<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2927-ghi-31-diem-sei-young-kim-pha-ky-luc-lpga-tour.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/2018/sei-young-31-under-777x444.jpg"> <figcaption>Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com -&nbsp;Sei Young Kim đi v&agrave;o lịch sử LPGA TOUR khi v&ocirc; địch&nbsp;Thornberry Creek LPGA Classic với tổng điểm -31.</p></h3> </header> <p>Sei Young Kim đ&atilde; ho&agrave;n th&agrave;nh 4 ng&agrave;y đấu với tổng điểm số kỷ lục -31 giải Thornberry Creek LPGA Classic. Số điểm -31 gi&uacute;p Kim ph&aacute; kỷ lục đ&aacute;nh -27 điểm của tay golf nữ Annika Sorenstam lập được v&agrave;o năm 2001.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/2018/sei-young-trophy.jpg?1531115224319" alt="sei-young-trophy" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Sei Young Kim đi v&agrave;o lịch sử LPGA TOUR sau kỷ t&iacute;ch ở giải&nbsp;Thornberry Creek LPGA Classic (Ảnh: LPGA)</em></p> <p>Kim, 25 tuổi người H&agrave;n Quốc đ&atilde; đi v&agrave;o lịch sử của LPGA. C&ocirc; khởi đầu v&ograve;ng 1 với 63 gậy, ng&agrave;y 2 đ&aacute;nh 65, v&ograve;ng 3 đ&aacute;nh 64 v&agrave; kh&eacute;p lại ng&agrave;y chung kết với 65 gậy. Sei Young Kim chỉ mắc duy nhất 1 double bogey ở hố 17PAR3 v&ograve;ng 2, v&agrave; c&oacute; 31 birdie -1 eagle tại giải. Kim c&oacute; 3 v&ograve;ng đấu bogey-free l&agrave; v&ograve;ng 1,3 v&agrave; 4.&nbsp;</p> <p>Số điểm -31 gi&uacute;p Kim dẫn c&aacute;ch biệt tới 9 gậy so với tay golf xếp sau l&agrave; Carlota Ciganda người T&acirc;y Ban Nha (-22). Ciganda cũng c&oacute; v&ograve;ng 4 thi đấu rất tốt khi về 64 gậy (-8). Đ&aacute;ng tiếc hố 18 mắc double bogey khiến c&ocirc; kh&ocirc;ng thể c&oacute; ng&agrave;y thi đấu trọn vẹn hơn.&nbsp;</p> <p>Vị tr&iacute; đồng hạng 3 (-20) c&oacute; Anna Nordqvist, Emma Talley, Amy Yang.</p> <p>Điểm của một số tay golf nổi bật kh&aacute;c: Ariya Jutanugarn T15 (-16), Lydia Ko xếp đồng hạng 23(-14).</p> <p><em><strong>Với chiến thắng n&agrave;y của&nbsp;Sei Young Kim:</strong></em></p> <p>- Đ&acirc;y l&agrave; danh hiệu LPGA TOUR thứ 7 trong sự nghiệp v&agrave; l&agrave; danh hiệu đầu ti&ecirc;n trong năm 2018 của tay golf mang hai quốc tịch H&agrave;n- Mỹ.&nbsp;</p> <p>- C&aacute;c chiến thắng trước đ&oacute; gồm Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2015, LOTTE Championship Presented by Hershey 2015, Blue Bay LPGA, 2016 JTBC Founders Cup 2015, Meijer LPGA Classic For Simply Give 2016, Citibanamex Lorena Ochoa Match Play presented by Aeromexico and Delta 2017.</p> <p>- Chức v&ocirc; địch n&agrave;y mang về 300 ng&agrave;n tiền thưởng cho Kim. Trong m&ugrave;a n&agrave;y c&ocirc; nhận được tổng 647 ng&agrave;n n&acirc;ng tổng tiền thưởng cả sự nghiệp l&ecirc;n 5,1 triệu đ&ocirc; la. C&ocirc; trở th&agrave;nh tay golf thứ 61 lịch sử giải ph&aacute; vỡ mức tiền thưởng 5 triệu đ&ocirc;.&nbsp;</p> <p>- Sei Young Kim nhận 500 điểm thưởng để v&agrave;o top 15&nbsp;Race to CME Globe&nbsp;với&nbsp;1,245 điểm.</p> <p>- C&ocirc; thi đấu 15 giải trong năm, qua cắt 13 v&agrave; c&oacute; 3 lần trong top 10 v&agrave; 1 chức v&ocirc; địch.&nbsp;</p> <p>- Kỷ lục ghi điểm -31 của Sei Young Kim đ&atilde; buộc LPGA TOUR phải viết lại. Một kỷ lục v&ocirc; tiền kho&aacute;ng hậu m&agrave; Kim lập được ở Thornberry Creek LPGA Classic 2018</p> <p>- Kỷ lục thấp nhất sau 54 hố (so với PAR):</p> <p>-24 điểm, 192 (63-65-64) Sei Young Kim, Thornberry Creek&nbsp;tại&nbsp;Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72</p> <p>-24 điểm, 192 (63-63-66) Annika Sorenstam, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan, Mizuno Classic 2003, par 72</p> <p>- Kỷ lục thấp nhất sau 72 hố&nbsp;(so với PAR)</p> <p>-31, 257 (63-65-64-65) Sei Young Kim, Thornberry Creek at Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72</p> <p>-27, 261 (63-66-70-62) Sei Young Kim, Wildfire Golf Club, Phoenix, Ariz., JTBC Founders Cup 2016, par 72</p> <p>-27, 261 (65-59-69-68) Annika Sorenstam, Moon Valley Country Club, Phoenix, Ariz., Standard Register PING 2001, par 72</p> <p>Ghi nhiều birdie/eagle nhất ở một giải đấu Most sub-par holes (birdies/eagles) in a single event</p> <p>32 (31 birdie, 1 eagle), Sei Young Kim, Thornberry Creek LPGA Classic 2018, 63-65-64-65</p> <p>30, Brittany Lincicome, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 64-65-69-68</p> <p>30, Gerina Piller, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 67-65-65-71</p> <p>30, Lexi Thompson, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 69-61-66-70</p> <p>- Kim cần bằng th&agrave;nh t&iacute;ch với&nbsp;In-Kyung Kim khi l&agrave; golfer H&agrave;n Quốc c&oacute; 7 danh hiệu LPGA.&nbsp;</p> <p>- Kim&nbsp;c&ugrave;ng&nbsp;Brooke Henderson l&agrave; golfer v&ocirc; địch LPGA TOUR 4 năm li&ecirc;n tiếp 2015, 2016,2017, 2018</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Ghi -31 điểm, Sei Young Kim phá kỷ lục LPGA TOUR

By GolfEdit.com - 09/07/2018

Golfedit.com - Sei Young Kim đi vào lịch sử LPGA TOUR khi vô địch Thornberry Creek LPGA Classic với tổng điểm -31.

Sei Young Kim đã hoàn thành 4 ngày đấu với tổng điểm số kỷ lục -31 giải Thornberry Creek LPGA Classic. Số điểm -31 giúp Kim phá kỷ lục đánh -27 điểm của tay golf nữ Annika Sorenstam lập được vào năm 2001. 

sei-young-trophy

Sei Young Kim đi vào lịch sử LPGA TOUR sau kỷ tích ở giải Thornberry Creek LPGA Classic (Ảnh: LPGA)

Kim, 25 tuổi người Hàn Quốc đã đi vào lịch sử của LPGA. Cô khởi đầu vòng 1 với 63 gậy, ngày 2 đánh 65, vòng 3 đánh 64 và khép lại ngày chung kết với 65 gậy. Sei Young Kim chỉ mắc duy nhất 1 double bogey ở hố 17PAR3 vòng 2, và có 31 birdie -1 eagle tại giải. Kim có 3 vòng đấu bogey-free là vòng 1,3 và 4. 

Số điểm -31 giúp Kim dẫn cách biệt tới 9 gậy so với tay golf xếp sau là Carlota Ciganda người Tây Ban Nha (-22). Ciganda cũng có vòng 4 thi đấu rất tốt khi về 64 gậy (-8). Đáng tiếc hố 18 mắc double bogey khiến cô không thể có ngày thi đấu trọn vẹn hơn. 

Vị trí đồng hạng 3 (-20) có Anna Nordqvist, Emma Talley, Amy Yang.

Điểm của một số tay golf nổi bật khác: Ariya Jutanugarn T15 (-16), Lydia Ko xếp đồng hạng 23(-14).

Với chiến thắng này của Sei Young Kim:

- Đây là danh hiệu LPGA TOUR thứ 7 trong sự nghiệp và là danh hiệu đầu tiên trong năm 2018 của tay golf mang hai quốc tịch Hàn- Mỹ. 

- Các chiến thắng trước đó gồm Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2015, LOTTE Championship Presented by Hershey 2015, Blue Bay LPGA, 2016 JTBC Founders Cup 2015, Meijer LPGA Classic For Simply Give 2016, Citibanamex Lorena Ochoa Match Play presented by Aeromexico and Delta 2017.

- Chức vô địch này mang về 300 ngàn tiền thưởng cho Kim. Trong mùa này cô nhận được tổng 647 ngàn nâng tổng tiền thưởng cả sự nghiệp lên 5,1 triệu đô la. Cô trở thành tay golf thứ 61 lịch sử giải phá vỡ mức tiền thưởng 5 triệu đô. 

- Sei Young Kim nhận 500 điểm thưởng để vào top 15 Race to CME Globe với 1,245 điểm.

- Cô thi đấu 15 giải trong năm, qua cắt 13 và có 3 lần trong top 10 và 1 chức vô địch. 

- Kỷ lục ghi điểm -31 của Sei Young Kim đã buộc LPGA TOUR phải viết lại. Một kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà Kim lập được ở Thornberry Creek LPGA Classic 2018

- Kỷ lục thấp nhất sau 54 hố (so với PAR):

-24 điểm, 192 (63-65-64) Sei Young Kim, Thornberry Creek tại Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72

-24 điểm, 192 (63-63-66) Annika Sorenstam, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan, Mizuno Classic 2003, par 72

- Kỷ lục thấp nhất sau 72 hố (so với PAR)

-31, 257 (63-65-64-65) Sei Young Kim, Thornberry Creek at Oneida, Oneida, Wisc., Thornberry Creek LPGA Classic 2018, par 72

-27, 261 (63-66-70-62) Sei Young Kim, Wildfire Golf Club, Phoenix, Ariz., JTBC Founders Cup 2016, par 72

-27, 261 (65-59-69-68) Annika Sorenstam, Moon Valley Country Club, Phoenix, Ariz., Standard Register PING 2001, par 72

Ghi nhiều birdie/eagle nhất ở một giải đấu Most sub-par holes (birdies/eagles) in a single event

32 (31 birdie, 1 eagle), Sei Young Kim, Thornberry Creek LPGA Classic 2018, 63-65-64-65

30, Brittany Lincicome, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 64-65-69-68

30, Gerina Piller, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 67-65-65-71

30, Lexi Thompson, Pure Silk-Bahamas LPGA Classic 2017, 69-61-66-70

- Kim cần bằng thành tích với In-Kyung Kim khi là golfer Hàn Quốc có 7 danh hiệu LPGA. 

- Kim cùng Brooke Henderson là golfer vô địch LPGA TOUR 4 năm liên tiếp 2015, 2016,2017, 2018

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi