<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2929-khong-can-aimpoint-russell-knox-vo-dich-irish-open-bang-2-pha-gat-bong-kinh-dien.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Không cần AimPoint, Russell Knox vô địch Irish Open bằng 2 pha gạt bóng kinh điển</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Không cần AimPoint, Russell Knox vô địch Irish Open bằng 2 pha gạt bóng kinh điển</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/Irish2018Knox-630x360.jpg"> <figcaption>Không cần AimPoint, Russell Knox vô địch Irish Open bằng 2 pha gạt bóng kinh điển</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - Golfer người Scotland l&agrave; Russell Knox đ&atilde; l&ecirc;n ng&ocirc;i xuất sắc giải đấu 7 triệu đ&ocirc; Dubai Duty Free Irish Open bằng c&aacute;ch kh&ocirc;ng thể ấn tượng hơn</p></h3> </header> <p>Hai pha gạt b&oacute;ng li&ecirc;n tiếp với khoảng c&aacute;ch gần 14 yards của Russell Knox đ&atilde;&nbsp;gi&uacute;p tay golf sinh năm 1985 lần đầu ti&ecirc;n l&ecirc;n ng&ocirc;i ở Dubai Duty Free Irish Open. Nếu như pha gạt b&oacute;ng thứ nhất gi&uacute;p Knox ghi điểm birdie hố 18 để c&acirc;n bằng -14 điểm với Ryan Fox th&igrave; pha gạt thứ 2 gi&uacute;p anh đăng quang giải đấu&nbsp;sau lượt&nbsp;playoff đầu ti&ecirc;n. Hai pha gạt b&oacute;ng đầy cảm gi&aacute;c m&agrave; c&oacute; lẽ kỹ thuật Aimpoint cũng chưa chắc gi&uacute;p tay golf Scotland thực hiện được c&uacute; đ&aacute;nh như vậy.&nbsp;Ryan Fox đ&atilde; c&oacute; cơ hội gỡ h&ograve;a ở lượt đấu phụ đầu ti&ecirc;n nếu đẩy b&oacute;ng th&agrave;nh c&ocirc;ng ở khoảng c&aacute;ch tầm 3 yards nhưng rất tiếc b&oacute;ng đ&atilde; liếm lỗ nảy ra ngo&agrave;i. C&uacute; gạt trượt n&agrave;y của Ryan Fox đ&atilde; mang đến chiến thắng cho&nbsp;Russell Knox.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/Irish2018Knox01.jpg?1531144275687" alt="Irish2018Knox01" /></p> <p>Russel Knox c&oacute; ng&agrave;y mở m&agrave;n chung kết như mơ khi ghi Eagle ở hố 4 PAR5. Anh ghi tổng cộng 5 birdie v&agrave; mắc duy nhất 1 bogey hố 11. Knox kết th&uacute;c ng&agrave;y đấu với 66 gậy (-6). Ryan Fox mặc d&ugrave; d&iacute;nh bogey hố 1 đầu ti&ecirc;n nhưng cũng xuất sắc ghi eagle ở hố 4 PAR5 như Knox. Anh c&oacute; th&ecirc;m 4 birdie v&agrave; 1bogey hố 14 để tạm dẫn đầu sau 17 hố. Nhưng sự xuất thần của Knox ở hố 18 đ&atilde; khiến Fox kh&ocirc;ng&nbsp;c&oacute; cơ hội&nbsp;v&ocirc; địch&nbsp;Dubai Duty Free Irish Open.</p> <p style="text-align: center;"><iframe style="border: 0; padding: 0; margin: 0;" src="https://vplayer.golfchannel.com/p/BxmELC/gc_player/select/media/XBSeCaUjqY6j" width="640" height="360" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p> <p>Knox chia sẻ: <em>"Ghi điểm eagle ở hố 4 đ&atilde; gi&uacute;p t&ocirc;i c&oacute; một ng&agrave;y đấu tự tin. Cảm gi&aacute;c gạt b&oacute;ng 2 tuần nay của t&ocirc;i thật ổn định. T&ocirc;i ho&agrave;n t&agrave;m kiểm so&aacute;t khi ở tr&ecirc;n green. Th&uacute; thật t&ocirc;i đ&atilde; kh&ocirc;ng ngắm v&agrave;o mục ti&ecirc;u m&agrave; chỉ cố gắng đưa b&oacute;ng đi đ&uacute;ng line đ&atilde; ngắm. Kết quả thật kinh ngạc".</em></p> <p>Knox sẽ trở lại qu&ecirc; hương để tham dự&nbsp;Scottish Open. Anh về thứ 2 ở French Open tuần trước v&agrave; đăng quang ở Irish Open tuần n&agrave;y v&agrave; anh c&oacute; cơ hội lần đầu ti&ecirc;n tham dự Ryder Cup cho tuyển ch&acirc;u &Acirc;u.&nbsp;</p> <p>Knox n&oacute;i: <em>"Để c&oacute; thể đứng v&agrave;o đội tuyển của Ryder Cup kh&ocirc;ng c&ograve;n c&aacute;ch n&agrave;o kh&aacute;c l&agrave; phải v&ocirc; địch một giải đấu. Đ&acirc;y l&agrave; sự khởi đầu tốt cho t&ocirc;i."</em></p> <p><em>Với chiến thắng n&agrave;y của Russell Knox:</em></p> <p>- Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu European Tour thứ 2 trong sự nghiệp 35 lần tham dự hệ thống</p> <p>- Danh hiệu đầu ti&ecirc;n của anh l&agrave; ở&nbsp;WGC-HSBC Champions 2015 (thuộc PGA TOUR - giải đấu li&ecirc;n kết)</p> <p>- Anh n&acirc;ng tổng điểm l&ecirc;n&nbsp;1,910,475 ở&nbsp;&nbsp;Race to Dubai 2018,&nbsp;leo l&ecirc;n vị tr&iacute; thứ 5 từ vị tr&iacute; 25</p> <p>- Anh sẽ v&agrave;o top 50 thế giới tuần n&agrave;y.</p> <p>- Anh trở th&agrave;nh golfer Scotland đầu ti&ecirc;n v&ocirc; địch&nbsp;Dubai Duty Free Irish Open&nbsp;kể từ&nbsp;Colin Montgomerie&nbsp;năm&nbsp;2001.</p> <p>- Chiến thắng của Knox l&agrave; danh hiệu 137 của c&aacute;c golfer người Scotland tr&ecirc;n TOUR.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Không cần AimPoint, Russell Knox vô địch Irish Open bằng 2 pha gạt bóng kinh điển

By GolfEdit.com - 09/07/2018

Golfedit.com - Golfer người Scotland là Russell Knox đã lên ngôi xuất sắc giải đấu 7 triệu đô Dubai Duty Free Irish Open bằng cách không thể ấn tượng hơn

Hai pha gạt bóng liên tiếp với khoảng cách gần 14 yards của Russell Knox đã giúp tay golf sinh năm 1985 lần đầu tiên lên ngôi ở Dubai Duty Free Irish Open. Nếu như pha gạt bóng thứ nhất giúp Knox ghi điểm birdie hố 18 để cân bằng -14 điểm với Ryan Fox thì pha gạt thứ 2 giúp anh đăng quang giải đấu sau lượt playoff đầu tiên. Hai pha gạt bóng đầy cảm giác mà có lẽ kỹ thuật Aimpoint cũng chưa chắc giúp tay golf Scotland thực hiện được cú đánh như vậy. Ryan Fox đã có cơ hội gỡ hòa ở lượt đấu phụ đầu tiên nếu đẩy bóng thành công ở khoảng cách tầm 3 yards nhưng rất tiếc bóng đã liếm lỗ nảy ra ngoài. Cú gạt trượt này của Ryan Fox đã mang đến chiến thắng cho Russell Knox. 

Irish2018Knox01

Russel Knox có ngày mở màn chung kết như mơ khi ghi Eagle ở hố 4 PAR5. Anh ghi tổng cộng 5 birdie và mắc duy nhất 1 bogey hố 11. Knox kết thúc ngày đấu với 66 gậy (-6). Ryan Fox mặc dù dính bogey hố 1 đầu tiên nhưng cũng xuất sắc ghi eagle ở hố 4 PAR5 như Knox. Anh có thêm 4 birdie và 1bogey hố 14 để tạm dẫn đầu sau 17 hố. Nhưng sự xuất thần của Knox ở hố 18 đã khiến Fox không có cơ hội vô địch Dubai Duty Free Irish Open.

Knox chia sẻ: "Ghi điểm eagle ở hố 4 đã giúp tôi có một ngày đấu tự tin. Cảm giác gạt bóng 2 tuần nay của tôi thật ổn định. Tôi hoàn tàm kiểm soát khi ở trên green. Thú thật tôi đã không ngắm vào mục tiêu mà chỉ cố gắng đưa bóng đi đúng line đã ngắm. Kết quả thật kinh ngạc".

Knox sẽ trở lại quê hương để tham dự Scottish Open. Anh về thứ 2 ở French Open tuần trước và đăng quang ở Irish Open tuần này và anh có cơ hội lần đầu tiên tham dự Ryder Cup cho tuyển châu Âu. 

Knox nói: "Để có thể đứng vào đội tuyển của Ryder Cup không còn cách nào khác là phải vô địch một giải đấu. Đây là sự khởi đầu tốt cho tôi."

Với chiến thắng này của Russell Knox:

- Đây là danh hiệu European Tour thứ 2 trong sự nghiệp 35 lần tham dự hệ thống

- Danh hiệu đầu tiên của anh là ở WGC-HSBC Champions 2015 (thuộc PGA TOUR - giải đấu liên kết)

- Anh nâng tổng điểm lên 1,910,475 ở  Race to Dubai 2018, leo lên vị trí thứ 5 từ vị trí 25

- Anh sẽ vào top 50 thế giới tuần này.

- Anh trở thành golfer Scotland đầu tiên vô địch Dubai Duty Free Irish Open kể từ Colin Montgomerie năm 2001.

- Chiến thắng của Knox là danh hiệu 137 của các golfer người Scotland trên TOUR. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi