<!doctype html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <link rel="canonical" href="https://golfedit.com/tin-tuc/2910-hop-ky-thuat-giai-vd-cac-clb-ha-noi-2018-nhieu-thac-mac-ve-luat.html"> <link rel="stylesheet" title="default" href="#"> <title>Họp kỹ thuật giải VĐ Các CLB Hà Nội 2018: nhiều thắc mắc về luật</title> <meta property="fb:article_style" content="default"> </head> <body> <article> <header> <h1>Họp kỹ thuật giải VĐ Các CLB Hà Nội 2018: nhiều thắc mắc về luật</h1> <time class="op-published" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <time class="op-modified" datetime="2017-08-28T20:07:23+07:00">28/08/2017 07:23:43</time> <address> By <b>GolfEdit.com</b> </address> <figure> <img src="https://golfedit.com/images/cache/A_Photos/Tin bảo trợ/Giải-vô-địch-CLB-HN-Lần-201-630x360.jpg"> <figcaption>Họp kỹ thuật giải VĐ Các CLB Hà Nội 2018: nhiều thắc mắc về luật</figcaption> </figure> <h3 class="op-kicker"><p>Golfedit.com - S&aacute;ng ng&agrave;y 5/7 tại s&acirc;n golf Long Bi&ecirc;n đ&atilde; diễn ra buổi họp kỹ thuật giải golf VĐ C&aacute;c CLB H&agrave; Nội 2018</p></h3> </header> <p>Giải Golf VĐ C&aacute;c C&acirc;u Lạc Bộ H&agrave; Nội lần thứ 2 - C&uacute;p GFS c&oacute; sự g&oacute;p mặt của 34 đội tuyển với tổng 408 tay golf tham gia tranh t&agrave;i. Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ng&agrave;y 27,28 th&aacute;ng 7 tới đ&acirc;y.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;"><img src="/images/A_Photos/Tin%20b%E1%BA%A3o%20tr%E1%BB%A3/H%E1%BB%8Dp-k%E1%BB%B9-thu%E1%BA%ADt-CLB-HN-l%E1%BA%A7n-2.jpg?1530790366349" alt="Họp-kỹ-thuật-CLB-HN-lần-2" /></p> <p style="text-align: center;"><em>Buổi họp kỹ thuật giải với sự g&oacute;p mặt đại diện của 34 c&acirc;u lạc bộ (Ảnh: Duy Dương/VGM)</em></p> <p>Thể thức đấu gậy 1 v&ograve;ng 18 hố &aacute;p dụng cho 4 bảng A (hcp 0-9), B (hcp 10-15), C (hcp 16-20), D (hcp 21-25), t&iacute;nh điểm Net dựa handicap đăng k&yacute;, cắt (-3) v&agrave; (+ 7). Trong đ&oacute; Nam thi đấu ở tee xanh, Nữ thi đấu ở tee đỏ.&nbsp;Mỗi vận động vi&ecirc;n chỉ thi đấu 1 ng&agrave;y.&nbsp;Điểm số của C&acirc;u Lạc Bộ l&agrave; tổng điểm Net score (l&agrave; điểm gross score sau khi trừ handicap) của 12 vận động vi&ecirc;n trong cả hai ng&agrave;y. Khi h&ograve;a điểm, C&acirc;u Lạc Bộ c&oacute; tổng HCP của 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n thấp hơn th&igrave; C&acirc;u Lạc Bộ đ&oacute; sẽ thắng. Nếu tổng HCP của c&aacute;c C&acirc;u Lạc Bộ bằng nhau, sẽ t&iacute;nh count back hố 18 theo thể thức tổng số gậy của 12 th&agrave;nh vi&ecirc;n tại hố 18, C&acirc;u Lạc Bộ n&agrave;o c&oacute; tổng điểm gross thấp hơn sẽ thắng.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Tổng thư k&yacute; hội golf tp H&agrave; Nội - Gi&aacute;m đốc giải &ocirc;ng L&ecirc; H&ugrave;ng Nam đ&atilde; điều h&agrave;nh buổi họp kỹ thuật với sự hỗ trợ từ trưởng ban trọng t&agrave;i Trần Văn Cơ để giải quyết những thắc mắc v&agrave; th&ocirc;ng qua điều lệ giải đấu.&nbsp;</p> <p>Đ&atilde; c&oacute; rất nhiều &yacute; kiến được đưa ra v&agrave; g&oacute;p y chỉnh sửa cũng như hỏi đ&aacute;p về luật golf, điều lệ quy định giải. GolfEdit xin tổng hợp những vấn đề được thảo luận trong buổi họp kỹ thuật VĐ C&aacute;c C&acirc;u Lạc Bộ H&agrave; Nội - C&uacute;p GFS.</p> <p>1, Hỏi đ&aacute;p về caddie:</p> <p><em>&Yacute; kiến đầu ti&ecirc;n khi hỏi về Caddie, liệu Caddie c&oacute; quyền được đặt&nbsp;line tr&ecirc;n green&nbsp;cho người chơi kh&ocirc;ng?</em></p> <p>C&acirc;u trả lời l&agrave; được ph&eacute;p đặt khi c&oacute; sự ủy quyền của người chơi. Điều n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n tu&acirc;n theo luật định hiện h&agrave;nh&nbsp;của&nbsp;golf. Ngay sau đ&oacute;, một th&agrave;nh vi&ecirc;n của c&acirc;u lạc bộ kh&aacute;c đ&atilde; giơ tay v&agrave; đề nghị rằng kh&ocirc;ng cho caddie đặt line ở giải đấu n&agrave;y nhằm tạo sự c&ocirc;ng bằng v&agrave; đ&ograve;i hỏi vận dụng khả năng của người chơi. C&oacute; kh&aacute; nhiều &yacute; kiến đồng t&igrave;nh xong cũng vấp phải sự phản đối từ những người chơi kh&aacute;c. &Yacute; kiến kh&ocirc;ng đồng t&igrave;nh với quan điểm tr&ecirc;n cho rằng việc cấm kh&ocirc;ng cho caddie đặt line thực tế kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp với luật định, điều thứ 2 l&agrave; th&oacute;i quen của nhiều người chơi vẫn để caddie đặt line như vậy. Nếu&nbsp;caddie v&ocirc; t&igrave;nh&nbsp;đặt line th&igrave; h&igrave;nh phạt sẽ như thế n&agrave;o? Việc đ&oacute; sẽ kiểm so&aacute;tv&agrave; xử l&yacute;&nbsp;ra sao? Như vậy c&oacute; nhất thiết l&agrave; đưa v&agrave;o quy định cấm caddie kh&ocirc;ng đặt line ở giải đấu kh&ocirc;ng? Thực tế việc cấm caddie đặt line sẽ kh&ocirc;ng hợp l&yacute; với ch&iacute;nh luật định v&agrave; thực tế thi đấu ở Việt Nam.</p> <p><em>&Yacute; kiến kh&aacute;c hỏi về được thay đổi caddie hay kh&ocirc;ng?</em></p> <p>Theo luật Golf 6-4 th&igrave; kh&ocirc;ng cấm đổi caddie nhưng người chơi chỉ được sử dụng một caddie trong c&ugrave;ng một thời điểm nhất định. Ngo&agrave;i ra t&ugrave;y theo quy định của ban tổ chức c&oacute; giới hạn n&agrave;o kh&aacute;c m&agrave; người chơi cần phải đọc kỹ điều lệ.</p> <p>2, Hỏi đ&aacute;p về b&oacute;ng</p> <p><em>Một th&agrave;nh vi&ecirc;n hỏi rằng liệu c&oacute; được thay thế b&oacute;ng khi b&oacute;ng bị nứt?</em></p> <p>Theo luật 5-3 về B&oacute;ng kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp để thi đấu. B&oacute;ng được x&aacute;c định l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp để thi đấu khi n&oacute; bị nứt vỡ, nứt nh&igrave;n r&otilde; bằng mắt thường, hoặc biến dạng. B&oacute;ng kh&ocirc;ng được x&aacute;c định l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp để thi đấu khi bị d&iacute;nh b&ugrave;n hoặc c&aacute;c vật thể kh&aacute;c tr&ecirc;n b&oacute;ng, bị trầy xước hay mất m&agrave;u. Trường hợp t&igrave;n rằng b&oacute;ng của m&igrave;nh kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp, người chơi c&oacute; thể nhấc b&oacute;ng l&ecirc;n kiểm tra xem c&ograve;n ph&ugrave; hợp kh&ocirc;ng v&agrave; sẽ kh&ocirc;ng bị phạt. Ch&uacute; &yacute; trước khi nhấc b&oacute;ng l&ecirc;n phải th&ocirc;ng b&aacute;o cho đối thủ trong đối kh&aacute;ng hay người ghi điểm hoặc đồng đối thủ v&agrave; đ&aacute;nh dấu vị tr&iacute; b&oacute;ng. Khi kiểm tra b&oacute;ng th&igrave; đối thủ hay người ghi điểm được c&ugrave;ng xem t&igrave;nh trạng b&oacute;ng v&agrave; quan s&aacute;t quy tr&igrave;nh nhất cũng như đặt lại. B&oacute;ng kh&ocirc;ng được ph&eacute;p lau ở trường hợp n&agrave;y. Trong trường hợp người chơi kh&ocirc;ng chấp h&agrave;nh theo đ&uacute;ng quy tr&igrave;nh n&agrave;o, hoặc nhấc b&oacute;ng l&ecirc;n kh&ocirc;ng c&oacute; l&yacute; do ch&iacute;nh đ&aacute;ng. Người chơi nhận một gậy phạt. Trường hợp b&oacute;ng x&aacute;c định l&agrave; kh&ocirc;ng ph&ugrave; hợp th&igrave; được thay thế b&oacute;ng kh&aacute;c v&agrave; đặt l&ecirc;n vị tr&iacute; nơi b&oacute;ng gốc nằm.</p> <p>Giả sử b&oacute;ng bị vỡ tan n&aacute;t sau c&uacute; đ&aacute;nh th&igrave; người chơi phải hủy c&uacute; đ&aacute;nh đ&oacute; v&agrave; đ&aacute;nh lại ở vị tr&iacute; gần nhất vị tr&iacute; c&uacute; đ&aacute;nh gốc ban đầu.&nbsp;</p> <p>3, Hỏi đ&aacute;p về lời khuy&ecirc;n</p> <p><em>Một c&acirc;u hỏi kh&aacute;c l&agrave; nếu một người chơi đang thi đấu c&oacute; một người bạn đi theo xem thi đấu v&agrave; đưa ra lời khuy&ecirc;n th&igrave; c&oacute; bị coi l&agrave; caddie thứ 2 kh&ocirc;ng?</em></p> <p>Thực tế đ&acirc;y kh&ocirc;ng được gọi l&agrave; caddie thứ 2. Việc tr&ecirc;n phạm v&agrave;o luật 8-1 về lời khuy&ecirc;n. Theo đ&oacute; người chơi kh&ocirc;ng được nhận bất cứ lời khuy&ecirc;n từ ai trừ đồng đội v&agrave; caddie của họ. Như vậy nếu người chơi được kh&aacute;n giả m&aacute;ch gi&uacute;p trong một v&ograve;ng đấu quy chuẩn. Người chơi đ&oacute; vị phạm luật v&agrave; bị phạt 2 gậy.</p> <p>4, Hỏi đ&aacute;p về l&agrave;m b&oacute;ng di chuyển</p> <p><em>Một c&acirc;u hỏi rằng khi b&oacute;ng tr&ecirc;n green, người chơi thực hiện nh&aacute;p th&igrave; chẳng may v&agrave;o b&oacute;ng th&igrave; c&oacute; được gọi l&agrave; v&ocirc; t&igrave;nh kh&ocirc;ng?</em>&nbsp;</p> <p>Hiện tại luật địa phương được đưa v&agrave;o điều luật rằng nếu người chơi v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m di chuyển b&oacute;ng như l&agrave;m rơi mark v&agrave;o, hay v&ocirc; t&igrave;nh đ&aacute; tr&uacute;ng th&igrave; được đặt lại kh&ocirc;ng bị phạt. Nếu nh&aacute;p b&oacute;ng v&ocirc; t&igrave;nh l&agrave;m b&oacute;ng di chuyển cũng kh&ocirc;ng bị phạt. Người chơi nhặt b&oacute;ng để lại vị tr&iacute; cũ. Tnheo luật 2019 mới tới sẽ quy định&nbsp;rằng b&oacute;ng bị di chuyển m&agrave; do c&oacute; h&agrave;nh vi như một c&uacute; đ&aacute;nh b&igrave;nh thường th&igrave; sẽ bị phạt 1 gậy v&agrave; đặt lại vị tr&iacute; b&oacute;ng gốc.</p> <p>5, Hỏi đ&aacute;p về thả b&oacute;ng:</p> <p><em>Thả b&oacute;ng ở ngo&agrave;i bẫy m&agrave; b&oacute;ng lăn trở lại liệu c&oacute; được thả?</em></p> <p>Theo luật 20-2c, th&igrave; b&oacute;ng được thả lại m&agrave; kh&ocirc;ng bị phạt khi: Khi thả b&oacute;ng ở ngo&agrave;i bẫy nhưng lăn trở lại bẫy. Nếu phải thả b&oacute;ng lại trong bẫy m&agrave; lăn ra ngo&agrave;i bẫy th&igrave; phải thả lại m&agrave; kh&ocirc;ng bị phạt. Ngo&agrave;i ra thả b&oacute;ng m&agrave; lăn v&agrave;o green hay lăn v&agrave; nằm ra ngo&agrave;i OB th&igrave; phải thả lại v&agrave; một số ch&uacute; &yacute; kh&aacute;c được tr&iacute;ch trong luật cần tham khảo.&nbsp;</p> <p>Ngo&agrave;i ra theo đề nghị của c&aacute;c c&acirc;u lạc bộ tham dự giải. Do thời tiết nắng n&oacute;ng n&ecirc;n y&ecirc;u cầu bổ sung quy định được ph&eacute;p che &ocirc; khi gạt b&oacute;ng. Số th&agrave;nh vi&ecirc;n được thay đổi tối đa trong một v&ograve;ng tăng từ 1 th&agrave;nh 2 người ph&ograve;ng trường hợp ốm đau, bất khả kh&aacute;ng. Tất cả những y&ecirc;u cầu n&agrave;y đều được biểu quyết th&ocirc;ng qua bởi c&aacute;c đại diện tham dự giải. Một số những thắc mắc về handicap như sử dụng hệ thống n&agrave;o, quy đổi về s&acirc;n ra sao đều được ban tổ chức giải đ&aacute;p.&nbsp;</p> <p><strong>Golfedit.com</strong></p> </article> </body></html>

Họp kỹ thuật giải VĐ Các CLB Hà Nội 2018: nhiều thắc mắc về luật

By GolfEdit.com - 05/07/2018

Golfedit.com - Sáng ngày 5/7 tại sân golf Long Biên đã diễn ra buổi họp kỹ thuật giải golf VĐ Các CLB Hà Nội 2018

Giải Golf VĐ Các Câu Lạc Bộ Hà Nội lần thứ 2 - Cúp GFS có sự góp mặt của 34 đội tuyển với tổng 408 tay golf tham gia tranh tài. Giải đấu sẽ diễn ra trong hai ngày 27,28 tháng 7 tới đây. 

Họp-kỹ-thuật-CLB-HN-lần-2

Buổi họp kỹ thuật giải với sự góp mặt đại diện của 34 câu lạc bộ (Ảnh: Duy Dương/VGM)

Thể thức đấu gậy 1 vòng 18 hố áp dụng cho 4 bảng A (hcp 0-9), B (hcp 10-15), C (hcp 16-20), D (hcp 21-25), tính điểm Net dựa handicap đăng ký, cắt (-3) và (+ 7). Trong đó Nam thi đấu ở tee xanh, Nữ thi đấu ở tee đỏ. Mỗi vận động viên chỉ thi đấu 1 ngày. Điểm số của Câu Lạc Bộ là tổng điểm Net score (là điểm gross score sau khi trừ handicap) của 12 vận động viên trong cả hai ngày. Khi hòa điểm, Câu Lạc Bộ có tổng HCP của 12 thành viên thấp hơn thì Câu Lạc Bộ đó sẽ thắng. Nếu tổng HCP của các Câu Lạc Bộ bằng nhau, sẽ tính count back hố 18 theo thể thức tổng số gậy của 12 thành viên tại hố 18, Câu Lạc Bộ nào có tổng điểm gross thấp hơn sẽ thắng.  

Tổng thư ký hội golf tp Hà Nội - Giám đốc giải ông Lê Hùng Nam đã điều hành buổi họp kỹ thuật với sự hỗ trợ từ trưởng ban trọng tài Trần Văn Cơ để giải quyết những thắc mắc và thông qua điều lệ giải đấu. 

Đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra và góp y chỉnh sửa cũng như hỏi đáp về luật golf, điều lệ quy định giải. GolfEdit xin tổng hợp những vấn đề được thảo luận trong buổi họp kỹ thuật VĐ Các Câu Lạc Bộ Hà Nội - Cúp GFS.

1, Hỏi đáp về caddie:

Ý kiến đầu tiên khi hỏi về Caddie, liệu Caddie có quyền được đặt line trên green cho người chơi không?

Câu trả lời là được phép đặt khi có sự ủy quyền của người chơi. Điều này hoàn toàn tuân theo luật định hiện hành của golf. Ngay sau đó, một thành viên của câu lạc bộ khác đã giơ tay và đề nghị rằng không cho caddie đặt line ở giải đấu này nhằm tạo sự công bằng và đòi hỏi vận dụng khả năng của người chơi. Có khá nhiều ý kiến đồng tình xong cũng vấp phải sự phản đối từ những người chơi khác. Ý kiến không đồng tình với quan điểm trên cho rằng việc cấm không cho caddie đặt line thực tế không phù hợp với luật định, điều thứ 2 là thói quen của nhiều người chơi vẫn để caddie đặt line như vậy. Nếu caddie vô tình đặt line thì hình phạt sẽ như thế nào? Việc đó sẽ kiểm soátvà xử lý ra sao? Như vậy có nhất thiết là đưa vào quy định cấm caddie không đặt line ở giải đấu không? Thực tế việc cấm caddie đặt line sẽ không hợp lý với chính luật định và thực tế thi đấu ở Việt Nam.

Ý kiến khác hỏi về được thay đổi caddie hay không?

Theo luật Golf 6-4 thì không cấm đổi caddie nhưng người chơi chỉ được sử dụng một caddie trong cùng một thời điểm nhất định. Ngoài ra tùy theo quy định của ban tổ chức có giới hạn nào khác mà người chơi cần phải đọc kỹ điều lệ.

2, Hỏi đáp về bóng

Một thành viên hỏi rằng liệu có được thay thế bóng khi bóng bị nứt?

Theo luật 5-3 về Bóng không phù hợp để thi đấu. Bóng được xác định là không phù hợp để thi đấu khi nó bị nứt vỡ, nứt nhìn rõ bằng mắt thường, hoặc biến dạng. Bóng không được xác định là không phù hợp để thi đấu khi bị dính bùn hoặc các vật thể khác trên bóng, bị trầy xước hay mất màu. Trường hợp tìn rằng bóng của mình không phù hợp, người chơi có thể nhấc bóng lên kiểm tra xem còn phù hợp không và sẽ không bị phạt. Chú ý trước khi nhấc bóng lên phải thông báo cho đối thủ trong đối kháng hay người ghi điểm hoặc đồng đối thủ và đánh dấu vị trí bóng. Khi kiểm tra bóng thì đối thủ hay người ghi điểm được cùng xem tình trạng bóng và quan sát quy trình nhất cũng như đặt lại. Bóng không được phép lau ở trường hợp này. Trong trường hợp người chơi không chấp hành theo đúng quy trình nào, hoặc nhấc bóng lên không có lý do chính đáng. Người chơi nhận một gậy phạt. Trường hợp bóng xác định là không phù hợp thì được thay thế bóng khác và đặt lên vị trí nơi bóng gốc nằm.

Giả sử bóng bị vỡ tan nát sau cú đánh thì người chơi phải hủy cú đánh đó và đánh lại ở vị trí gần nhất vị trí cú đánh gốc ban đầu. 

3, Hỏi đáp về lời khuyên

Một câu hỏi khác là nếu một người chơi đang thi đấu có một người bạn đi theo xem thi đấu và đưa ra lời khuyên thì có bị coi là caddie thứ 2 không?

Thực tế đây không được gọi là caddie thứ 2. Việc trên phạm vào luật 8-1 về lời khuyên. Theo đó người chơi không được nhận bất cứ lời khuyên từ ai trừ đồng đội và caddie của họ. Như vậy nếu người chơi được khán giả mách giúp trong một vòng đấu quy chuẩn. Người chơi đó vị phạm luật và bị phạt 2 gậy.

4, Hỏi đáp về làm bóng di chuyển

Một câu hỏi rằng khi bóng trên green, người chơi thực hiện nháp thì chẳng may vào bóng thì có được gọi là vô tình không? 

Hiện tại luật địa phương được đưa vào điều luật rằng nếu người chơi vô tình làm di chuyển bóng như làm rơi mark vào, hay vô tình đá trúng thì được đặt lại không bị phạt. Nếu nháp bóng vô tình làm bóng di chuyển cũng không bị phạt. Người chơi nhặt bóng để lại vị trí cũ. Tnheo luật 2019 mới tới sẽ quy định rằng bóng bị di chuyển mà do có hành vi như một cú đánh bình thường thì sẽ bị phạt 1 gậy và đặt lại vị trí bóng gốc.

5, Hỏi đáp về thả bóng:

Thả bóng ở ngoài bẫy mà bóng lăn trở lại liệu có được thả?

Theo luật 20-2c, thì bóng được thả lại mà không bị phạt khi: Khi thả bóng ở ngoài bẫy nhưng lăn trở lại bẫy. Nếu phải thả bóng lại trong bẫy mà lăn ra ngoài bẫy thì phải thả lại mà không bị phạt. Ngoài ra thả bóng mà lăn vào green hay lăn và nằm ra ngoài OB thì phải thả lại và một số chú ý khác được trích trong luật cần tham khảo. 

Ngoài ra theo đề nghị của các câu lạc bộ tham dự giải. Do thời tiết nắng nóng nên yêu cầu bổ sung quy định được phép che ô khi gạt bóng. Số thành viên được thay đổi tối đa trong một vòng tăng từ 1 thành 2 người phòng trường hợp ốm đau, bất khả kháng. Tất cả những yêu cầu này đều được biểu quyết thông qua bởi các đại diện tham dự giải. Một số những thắc mắc về handicap như sử dụng hệ thống nào, quy đổi về sân ra sao đều được ban tổ chức giải đáp. 

Golfedit.com

Tin tức cập nhật
Tin tức

Tổng thống Donald Trump và hàng loạt người nổi tiếng chúc mừng chiến thắng của Tiger Woods

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Tràn ngập các phương tiện thể thao truyền thông thế giới sẽ là hình ảnh Tiger Woods đăng quang ở TOUR Championship 2018 ...
Tin tức

Tiger Woods có danh hiệu PGA TOUR thứ 80 trong sự nghiệp khi lên ngôi TOUR Championship 2018

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Huyền thoại 14 lần vô địch Major người Mỹ Tiger Woods đã xuất sắc đăng quang giải golf cuối cùng trong năm TOUR Championship.  ...
Tin tức

Vòng 3 TOUR Championship: Tiger Woods thi đấu bứt phá, dẫn đầu cách biệt 3 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau hai vòng 1,2 lần lượt chia sẻ vị trí dẫn đầu với Rickie Fowler và Justin Rose thì Tiger Woods đã có ngày Moving Day đúng nghĩa khi...
Tin tức

Rory McIlroy nói về phong độ hiện tại: Được ngày nào hay ngày đấy

By GolfEdit.com
Golfedit.com - Tour Championship và Ryder Cup sẽ không thay đổi cục diện mùa giải 2018 của Rory Mcllroy ...
Tin tức

Oliver Fisher trở thành golfer đầu tiên trong lịch sử European Tour đánh 59 gậy

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Sau cú gạt bóng nhẹ nhàng để hoàn thành điểm PAR hố 18 tại sân Dom Pedro Victoria Golf Course, golfer 30 tuổi người Anh phải mất đến vài...
Tin tức

Tiger duy trì vị trí dẫn đầu, Koepka và DeChambeau đội sổ ở vòng 2 TOUR Championship

By GolfEdit.com
GolfEdit.com - Đánh 68 gậy vòng 2, Tiger Woods duy trì vị trí ngôi đầu giải TOUR Championship cũng với golfer số 1 thế giới Justin Rose ...
Trắc nghiệm luật Golf
Trả lời câu hỏi