<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2927-ghi-31-diem-sei-young-kim-pha-ky-luc-lpga-tour.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/sei-young-31-under-777x444.jpg"> <figcaption>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Sei Young Kim đi v&agrave;o lịch sử LPGA TOUR khi v&ocirc; địch&nbsp;Thornberry Creek LPGA Classic với tổng điểm -31.</p></h3> </header> <p>Sei Young Kim đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 4 ng&agrave;y đấu với tổng điểm số kỷ lục -31 giải Thornberry Creek LPGA Classic. Số điểm -31 gi&uacute;p Kim ph&aacute; kỷ lục đ&aacute;nh -27 điểm của tay golf nữ Annika Sorenstam lập được v&agrave;o năm 2001.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/sei-young-trophy.jpg?1531115224319" alt="sei-young-trophy" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Sei Young Kim đi v&agrave;o lịch sử LPGA TOUR sau kỷ t&iacute;ch ở giải&nbsp;Thornberry Creek LPGA Classic (Ảnh: LPGA)</em></p> <p>Kim, 25 tuổi người H&agrave;n Quốc đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử của LPGA. C&ocirc; khởi đầu v&ograve;ng 1 với 63 gậy, ng&agrave;y 2 đ&aacute;nh 65, v&ograve;ng 3 đ&aacute;nh 64 v&agrave; kh&eacute;p lại ng&agrave;y chung kết với 65 gậy. Sei Young Kim chỉ mắc duy nhất 1 double bogey ở hố 17PAR3 v&ograve;ng 2, v&agrave; c&oacute; 31 birdie -1 eagle tại giải. Kim c&oacute; 3 v&ograve;ng đấu bogey-free l&agrave; v&ograve;ng 1,3 v&agrave; 4.&nbsp;</p> <p>Số điểm -31 gi&uacute;p Kim dẫn c&aacute;ch biệt tới 9 gậy so với tay golf xếp sau l&agrave; Carlota Ciganda người T&acirc;y Ban Nha (-22). Ciganda cũng c&oacute; v&ograve;ng 4 thi đấu rất tốt khi về 64 gậy (-8). Đ&aacute;ng tiếc hố 18 mắc double bogey khiến c&ocirc; kh&ocirc;ng thể c&oacute; ng&agrave;y thi đấu trọn vẹn hơn.&nbsp;</p> <p>Vị tr&iacute; đồng hạng 3 (-20) c&oacute; Anna Nordqvist, Emma Talley, Amy Yang.</p> <p>Điểm của một số tay golf nổi bật kh&aacute;c: Ariya Jutanugarn T15 (-16), Lydia Ko xếp đồng hạng 23(-14).</p> <p><em><strong>Với chiến thắng n&agrave;y của&nbsp;Sei Young Kim:</strong></em></p> <p>- Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu LPGA TOUR thứ 7 trong sự nghiệp v&agrave; l&agrave; danh hiệu đầu ti&ecirc;n trong năm 2018 của tay golf mang hai quốc tịch H&agrave;n- Mỹ.&nbsp;</p> <p>- C&aacute;c chiến thắng trước đ&oacute; gồm Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2015, LOTTE Championship Presented by Hershey 2015, Blue Bay LPGA, 2016 JTBC Founders Cup 2015, Meijer LPGA Classic For Simply Give 2016, Citibanamex Lorena Ochoa Match Play presented by Aeromexico and Delta 2017.</p> <p>- Chức v&ocirc; địch n&agrave;y mang về 300 ng&agrave;n tiền thưởng cho Kim. Trong m&ugrave;a n&agrave;y c&ocirc; nhận được tổng 647 ng&agrave;n n&acirc;ng tổng tiền thưởng cả sự nghiệp l&ecirc;n 5,1 triệu đ&ocirc; la. C&ocirc; trở th&agrave;nh tay golf thứ 61 lịch sử giải ph&aacute; vỡ mức tiền thưởng 5 triệu đ&ocirc;.&nbsp;</p> <p>- Sei Young Kim nhận 500 điểm thưởng để v&agrave;o top 15&nbsp;Race to CME Globe&nbsp;với&nbsp;1,245 điểm.</p> <p>- C&ocirc; thi đấu 15 giải trong năm, qua cắt 13 v&agrave; c&oacute; 3 lần trong top 10 v&agrave; 1 chức v&ocirc; địch.&nbsp;</p> <p>- Kỷ lục ghi điểm -31 của Sei Young Kim đ&atilde; buộc LPGA TOUR phải viết lại. Một kỷ lục v&ocirc; tiền kho&aacute;ng hậu m&agrave; Kim lập được ở Thornberry Creek LPGA Classic 2018</p> <p>- Kỷ lục thấp nhất sau 54 hố (so với PAR):</p> <p>-24 điểm, 192 (63-65-64) Sei Young Kim, Thornberry Creek&nbsp;tại&nbsp;Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72</p> <p>-24 điểm, 192 (63-63-66) Annika Sorenstam, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan, Mizuno Classic 2003, par 72</p> <p>- Kỷ lục thấp nhất sau 72 hố&nbsp;(so với PAR)</p> <p>-31, 257 (63-65-64-65) Sei Young Kim, Thornberry Creek at Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72</p> <p>-27, 261 (63-66-70-62) Sei Young Kim, Wildfire Golf Club, Phoenix, Ariz., JTBC Founders Cup 2016, par 72</p> <p>-27, 261 (65-59-69-68) Annika Sorenstam, Moon Valley Country Club, Phoenix, Ariz., Standard Register PING 2001, par 72</p> <p>Ghi nhiều birdie/eagle nhất ở một giải đấu Most sub-par holes (birdies/eagles) in a single event</p> <p>32 (31 birdie, 1 eagle), Sei Young Kim, Thornberry Creek LPGA Classic 2018, 63-65-64-65</p> <p>30, Brittany Lincicome, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 64-65-69-68</p> <p>30, Gerina Piller, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 67-65-65-71</p> <p>30, Lexi Thompson, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 69-61-66-70</p> <p>- Kim cần bằng th&agrave;nh t&iacute;ch với&nbsp;In-Kyung Kim khi l&agrave; golfer H&agrave;n Quốc c&oacute; 7 danh hiệu LPGA.&nbsp;</p> <p>- Kim&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;Brooke Henderson l&agrave; golfer v&ocirc; địch LPGA TOUR 4 năm li&ecirc;n tiếp 2015, 2016,2017, 2018</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR

By GolfEdit.com - 09/07/2018

Golfedit.com - Sei Young Kim đi vào lịch sử LPGA TOUR khi vô địch Thornberry Creek LPGA Classic với tổng điểm -31.

Sei Young Kim đã hoàn thành 4 ngày đấu với tổng điểm số kỷ lục -31 giải Thornberry Creek LPGA Classic. Số điểm -31 giúp Kim phá kỷ lục đánh -27 điểm của tay golf nữ Annika Sorenstam lập được vào năm 2001. 

sei-young-trophy

Sei Young Kim đi vào lịch sử LPGA TOUR sau kỷ tích ở giải Thornberry Creek LPGA Classic (Ảnh: LPGA)

Kim, 25 tuổi người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử của LPGA. Cô khởi đầu vòng 1 với 63 gậy, ngày 2 đánh 65, vòng 3 đánh 64 và khép lại ngày chung kết với 65 gậy. Sei Young Kim chỉ mắc duy nhất 1 double bogey ở hố 17PAR3 vòng 2, và có 31 birdie -1 eagle tại giải. Kim có 3 vòng đấu bogey-free là vòng 1,3 và 4. 

Số điểm -31 giúp Kim dẫn cách biệt tới 9 gậy so với tay golf xếp sau là Carlota Ciganda người Tây Ban Nha (-22). Ciganda cũng có vòng 4 thi đấu rất tốt khi về 64 gậy (-8). Đáng tiếc hố 18 mắc double bogey khiến cô không thể có ngày thi đấu trọn vẹn hơn. 

Vị trí đồng hạng 3 (-20) có Anna Nordqvist, Emma Talley, Amy Yang.

Điểm của một số tay golf nổi bật khác: Ariya Jutanugarn T15 (-16), Lydia Ko xếp đồng hạng 23(-14).

Với chiến thắng này của Sei Young Kim:

- Đây là danh hiệu LPGA TOUR thứ 7 trong sự nghiệp và là danh hiệu đầu tiên trong năm 2018 của tay golf mang hai quốc tịch Hàn- Mỹ. 

- Các chiến thắng trước đó gồm Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2015, LOTTE Championship Presented by Hershey 2015, Blue Bay LPGA, 2016 JTBC Founders Cup 2015, Meijer LPGA Classic For Simply Give 2016, Citibanamex Lorena Ochoa Match Play presented by Aeromexico and Delta 2017.

- Chức vô địch này mang về 300 ngàn tiền thưởng cho Kim. Trong mùa này cô nhận được tổng 647 ngàn nâng tổng tiền thưởng cả sự nghiệp lên 5,1 triệu đô la. Cô trở thành tay golf thứ 61 lịch sử giải phá vỡ mức tiền thưởng 5 triệu đô. 

- Sei Young Kim nhận 500 điểm thưởng để vào top 15 Race to CME Globe với 1,245 điểm.

- Cô thi đấu 15 giải trong năm, qua cắt 13 và có 3 lần trong top 10 và 1 chức vô địch. 

- Kỷ lục ghi điểm -31 của Sei Young Kim đã buộc LPGA TOUR phải viết lại. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Kim lập được ở Thornberry Creek LPGA Classic 2018

- Kỷ lục thấp nhất sau 54 hố (so với PAR):

-24 điểm, 192 (63-65-64) Sei Young Kim, Thornberry Creek tại Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72

-24 điểm, 192 (63-63-66) Annika Sorenstam, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan, Mizuno Classic 2003, par 72

- Kỷ lục thấp nhất sau 72 hố (so với PAR)

-31, 257 (63-65-64-65) Sei Young Kim, Thornberry Creek at Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72

-27, 261 (63-66-70-62) Sei Young Kim, Wildfire Golf Club, Phoenix, Ariz., JTBC Founders Cup 2016, par 72

-27, 261 (65-59-69-68) Annika Sorenstam, Moon Valley Country Club, Phoenix, Ariz., Standard Register PING 2001, par 72

Ghi nhiều birdie/eagle nhất ở một giải đấu Most sub-par holes (birdies/eagles) in a single event

32 (31 birdie, 1 eagle), Sei Young Kim, Thornberry Creek LPGA Classic 2018, 63-65-64-65

30, Brittany Lincicome, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 64-65-69-68

30, Gerina Piller, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 67-65-65-71

30, Lexi Thompson, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 69-61-66-70

- Kim cần bằng thành tích với In-Kyung Kim khi là golfer Hàn Quốc có 7 danh hiệu LPGA. 

- Kim cùng Brooke Henderson là golfer vô địch LPGA TOUR 4 năm liên tiếp 2015, 2016,2017, 2018

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tee time vòng 1,2 The Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - The Open lần thứ 147 lịch chuẩn bị khởi tranh trên sân golf Carnoustie Golf Links, Scotland ...
Tin tức

Brandon Stone vô địch Scottish Open trong ngày cân bằng kỷ lục của European Tour

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Brandon Stone vô địch Scottish Open sau màn trình diễn đẳng cấp.  ...
Tin tức

Michael Kim vô địch giải Máy Cày John Deere Classic với điểm số kỷ lục

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Ngôi sao golf trường học một thời Michael Kim đã có danh hiệu PGA TOUR đầu tiên trong sự nghiệp ...
Tin tức

Caleb Jye Perry vô địch - Hanako Kawasaki về á quân Vietnam Junior Open 2018

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vận động viên người Úc Caleb Jye Perry đã lên ngôi vô địch giải golf trẻ nghiệp dư Quốc Gia Việt Nam 2018. ...
Tin tức

Vòng 3 Vietnam Junior Open tạm hoãn vì mưa quá lớn

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Vòng 3 giải golf trẻ VĐQG tạm dừng do thời tiết mưa lớn. ...
Tin tức

Michael Kim nới rộng khoảng cách dẫn điểm ở vòng 3 John Deere Classic

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Một ngày nữa giải đấu bị trì hoãn bởi thời tiết nhưng không thể cản bước được Michael Kim ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi