT 10 Việt Nam
72 VÕ MINH TUẤN 10 Việt Nam
73 ĐOÀN UY 11 Việt Nam
74 PHAN HỮU DUY VŨ 10 Việt Nam
75 NGUYỄN NGHĨA VƯỢNG 9 Việt Nam
76 PHẠM THỊ YẾN VY 13 Việt Nam
77 OH SEUNG WAN 16 Korean

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi